Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 7:1-25

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Iehova e kakorakoraa Mote (1-7)

  • E riki okon Aaron bwa te naeta ae bubura (8-13)

  • Rekenikai 1: e bitaki te ran nakon te raraa (14-25)

7  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Noria, I karaoiko bwa kaanga te Atua* nakoni Barao, ao e na riki Aaron are oin tarim bwa am burabeti.+  Ko na manga taekini bwaai ni kabane ake N na tua nakoim, ao e na taetae Aaron are tarim nakoni Barao ao e na kanakoia tibun Iteraera mai abana.  Ao ngai N na kariaia bwa e na kamatoaa nanona Barao,+ ao N na kabatiai au kanikina ma au kakai n te aba ae Aikubita.+  Ma e na aki ongo iroumi Barao, ao N na kaaki baiu i aon Aikubita ao N na kaotinakoia au aomata aika mwaitikurikuri,* ae au aomata aika tibun Iteraera, man te aba ae Aikubita n taiani motikitaeka aika korakora.+  Ao a na bon ataia I-Aikubita bwa bon Iehova ngai+ ngkana I arora baiu ni kaitaraa Aikubita ma ni kaotinakoia tibun Iteraera mai buakoia.”  A karaoi Mote ma Aaron baike e tua Iehova nakoia. A boni karaoi n aron tuangaia.  Ana ririki Mote 80 ao ana ririki Aaron 83 ngke a taetae nakoni Barao.+  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote ma Aaron:  “Ngkana e kangai nakoimi Barao, ‘Karaoa te kakai,’ ao ko na tuanga Aaron ni kangai, ‘Anaa okom ao karenakoa i matani Barao.’ E na riki bwa te naeta ae bubura.”+ 10  Mangaia are a rinnako Mote ma Aaron nakoni Barao ao a karaoa raoi are e tua Iehova. E karenakoa okona Aaron i matani Barao ma ana toro, ao e a riki bwa te naeta ae bubura. 11  Ma e weteiia ana aomata aika wanawana ma taan tabunea Barao. Ao ibongan Aikubita ake a tatabunea+ a karaoa naba aekakin anne n aia tabunea.*+ 12  A karenakoi okoia n tatabemania nako, ao a riki naba bwa naeta aika bubura, ma e kabwauti okoia okon Aaron. 13  Ma e boni kamatoaa naba nanona Barao+ ao e aki ongo irouia, n aron are e taekinna Iehova. 14  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “E matoatoa nanoni Barao.+ E rawa ni kanakoia aomata akanne. 15  Naako nakoni Barao n te moaningabong ao karaoa aei: Ngkana e roko Barao n te Karaanga ae te Naire ao ko na kawaria ao teei i rarikin te karaanga, ao ko na uota i baim okom are e bitaki ngkoa nakon te naeta.+ 16  Ao ko riai ni kangai nakoina, ‘E kanakomaiai nakoim Iehova ae Atuaia taian Ebera+ ao e kangai: “Kanakoia au aomata bwa a na toro irou n te rereua,” ma ko tuai man ongo ni karokoa ngkai. 17  E kangai ana taeka Iehova: “Kam na ataia n aei bwa bon Iehova ngai.+ N nang orea ngkai ranin te Karaanga ae te Naire n te oko ae i baiu, ao e na bitaki nakon te raraa. 18  Ao a na mate iika ake n te Naire, ao e na mwaung te Naire, ao a na aki kona ni moi I-Aikubita n ranin te Naire.”’” 19  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Kangai nakon Aaron, ‘Anaa okom ao arora baim nako aon ranin Aikubita,+ nako aoni karaangana, nako aoni kawain ranna,*+ ao nako aon neina ma mwaruana nako ake a kawakinaki iai raan, bwa a aonga n riki bwa te raraa.’ Ao a na bon riki bwa te raraa raan ni kabane n te aba ae Aikubita ma raan naba ake ni nneia aika kaai ao aika atibu.” 20  Ao Mote ma Aaron a karaoa naba ngkekei are e tua Iehova. E tabekaarake te oko Aaron ao e orea ranin te Karaanga ae te Naire i matani Barao ma ana toro, ao e a riki bwa te raraa ranin te karaanga ni kabutaa.+ 21  Ao a a mate iika ake n te karaanga,+ ao e a mwaung te karaanga, ao a aikoa kona ni moi I-Aikubita man te Naire,+ ao e a riki bwa te raraa ranin te aba ae Aikubita ni kabutaa. 22  Ma ibongan Aikubita ake a tatabunea a karaoa naba aekakin anne n rabakauia n tabunea,+ mangaia are e teimatoa ni matoatoa nanoni Barao ao e aki ongo irouia, n aron are e taekinna Iehova.+ 23  E a oki ngkanne Barao nakon ana auti, ao e aki naba mutiakina te baei i nanona. 24  Mangaia are a bane I-Aikubita ni keniken i rarikin te Naire ni kabutaa ibukin nimaia te ran, bwa a aikoa kona ni moi n ranin te Naire. 25  Ao e a koro itibong imwin orean te Naire iroun Iehova.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “karaoiko bwa te Atua.”
Ebera, “au taanga ni buaka.”
Ke, “rabakauia n tabunea.”
Ae taekani kawain raan aika tiki man te Naire.