Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 23:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Mooti nakoia tibun Iteraera (1-19)

    • Ibukini bwainan te koaua ao te eti (1-9)

    • Ibukini boongi n taabati ao tooa (10-19)

  • Kairaia tibun Iteraera iroun te anera (20-26)

  • Reken te aba ao taian tia (27-33)

23  “Ko na tai kabutaanako* te rongorongo ae kewe.+ Tai uaia ni mwakuri ma te aomata ae buakaka, n arom n riki bwa te tia kakoaua ae iowawa.+  Ko na tai irania aomata aika bati, ni karaoa ae buakaka, ao ko na tai kabwaoua te kaetitaeka ae riai n arom n anga am kakoaua ae boto i aon irakin nanoia aomata aika mwaiti.  Ko na tai inanonano n irana ana kauntaeka te aomata ae maiu ni kainnano.+  “Ngkana ko boo ma ana kao mwaane te aomata ae kairiribai nakoim ke ana taongki ae tiotionako, ko riai ni kaokia nakoina.+  Ngkana ko nora ana taongki te aomata ae riribaiko bwa e a bwaka ibukin uotana, ko na tai katikua ni kitanna. Ko riai ni buokia ni kanakoa uotan ana man.+  “Ko na aki kabwaoua te moti ibukin ana tangitang te aomata ae maiu ni kainnano i buakomi.+  “Tai irekereke ma te bukibuki* ni kewe ao tai kamatea te aomata ae akea ana bure ao ae raoiroi, bwa N na aki taekina te aomata ae buakaka bwa e raoiroi.+  “Ko na tai butimwaea te bwai ni kamaraato bwa e kona te bwai ni kamaraato ni kamatakia taani motikitaeka aika wanawana, ao e kona naba ni kabwaouai aia taeka aomata aika raoiroi.+  “Ko na tai karawawataa te aomata ae maeka n iruwa. Kam ataa raoi aron te maeka n iruwa bwa kam maeka n iruwa ngkoa n te aba are Aikubita.+ 10  “Ko na uniki koraa i abam ma n ikotii uaana i nanon onoua te ririki.+ 11  Ma ko riai ni katikua n aki ribanaia n te kaitiua n ririki. A na amwamwarake mai iai te koraki aika maiu ni kainnano, ao nikirana ake a katikui a na kanna manin te tawaana aika moaanti. Anne arom ae ko riai ni karaoia nakoni nnen am kureebe ma nnen am oriwa. 12  “Ko na karaoa am mwakuri i nanon onobong, ma ko na katoka am bekutata n te kaitiua ni bong, bwa e aonga ni motirawa am kao mwaane ma am taongki, ao a na motiki rawaia am toro ao te aomata ae maeka n iruwa iroum.+ 13  “Kam riai n tarataraingkami bwa kam na karaoi bwaai ni kabane ake I taekin nakoimi,+ ao kam na tai taboa araia atua riki tabeman, ao a aki riai n otinako mai wimi aara aikai.+ 14  “Ko na bukamarui tooa nakoiu aika tenua ni katoa ririki.+ 15  Ko na kawakina te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki.+ I nanon itibong ao ko na kana te bwerena ae aki karikaki n aron are I tua nakoim, n te tai ae baireaki n te namwakaina ae Abibi,*+ bwa kam otinako n te tai anne mai Aikubita. Akea temanna ae riai ni kaoti i matau n akea uotana.+ 16  Ko na bukamarua naba te Toa ae Taiakini* Moan Uaanikai aika tawaa man am bekutata n ununiki n te tawaana.+ Ko na bukamarua naba te Toa ae Ikotakin Taian Uaa* n tokin te ririki ngkana ko ikotii uaanikai man te tawaana ake mwin am bekutata.+ 17  A na kaoti am rorobuaka ni kabane i matan te Uea ae koaua ae Iehova, tenua te tai n te ririki.+ 18  “Ko na tai kareana te raraa ae te karea nakoiu ma te bwai ae karikaki. Ao a aki riai n tiku ni karokoa ae ingabong karea aika taiani mwaete ake a kareanaki n tain au toa. 19  “Ko na uotii moan uaanikai aika tawaa aika taiani kabanea n raoiroi aika uaan am tano nakon ana auti Iehova ae Atuam.+ “Ko na tai kaburoa te kooti ae ataei i nanon rannimamman tinana.+ 20  “I a kanakoa te anera rimoam+ bwa e na kawakiniko i aoni kawaim ao ni kairiko nakon te tabo ae I a tia ni katauraoia.+ 21  Kakauongo nakoina ao ongo ni bwanaana. Tai karitei nakoina bwa ane e na aki kabwarai ami bure,+ ibukina bwa e uouota arau. 22  Ma ngkana ko bon ongo raoi ni bwanaana ao ko karaoi bwaai ni kabane aika I taekin, N na kaota ribaakia akana kairiribai nakoim ma ni kaaitaraia te koraki ake a kaaitarako. 23  Bwa e na rimoam au anera ao e na kairiko nakoia taian Amoraite, tibun Eta, taiani Beritaite, tibuni Kanaan, taian Iwaite, ao I-Iebuti, ao N na kamaunaia.+ 24  Ko na tai bobaraaki nakoia atuaia ke n anaaki nanom bwa ko na toro irouia, ao ko na tai kakairi n aia mwakuri.+ Ma ko riai n urui ao ni kamaeinikuni aia boua aika tabu.+ 25  Kam na toro iroun Iehova ae Atuami+ ao e na kakabwaiako n te amwarake ao n te ran.+ N na kanakoa te aoraki mai buakomi.+ 26  A na aki bwaka natiia aine ake i abam ke ni kanoabo+ ao N na kaananaua* maium. 27  “Imwain rokom+ ao a na ongo taekau ma n rurubenebene, ao N na kamangaoia aomata ni kabane ake ko kaitiboo ma ngaiia, ao N na kabirinakoia aiam ni kabane mai mwaim ngkai a konaaki.*+ 28  N na karimoaa namakinan te bwarannano* imwaim+ ao e na kakioianako mai mwaim taian Iwaite, tibuni Kanaan, ao tibun Eta.+ 29  N na aki kakioianako mai mwaim i nanon teuana te ririki, bwa e aonga n aki tiku n aki kaainaki te aba, ao a na aki rikirake iai mwaitiia manin te tawaana aika kaakang ake a na kona ni kaikoakiko.+ 30  N na kakioianako teutana imwin teutana mai mwaim, ni karokoa ae ko a kabatiaia am kariki ao n abana te aba.+ 31  “N na katei tian abam man Taari ae Uraura nakon taari are i rarikin abaia I-Biritia, ao man te rereua nakon te Karaanga,*+ bwa N na anga kaain te aba nako nanoni baimi, ao ko na kakioianako mai mwaim.+ 32  Ko na tai karaoa te berita ma ngaiia ke ma atuaia.+ 33  A aki riai ni maeka i abam, bwa a aonga n aki kairiko bwa ko na bure nakoiu. Ngkana ko toro irouia atuaia, ao e na bon riki anne bwa te bwai ni kamwane nakoim.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “tabeka.”
Ebera, “te taeka.”
E ataaki naba bwa te Toa ae Taiani Wiki, ke Bentekota.
E ataaki naba bwa te Toa ae Umwanrianna.
Ke, “N na kakoroi raoi mwaitin am bong.”
Ke, “N na karaoiia aiam bwa a na anga akuia nakoim.”
Ke tao, “nakonnano; maaku.”
Ae taekan te Iuberetiti.