Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 18:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A roko Ietero ao Tibora (1-12)

  • Ana taeka n reirei Ietero ibukin rineaia taani moti (13-27)

18  Ao Ietero ae ibongani Mirian ae tamani buuni Mote,+ e ongo taekani bwaai ni kabane ake e karaoi te Atua ibukini Mote ma ana aomata aika tibun Iteraera, ae aron Iehova ni kairiia tibun Iteraera ni kaotinakoia mai Aikubita.+  Ao Ietero are tamani buuni Mote, e kamaekaa Tibora are buuni Mote irouna ngke e kaokaki neiei nakoina,  n ikotaki ma natin neiei mwaane ake uoman.+ E aranaki natina temanna bwa Keritiom*+ bwa e taku Mote, “I maeka n iruwa n te aba ae ianena,”  ao e aranaki are temanna bwa Erietera* bwa e taku, “bon te tia buokai Atuan tamau, are e kamaiuai man ana kabaang Barao.”+  Mangaia are e a nako Ietero are tamani buuni Mote ma natini Mote ma buuna ni kawara Mote n te rereua are e kaembwa iai, n ana maunga te Atua ae koaua.+  E kanakotaeka ngkanne nakoni Mote ni kangai: “I a roko ngai ae Ietero+ ae tamani buum ni kawariko, ma buum ao natim aika uoman.”  E aki tabwara Mote ma e a otinako naba ni kawara tamani buuna, ao e bobaraaki ao e kaboria* ma ngaia. A ititiraki aroia i marenaia bwa a uara ao imwina a a nako n rinnako n te umwanrianna.  E kaongoraea tamani buuna Mote bwaai ni kabane ake e karaoi Iehova nakoni Barao ao Aikubita ibukia tibun Iteraera,+ karawawata ni kabane ake a bwakariia i nanoni kawaia,+ ao aron Iehova ni kamaiuia.  E kimwareirei Ietero ni baika raraoi ni kabane ake e karaoi Iehova ibukia tibun Iteraera, ngke e kamaiuia mai Aikubita.* 10  Ao e taku Ietero: “Ke e karaoiroaki Iehova, ae kamaiuingkami mai Aikubita ao mairouni Barao, ao ae kamaiuia aomata mai aani mwaakan Aikubita. 11  I a ataia ngkai bwa e boni kakannato riki Iehova nakoia atua ni kabane,+ ibukin te baere e karaoia nakoia te koraki ake a kainikatonga n ekiianako ana aomata.” 12  Ao e uota te karea ni kabuekaki Ietero are tamani buuni Mote, ma taiani karea nakon te Atua, ao a roko Aaron ma aia unimwaane tibun Iteraera ni kabane n amwarake ma tamani buuni Mote i matan te Atua ae koaua. 13  N te bong are imwina ao e a tekateka Mote n aron ae taneiai iai, bwa te tia motikitaeka ibukia aomata, ao a teimatoa aomata n tei i matani Mote man te moaningabong ni karokoa ae tairiki. 14  Ngke e nori bwaai ni kabane tamani buuni Mote ake e karaoi ibukia aomata ao e taku: “Tera te baene ko karaoia ibukia aomata akanne? E aera ngkai ko tekateka ikai n tii ngkoe ao aomata ni kabane a tei i matam man te moaningabong ni karokoa ae tairiki?” 15  E taku Mote nakon tamani buuna: “Ibukina bwa a teimatoa aomata ni kawarai bwa a na titirakina te Atua. 16  Ngkana iai te bwai ae riki, ao e na roko taekana irou ao ngai ae N na motikitaeka i marenan te aomata temanna ma temanna, ma ni kaotii ana moti ma ana tua te Atua ae koaua.”+ 17  E taku tamani buuni Mote nakoina: “E aki raoiroi te baene ko karaoia. 18  Ko na bon rangi ni kua iai, ngkoe ma aomata aika raom aikai, ibukina bwa bon te uota ae rangi n rawawata aei ibukim ao ko aki kona n uotia n tii ngkoe. 19  Ongora ngkai irou. N na anganiko te taeka n reirei ao e na boni memena iroum te Atua.+ Ko riki bwa te tia tei ibukia aomata aikai i matan te Atua ae koaua,+ ao ko riai n uotii taekan aia kangaanga nako matan te Atua ae koaua.+ 20  Ko riai n reireinia kaetieti ma tuua,+ ao kaota te kawai nakoia ae a riai n nakonako iai, ma te mwakuri ae a riai ni karaoia. 21  Ma ko riai n rineiia mai buakoia aomata, mwaane aika konabwai+ aika a mamaaka te Atua, mwaane aika kona n onimakinaki ao aika a ribaa karekean te raka n te babakanikawai,+ ao mwiokoiia bwa mataniwi i aoia kaka teuana tenga, mataniwi i aoia kaka tebubua, mataniwi i aoia kaka nimangaun, ao mataniwi i aoia kaka tengaun.+ 22  A riai ni momotiki taekaia aomata ngkana iai baika riki* ao a na uotii nakoim taekani baika kangaanga ni kabane,+ ma a na motiki taekani baika uarereke ni kabane. Kabebetea riki uotam n arom ni kariaia naakai bwa a na uataboa te uota ma ngkoe.+ 23  Ngkana ko karaoa aei, ao e boraoi aei ma ae e tua te Atua nakoim, ao ko na kona n teimatoa iai n uataboa te uota, ao a na bane aomata n okira mwengaia ma te raunnano.” 24  E waekoa Mote n ongo iroun tamani buuna ao e karaoi bwaai ni kabane ake e taekin. 25  E rineiia mwaane aika konabwai Mote mai buakoia tibun Iteraera ni kabane, ao e mwiokoiia bwa taani kairiri i aoia aomata, bwa mataniwi i aoia kaka teuana tenga, mataniwi i aoia kaka tebubua, mataniwi i aoia kaka nimangaun, ao mataniwi i aoia kaka tengaun. 26  Mangaia are a momotiki taekaia aomata ngkana iai baika riki. A uota taekan te tangitang ae kangaanga nakoni Mote,+ ma a motiki taekani baika uarereke ni kabane. 27  Imwin anne ao e a bakaboraua tamani buuna Mote,+ ao e a nako teuaei nako abana.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Te Tia Maeka Bwa te Iruwa Ikekei.”
Ae nanona “Bon te Tia Ibuobuoki Atuau.”
Te kaboria ma temanna, n aron ae te kaboria ma tabana, bon te katei ae bwabwainaki ibukin te kamauri.
Ebera, “mai bain Aikubita.”
Ebera, “n taai nako.”