Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 30:1-38

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Baonikareani baika boiarara (1-10)

  • Te wareaomata ao te mwane ibukini kabwaraani buure (11-16)

  • Te taabu n tebobai ao n tebowae (17-21)

  • Renganan te bwaa ae tabu (22-33)

  • Aroni karaoani baika boiarara aika tabu (34-38)

30  “Ko na karaoa te baonikarea ibukini kabuekani baika boiarara,+ ao ko na karaoia man te kai ae te aketia.+  E riai ni boraoi abwakina ma raababana, ae teuana te mwanokunibai* abwakina ao teuana te mwanokunibai raababana, ao uoua te mwanokunibai rietana. A na riki korona bwa bwaina naba.+  Ko na kanimwa iai te koora ni koaua, aona ao rarikina ni kabutaa ma kooro ake iai, ao ko na karaoa mataniwina ae te koora ni kabutaa.  Ko na karaoi naba mwamwana aika koora aika uoua i aani mataniwina i aon iterana ake uoua ake a kaaitara, ao a na taui kaai ake a kabonganaaki ibukin uotakina.  Karaoi kaina man te kai ae te aketia ao ko na rabuni n te koora.  Ko na kaaki i matan te keeten are i rarikin te Ati ni Berita,*+ ike N na kaoti iai nakoim. E riai ni mena i matan te Ati ni Berita ma rabunana.+  “E na kabueki baika boiarara+ Aaron+ ni kabubui i aon te baonikarea+ ngkana e katauraoi taian taura+ ni katoa ingabong.  Ngkana e kaurai naba taura Aaron n te airoo* ao e na kabueki baika boiarara. Bon te karea ae boiarara ae kakaraoaki i matan Iehova i nanon ami roro nako.  Kam na tai kabueki i aona baika boiarara aika aki kariaiakaki+ ke te karea ni kabuekaki ke te karea ae te amwarake, ao kam na tai kabwaroa i aona te karea ae te moi. 10  E na kaaki teutana raraan te man are te karea ni kabwarabure+ Aaron i aoni kooro ake n te baonikarea n te taina n te ririki,+ bwa e aonga ni kaitiaka te baonikarea man te bure. E riai ni karaoa anne n te taina n te ririki bwa e aonga ni bubutii ibukin te baonikarea, n ami roro nako. Bon te bwai ae moan te tabu te baei iroun Iehova.” 11  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: 12  “N te tai are ko wareaomata iai ma ni wareki mwaitiia tibun Iteraera,+ e riai temanna ma temanna n anga te kaboomwi nakon Iehova ibukini maiuna* n tain te wareaomata. E riai ni karaoaki aei bwa e aonga n aki roko te rekenikai i aoia ngkana a koreaki araia. 13  Aio te bwai ae a na anga aomata ni kabane ake a koreaki araia: te iterana te tiekera ae te tiekera* ae kakabonganaaki n te tabo ae tabu.*+ Uabwi te kira* ae boraoi ma teuana te tiekera. Te angabwai nakon Iehova bon te iterana te tiekera.+ 14  A na bane n anga te angabwai nakon Iehova aomata nako ake a koreaki araia ake kaka 20 rake aia ririki.+ 15  A aki riai n anga ae bati riki akana kaubwai, ao a aki riai akana maiu ni kainnano n anga ae uarereke riki nakon te itera n tiekera,* bwa te angabwai nakon Iehova ibukini karekeani kabwaraan ami bure ibukini maiumi.* 16  Ko na anaa te mwane ae te tirewa ae bwaini karekeani kabwaraan aia bure tibun Iteraera ao aanga ibukini mwakuri ake a karaoaki n te umwa ni botaki, bwa e na riki bwa te bwai ni kauring i matan Iehova ibukia tibun Iteraera, bwa te kaboomwi ibukini maiumi.”* 17  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 18  “Karaoa te taabu ae te buraati ao kainteina ae te buraati ibukin te tebobai ao te tebowae,+ ao kaaki i marenan te umwa ni botaki ao te baonikarea ao kanoaia n te ran.+ 19  A na teboki iai baia ma waeia Aaron ma natina mwaane.+ 20  A na teboki baia ma waeia n te ran ngkana a rinnako n te umwa ni botaki ke ngkana a kaania te baonikarea bwa a na beku ao ni karaoi karea aika kareanaki n te ai ma ni kabubui nakon Iehova, bwa a aonga n aki mate. 21  A na teboki baia ma waeia bwa a aonga n aki mate, ao e na riki aei bwa te tua nakoia ae teimatoa, nakoina ma kanoana n aia roro nako.”+ 22  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 23  “Imwina, anai baika boiarara aika taiani kabanea n tamaroa aika te mura* ae makano ae 500 te tiekera, ao te tineman* ae boiarara ae iteran te mwaiti anne ae 250 te tiekera, ao te karemati* ae boiarara ae 250 te tiekera, 24  ao te katia* ae 500 te tiekera ae tauaki rawawatana n te tiekera ae kakabonganaaki n te tabo are tabu,*+ n ikotaki ma te oera ae te oriwa ae teuana te in.* 25  Karaoa ngkanne mai iai te bwaa ae tabu. E riai n renganaki ni kabane n te aro n rabakau.*+ Bon te bwaa ae tabu te baenne. 26  “Ko na kabira iai te umwa ni botaki+ ao te Ati ni Berita, 27  n ikotaki ma te taibora ma bwaini mwakuriana nako, te kaintaura ma bwaina nako, baonikareani baika boiarara, 28  baonikarean te karea ni kabuekaki ma bwaini mwakuriana nako, ao te taabu ma kainteina. 29  Ko riai ni katabui bwa a aonga n riki bwa baika moan te tabu.+ E riai n tabu ane e ringi baikai.+ 30  Ao ko na kabira Aaron+ ma natina mwaane,+ ao katabuia* bwa a na beku bwa au ibonga.*+ 31  “Ko na taetae nakoia tibun Iteraera ni kangai, ‘E na teimatoa ni kabonganaaki bwa te bwaa ae tabu ibukiu n ami roro nako.+ 32  A na aki kabiraki iai rabwataia aomata, ao kam na tai katotonga aron rengarenganana. Bon te bwai ae tabu te baei. E na teimatoa n riki bwa te bwai ae tabu iroumi. 33  E riai ni kamateaki ane e karaoa katotongan te bwaa ae boiarara aei ao ane e kabira te aomata ae akea kariaiakana* n teutana mai iai.’”+ 34  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Anai boiarara aikai aika titeboo rawawataia:+ titakite* aika baika ran ao onika* ao boiarara aika karibanam* ao ribano* ni koaua. 35  Karaoia bwa te boiarara,+ ao e riai n renganaki* n te aro n rabakau te rengarenga ae boiarara aei, e taoronaki,+ e itiaki, ao e tabu. 36  Ko na ika teutana mai iai ni kamtea raoi ao kaaki teutana mai iai i matan te Ati ni Berita n te umwa ni botaki, ike N na kaoti iai nakoim. E riai ni moan te tabu iroumi. 37  Ko aki riai ni kabongana i bon ibukim te boiarara ae ko na karaoia ma te rengarenga aei.+ Ko na iangoa te bwai aei bwa te bwai ae tabu nakon Iehova. 38  E riai ni kamateaki ane e karaoa katotongana bwa e na kakukureia ni boina.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Tao 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.
Ebera, “i marenan tairiki aika uoua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “te tiekera ae tabu.”
Teuana te kira titeboo ma 0.57 te kuraem. Nora Buk. B14.
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kunin te kai ae boiarara ao e kakabonganaaki naba n te kuuka.
Te aroka ae boiarara.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tiekera ae tabu”
Teuana te in titeboo ma 3.67 te rita. Nora Buk. B14.
Ke, “n aron ana mwakuri te tia motiboi.”
Ke, “kaokoroia ibukin te Atua.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “te ianena,” ae taekan te mwaane ae tiaki kaain ana utu Aaron.
Te bwai ae kanimnim ae boiarara ae wawaanako man taian aroka.
E aki ataaki te aeka n rengarenga aei. Tao e anaaki man aroka tabeua aika boiarara ke mani manin taari tabeua ake iai nanaia.
Te bwai ae kanimnim man te aroka teuana ae ngkana e ikotaki ma baika boiarara tabeua ao e a kakorakoraaki ma ni kateimatoaaki riki iai boiararaia.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “n aron ana mwakuri te tia motiboi.”