Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Te Kaotioti 13:1-18

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kaoti mai taari te man ae tiritiri ae itiua atuna (1-10)

  • Te man ae tiritiri ae uaai korona mai aantano (11-13)

  • Katotongan te man ae tiritiri ae itiua atuna (14, 15)

  • Ana kanikina ma ana ware te man ae tiritiri (16-18)

13  Ao e tei te rakon n aki kakammwakuri i aon te bike. Ao I nora te man ae tiritiri+ ae otirake mai taari,+ ae tengauni korona ao itiua atuna, ao iai baunuea aika tengaun i aoni korona, ao iai aara aika kamatauningaa te Atua i aon atuna nako.  Ao te man ae tiritiri are I noria ai aron te rebwari, ma waena ai aroni waen te bea, ao wina ai aroni win te raian. Ao te rakon+ e angan te man ae tiritiri mwaakana ao ana kaintokanuea ao mwaakana n tautaeka ae korakora.+  I nora atuna teuana bwa kaanga e kaikoakaki n te aro ae kakaiaki, ma e a manga kamaoaki ikoakina are e nangi mate iai,+ ao a bane kaain te aonnaba n ririmwin te man ae tiritiri aei ni miiakinna.  Ao a taromauria te rakon ibukina bwa e anga te mwaaka n tautaeka nakon te man ae tiritiri, ao a taromauria te man ae tiritiri n taeka aikai: “Antai ae ai aron te man ae tiritiri, ao antai ae kona ni buakanna?”  E anganaki te wi ae tataekini baika kainikatonga ma taiani kabuakaka, ao e anganaki naba te mwaaka ae e na mwamwakuri iai i nanon 42 namwakaina.+  Ao e kaurea wina n taetae ni kabuakakaa+ te Atua, ni kabuakakaa arana ma ana tabo ni maeka ao te koraki naba ake a maeka i karawa.+  E kariaiakaki bwa e na buakania te koraki aika itiaki* ao n tokanikai i aoia,+ ao e anganaki te mwaaka n tautaeka i aoia baronga nako, ma botannaomata, ma taian taetae, ao natannaomata.  Ao ane a na bane n taromauria te man arei aomata ake a maeka n te aonnaba. Mangke e moan riki te botannaomata, ao akea temanna i buakoia ae e koreaki arana n ana boki ni kamaiu+ te Tiibutetei are kamateaki.+  Ane iai taningana ao ke e ongo.+ 10  Ane e katauaki bwa e na taenikai ao e na nako bwa te taenikai. Ane e tiritiri n te kabaang* ao e riai n tiringaki n te kabaang.+ Aei are e kainnanoaki iai te nanomwaaka+ ao te onimaki+ irouia te koraki aika itiaki.*+ 11  Ao I nora temanna riki te man ae tiritiri ae otirake mai aantano ao iai korona aika uaai aika kaanga koron te tiibutetei, ma e taetae n ai aron te rakon.+ 12  Ao e mwamwakuria ni kabane mwaakan te moani man are tiritiri,+ i matan te moani man arei. Ao e kaira te aonnaba ma kaaina bwa a na taromauria te moani man are tiritiri are kamaoaki ikoakin atuna are e nangi mate iai.+ 13  Ao e karaoi kanikina aika rangi ni kamimi, n te aro ae e kona naba ni kabwakaa te ai mai karawa nako aon te aba i mataia aomata. 14  E burebureiia aomata ake a maeka n te aonnaba n taiani kanikina ake e kariaiakaki bwa e na karaoi i matan te man are tiritiri, ao e tuangia aomata ake a maeka n te aonnaba bwa a na karaoa katotongan+ te man are tiritiri are ikoaki n te kabaang ma e boni maiu naba.+ 15  Ao e kariaiakaki bwa e na karina te ikeike* irouni katotongan te man are tiritiri, bwa e aonga n taetae katotongan te man are tiritiri ao ni karekea kamateaia te koraki ni kabane ake a rawa n taromauria katotongan te man are tiritiri. 16  E kairoroiia aomata ni kabane aika mangori ao aika kakannato, ao aika kaubwai ao aika maiu ni kainnano, ao aika inaomata ao aika tooro, bwa e na kanikinaeaki baia are te atai ke aon ramwaia,+ 17  bwa e aonga n akea temanna ae kona ni boobwai ke ni kaboonakoi bwaai, ma tii te aomata are iai te kanikina irouna, ae aran+ te man are tiritiri, ke waren arana.+ 18  Aei are e kainnanoaki iai te wanawana: Ane iai ana ataibwai ao ke e warebwaia waren aran te man are tiritiri, bwa bon ana ware te aomata, ao te ware anne bon 666.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tabu.”
Ke tao, “Ngkana iai ae e na tiringaki n te kabaang.”
Ke, “tabu.”
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”