Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Minita 2:1-26

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Nenerani baike e uaiakin Toromon (1-11)

  • Tiani manenani wanawanaia aomata (12-16)

  • Akea manenan te mwakuri korakora (17-23)

  • Amwarake, moi, ao kakukureiko ni mwakuri (24-26)

2  Ao I taku i nanou: “Nakomai ao N na kataa te kakukurei* ao n noria bwa tera te bwai ae raoiroi ae e na reke.” Ma noria! bon akea naba manenan anne.   I taekina ae kangai ni kaineti ma te ngarengare, “Bon te aro n rangirang!” Ao ni kaineti ma te kakukurei,* “Tera bongana?”  I ukeuke ma nanou n arou ni wantongaai n te wain,+ ma I boni kateimatoa naba wanawanau. I bwaina naba te aro n nanobaba bwa N na kakaaea bwa tera te bwai ae te kabanea n raoiroi ibukia aomata bwa a na karaoia, i nanoni bongini maiuia aika karako i aani karawa.  I karaoi mwakuri aika korakora.+ I katei taian auti ibukiu,+ ao I uniki kureebe ni nne ni kureebe ibukiu.+  I karaoi onnaroka aika bubura aika tamaroa, ao I uniki iai aeka ni kainnamwarake ni kabane.  I karaoi neei n ran ibukiu, bwa tebokan te buakoako* ae a maiureirei iai aroka.  I karekeia tooro mwaane ma aine,+ ao iai au toro aika bungiaki ni batau.* I karekeia naba au nanai ni man, ae te nanai ni kao ao tiibu ma kooti,+ aika bati riki nakon aia man te koraki ake imwaiu i Ierutarem.  I kaikoa naba te tirewa ao te koora ibukiu,+ ake aia bwai* aika kakawaki ueea ma aono ake a tautaekanaki.+ I ikotiia taan anene aika mwaane ma aine ibukiu, n ikotaki ma te bwai ae e na karekea kukureia ae korakora natiia aomata aika mwaane, ae bon taekan te aine, eng, aine aika bati.  Mangaia are I a rikirake ni kakannato ma n rianako nakoia te koraki ake imwaiu i Ierutarem.+ Ao e bon teimatoa wanawanau. 10  I aki tautiai n te bwai teuana ae I tangiria.*+ I aki taua te aeka ni kakukurei* teuana mai nanou, bwa e kimwareirei nanou ibukin au mwakuri korakora ni kabane, ao bon aei kaniwangau* ibukin au mwakuri korakora ni kabane.+ 11  Ma ngkana I iangoi mwakuri ni kabane ake a a tia ni karaoi baiu, ao bekutata ni kabane ake I korakai ni karaoi,+ ao I noria bwa bon akea manenani bwaai nako, boni kaean te ang,+ bon akea te bwai teuana ae materaoi* i aan taai.+ 12  Ao I rairaki nakon te wanawana, te rangirang, ao te nanobaba.+ (Bwa tera ae e kona ni karaoia te aomata ae ruamwin te uea? Bon tii are e a kamani karaoaki.) 13  Ao I noria bwa e bongana riki te wanawana nakon te nanobaba,+ n aron ae e bongana riki te oota nakon te rotongitong. 14  E nora raoi kawaina te aomata ae wanawana,*+ ma e nakonako n te rotongitong te aomata ae nanobaba.+ I a ataia naba ae tii te arona tokia ae riki* nakoia ni kabane.+ 15  I taku ngkanne i nanou: “Te bwai ae riki nakon te aomata ae nanobaba, e na bon riki naba nakoiu.”+ Tera ngkanne ae N na karekea ngkai I a riki bwa te aomata ae riao wanawanana? Ai ngaia are I taku i nanou: “Bon akea naba manenan te baei.” 16  Bwa e na aki teimatoa n uringaki te aomata ae wanawana ke te aomata ae nanobaba.+ Ni boong aika a na roko, ao a na bane ni mwanuokinaki aomata nako. Ao tera aroni maten te aomata ae wanawana? E na titeboo ma te aomata ae nanobaba.+ 17  Mangaia are I a ribaa te maiu,+ ibukina bwa a taraa ni karawawata irou bwaai nako ake a karaoaki i aan taai, bwa bon akea manenani bwaai nako,+ boni kaean te ang.+ 18  I a ribai bwaai ni kabane ake I a tia n rangi ni mwakuri korakora ibukia i aan taai,+ ibukina bwa N na katikui nakon te aomata ae e na ruamwiu.+ 19  Ao antai ae e na ataia bwa e na wanawana te aomata anne ke e na nanobaba?+ Ma e ngae n anne, e nang taui aroni bwaai ni kabane aika I a tia ni kabanea iai korakorau ae bati ao wanawanau ni karekei, i aan taai. Bon akea naba manenan te baei. 20  Mangaia are e a bwara nanou ibukin taiani bekutata ni kabane ake I korakai ni karaoi i aan taai. 21  E ngae ngkana e mwakuri korakora te aomata temanna, ao e kairaki n te wanawana ao n te atatai ao n te rabakau, ma e na anga tibwangana* nakon te aomata ae aki mwakuri ibukini karekeana.+ Bon akea naba manenan te baei ao bon te bwai ae rangi ni kananokawaki.* 22  Tera ae e na bon reke iroun te aomata man ana mwakuri korakora ni kabane, ao ni korakoran nanona are kairia* bwa e na mwakuri korakora iai i aan taai?+ 23  Bwa i nanon ana bong ni kabane, ao ana mwakuri e karekea nakoina te maraki ao te aki kukurei,+ ao e aki naba motirawa nanona n te tairiki.+ Bon akea naba manenan te baei. 24  Bon akea te bwai ae raoiroi riki iroun te aomata nakon te amwamwarake ao te momoi ao karekean te kimwareirei n ana mwakuri korakora.+ I a ataa naba aei bwa boni mai bain te Atua ae koaua,+ 25  bwa antai ae amwamwarake ao ni momoi raraoi riki nakoiu?+ 26  E anga te wanawana ao te atatai ao te kimwareirei nakon te aomata ae kakukureia nanona,+ ma e angan te tia bure te mwakuri ae te ikoikoti, bwa e na rikoi n angan te aomata ae kakukureia te Atua ae koaua.+ Bon akea naba manenan te baei, boni kaean te ang.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kakimwareirei.”
Ke, “te kakimwareirei.”
Ke, “te buakonikai.”
Ebera, “natin te auti.”
Ke, “te bwai ae onoti nakoia.”
Ebera, “baika a tangiri matau.”
Ke, “kakimwareirei.”
Ke, “tibwangau.”
Ke, “ae uaana.”
Ebera, “a mena matana i atuna.”
Ke, “te bwai ae e na riki.”
Ke, “anga bwaai nako.”
Ke, “te kabuanibwai.”
Ebera, “ao ana kakorakora nanona.”