Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 18:1-24

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bwakani “Baburon ae Kakannato” (1-8)

    • “Au aomata, kam na otinako” (4)

  • Te nanokawaki ni bwakani Baburon (9-19)

  • Te kimwareirei i karawa ni bwakani Baburon (20)

  • E na karenakoaki Baburon i marawa n aron te atibu (21-24)

18  Imwin aei ao I nora te anera riki temanna ae ruo mai karawa ae korakora mwaakana, ao e kaotaaki te aonnaba ni mimitongina.  Ao e takarua n te bwanaa ae korakora ni kangai: “E a bwaka! E a bwaka Baburon ae Kakannato,+ ao e a riki bwa aia tabo ni maeka taimonio ao te tabo ae a mena iai taamnei nako aika kamwara* ao nneia mannikiba nako aika kamwara aika ribaaki!+  Bwa a bane natannaomata ni mwane ni wainin te kaibwabwaru* are wainin ana wene ni bure,*+ ao a wene ni bure uean aonnaba ma ngaia,+ ao a a kaubwai taan iokinibwai* n te aonnaba, ni korakorani kaubwaina ae e aki maamaa iai.”  Ao I ongo te bwanaa riki teuana ae nako mai karawa ae kangai: “Au aomata,+ kam na otinako mai nanona ngkana kam aki kan ibuokanibwai ma ngaia n ana bure ao ngkana e aki kan reke kaimi ni baika kamamate ake a na reke irouna.+  Bwa a a uaatao ana bure ao a a rota karawa,+ ao te Atua e uringi ana mwakuri n ribuaka* neiei.+  Karaoa nakoina aron are e a tia ni karaoia nakoia tabemwaang,+ eng, kamwaitia riki nakoina uoua te tai ibukini baike e a tia ni karaoi.+ Kamwaita nakoina renganan nimana te wain uoua te tai, i nanon te mwangko+ are e a tia n rengana iai te wain.+  Kammarakia ao karawawataa nanona n aroni mwaitin are e kamoamoaa iai i bon irouna ao n arona ni maiu ni kaubwai n aki maamaa iai. Bwa e teimatoa ni kangai i nanona: ‘I tautaeka bwa te ueannaine, ao tiaki ngai te aine ae e a tia ni mate buuna, ao e bon aki kona n rawawata nanou.’+  Anne bukina ae a na roko irouna baika kamamate n tii tebongina, ae te mate ao te rawawatannano ao te rongo, ao e na kabuekaki ni kabanea n te ai,+ ibukina bwa e korakora Iehova* ae te Atua are motika taekana.+  “Ao uean aonnaba ake a wene ni bure* ma ngaia ma ni maiu ni kaubwai ma neiei n aki maamaa iai, a na tang ao a na ororei bwanibwania n rawawata ibukina, ngkana a nora bubuni buena. 10  A na tei i kiraroa bwa a maaka kammarakana ao a na kangai: ‘Ai kaawara, ai kaawara ngkoe ae Baburon ae te kaawa ae ko kakannato+ ae ko korakora, ibukina bwa e a roko motikan taekam n tii teuana te aoa!’ 11  “Ao a tang naba taan iokinibwai n te aonnaba ao a nanokawaki ibukin neiei, bwa ai akea ae e na manga kabooi riki aia bwai ni kabane, 12  ae aia bwai ni kabane ae te koora, te tirewa, atibu aika rangi ni kakawaki, moomin te bwaeao, te rinen ae raoiroi, te kunnikai ae beboo, te tirika, ao te kunnikai ae uraroo, ao bwaai nako aika karaoaki mani kaai aika boiarara, ao bwaai n aekaia nako aika karaoaki man te aiwere,* ao mani kaai aika rangi ni kakawaki, te buraati, te biti, ao te mabora, 13  ao te tineman naba, te amomum,* baika boiarara, te bwaa ae boiarara, te ribano,* te wain, te oera ae te oriwa, te burawa ae mte, te uita, kaao, tiibu, aoti, taiani kaa, tooro, ao maiuia* naba aomata. 14  Eng, a a bua mairoum uaanikai aika raraoi ake ko* bwarui, ao a a maunanako mairoum amwarake ni kabane aika moan raraoi ao baika moanibaa n tamaroa, ao a na aki manga reke. 15  “Ao taan iokinibwai ake a kaboonakoi baikai ake a kaubwai mairoun neiei, a na tei i kiraroa bwa a maaka kammarakana ao a na tang ma n nanokawaki ibukina 16  ni kangai: ‘Ai kaawara, ai kaawara te kaawa ae kakannato ae kunnikaiaki n te rinen ae raoiroi, n te beboo, ao n te uraroo, ao e kabatiaaki katamaroaana ni bwaai ni katamaroa aika koora, n atibu aika rangi ni kakawaki, ao ni moomin te bwaeao,+ 17  ibukina bwa e a kuribwaiaki kaubwaina aika rangi ni bati n tii teuana te aoa!’ “Ao kaaben ni kaibuke nako, ma aomata nako aika boborau, ao kaimoa ao te koraki nako ake a karekei maiuia i taari, a tei i kiraroa 18  ao a takarua ngke a nora bubuni buena ao a taku: ‘Iai riki te kaawa ae ai aron te kaawa ae kakannato aei?’ 19  Ao a kaaurakei taano nako aon atuia ao a takarua n tang ma n nanokawaki, ao a taku, ‘Ai kaawara, ai kaawara te kaawa ae kakannato, ae a bane ni kaubwai irouna te koraki ake iai aia kaibuke, ibukini kaubwaina, bwa e a kuribwaiaki n tii teuana te aoa!’+ 20  “Kimwareirei ibukina ngkoe ae karawa,+ ao ngkami naba te koraki aika kam itiaki*+ ao ngkami aika abotoro, ao ngkami aika burabeti, ibukina bwa e a motika taekana te Atua ibukimi!”+ 21  Ao e tabeka te atibu te anera temanna ae korakora, ae ai aron te atibu ni kamantinti ae rangi ni bubura, ao e karenakoa nako marawa ao e kangai: “E na tewenakoaki Baburon ae te kaawa ae kakannato ni kabwakaaki n te aro ae tawe, ao e na aki manga noraki.+ 22  Ao a na aki manga ongoraeaki i nanom bwanaaia taan anene aika katang aia abi, taani katangitang tabemwaang, taani katang kaibwabwaa, ao taani katang aia buu. Ao a na aki manga noraki taani karaobwai i nanom, ao e na aki manga ongoraeaki tangin te atibu ni kamantinti. 23  Ao e na aki manga oota ootan te taura i nanom, ao e na aki manga ongoraeaki i nanom bwanaan te tia mare te mwaane ao te tia mare te aine, bwa bon aomata aika kakannato i aon te aba am tia iokinibwai, ao a bane ni burebureaki natannaomata n am tabunea.+ 24  Eng, e kuneaki i nanon neiei raraaia burabeti ma te koraki aika itiaki*+ ao te koraki nako ake a a tia ni kamateaki i aon te aba.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke tao, “te ikeike; te rongorongo mairouia taimonio.”
Ke, “te un.”
Kuriiti, por·neiʹa. Nora Nanon Taeka.
Ke, “taan iokinibwai aika mwamwananga.”
Ke, “ana mwakuri aika bure.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “baika boiarara aika renganan te amwarake aika roko mai Inria.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Ke, “tabu.”