Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 8:1-32

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Rekenikai 2: biraoki (1-15)

  • Rekenikai 3: maninnara (16-19)

  • Rekenikai 4: naango (20-32)

    • E aki rotaki Koten (22, 23)

8  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Rinnako nakoni Barao ao kangai nakoina, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Kanakoia au aomata bwa a aonga n toro irou.+  Ngkana ko teimatoa n rawa ni kanakoia, ao N na karekea kain am aono ni kabutaa n taiani biraoki.+  Ao a na mwaitikurikuri biraoki n te Karaanga ae te Naire, ao a na aerake ma n rin i nanon am auti, i nanon am ruu ni matu, i aon am kainiwene, i nanon aia auti am toro ao i aoia am aomata, i nanon am ai n umum, ao i nanon am bwai* ni kaboo burawa.+  A na aerake biraoki nako aom, nako aoia am aomata, ao nako aoia am toro ni kabane.”’”  Imwina riki ao e taku Iehova nakoni Mote: “Ko na kangai nakon Aaron, ‘Arora baim ma okom nako aon taiani karaanga, ao kawain nako ranin te Naire, ao neei, ao kaerakeia biraoki nako aon te aba ae Aikubita.’”  Mangaia are e arora baina Aaron nako aon ranin Aikubita, ao a aerake biraoki ao a kabutaa te aba ae Aikubita.  Ma ibongan Aikubita ake a tatabunea a karaoa naba aekakin anne n rabakauia n tabunea, ao a kaerakeia naba biraoki nako aon te aba ae Aikubita.+  Ao Barao e wetea Mote ma Aaron ao e taku: “Butiia Iehova bwa e na kanakoia biraoki mairou ao mairouia au aomata,+ bwa I a kani kanakoia ami aomata bwa a aonga n angakarea nakon Iehova.”  E taku ngkanne Mote nakoni Barao: “I a katikua nakoim bwa ko na baireia bwa n ningai ae N na bubutii iai ibukim ao ibukia am toro ao am aomata bwa a na kanakoaki biraoki mairoum ao man am auti nako. Ma a na tiku tii ake n te Karaanga ae te Naire.” 10  Ao e kaeka ni kangai: “Ningabong.” Mangaia are e taku: “E na karaoaki ane ko taekinna, bwa ko aonga n ataia bwa bon akea riki temanna ae ai aron Iehova ae Atuara.+ 11  A na nako biraoki mairoum ao man am auti nako ao mairouia am toro ao am aomata. A na tiku tii ake n te Naire.”+ 12  Mangaia are a otinako Mote ma Aaron mairouni Barao ao Mote e butiia Iehova ibukini biraoki ake E karokoi i aoni Barao.+ 13  Ao e karaoa Iehova are e butiia iai Mote, ao a a mate biraoki n auti nako ma katawanang ao tawaana nako. 14  A kauaataoi rake ni karokoa ae e a rangi ni bati te bwariko, ao e a mwaung aon te aba. 15  Ngke e noria Barao bwa e a nakoraoi te kangaanga, ao e kamatoaa nanona+ ao e rawa n ongo irouia n aron are e taekinna Iehova. 16  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: “Ko na kangai nakon Aaron, ‘Arora okom ao orea bubun aontano ao e na riki bwa taiani maninnara* n te aba ae Aikubita ni kabutaa.’” 17  Ao a karaoa aei. E arora baina Aaron ma okona ao e orea bubun aontano, ao a a mena maninnara i aoia aomata ao maan. E bane bubun aontano n riki bwa taiani maninnara n te aba ae Aikubita ni kabutaa.+ 18  A kataia ni karaoa aekakin anne ibonga ake a tatabunea n rabakauia n tabunea ni karokoi maninnara,+ ma a aikoa kona. Ao a a mena maninnara i aoia aomata ao maan. 19  Mangaia are a taku ibonga ake a tatabunea nakoni Barao: “Boni mwaakan* te Atua+ ae karaoaki iai aei!” Ma e teimatoa ni matoatoa nanoni Barao, ao e aki ongo irouia n aron are e taekinna Iehova. 20  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Kautimwaakako n te moaningabong ao teei i matani Barao. Ngkana e roko n te karaanga Barao ao ko riai ni kangai nakoina, ‘E kangai ana taeka Iehova: “Kanakoia au aomata bwa a na toro irou. 21  Ma ngkana ko aki kanakoia au aomata ao N na karokoia naango* i aom ao i aoia am toro ao am aomata, ao nako nanon am auti nako, ao a na onrake autin Aikubita n naango, ao a na kabutaa naba aontano are a maeka iai I-Aikubita. 22  N te bong anne ao N na boni kaokoroa te aba ae Koten are a maeka iai au aomata. A na akea naango iai,+ ao ko na ataia n aei bwa I mena n te aba aei ngai ae Iehova.+ 23  Ao N na karekea te kaokoroaki i marenaia au aomata ma am aomata. E na riki te kanikina aei ningabong.”’” 24  Ao e karaoa anne Iehova, ao a a roko naango aika mwaitikurikuri n ana auti Barao ao n aia auti ana toro ao n te aba ae Aikubita ni kabutaa.+ E a uruaki te aba bwa mwia naango aikai.+ 25  N tokina ao Barao e a wetea Mote ma Aaron ao e taku: “Naako angakarea nakon Atuami n te aba aei.” 26  Ma e taku Mote: “E aki riai karaoan anne ibukina bwa te bwai are ti na kareanna nakon Iehova ae Atuara bon te bwai ae riribaaki irouia I-Aikubita.+ Ngkana tao ti a kareana i mataia I-Aikubita te bae riribaaki irouia, tiaki a na boni karebanaira n atibu? 27  Ti na mwananga i nanon tenibong nakon te rereua, ao ti na angakarea ikekei nakon Iehova ae Atuara n aron are e taekinna nakoira.”+ 28  E taku ngkanne Barao: “N na kanakoingkami bwa kam na angakarea nakon Iehova ae Atuami n te rereua. Ma kam na aki nakon te tabo ae rangi n raroa. Bubutii ibukiu nakon Atuami.”+ 29  E taku ngkanne Mote: “N nangi nako ngkai mairoum, ao N na bubutii nakon Iehova, ao a na nako ningabong naango mairouni Barao ma ana toro ao ana aomata. Ma ke e tai manga mwamwanaira* Barao n arona n rawa ni kanakoia ara aomata bwa a na angakarea nakon Iehova.”+ 30  Ao e otinako Mote mairouni Barao ao e a bubutiia Iehova.+ 31  Mangaia are e karaoa Iehova are e taekinna Mote, ao a a nako naango mairouni Barao ma ana toro ao ana aomata. Akea naba temanna ae tiku. 32  Ma e a manga kamatoaa naba nanona Barao ao e aki kanakoia aomata akekei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “boora.”
Te man ae uarereke ae rereke n te aba ae Aikubita, ae aekakin te maninnara.
Ebera, “tabonibain te Atua.”
Te aeka n nango ae tetena.
Ke, “bwai n takaakaroira.”