Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 22:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Mooti nakoia tibun Iteraera (1-31)

  • Ibukin te iraa (1-4)

  • Ibukin uruakan aroka (5, 6)

  • Ibukin te kaboomwi ao te bwaibwai (7-15)

  • Ibukin te kababa (16, 17)

  • Ibukin te taromauri ao te kaetitaeka ae riai (18-31)

22  “Ngkana e iraea te kao mwaane ke te tiibu te aomata temanna ao e tiringnga ke e kaboonakoa, e na kabooa mwin temanna te kao mwaane n niman te kao mwaane, ao temanna te tiibu n aman te tiibu.+  (“Ngkana e kuneaki te tia iraa+ n ninia te auti teuana ao e oreaki ao e mate, akea te bure ni katuturaraa ni kaineti ma kamateana.  Ma ngkana e riki anne imwini bwakaraken taai, ao e boni bure ni katuturaraa teuanne.) “E riai ni kabooa mwina te tia iraa. Ngkana akea ana bwai, ao e riai ni kaboonakoaki ibukini baike e iraei.  Ngkana e noraki bwa e maiu i nanoni baina te baere e iraea, ae tao te kao mwaane ke te taongki ke te tiibu, e na kabooa mwina ni kauouaa mwaitina.  “Ngkana e katikuia ana man te aomata bwa a na amwarake n te tawaana ke n te nne ni kureebe, ao e kariaia bwa a na amwarake n ana tawaana te aomata temanna, e na boni kabooa mwina n uaan arokana aika taiani kabanea n raoiroi ke n uaan ana nne ni kureebe aika taiani kabanea n raoiroi.  “Ngkana e ura te ai ao e rakanako nakon aroka aika kateketeke, ao a bue iai bwabwati ni uita ke aroka aika uita* n te tawaana ke ai bon te tawaana ae bwanin, e riai ni kabooa mwin te bwai are bue te aomata are kauraa te ai.  “Ngkana e anga te mwane ke bwaai tabeua te aomata temanna bwa e na kawakinaki iroun raona, ao a kimoaaki baikai man ana auti raona, ma ngkana e kuneaki te tia iraa ao e riai ni kabooi mwia ni kauouai mwaitiia.+  Ngkana e aki reke te tia iraa, e na kairaki teuare ana auti te auti nako matan te Atua ae koaua+ bwa e aonga n noraki bwa e boni kuai ana bwai raona ke e aki.  Ni kaineti ma kauntaeka nako ibukini bwainakini bwaai aika iraeaki ae te kao mwaane, te taongki, te tiibu, te kunnikai, ke te bwai riki teuana ae bua are e taekinna temanna i buakoia ni kangai, ‘Bon au bwai aei!’ a na uota taekaia koraki aika uakoraki aikai nako matan te Atua ae koaua.+ Te aomata are e taekinna te Atua bwa e bure e na kabooa mwin te baerei ni kauouaa mwaitina nakon raona.+ 10  “Ngkana e anga te taongki ke te kao mwaane ke te tiibu ke te aeka ni man riki teuana ae manana te aomata temanna bwa e na kawakinaki iroun raona, ao e mate te man arei ke e rangi n ikoaki ke e kairakinako ao akea taani kakoaua iai, 11  e riai ni karaoaki te taetae n tuea i marenaia, i matan Iehova, bwa e bon aki kuai ana bwai raona ao e na butimwaea anne teuare te tia bwaibwai. E na aki kabooa mwina te aomata are mwiokoaki.+ 12  Ma ngkana e iraeaki te man mairouna, ao e na kabooa mwina nakon teuare te tia bwaibwai. 13  Ngkana e raebitiaki te man iroun te man ni kaakang, e na uota rabwatan te man are mate bwa te bwai ni kakoaua. E na aki kabooa mwin te man ae raebitiaki iroun te man ni kaakang. 14  “Ma ngkana iai ae e bubutii tangoan te man ae ana man raona, ao e rangi n ikoaki te man arei i nanoni baina ke e mate, ao e riai ni kabooa mwina teuare tangoia ngkana e aki mena teuare te tia bwaibwai i rarikin ana man. 15  Ngkana e mena teuare te tia bwaibwai i rarikin ana man ao e na aki kabooa mwina teuare tangoia. Ngkana e kabooaki tangoana ao e na riki te mwane ane kabwakaaki anne bwa te kaboomwi. 16  “Ao ngkana iai te mwaane ae kababaa te aine ae tuai ni boo ma te mwaane ao e tuai ni kabae, ao e wene ma ngaia, e riai ni kabwakaa ibukin neiei boon te buu te aine ae katauaki bwa e aonga n riki bwa buuna.+ 17  Ngkana e bon rawa taman neiei n anga natina te aine aei nakon teuaei, e na boni kabwakaa naba teuaei te mwane ae botau ma boon te buu te aine. 18  “Ko aki riai ni kariaia bwa e na maiu te aine ae te tia tabunea.+ 19  “Ane e karaobure ma te man ao e na boni kamateaki.+ 20  “Ane e aki angakarea nakon Iehova n tii ngaia ma e angakarea nakoia atua tabeman, ao e na kamateaki.+ 21  “Ko na tai karaoa ae buakaka nakon te aomata ae maeka n iruwa ke ni karawawataa,+ bwa kam maeka n iruwa naba ngkoa n te aba are Aikubita.+ 22  “Kam na tai karawawataa te aine ae e a tia ni mate buuna ke te teei ae akea tamana.*+ 23  Ngkana ko karawawataa naba teutana n te aro ae e a tang nakoiu, ao N na bon ongo tangina,+ 24  ao e na urarake uniu, ao N na kamateingkami n te kabaang, ao a na riki buumi bwa aine aika a a tia ni mate buuia ao a na riki natimi bwa ataei aika akea tamaia. 25  “Ngkana ko katangomwane nakoia aika a maiu ni kainnano* mai buakoia au aomata, ae te aomata ae mena i rarikim, ao ko na tai riki bwa te tia kataarau* nakoina. Kam na tai bakaonna nakoina.+ 26  “Ngkana ko anaa ana kunnikai raom bwa te bwai ni kaboomwi ibukin te bwai ae tangoaki,*+ ao ko na kaoka ana kunnikai nakoina ni bungin taai. 27  Bwa bon tii ngaia karabaana ae kunnikaina ibukin rabunan rabwatana.* E nangi matu n tera ngkana ai akea ana kunnikai?+ Ao ngkana e tang nakoiu, ao N na bon ongo, bwa I atataiaomata.*+ 28  “Ko na tai karereantia* te Atua+ ke n taetae ni karekea kain te mataniwi* temanna i buakoia am aomata.+ 29  “Ko na tai waeremwe n anga am karea aika uaan abam mai buakon am uaa ae mwaitikurikuri ma am wain ao am oera ae rangi ni bati.+ Ko na anganai te karimoa mai buakoia natim mwaane.+ 30  Aio arom ae ko riai ni karaoia nakon am kao mwaane ao am tiibu:+ E na teimatoa n tiku iroun tinana i nanon itibong ao ko na anganai n te kawanibong.+ 31  “Kam na riki bwa au aomata aika itiaki,*+ ao kam na tai kana irikon te man ae raebitiaki n te tawaana iroun te man ni kaakang.+ Kam riai ni karenako nakoia kamea.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “te teei ae a a tia ni mate ana karo.”
Ke, “karawawataaki.”
Ke, “te tia kataarau ae kabatiaa ana raka.”
Ke, “bwa te bwai ni kakoaua.”
Ebera, “kunna.”
Ke, “akoi.”
Ke, “kabuakakaa.”
Ke, “te tia tautaeka.”
Ke, “tabu.”