Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 6:1-17

KABWARABWARAANI KANOANA

 • E kauki moani kanikina ake onoua te Tiibutetei (1-17)

  • E tokanikai teuare n te aoti ae mainaina (1, 2)

  • E na uotaanako te rau teuare n te aoti ae uraura (3, 4)

  • E na uota te rongo teuare n te aoti ae roroo (5, 6)

  • Aran teuare n te aoti ae maii, te Mate (7, 8)

  • A mena i aan te baonikarea ake a kamateaki (9-11)

  • Te mwaeiei ae korakora (12-17)

6  Ao I nora te Tiibutetei+ ngke e kauka teuana mai buakoni bwaai ni kanikina ake itiua,+ ao I ongo bwa e kangai temanna mai buakoia baike a maiu ake aman+ n te bwanaa ae ai aron rebwen te baa: “Nakomai!”  Ao akea bwa I a nora te aoti ae mainaina,+ ao iai ana kainikatebe teuare toka i aona, ao e anganaki te baunuea,+ ao e mwananga bwa e na bon tokanikai.+  Ngke e kauka te kauoua ni kanikina, ao I ongo bwa e kangai are te kauoman mai buakoia baike a maiu:+ “Nakomai!”  Ao e a manga roko te aoti temanna ae uraura, ao e kariaiakaki teuare toka i aona bwa e na uotaanako te rau man te aonnaba bwa a aonga n ikamamate aomata, ao e anganaki te kabaang ae abwabwaki.+  Ngke e kauka te katenua ni kanikina,+ ao I ongo bwa e kangai are te kateniman mai buakoia baike a maiu:+ “Nakomai!” Ao akea bwa I a nora te aoti ae roroo, ao iai te kainikatine i bain teuare toka i aona.  I ongo te bwanaa ae kaanga mai buakoia baike a maiu ake aman ae kangai: “Boon teuana te kuate* ni uita teuana te tenariati,*+ ao boon tenua te kuate ni baare teuana te tenariati, ao tai tuka kakarekean te oera ae te oriwa ma te wain.”+  Ngke e kauka te kaaua ni kanikina, ao I ongo bwanaan are te kaaman mai buakoia baike a maiu bwa e kangai:+ “Nakomai!”  Ao akea bwa I a nora te aoti ae maii, ao aran teuare toka i aona, te Mate. Ao e rimwiaki iroun te Ruanimate* n uakaan ma ngaia. Ao a anganaki te mwaaka i aoni kaamwakoron te aonnaba, bwa a na tiritiri n te kabaang ae abwabwaki ao n te rongo+ ao n te aoraki ae kamamate ao irouia maan ni kaakang.+  Ngke e kauka te kanimaua ni kanikina, ao I nori raraaia*+ te koraki ake a kamateaki ae mena i nanoaan te baonikarea,+ ake a kamateaki ibukini kakaonimakia nakon ana taeka te Atua, ao ibukin aia mwakuri ni kaotioti are a kakaraoia.+ 10  A takarua n te bwanaa ae korakora, ni kangai: “Te Uea ae Moan te Rietata ae ko tabu ma ni koaua,+ n ningai te tai ae ko nangi motikitaeka iai ao n irantangai raraara mairouia te koraki aika maeka n te aonnaba?”+ 11  Ao a anganaki te kamwarai ae mainaina n tatabemania nako,+ ao a tuangaki bwa a na motirawa ni kamaania riki teutana, ni kakakoroi mwaitiia raoia n toro ma tariia ake a nang kamateaki naba n ai aroia.+ 12  Ao I noria ngke e kauka te kaonoua ni kanikina, ao e riki te mwaeiei ae korakora, ao e a roroo taai n ai aron te raerobwa* ae karaoaki mani buraen te man,* ao e a uraura namwakaina n ai aron te raraa,+ 13  ao a a bwaka itoini karawa nako aon te aba, n ai aron te aroka ae te biiku ngkana e ioioaki ni kabwakaaki uaana aika koroubu, n te ang ae korakora. 14  Ao e buanako karawa n ai aron te nira ni boki ngkana e rukumaki,+ ao a bane ni mwemwekaki nako mani nneia maunga ao abamwakoro.+ 15  Ao a karabaia n taian nangananga ao i buakon taiani bwaa ake ni maunga ueea ake n te aonnaba, bwakuaku, mataniwi n te taanga ni buaka, naake a kaubwai, naake a korakora, tooro ni kabane, ao aomata ake a inaomata ni kabane.+ 16  Ao a kaokioka ae kangai nakoni maunga ao taiani bwaa: “Bwakarira+ ao karabaira mai matan Teuare tekateka i aon te kaintokanuea+ ao man unin te Tiibutetei,+ 17  ibukina bwa e a roko te bong ae kakannato ae bongin unia,+ ao ai antai ae kona n tei?”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te mwane n Rom ae te tirewa ae titeboo ma boon te tia mwakuri n tebongina. Nora Buk. B14.
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
N taraana e kaineti nakon raraani maiuia ae kabwaroaki n te baonikarea. Nora Nanon Taeka, “Psy·kheʹ.”
Tao buraen te kooti.