Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Tua-Kaua 1:1-46

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Kitanan te Maunga ae Oreba (1-8)

  • A rineaki mataniwi ao taani moti (9-18)

  • Te aki ongeaba i Katetibaanea (19-46)

    • A rawa tibun Iteraera n rin n te aba (26-33)

    • Te konaaki ni buakanakini Kanaan (41-46)

1  Aikai ana taeka Mote ake e taekin nakoia tibun Iteraera ni kabane, n aonon te Ioretan i nanon te rereua, ake rereua ake a aoraoi* ake i moan Tiaba, n uakaan ma* Baran, Tobere, Raban, Aterota, ao Ritaaba.  Bon 11 te bong kaeani Katetibaanea+ mai Oreba ni kawain te aono ae maungaunga i Teira.  N te ka-40 n ririki,+ n te ka-11 n namwakaina ae teuana iai bongin te namwakaina, ao e taetae Mote nakoia tibun Iteraera ni kaineti ma bwaai ni kabane ake e tuangnga Iehova bwa e na tuangia.  E riki aei imwin tokanikaina i aon Taion+ are aia uea taian Amoraite, are e maeka i Etiibon, ao Oka+ are ueani Batian, are e maeka i Atitarota, i Eterei.+  E a taekina te Tua aei Mote n aonon te Ioretan n te aba are Moaba,+ ni kangai:  “E tuangira Iehova ae Atuara i Oreba ni kangai, ‘Kam a maan n tiku n te aono ae maungaunga aei.+  Teirake ao naako nakon aia aono ae maungaunga taian Amoraite,+ ao nakon aono ni kabane ake i rarikina: te Arabaa,*+ te aono ae maungaunga, te Tiebira,* te Nekebo,* ao te aono are i mataniwin te aba.+ Naako abaia tibuni Kanaan ni karokoa Rebanon*+ ao te karaanga ae abwabwaki ae Iuberetiti.+  Noria, I a tia ni kaaki te aba i mwaimi. Naako iai ao abana te aba are I taetae n tuea ibukina nakoia tamami, nakon Aberaam, Itaaka,+ ao Iakoba,+ bwa N na angania ma kanoaia* ake imwia.’+  “Ao I tuangingkami n te tai arei ni kangai: ‘I a aki kona n uota uotau ni kairingkami n tii ngai.+ 10  E a tia Iehova ae Atuami ni kamwaitingkami, ao kam a rangi ni bati n ai aron itoini karawa n te bong aei.+ 11  Ke e kamwaitingkami Iehova ae Atuaia ami bakatibu,+ n te mwaiti ae teuana tenga okiokini mwaitimi, ao ke e kakabwaiaingkami n aron are e beritanna nakoimi.+ 12  N na kangaa n uotii rawawatami ao n tabeakin uotami ao ami kauntaeka, n tii ngai?+ 13  Rineiia mwaane aika wanawana, a rabakau, ao a mwaatai man ami baronga nako, ao N na mwiokoiia bwa mataniwi i aomi.’+ 14  Ao kam kaekaai ni kangai, ‘E raoiroi te baene ko tuangira bwa ti na karaoia.’ 15  Mangaia are I kairiia taani kairiri n ami baronga nako aikai, aika mwaane aika wanawana ma ni mwaatai, ao I mwiokoiia bwa a na kairingkami, bwa mataniwi i aoia kaka teuana tenga, mataniwi i aoia kaka tebubua, mataniwi i aoia kaka nimangaun, mataniwi i aoia kaka tengaun, ao taan tararua n ami baronga nako.+ 16  “N te tai anne ao I tuangia ami tia moti ni kangai: ‘Ngkana kam ongoraea te tangitang i marenaia tarimi, ao kam na momotikitaeka n te raoiroi,+ i marenan te mwaane ma tarina ke te aomata ae maeka n iruwa.+ 17  Kam na tai inanonano n te motikitaeka.+ Kam riai n ongora iroun ae mangori n aron naba ae kakannato.+ Ao kam na tai maakuia mwaane,+ bwa bon ana bwai te Atua te motikitaeka.+ Ma ngkana iai te tangitang ae rangi ni kangaanga iroumi, kam riai n uotia nakoiu ao N na ongoraeia.’+ 18  N te tai anne ao I tuangingkami bwaai ni kabane aika kam riai ni karaoi. 19  “Imwina ao ti a kitana Oreba ao ni mwananga n rinanon te rereua ae abwabwaki ma ni kakamaaku,+ are kam noria i aoni kawaira nakon aia aono ae maungaunga taian Amoraite,+ n aron are e tua Iehova ae Atuara nakoira. Imwin tabeua te tai ao ti a roko i Katetibaanea.+ 20  I taku ngkanne nakoimi, ‘Kam a roko n aia aono ae maungaunga taian Amoraite, ae e a anga nakoira Iehova ae Atuara. 21  Noria, e a tia Iehova ae Atuami n anganingkami te aba aei. Waerake naako abanna, n aron are e tuangingkami Iehova ae Atuaia ami bakatibu.+ Tai maaku ke ni maakunrang.’ 22  “Ma kam bane ni kawarai ao kam taku, ‘Ti na kanakoia mwaane n rimoara bwa a na tuoa te aba ibukira, ao n uota rikaaki te rongorongo nakoira, bwa te kawai raa ae ti riai n toua ao aekakira kaawa aika ti na roko iai.’+ 23  E raoiroi te iango anne irou, mangaia are I rineiia 12 ami mwaane, ae kaka temanna mani baronga nako.+ 24  A nako ao a waerake nakon te aono ae maungaunga,+ ao a roko n te Mwarua ae Etikora ao a karaba n tuoa. 25  A anai tabeua uaan te aba arei ao n uotii rikaaki nakoira, ao a kaongoira te rongorongo ae kangai, ‘E raoiroi te aba ae e a anganira Iehova ae Atuara.’+ 26  Ma kam rawa ni waerake, ao kam karitei nakon te baere e tua Iehova ae Atuami.+ 27  Kam teimatoa ni ngurengure i nanon ami umwanrianna nako ao kam taku, ‘Ibukina ngke e ribaira Iehova, ngaia are e kairira ni kaotinakoira man te aba ae Aikubita, bwa e na anga ngaira nako nanoni baia taian Amoraite, bwa a na kamaunaira. 28  Aekakira te tabo ae ti na nako iai? A kabwarai nanora* tarira+ ngke a kangai, “A korakora ao a abwabwaki riki nakoira te natannaomata arei, ao a rangi ni korakora aia kaawa ma n nonoaki nako karawa,*+ ao ti noriia kanoaia taian Anakim+ iai.”’ 29  “Mangaia are I taku nakoimi, ‘Tai maakunrang ke ni maaku irouia.+ 30  E na rimoami Iehova ae Atuami ao e na buaka ibukimi,+ n aron are e karaoia i matami i Aikubita.+ 31  Ao n te rereua kam nora aron Iehova ae Atuami n uouotingkami n taabo ake kam nako iai, ni karokoa rokomi n te tabo aei, n aron te mwaane ae uouota natina.’ 32  Ma n aki ongei baikai ni kabane, kam bon aki naba onimakina Iehova ae Atuami,+ 33  are e rimoami i nanon te kawai ni kakaaea te tabo are kam na kaembwa iai. E kaoti n te ai n te bong ao n te nang n te ngaina, ni kaota nakoimi te kawai ae kam riai n toua.+ 34  “N te tai anne ao e ongo Iehova baike kam taekin, ao e un ao e taetae n tuea+ ni kangai, 35  ‘Akea temanna i buakoia mwaane aika n te roro ae buakaka aei, ae e na nora te aba ae raoiroi are I taetae n tuea bwa N na angania tamami,+ 36  ma tii Kareba are natin Iebunne. E na noria ao N na anganna ma natina te aba are e nakonako iai, kioina ngke e irira Iehova ma nanona ni kabane.*+ 37  (E un naba irou Iehova ibukimi ao e taku, “Ngkoe naba ko na aki rin ikekei.+ 38  Bon Iotua are natin Nun, ane e tei i matam,+ ae e na rin n te aba.+ Kakorakoraa,*+ bwa e na kairiia tibun Iteraera bwa a na abanna.”) 39  Irarikin anne, a na rin natimi ake kam taku bwa a na riki bwa kaanga baika kuribwaiaki,+ ao natimi aika n te bong aei aika aki ataa ae raoiroi ma ae buakaka, ao N na angania bwa a na abanna.+ 40  Ma ngkami ngkanne, rairaki ao mwananga nakon te rereua ni kawain Taari ae Uraura.’+ 41  “Ngaia are kam taku nakoiu, ‘Ti a tia ni bure nakon Iehova. Ti na waerake ngkai ni buaka n aron are e tua nakoira Iehova ae Atuara!’ Mangaia are kam karin ami bwai ni buaka n tatabemaningkami nako, ao kam iangoia bwa e bebete ararakean te maunga.+ 42  Ma e taku Iehova nakoiu, ‘Tuangia ni kangai: “Kam na tai waerake ni buaka, bwa N na aki mena iroumi.+ Ngkana kam waerake ao kam na konaaki irouia akana kairiribai nakoimi.”’ 43  Mangaia are I taetae nakoimi, ma kam aki ongo. Ma kam karitei nakon te baere e tua Iehova, ao kam kan rarabakau ni kataia n ararakea te maunga. 44  Ao a otinakoingkami taian Amoraite ake a maeka n te maunga arei, ao a kakioingkami nako n ai aroia manibeeru, ao a kamaenakoingkami i Teira ni karokoa Orema. 45  Mangaia are kam oki ma n tang i matan Iehova, ma e aki ongo Iehova iroumi ke ni kakauongo iroumi. 46  Anne bukina ae kam teimatoa iai n tiku i Kateti i nanoni boong aika bati.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te Arabaa.”
Ebera, “i marenan.”
Ke, “te rereua ae aoraoi.”
Ke, “te aba ae rinano.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
N taraana bon taiani maunga i Rebanon.
Ebera, “aia kariki.”
Ebera, “a karaoi nanora bwa a na ran.”
Ae taekan oo aika rietata.
Ebera, “bane raoi; tabwanin raoi.”
Ke tao, “E kakorakoraa te Atua.”