Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Te Otinako 16:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A ngure aomata ibukin te amwarake (1-3)

  • E ongo Iehova ngurengureia (4-12)

  • Katauraoan te kuere ma te manna (13-21)

  • Akea te manna n te bongi n Taabati (22-30)

  • Kawakinan te manna bwa te kanuringa (31-36)

16  Imwini kitanan Erim iroun te botaki n aomata aika tibun Iteraera, ao a a roko n rereuan Tin+ are i marenan Erim ma Tinai, n 15 iai bongin te kauoua n namwakaina, imwini kitanan te aba are Aikubita irouia.  Ao a a ngurengure te botaki n aomata aika tibun Iteraera ibukini Mote ma Aaron n te rereua.+  A teimatoa ni kangai tibun Iteraera nakoia: “E raoiroi riki ngke ti mate ni bain Iehova n te aba ae Aikubita ike ti kaakang irikomaiu iai,+ ngke ti kang amwarake ni karokoa rauakira. Kam kairira ngkai nakon te rereua aei bwa e na mate te botaki n aomata aei n te rongo.”+  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Noria, I a kabwakaa te amwarake ibukimi mai karawa+ n ai aron te karau, ao e na otinako temanna ma temanna n rikoa tibwangana ibukin te bong teuana ma teuana,+ bwa I aonga ni kataiia n noria bwa a na ongeaba n au tua ke a na aki.+  Ma n te kaonoua ni bong+ ngkana a katauraoi ake a rikoi, e riai n uoua te tai mwaitin are a rikorikoia ibukin tebongina ni boong ake tabeua.”+  Mangaia are a taku Mote ma Aaron nakoia tibun Iteraera ni kabane: “Kam na ataia raoi n tairiki bwa bon Iehova are kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita.+  Kam na nora mimitongin Iehova n te moaningabong, bwa e a tia n ongo Iehova ngurenguremi ibukina. Kaanga antai ngaira ngkai kam na ngurengure ibukira?”  E reitia ni kangai Mote: “Ngkana e anganingkami Iehova te irikomaiu bwa kanami n te tairiki ao amwarake riki tabeua n te moaningabong bwa kam na rauaki iai, kam na noria iai bwa e bon ongo ngurenguremi Iehova are kam ngurengure iai ibukina. Bwa kaanga antai ngaira? Kam aki ngurengure ibukira ma bon ibukin Iehova.”+  E taku ngkanne Mote nakon Aaron: “Kangai nakon te botaki n aomata aika tibun Iteraera, ‘Keerake nako matan Iehova bwa e ongo ngurenguremi.’”+ 10  Ngke e taetae naba ngkekei Aaron nakon te botaki n aomata aika tibun Iteraera, ao a rairaki ni kaitaraa te rereua, ao akea bwa e a kaoti mimitongin Iehova n te nang.+ 11  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 12  “I ongo ngurengureia tibun Iteraera.+ Tuangia ni kangai, ‘Kam na kang irikomaiu n te airoo,* ao kam na rauaki n te amwarake n te moaningabong,+ ao kam na bon ataia bwa bon Iehova ngai ae Atuami.’”+ 13  Mangaia are a a roko kuere* n te tairiki anne ao n rabuna te kaembwa,+ ao n te moaningabong e a rabuna aontano te aoi ni kabutaa te kaembwa. 14  Ngke e a buanerake te aoi, ao a a mena i aontano n te rereua+ baika mmani n aron te tino. 15  Ngke a noria tibun Iteraera ao a taku i marenaia: “Tera te baei?” bwa a aki ataia bwa tera. E taku Mote nakoia: “Bon te amwarake ae e anganingkami Iehova bwa kanami.+ 16  E tua ae kangai Iehova: ‘E riai temanna ma temanna n rikoa te mwaiti ae e kona ni kanna. Kam na bairea mwaitina ae teuana te omera*+ ibukin temanna ma temanna ni kaineti ma mwaitiia ami aomata* ake a mena n ami umwanrianna.’” 17  A karaoa anne tibun Iteraera, ao a a rikoia, tabeman a rikoa ae bati ao tabeman a rikoa teutana. 18  Ngkana a baireia n te omera ao bon akea nikiran ana bwai te aomata ae rikoa ae bati, ao e tau raoi mwaitin ana bwai te aomata ae rikoa teutana.+ A rikoa ae a kona ni kanna n tatabemania nako. 19  E taku ngkanne Mote nakoia: “Akea temanna ae e na katuka teutana mai iai ni karokoa ae ingabong.”+ 20  Ma a aki ongo irouni Mote. Ngke a katuka teutana mai iai ni karokoa ae ingabong mwaane tabeman, ao a a riki iino iai ao ni mwaung, ao e a un Mote irouia. 21  A ririkoia n te ingabong teuana ma teuana, ni kaineti ma ae a kona ni kanna n tatabemania nako. Ngkana e a kabuebue taai ao e a ran naba. 22  N te kaonoua ni bong a rikoa te amwarake ni kauouaa mwaitina,+ uoua te bwai ni baire ae te omera ibukin temanna te aomata. Mangaia are a bane mataniwi n te botaki n aomata n roko irouni Mote ao a kaongoa taekan aei. 23  Ibukin aei ao e taku nakoia: “Bon anne ae e taekinna Iehova. Ningabong bon te bong ni motirawa* ae te bongi n taabati ae tabu nakon Iehova.+ Umuna ane kam riai n umunna ao kaburoa ane kam riai ni kaburoa,+ ao kawakina nikirana ni karokoa ae ingabong.” 24  Mangaia are a kawakinna ni karokoa ae ingabong n aron are e tua Mote, ao e aki mwaung ke n ino. 25  E taku ngkanne Mote: “Kanna n te bong aei ibukina bwa bon te bongi n taabati nakon Iehova te bong aei. Kam na aki kunea i aontano n te bong aei. 26  Onobong ae kam na rikoia iai, ma e na akea n te kaitiua ni bong ae te bongi n Taabati.”+ 27  Ma a nako aomata tabeman bwa a na rikoia n te kaitiua ni bong, ma e aki reke irouia. 28  Mangaia are e taku Iehova nakoni Mote: “Maanra ngkami n rawa ni kawakin au kaetieti ma au tua?+ 29  Kam na ataia bwa e anganingkami te bongi n Taabati Iehova.+ Anne bukina ae e anganingkami n te kaonoua ni bong te amwarake ibukin uabong. A riai aomata nako n tiku n oin aia tabo, e na akea ae e na kitana ana tabo n te kaitiua ni bong.” 30  Mangaia are a kawakina te bongi n Taabati* aomata n te kaitiua ni bong.+ 31  A arana te amwarake arei tibun Iteraera bwa “te manna.”* E mainaina n aroni koraan te korianta,* ao kanakina ai aroni kanakin te bwerena ae mmani ma aia karewe manibeeru.*+ 32  E taku ngkanne Mote: “E kangai te bae e tua Iehova, ‘E na kawakinaki i nanon ami roro nako teuana te bwai ni baire ae on ae te omera,+ bwa a aonga n nora te amwarake ae I anganingkami bwa kam na kanna n te rereua ngke I kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita.’” 33  Mangaia are e taku Mote nakon Aaron: “Anaa te kaatibu ao nnea iai te manna ae teuana te omera mwaitina, ao karinna i matan Iehova bwa te bwai ae e na kawakinaki i nanon ami roro nako.”+ 34  E karinna Aaron i matan te bwaoki* ae okoro+ bwa e aonga ni kawakinaki, n aron are e tua Iehova nakoni Mote. 35  A kakana te manna tibun Iteraera i nanon 40 te ririki+ ni karokoa ae a roko n te aba ae kaainaki.+ A kakana te manna ni karokoa ae a roko n tian te aba ae Kanaan.+ 36  Te omera bon teuana katebwinani mwakoron te bwai ni baire ae te eba.*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “i marenan tairiki aika uoua.”
Te mannikiba ae uarereke ae motomoto ae tao 18 te tientemita (7 te inti) abwakina. E kakanaki irikona.
Tao 2.2 te rita. Nora Buk. B14.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kawakinan te bongi n taabati.”
Ke, “motirawa.”
Tao e nako man te taeka n Ebera ae, “Tera te baei?”
Te korianta bon te aroka ae kureei ni mainaina koraana.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “bwaai ni kaotioti.” Tao te ati ae kabonganaaki ibukini kawakinani beeba aika kakawaki.
Teuana te eba titeboo ma 22 te rita. Nora Buk. B14.