Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Otinako

Taiani mwakoro

Kabwarabwaraani Kanoana

 • 1

  • Rikirakeni mwaitiia tibun Iteraera i Aikubita (1-7)

  • E karawawataia tibun Iteraera Barao (8-14)

  • A kakamaiu taani kabung aika maaka te Atua (15-22)

 • 2

  • Bungiakini Mote (1-4)

  • E natina Mote natini Barao te aine (5-10)

  • E birinako Mote nako Mirian ao e mare ma Tibora (11-22)

  • E ongo te Atua ngirangiraia tibun Iteraera (23-25)

 • 3

  • Mote ma te aroka ae urarake (1-12)

  • E kabwarabwaraa Arana Iehova (13-15)

  • E anga kaetieti Iehova nakoni Mote (16-22)

 • 4

  • Tenua kanikina ake e na karaoi Mote (1-9)

  • E taku Mote bwa e aki tau (10-17)

  • E oki Mote nako Aikubita (18-26)

  • E kaitiboo Mote ma Aaron (27-31)

 • 5

  • Mote ma Aaron i matani Barao (1-5)

  • Rikiraken te karawawata (6-18)

  • A bukina Mote ma Aaron tibun Iteraera (19-23)

 • 6

  • Kaboouan te berita ibukin te inaomata (1-13)

   • E aki ataaki raoi aran Iehova (2, 3)

  • Kateirikiani Mote ma Aaron (14-27)

  • Mote e na manga nako matani Barao (28-30)

 • 7

  • Iehova e kakorakoraa Mote (1-7)

  • E riki okon Aaron bwa te naeta ae bubura (8-13)

  • Rekenikai 1: e bitaki te ran nakon te raraa (14-25)

 • 8

  • Rekenikai 2: biraoki (1-15)

  • Rekenikai 3: maninnara (16-19)

  • Rekenikai 4: naango (20-32)

   • E aki rotaki Koten (22, 23)

 • 9

  • Rekenikai 5: mateia maan (1-7)

  • Rekenikai 6: a kaboa aomata ao maan (8-12)

  • Rekenikai 7: te karau ae te aiti (13-35)

   • E na nora mwaakan te Atua Barao (16)

   • E na tataekinaki aran Iehova (16)

 • 10

  • Rekenikai 8: rokati (1-20)

  • Rekenikai 9: te rotongitong (21-29)

 • 11

  • Katanoataan te katebwina n rekenikai (1-10)

   • A na bubutii bwaai n tituaraoi tibun Iteraera (2)

 • 12

  • Moani karaoan te Toa ae te Riao (1-28)

   • A na kabiraki n te raraa bouani mataroa (7)

  • Rekenikai 10: kamateaia karimoa (29-32)

  • E a waaki te Otinako (33-42)

   • Tokin ririki ake 430 (40, 41)

  • Kaetieti ibukini kanakin te Toa ae te Riao (43-51)

 • 13

  • Ana bwai Iehova karimoa aika mwaane (1, 2)

  • Te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki (3-10)

  • A katabuaki mwaane aika karimoa nakon te Atua (11-16)

  • A kairaki tibun Iteraera nakon Taari ae Uraura (17-20)

  • Te boua ae te nang ao te ai (21, 22)

 • 14

  • A roko i taari tibun Iteraera (1-4)

  • E kaeiia tibun Iteraera Barao (5-14)

  • A rinanon Taari ae Uraura tibun Iteraera (15-25)

  • A bwabwa I-Aikubita i taari (26-28)

  • A onimakina Iehova tibun Iteraera (29-31)

 • 15

  • Kunaia n tokanikai Mote ao tibun Iteraera (1-19)

  • E anene Miriam ni kaekaia (20, 21)

  • E a mam te ran ae mao (22-27)

 • 16

  • A ngure aomata ibukin te amwarake (1-3)

  • E ongo Iehova ngurengureia (4-12)

  • Katauraoan te kuere ma te manna (13-21)

  • Akea te manna n te bongi n Taabati (22-30)

  • Kawakinan te manna bwa te kanuringa (31-36)

 • 17

  •  Te ngure ibukin akean te ran i Oreba (1-4)

  • Te ran man te bwaa (5-7)

  • A buaka tibun Amareka ao a taenikai (8-16)

 • 18

  • A roko Ietero ao Tibora (1-12)

  • Ana taeka n reirei Ietero ibukin rineaia taani moti (13-27)

 • 19

  • N te Maunga ae Tinai (1-25)

   • A na riki bwa ibonga ao uea tibun Iteraera (5, 6)

   • A katabuaki aomata imwaini booia ma te Atua (14, 15)

 • 20

  • Tuua Ake Tebwina (1-17)

  • A maaku tibun Iteraera ni baika kamimi (18-21)

  • Kaetieti ibukin te taromauri (22-26)

 • 21

  • Mooti nakoia tibun Iteraera (1-36)

   • Ibukia tooro aika taian Ebera (2-11)

   • Ibukin te iowawa nakon temanna (12-27)

   • Ibukia maan (28-36)

 • 22

  • Mooti nakoia tibun Iteraera (1-31)

   • Ibukin te iraa (1-4)

   • Ibukin uruakan aroka (5, 6)

   • Ibukin te kaboomwi ao te bwaibwai (7-15)

   • Ibukin te kababa (16, 17)

   • Ibukin te taromauri ao te kaetitaeka ae riai (18-31)

 • 23

  • Mooti nakoia tibun Iteraera (1-19)

   • Ibukini bwainan te koaua ao te eti (1-9)

   • Ibukini boongi n taabati ao tooa (10-19)

  • Kairaia tibun Iteraera iroun te anera (20-26)

  • Reken te aba ao taian tia (27-33)

 • 24

  • A kariaia kawakinan te berita (1-11)

  • Mote n te Maunga ae Tinai (12-18)

 • 25

  • Angabwai ibukin te umwanrianna ae tabu (1-9)

  • Te Ati (10-22)

  • Te taibora (23-30)

  •  Te kaintaura (31-40)

 • 26

  • Te umwanrianna ae tabu (1-37)

   • Kunnikain te umwanrianna (1-14)

   • Kain te oo ao nibwaia (15-30)

   • Taiani keeten (31-37)

 • 27

  • Baonikarean te karea ni kabuekaki (1-8)

  • Te katawanang (9-19)

  • Te bwaa ibukin te kaintaura (20-21)

 • 28

  • Te kunnikai n ibonga (1-5)

  • Te ebota (6-14)

  • Te uba (15-30)

   • Te Urim ao te Tummim (30)

  • Te kunnikai ae akea baina (31-35)

  • Te bwara te kunnikai, te mwakoro ni biti ae te koora (36-39)

  • Kunnikai riki n ibonga (40-43)

 • 29

  • Kateirakeaia ibonga (1-37)

  • Te karea ni katoabong (38-46)

 • 30

  • Baonikareani baika boiarara (1-10)

  • Te wareaomata ao te mwane ibukini kabwaraani buure (11-16)

  • Te taabu n tebobai ao n tebowae (17-21)

  • Renganan te bwaa ae tabu (22-33)

  • Aroni karaoani baika boiarara aika tabu (34-38)

 • 31

  • A on n taamnein te Atua taani karaobwai (1-11)

  • Te bongi n taabati, te kanikina i marenaia ma te Atua (12-17)

  • Baaba aika atibu aika uoua (18)

 • 32

  • Taromaurian te kao te teei ae te koora (1-35)

   • E ongo te anene ae okoro Mote (17, 18)

   • E urui Mote baaba ake a mena iai tuua (19)

   • A kakaonimaki tibun Rewi nakon Iehova (26-29)

 • 33

  • Ana taeka te Atua ni boaa te aba (1-6)

  • Te umwa ni botaki i tinanikun te kaembwa (7-11)

  • E bubutii Mote norani mimitongin Iehova (12-23)

 • 34

  • A katauraoaki baaba aika boou (1-4)

  • E nora Mote mimitongin Iehova (5-9)

  • E a manga taekinaki te berita (10-28)

  • E raneanea ubuni Mote (29-35)

 • 35

  • Kaetieti ibukin te bongi n Taabati (1-3)

  • Angabwai ibukin te umwanrianna ae tabu (4-29)

  • A on n te taamnei Betarera ao Ooriaba (30-35)

 • 36

  • E a riao te angabwai (1-7)

  • Katean te umwanrianna ae tabu (8-38)

 • 37

  • Karaoan te Ati (1-9)

  • Te taibora (10-16)

  • Te kaintaura (17-24)

  • Baonikareani baika boiarara (25-29)

 • 38

  • Baonikarean te karea ni kabuekaki (1-7)

  • Te taabu ae te buraati (8)

  • Te katawanang (9-20)

  • Baika karinanaki ake bwain te umwanrianna (21-31)

 • 39

  • Karaoan te kunnikai n ibonga (1)

  • Te ebota (2-7)

  • Te uba (8-21)

  • Te kunnikai ae akea baina (22-26)

  • Kunnikai riki n ibonga (27-29)

  • Te mwakoro ni biti ae te koora (30, 31)

  • E tuoa te umwanrianna ae tabu Mote (32-43)

 • 40

  • Katean te umwanrianna ae tabu (1-33)

  • E on te umwanrianna ni mimitongin Iehova (34-38)