Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako 10:1-29

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Rekenikai 8: rokati (1-20)

  • Rekenikai 9: te rotongitong (21-29)

10  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Rinnako nakoni Barao bwa I a tia ni kariaia bwa a na kamatoai nanoia Barao ma ana toro,+ bwa I aonga ni kaotii au kanikina aikai i matana,+  ao ko aonga n tataekina katuuaaean Aikubita irou ao au kanikina ake I karaoi i buakoia, nakoia natim ma tibum+ ao kam na bon ataia bwa bon Iehova ngai.”  Mangaia are a rin Mote ma Aaron nakoni Barao ao a taku nakoina: “E kangai ana taeka Iehova ae Atuaia taian Ebera, ‘Ko na maanra riki n rawa n aantaeka nakoiu?+ Kanakoia au aomata bwa a aonga n toro irou.  Bwa ngkana ko teimatoa n rawa ni kanakoia au aomata, ao noria, N nang karokoia rokati i abam ningabong.  Ao a na rabuna aon te aba ao e na aki kona n noraki aontano. A na kang nikirani baike a tiku ibukimi imwin te karau ae te aiti, ao a na kang arokami ni kabane ake a rikirake n te tawaana.+  A na kaoni am auti ma aia auti am toro ni kabane ma autin Aikubita ni kabane, n te aro ae a tuai man nonoria tamami ma tibumi nako, man te tai are a moani mena iai n te aba aei ni karokoa te bong aei.’”+ Ao e rairaki ao e otinako mairouni Barao.  Ao a taku ana toro Barao nakoina: “E na maanra riki te aomata aei n riki bwa kaanga te tia karika te kangaanga nakoira?* Kanakoia aomata aikai bwa a aonga n toro iroun Iehova ae Atuaia. Ko tuai n ataia ae e a uruaki Aikubita?”  Mangaia are a a kairaki Mote ma Aaron ni kaokaki nakoni Barao, ao e taku nakoia: “Naako tooro iroun Iehova ae Atuami. Ma antai iai aika a na nako?”  E taku ngkanne Mote: “Ti na nako ma ara ataei, ara kara, natira mwaane, natira aine, ara tiibu, ao ara kao,+ ibukina bwa ti na karaoa te toa nakon Iehova.”+ 10  E taku nakoia: “Ti a mataku, ke e mena Iehova iroumi ngkana I kanakoingkami ma ami koraki n ataei!+ E teretere bwa kam kani karaoa te bwai ae buakaka. 11  Mangaia ae N na aki kariaia bwa kam na bane n nako. N na tii kariaia ami mwaane bwa a na nako n toro iroun Iehova, bwa bon anne ae kam bubutii iai.” Ao a kakioakinako mai matani Barao. 12  E a taku ngkai Iehova nakoni Mote: “Arora baim nako aon te aba ae Aikubita ibukia rokati, bwa a aonga n roko i aon te aba ae Aikubita ao ni kang aroka ni kabane ake n te aba, ake bwaai ni kabane ake a tiku imwin te karau ae te aiti.” 13  E aki tabwara Mote ma e a arora naba okona nako aon te aba ae Aikubita, ao e kawaia te angimainiku Iehova bwa e na kare nakon te aba n te ngaina anne ao n te tairiki anne. Ngke e a ingabong ao e a uotiia rokati te angimainiku. 14  Ao a a roko rokati i aon te aba ae Aikubita ni kabutaa ao n tiku i aon aonon Aikubita ni kabutaa.+ E rangi ni karawawataa te aba.+ A tuai mani kaoti rokati aika rangi ni mwaiti n aron aei mai mwaina, ao a na aki manga kaoti aika rangi ni mwaiti rimwi. 15  A rabuna aon te aba ni kabutaa ao e a roo te aba irouia. A kang aroka ni kabane ake n te aba ao uaan nako kaai ake a tiku imwin te karau ae te aiti. Akea te baanikai teuana ae kiriin ae tiku ke mwakoron te uteute teuana i aon te aba ae Aikubita ni kabutaa. 16  Mangaia are e waekoa Barao ni wetea Mote ma Aaron ao e taku: “I bure nakon Iehova ae Atuami ao nakoimi. 17  Taiaoka kabwaraa au bure n te tai aei, ao kam na butiia Iehova ae Atuami bwa e na kanakoa te rekenikai ae kamamate aei mairou.” 18  Mangaia are e* a nako mairouni Barao ao e a bubutiia Iehova.+ 19  E a bita ngkanne te ang Iehova nakon te angimaeao ae rangi ni korakora, ao e a uotiia nako rokati nakon Taari ae Uraura. Akea te rokati temanna ae tiku n aonon Aikubita ni kabutaa. 20  Ma e kariaia Iehova bwa e na kamatoaa nanona Barao,+ ao e aki kanakoia tibun Iteraera. 21  E taku ngkanne Iehova nakoni Mote: “Arora baim nako karawa bwa e aonga n rotongitong aon te aba ae Aikubita ni kabutaa, ae te rotongitong ae rangi ni korakora.” 22  E aki tabwara Mote ma e a arora naba baina nako karawa, ao e a rotongitong aon te aba ae Aikubita ni kabutaa i nanon tenibong.+ 23  A aikoa kona n noriia i bon irouia, ao akea i buakoia ae e teirake man ana tabo i nanon tenibong, ma e oota aia tabo ni maeka tibun Iteraera ni kabane.+ 24  Ao Barao e wetea Mote ao e taku: “Naako ao tooro iroun Iehova.+ A na tii tiku ami tiibu ma ami kao. A na iriingkami naba ami koraki n ataei.” 25  Ma e taku Mote: “Boni ngkoe ae ko na katauraoi ara* karea ao karea ni kabuekaki, ao ti na kareani baikai nakon Iehova ae Atuara.+ 26  A na irira naba ara man. Akea te man temanna ae kariaiakaki bwa e na tiku, ibukina bwa ti na kabonganai tabeman mai buakoia ibukin taromaurian Iehova ae Atuara, ao ti aki ataia ni karokoa rokora ikekei bwa tera ae ti na kareanna n ara taromauri nakon Iehova.” 27  Mangaia are e kariaia Iehova bwa e na kamatoaa nanona Barao, ao e aki kariaia kanakoaia.+ 28  E taku Barao nakoina: “Naako mai matau! Tarataraiko bwa ko na aki manga kataia ni kaoti i matau, bwa n te bong are ko kaoti iai i matau ao ko na mate.” 29  E kaeka ni kangai Mote: “N na aki manga kataia ni kaoti i matam n aron ane ko taekinna.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “te bwai ni kamwane nakoira.”
N taraana boni Mote.
Ke, “kariaia bwa ti na karekea ara.”