Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taniera 8:1-27

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te miitara ae te tiibu mwaane ao te kooti mwaane (1-14)

    • E karietataa te koro ae uarereke (9-12)

    • Ni karokoa 2,300 te tairiki ao te ingabong (14)

  • E kabwaraa nanon te miitara Kabiriera (15-27)

    • Kabwarabwaraan te tiibu ao te kooti (20, 21)

    • Teiraken te uea ae taraa ni kakamaaku (23-25)

8  N ana katenua n ririki n tautaeka te Uea are Beretiata,+ ao e kaoti te miitara nakoiu, ngai ae Taniera, imwin are teuana are kaoti nakoiu mai mwaina.+  I nora te miitara, ao ngke I mataku ao I mena i Tiutian*+ ae te tabo ae nonoaki,* ae mena n te aono* are Eram.+ I mataku n te miitara ao I mena i rarikin te karaanga ae Uraai.  Ngke I euta matau ao noria! iai te tiibu mwaane+ ae tei i rarikin te karaanga ao iai korona aika uaai.+ A abwabwaki kooro ake uaai akekei, ma e abwabwaki riki teaina nakon are teaina, ao e a tibwa otirake imwina are e abwabwaki riki.+  I nora te tiibu mwaane bwa e notunotu nako maeao ao nako meang ao nako maiaki, ao akea maan aika tiritiri aika kona n tei imwaina, ao akea ae e kona ni kamaiua temanna mai aani korakorana.*+ E karaoa are e bon taku ao e karietataa i bon irouna.  Ngke I tabe ni mataku, ao noria! iai te kooti mwaane+ ae kaoti mai maeao* n rinukan te aonnaba ni kabutaa ao a aki toko waena ma aontano. Ao te kooti aei iai korona ae kamimi i marenani matana.+  E roko ni kaineta te tiibu mwaane are iai korona aika uaai, are I noria n tei i rarikin te karaanga, ao e biri ni kainetia ma te un ae rangi ni korakora.  I noria ngke e a rangi ni kaan ma te tiibu mwaane arei ao e kororake ribaakina irouna. E orea te tiibu mwaane ao e otei korona aika uaai, ao ai akea korakoran te tiibu mwaane n teirake ni kaitaraa. E kabwakaa te tiibu mwaane arei i aontano ao e toutoua, ao akea ae e kona ni kamaiua mai aani korakorana.*  Ao e kabatiaa karietataana i bon irouna te kooti mwaane arei, ma ngke e rikirake naba ngkekei ni korakora, ao e a mwaoto naba korona are kakannato, ao a a otirake kooro aika kamimi aika aai n onea mwin are teaina, ni kaaitarai angin karawa ake aua.+  E a manga otirake te koro riki teaina ae uarereke man teaina mai buakon akekei, ao e rikirake n rangi ni kakannato nako maiaki ao nako mainiku* ao nakon te Aba ae Tamaroa.*+ 10  E rikirake n rangi ni kakannato n te aro ae e a rotii taangani karawa,* ao e kabwakai tabeua taangani karawa ao tabeua itoi nakon te aonnaba, ao e toutoui. 11  E karietataa naba i bon irouna n ekaanako aia Natinuea ae te mwaane taangani karawa, ao e anaaki mairouna te karea are kakareanaki,* ao e kabwakaaki te tabo ae teimatoa ae nnen ana tabo ae tabu.+ 12  Ao ibukin te bure e a kanakoaki taangani karawa ma te karea ae kakareanaki* nakon te koro arei, ao e kakarenakoa te koaua nako aontano, ao e karaoa are e bon taku ao e totokanikai. 13  Ao I ongo bwa e taetae temanna ae tabu, ao e taku temanna riki ae tabu nakon teuare taetae: “E na maanra n reitinako te miitara are kaineti ma te karea ae kakareanaki* ao te bure are karika te kamaroaeaki,+ ae karika toutouan te tabo ae tabu ma taangani karawa?” 14  Mangaia are e taku nakoiu: “Ni karokoa 2,300 te tairiki ao te ingabong, ao e na manga boni kaokaki te tabo ae tabu nakon arona are bon riai.” 15  Ngke I tabe ni mataku n te miitara, ngai ae Taniera ma ni kataia n ota iai, ao akea bwa I a nora naba temanna ae ai aron taraan te aomata bwa e tei i matau. 16  Ao I ongo bwanaan te aomata mai nanon te Uraai,+ ao e wewete ni kangai: “Kabiriera,+ kaotaa teuanne n te baene e noria.”+ 17  Mangaia are e roko ni kaania te tabo are I tei iai, ma ngke e roko ao I a rangi ni maakunrang ao I katorobubua ni bobaraaki nako aontano. E taku nakoiu: “Ko na ataia ngkoe ae natin te aomata, bwa te miitara aei bon ibukin tain te toki.”+ 18  Ma ngke e tabe n taetae ma ngai, ao I a tii matunako naba ni bobaraaki i aontano. Mangaia are e ringai ao e kateirakeai n te tabo are I bon tei iai.+ 19  Ao e taku: “N nang kaotako ngkai n te bwai ae e na riki n raabanen tain unin te Atua, ibukina bwa e na bon riki n te tai ae baireaki ibukin te toki.”+ 20  “E tei te tiibu mwaane are iai korona aika uaai are ko noria ibukia ueani Miria ma Botia.+ 21  E tei te kooti mwaane are buraerae ibukin ueani Kuriiti,+ ao e tei te koro are kakannato are mena i marenani matana ibukin te moan uea.+ 22  Ma e mwaoto te koro anne ao a kaoti ake aai n onea mwina,+ mangaia are a na teirake tautaeka n uea aika aua man ana natannaomata teuaei, ma a na aki roko ni korakoran teuaei. 23  “N raatokin aia tautaeka n uea, ngke e a roko ni korakorana* aia waaki taani bure, ao e na teirake te uea ae taraa ni kakamaaku ae e ota n taeka aika kangaanga.* 24  E na rikirake ni korakora mwaakana, ma tiaki n oini korakorana. E na karokoa te kamaunaaki n te aro ae rangi ni kamimi,* ao e na totokanikai ni bwaai nako ake e karaoi. E na kamaunaia akana korakora, n ikotaki naba ma aomata ake mai buakoia te koraki aika itiaki.*+ 25  E na bon nakoraoi naba arona ni mwamwanaiia aika bati ibukin nanowanawanana, ao e na karietataa i bon irouna i nanona, ao e na kamaunaia aika bati n tain te mweraoi.* E na teirake naba ni kaitaraa aia Natinuea ae te mwaane natinuea, ma e na bon uruaki n tiaki ni baia aomata. 26  “E boni koaua te bwai are e taekinaki n te miitara ni kaineti ma te tairiki ao te ingabong, ma ko riai ni karabaa te miitara, bwa e kaineti nakon te tai ae e na roko imwini boong aika bati mangkai.”*+ 27  Ma ni kaineti ngkanne ma ngai ae Taniera, I a korakai ma n aoraki i nanon tabebong.+ Imwina ao I teirake ao I karaoa te mwakuri ibukin te uea,+ ma I teimatoa n aki ngongongo ibukin te baere I noria, ao akea ae e kona n ota iai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Tiutia.”
Ke, “te baareti; te tabo ni kamaiu.”
Ke, “te aono ae tautaekanaki.”
Ebera, “baina.”
Ke, “ni bungin taai.”
Ebera, “baina.”
Ke, “otin taai.”
Ke, “te Tikiraoi.”
Te taeka ae “taanga” e kona naba ni kaineti nakoia taian taamnei i karawa.
Ke, “te karea ae anganga te aba.”
Ke, “te karea ae anganga te aba.”
Ke, “te karea ae anganga te aba.”
Ke, “a a roko n tiaia ma tokia.”
Ke, “ae rabakau ni karioi babaire aika karuanikai aika raba.”
Ke, “karokoa te kamaunaaki ae kakamaaku.”
Ke, “tabu.”
Ke tao, “ao akea te taeka ni kauring moa.”
Ke, “taai aika kiriaria rokoia.”