Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 39:1-43

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Karaoan te kunnikai n ibonga (1)

  • Te ebota (2-7)

  • Te uba (8-21)

  • Te kunnikai ae akea baina (22-26)

  • Kunnikai riki n ibonga (27-29)

  • Te mwakoro ni biti ae te koora (30, 31)

  • E tuoa te umwanrianna ae tabu Mote (32-43)

39  A karaoi kunnikai aika rarangaaki n te aro ae raoiroi ibukin te beku n te tabo ae tabu, man te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, ao te karai ae uraroo.+ A karaoi kunnikai aika tabu ibukin Aaron,+ n aron are e tua Iehova nakoni Mote.  E karaoa te ebota+ Betarera man te koora, te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi ae binokaaki.  A ororei mwakoro ni biti aika koora ni kammanii, ao e korokorei baikai ni karaoi bwa karai, bwa a na rarangaaki i buakon te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi, ao e katamaroaaki n taeraki.  A karaoi bwain aon angana aika nim ma ngaia aika tomaaki mai taboia.  Ao te roo* are rarangaaki are nim ma te ebota ibukini kakooana raoi,+ e karaoaki naba mani baikanne, ae te koora, te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi ae binokaaki, n aron are e tua Iehova nakoni Mote.  A kaaki ngkanne atibu aika oniki i nanon nibwaia aika koora, ao a kaari ni katanei aoia n araia natin Iteraera aika mwaane n aroia ni kaara te bwai ni kanikina.*+  E kaaki baikai i aoni bwain aon te anga are n te ebota bwa taian atibu ni kauring ibukia natin Iteraera aika mwaane,+ n aron are e tua Iehova nakoni Mote.  E karaoa ngkanne te uba+ ae ana mwakuri te tia katamaroa n te taetaeri, n aroni karaoan te ebota, ae karaoaki man te koora, te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, te karai ae uraroo, ao te rinen ae raoiroi ae binokaaki.+  E boraoi abwakina ma raababana ngkana e kauouaaki. A karaoa te uba ae te rakana ni bai* abwakina ao te rakana ni bai raababana ngkana e kauouaaki. 10  A karaoi iai aua te rinan n atibu. Te moan rinan e nim iai te rubi,* te tobati, ao te emerote. 11  Te kauoua n rinan te timaraketo, te tabeiro, ao te iatiba. 12  Te katenrinan te retiem,* te akete, ao te ameteti. 13  Ao te kaaua n rinan te kerutorito, te oniki, ao te iatebi. A kaakaki i nanon nibwaia aika koora. 14  A rinan raoi atibu ni kaineti ma araia natin Iteraera aika mwaane ake 12, ao a kaaraki ni kataneaki aara n aroni kaaran te bwai ni kanikina. E tei te ara teuana ma teuana ibukini baronga ake 12. 15  A karaoi ngkanne i aon te uba taian taurekereke aika biraki aika koora ni koaua aika ai aron taian roobu.+ 16  Ao a karaoi niibwa aika uoua aika koora ao mwaamwa aika uoua aika koora, ao a kanim mwaamwa aika uoua aikai i aon tabon te uba ake uoua. 17  Imwin anne ao a karin roobu ake uoua ake koora i nanoni mwaamwa ake uoua ake i tabon te uba. 18  A karini ngkanne tabon roobu ake uoua i nanon niibwa ake uoua, ao a kanimwi i aoni bwain aon te anga mai moan te ebota. 19  Imwina ao a karaoi mwaamwa aika uoua aika koora, ao a kaaki i tabon te uba ake uoua i aon taboia ake a kaitaraa te ebota nako nanona.+ 20  Ao a karaoi riki mwaamwa aika uoua aika koora ao a kaaki i aon te ebota mai moa, i aani bwain aon te anga ao i etan te tabo are e tomaaki iai te ebota ma te roo* are rarangaaki. 21  Imwina ao a a kabaea te uba mani mwamwana ma mwamwan te ebota n te kabae ae buruu, bwa e aonga n aki mwaing mani nnena are i aon te ebota, i etan te roo* are rarangaaki, n aron are e tua Iehova nakoni Mote. 22  E karaoa ngkanne te kunnikai ae akea baina are kunnikain te ebota man te karai ae buruu ni kabane, ae rarangaaki iroun te tia rarangaa te kunnikai.+ 23  E mena bwangabwangan te kunnikai ae akea baina mai nuka n aroni karaoani bwangabwangan te kunnikai ni buaka ae te biti. E rarangaaki ni kauaataoaki mataniwin te bwangabwanga anne ni katobibia, bwa e aonga n aki raeuaaki. 24  Imwina ao a karaoi i rabin te kunnikai are akea baina, taiani bamkuranete* man te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, ao te karai ae uraroo, aika a binokaaki. 25  Ao a karaoi taiani beero man te koora ni koaua ao a karemarenai beero aikai ma taiani bamkuranete i aon rabin te kunnikai are akea baina ni katobibia, i marenan taiani bamkuranete, 26  a karemarenaa teuana te beero ao teuana te bamkuranete, ao teuana te beero ao teuana te bamkuranete i aon rabin te kunnikai are akea baina ni katobibia, are e kabonganaaki ibukin te beku, n aron are e tua Iehova nakoni Mote. 27  Ao a karaoi kamwarai man te rinen ae raoiroi, ae rarangaaki iroun te tia rarangaa te kunnikai, ibukin Aaron ma natina mwaane,+ 28  ao te bwara ae te kunnikai+ ae te rinen ae raoiroi, te bwara ae te kunnikai ae katamaroaaki ae te rinen ae raoiroi,+ kawaerake*+ aika rinen aika karaoaki man te rinen ae raoiroi ae binokaaki, 29  ao te kabaea n nuka ae karaoaki man te rinen ae raoiroi ae binokaaki, te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu, ao te karai ae uraroo, ae a ikotaki n rarangaaki, n aron are e tua Iehova nakoni Mote. 30  Imwina ao a a karaoa te mwakoro ni biti ae raneanea man te koora ni koaua ae te kanikina ae tabu ibukin te katabu,* ao e koreaki i aona te koroboki ae kaaraki n aroni kaaran te bwai ni kanikina iroun te aomata, ae kangai: “Nibwan te itiaki* Iehova.”+ 31  A kanimwa te kabae ae buruu iai bwa e aonga ni mena i aon te bwara are te kunnikai, n aron are e tua Iehova nakoni Mote. 32  Mangaia are e a bane n tia raoi te mwakuri ibukin te umwanrianna ae tabu* ae te umwa ni botaki, ao a karaoi bwaai ni kabane tibun Iteraera ake e tua Iehova nakoni Mote.+ A boni karaoi n aron tuangaia. 33  A a uota ngkanne te umwanrianna ae tabu+ nakoni Mote ma bwain nanona nako: kaini karekena,+ kain oona,+ kaai ibukini katomaani kain oona,+ ao bouana ma nibwana,+ 34  rabunana ae kunin te tiibu mwaane ae kaurauraaki,+ rabunana ae kunin te tiire, te keeten ae tine mai moana,+ 35  te Ati ni Berita* ma kaina+ ao rabunana,+ 36  te taibora ma bwaina nako+ ao te bwerena ae kaotiotaki, 37  te kaintaura ae te koora ni koaua, taurana+ aika karinanaki ma bwaini mwakuriana nako,+ ao bwaan te taura,+ 38  te baonikarea+ ae te koora, te bwaa ae tabu,+ baika boiarara,+ te keeten*+ ni mataroan te umwanrianna, 39  te baonikarea ae te buraati+ ma warawarana ae te buraati, kaina,+ bwaini mwakuriana nako,+ te taabu ao kainteina,+ 40  keetenin te katawanang, bouana ao nibwana,+ keetenin*+ mataroan oon te katawanang, kabaeana ao kain rooana+ ao bwaai ni mwakuri nako ibukin te beku n te umwanrianna ae tabu, ae te umwa ni botaki, 41  kunnikai aika rarangaaki n te aro ae raoiroi ibukin te beku n te tabo ae tabu, kunnikai aika tabu ibukin Aaron are te ibonga,*+ ao aia kunnikai natina mwaane ake a beku bwa ibonga. 42  Anne aroia tibun Iteraera ni karaoi mwakuri nako ni kaineti ma bwaai ni kabane ake e tua Iehova nakoni Mote.+ 43  Ngke e tuoi aia mwakuri ni kabane Mote, ao e noria bwa a karaoi n aroni karaoaia are e tua Iehova ao e kakabwaiaia Mote.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kabaean te nuka.”
Nora Nanon Taeka.
Tao 22.2 te tientemita (8.75 te inti). Nora Buk. B14.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Te atibu ae rangi ni kakawaki ae aki ataaki, ae tao e kaineti nakon te ambwa, te iatinte, te obara ke te toumarin.
Ke, “kabaean te nuka.”
Ke, “kabaean te nuka.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “kunnikai ake a bwainaki mai aan te kunnikai.”
Ke, “te baunuea ae tabu.”
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka.
Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.
Ke, “te roki.”
Ke, “rokin.”
Nora Nanon Taeka.