Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 25:1-40

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Angabwai ibukin te umwanrianna ae tabu (1-9)

  • Te Ati (10-22)

  • Te taibora (23-30)

  • Te kaintaura (31-40)

25  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote:  “Tuangia tibun Iteraera bwa a na angabwai nakoiu. Kam na butimwaei angabwai nakoiu mairouia aomata nako ake a ueke nanoia ni kan anga.+  Aio te angabwai ae kam na butimwaeia mairouia: te koora,+ te tirewa,+ te buraati,+  te karai ae buruu, te karai ae beboo ae buraen te tiibu,* te karai ae uraroo,* te rinen ae raoiroi, buraen te kooti,  kunin te tiibu mwaane ae kaurauraaki, kunin te tiire, te kai ae te aketia,+  bwaan taian taura,+ te batiam* ibukin te bwaa ae tabu+ ma baika boiarara,+  ao atibu aika oniki* ma atibu riki tabeua ake a na nim i aon te ebota+ ma te uba.*+  A na karaoa te tabo ae tabu ibukiu ao N na maeka* i buakoia.+  Kam na karaoa te umwanrianna ae tabu* ma bwain nanona nako, ni kakairi raoi n teina* ae I kaotia nakoim.+ 10  “A riai ni karaoa te ati man te kai ae te aketia, ae uoua ao te iterana te mwanokunibai* abwakina ao teuana ao te iterana te mwanokunibai raababana ao teuana ao te iterana te mwanokunibai rietana.+ 11  Ao ko na kanimwa te koora ni koaua ni kabutaa.+ Ko na kanimmwa i tinanikuna ao i nanona, ao ko na karaoa mataniwina n te koora ni katabwaninna.+ 12  Ao ko na kaburoi n atoi aua mwamwana aika koora ao kanimwi i etani waena ake aua, uoua te mwamwa n iterana teuana ao uoua te mwamwa n iterana are teuana. 13  Ao ko na karaoi kaai man te kai ae te aketia ao rabuni n te koora.+ 14  Ko na karini kaai akanne i nanoni mwaamwa ake n iteran te Ati ni kauaitera bwa e aonga n uotaki iai te Ati. 15  A na tiku kaai akanne i nanoni mwamwan te Ati. A na aki buutaki mai iai.+ 16  Ko na kaaki i nanon te Ati ni Berita baaba* ake N na anganiko bwa bwaai ni kaotioti.+ 17  “Ko na karaoa rabunana* man te koora ni koaua, ae uoua ao te iterana te mwanokunibai abwakina ao teuana ao te iterana te mwanokunibai raababana.+ 18  Ko riai ni karaoi kerubim* aika uoman aika koora. Ko na ororea te koora n te aama ni karaoi rabwataia iai i tabon rabunan te Ati ni Berita ni kauaitera.+ 19  Karaoi kerubim i tabon rabunan te Ati ni Berita ni kauaitera, te kerubim temanna i aon tabona are teuana ao te kerubim are temanna i aon tabona are teuana. 20  A riai kerubim n taakini baia ni kiba aika uaai nako eta, n rabuna aon rabunan te Ati ni Berita ni baia ni kiba,+ ao a na kaaitara. A na baraaki kerubim aikai ni kaitaraa rabunan te Ati ni Berita. 21  Ko na katokaa rabunan+ te Ati ni Berita i aona, ao ko na kaaki i nanon te Ati ni Berita baaba ake N na anganiko bwa bwaai ni kaotioti. 22  N na kaoti nakoim ikekei ao n taetae ma ngkoe mai etan rabunan te Ati ni Berita.*+ N na kaotii nakoim bwaai ni kabane ake N na tua nakoim ibukia tibun Iteraera, mai marenaia kerubim ake uoman ake a mena i aon te Ati ni Berita.* 23  “Ko na karaoa naba te taibora teuana+ man te kai ae te aketia, ae uoua te mwanokunibai abwakina ao teuana te mwanokunibai raababana ao teuana ao te iterana te mwanokunibai rietana.+ 24  Ko na kanimwa iai te koora ni koaua, ao karaoa mataniwina n te koora ni katabwaninna. 25  Ko na karaoa mataniwina ae raababan te rauraunibai* ni katabwaninna ao ko na katamaroaa n te koora ni katabwaninna. 26  Ko na karaoi mwamwana aika aua man te koora ao kaaki mwaamwa aikai ni maninganinga ake aua ake a nim iai rangana ake aua. 27  A riai ni kaan mwaamwa aikai ma mataniwina, bwa bwain tauani kaai ake e na uotaki iai te taibora. 28  Ko na karaoi kaai akanne man te kai ae te aketia ao n rabunna n te koora, ao uota iai te taibora. 29  “Ko na karaoi naba raurauna ma mwangkona ma ana tiaeki ma boorana are e na kabwaroaki mai iai te karea ae te moi. Ko na karaoi man te koora ni koaua.+ 30  Ao ko na katokaa te bwerena ae kaotiotaki i aon te taibora i matau n taai nako.+ 31  “Ko na karaoa te kaintaura+ man te koora ni koaua. E riai n ororeaki n te aama ni karaoaki iai. A na karaoaki man te mwakoro ni koora ae tii teuana kaintein te kaintaura ma kaina are a na otinako mai iai mwaangana, mwangkongkona, buutokona, ao ueena.+ 32  Ao a na otinako onoua mwaangan te kaintaura mai rarikina, tenua mwaangana mai rarikina are teuana ao tenua mwaangana mai rarikina are teuana. 33  A na mena tenua mwangkongkona aika aekakin ueen te amon ni katoai mwaangana n te itera teuana, ma buutokona ao ueena aika karemarena, ao tenua mwangkongkona aika aekakin ueen te amon ni katoai mwaangana ake n te itera are teuana, ma buutokona ao ueena aika karemarena. Aio aroni mwaanga aika onoua n otinako mani kain te kaintaura. 34  Iai taiani mwangkongko aika aua i aoni kain te kaintaura aika aekakin tein ueen te amon, ma buutokona ao ueena aika karemarena. 35  E na mena te buutoko i aani moani mwaanga aika uoua aika otinako mani kaina, ao iai naba te buutoko i aani mwaanga ake uoua riki, ao iai naba te buutoko i aani mwaanga ake uoua riki, bwa a otinako mwaanga aika onoua mani kaina. 36  A bane buutokona ma mwaangana ma te kaintaura ae bwanin ni karaoaki man teuana te mwakoro ni koora ni koaua ae ororeaki n te aama.+ 37  Ko na karaoi taurana aika itiua, ao ngkana a kauraaki taura, ao a na kaotaa te tabo are i moana.+ 38  A na karaoaki man te koora ni koaua taati ake a kabonganaaki ibukin tauani wikina ma baan ake nneni wikin taura ake a a tia ni kabonganaaki.+ 39  E riai ni karaoaki ma bwaina aikai, man te koora ni koaua ae teuana te tarena* rawawatana. 40  Taraia bwa ko na karaoi baikai ni katotongi teia* ake a kaotaki nakoim i aon te maunga.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “buraen te tiibu ae karanaki n te beboo.”
Karanaki man te man ae uarereke ae te coccus.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Atibu aika rangi ni kakawaki.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “katea au umwanrianna.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taamneina.”
Teuana te mwanokunibai titeboo ma 44.5 te tientemita (17.5 te inti). Nora Buk. B14.
E kaineti aei nakoni baaba aika a mena iai Tuua ake Tebwina.
Nora Nanon Taeka, “Rabunan te ati ni berita.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka, “Rabunan te ati ni berita.”
Te ati ae kanoana bwaai ni kaotioti.
Tao 7.4 te tientemita (2.9 te inti). Nora Buk. B14.
Teuana te tarena titeboo ma 34.2 te kirokuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “taamneia.”