Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 32:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Taromaurian te kao te teei ae te koora (1-35)

    • E ongo te anene ae okoro Mote (17, 18)

    • E urui Mote baaba ake a mena iai tuua (19)

    • A kakaonimaki tibun Rewi nakon Iehova (26-29)

32  N te tai aei ao a noria aomata bwa e a rangi ni maan Mote ao e tuai man ruo man te maunga.+ Mangaia are a bobotiia i rarikin Aaron ao a taku nakoina: “Karaoa atuara ae e na rimoara,+ bwa ti a aki ataa te bwai ae riki nakoni Mote, are ngaia are e kairira ni kaotinakoira man te aba are Aikubita.”  Ao e taku Aaron nakoia: “Buutii taabia aika koora+ mai taningaia buumi, ma natimi mwaane ao natimi aine, ao uotii nakoiu.”  Mangaia are a bane aomata ni buutii taabia aika koora ake i taningaia ao a uotii nakon Aaron.  E anaa ngkanne te koora mairouia ao e karaoia n te bwai ni kakaari bwa te bouannanti* ae te kao te teei.+ Ao a taku aomata: “Tibun Iteraera, aio Atuam are kairiko ni kaotinakoko man te aba are Aikubita.”+  Ngke e nora aei Aaron ao e a katea naba te baonikarea i matan te kao. Ao e takarua ni kangai: “Iai te toa nakon Iehova ningabong.”  Mangaia are a utimwaaka n te bong are imwina, ao a anga taiani karea ni kabuekaki ao taiani karea n raoi. Imwin anne ao a tekateka aomata n amwarake ma ni moi. Ao a teirake bwa a na kakukureiia.+  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: “Naako ruuo, bwa a kabuakakaia i bon irouia am aomata ake ko kairiia ni kaotinakoia man te aba are Aikubita.+  A waekoa n tibanako man te kawai are I tua nakoia bwa a na toua.+ A karaoa aia bouannanti* ae te kao te teei, ao a teimatoa ni bobaraaki nakoina ao n angakarea nakoina ma n taku: ‘Tibun Iteraera, aio Atuam are kairiko ni kaotinakoko man te aba are Aikubita.’”  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: “I a tia n noria bwa bon aomata aika imanono* te koraki aei.+ 10  Mangaia ae kariaia bwa e na urarake uniu ni kaaitaraia ao N na kamaunaia, ao kariaia bwa N na karaoa te natannaomata ae korakora mairoum n onei mwia.”+ 11  E bubutiia* ngkanne Iehova ae Atuana Mote+ ao e taku: “E aera bwa e na urarake unim Iehova ni kaaitaraia am aomata imwini kairakia ao kaotinakoaia man te aba are Aikubita ni mwaakam ae bati ao n te bai ae korakora?+ 12  E aera bwa a na kangai I-Aikubita: ‘E iangoa karaoan ae buakaka nakoia ngke e kairiia ni kaotinakoia. E kan tiringia n taiani maunga ma ni kamaunaia man te aonnaba’?+ Taotaona uraraken unim ao manga iangoa* am moti ni kaineti ma te kabuanibwai ae ko baireia bwa ko na karokoa i aoia am aomata. 13  Uringia am toro ake Aberaam, Itaaka, ao Iteraera, ake ko taetae n tuea nakoia i bon iroum, ao ko kangai, ‘N na boni kamwaitiia kanoami* n aron itoini karawa,+ ao N na bon anga te aba aei ni kabutaa are I rineia nakoia kanoami,* bwa a aonga n teimatoa n abanna.’”+ 14  Mangaia are e a manga iangoa* te kabuanibwai Iehova are taekinna bwa e na karokoa i aoia ana aomata.+ 15  Ao e ruo rikaaki Mote man te maunga ma+ baaba aika uoua ake Bwaai ni Kaotioti,+ aika baaba aika korobokiaki iteraia ni kauoua. A korobokiaki aoia ao aaia. 16  A karaoaki baaba aikai iroun te Atua, ao koroboki ake i aona bon ana koroboki te Atua are kaari i aoni baaba aikai.+ 17  Ngke e a moanna n ongo aia karongoa aomata Iotua bwa kioina ngke a tatakarua, ao e taku nakoni Mote: “Iai karongoaan te buaka n te kaembwa.” 18  Ma e taku Mote: “Bon tiaki te anene ibukin te tokanikai,*Ao bon tiaki karongoaan te tanginiwenei imwin te konaaki,Bon te aeka n anene teuana ae I ongo.” 19  N te tai are e uakaan iai Mote ma te kaembwa ao ngke e nora te bouannanti ae te kao te teei,+ ma te mwamwaie, ao e urarake unna ao e karenakoi baaba akekei mai baina ao e kamaeinikuni i nanoaan te maunga.+ 20  E anaa te kao te teei are a karaoia ao e kabuekia n te ai ao e kamantintia ni karokoa ae e mte,+ ao e kamraraa i aon te ran ao e kairoroiia tibun Iteraera bwa a na nimma.+ 21  Ao e taku Mote nakon Aaron: “A kangaa ni kairiko aomata aikai bwa ko na karokoa i aoia te bure ae kakaiaki?” 22  E kaeka Aaron ni kangai: “Tai urarake n un au toka. Ko bon atai raoi aroia aomata aikai bwa a boni kani kakaraoa ae buakaka.+ 23  Mangaia are a taku nakoiu, ‘Karaoa atuara ae e na rimoara, bwa ti a aki ataa te bwai ae riki nakoni Mote, are ngaia are e kairira ni kaotinakoira man te aba are Aikubita.’+ 24  Ngaia are I kangai nakoia, ‘Ane iai ana koora ao ke e buutia ma n anganai.’ Ao I kaaki n te ai ao e a otinako naba te kao te teei aei.” 25  E noriia aomata Mote bwa a aki tau baangia, ibukina bwa e a tia Aaron ni kariaia aroia anne, mangaia are a a riki bwa bwaai ni kamaamaeaki i mataia taani kakaaitaraia. 26  Ao e tei Mote n te kawai n rin n te kaembwa ao e taku: “Antai ae tei n ana itera Iehova? Ke e nakoiu!”+ Ao a bane tibun Rewi ni bobotiia i rarikina. 27  Ao e taku nakoia: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuan Iteraera, ‘Katekei ami kabaang n tatabemaningkami nako ao rinanon te kaembwa ni kabutaa man te kawai n rin teuana nakon are teuana, ao ke e tiringa tarina temanna ma temanna, kaain rarikina, ao raona ae rangi ni kaan ma ngaia.’”+ 28  A karaoa are e tua Mote tibun Rewi, ao tao 3,000 mwaitiia mwaane ake a mate n te bong anne. 29  E taku ngkanne Mote: “Kaokoroingkami* ibukin Iehova n te bong aei, bwa kam a tia n ekiianako oin natimi mwaane ma oin tarimi n tatabemaningkami nako,+ ao e na boni kakabwaiaingkami n te bong aei.”+ 30  E taku ngkanne Mote nakoia aomata n te bong are imwina: “Kam a tia ni karaoa te bure ae rangi ni kakaiaki, ao ngkai N na ararake nakon Iehova bwa tao I kona ni karaoa te bwai teuana bwa e aonga ni kabwarai ami bure.”+ 31  Mangaia are e oki Mote nakon Iehova ao e taku: “Ai kakaiakira te bure ae a karaoia te botannaomata aei! A karaoa atuaia man te koora!+ 32  Ma ngkana ko kani kabwaraa ngkai aia bure+ ao kabwaraa, ma ngkana tao ko aki ao taiaoka kamauna arau man am boki are ko koreia.”+ 33  Ma e taku Iehova nakoni Mote: “N na boni kamauna aran te aomata are bure nakoiu man au boki.” 34  Naako ngkai kairiia aomata aikai nakon te tabo are I a tia n tuangko. Noria! E na rimoam au anera,+ ao N na boni katuuaaeia ibukin aia bure, n te bong are I motiki taekaia iai.” 35  Ao e a karekei kaia aomata aikai Iehova ibukin te kao te teei are a karaoia, are e karaoia Aaron ibukia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ebera, “a matoatoa roroaia.”
Ke, “kamaraua ubun.”
Ke, “uringaaba iai.”
Ebera, “ami kariki.”
Ebera, “ami kariki.”
Ke, “uringaaba iai.”
Ke, “te mwakuri ae kamimi.”
Ebera, “Kaoni baimi.”