Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taniera 6:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kamwanea Taniera mataniwini Botia (1-9)

  • E teimatoa n tataro Taniera (10-15)

  • Karenakoan Taniera ni nneia raian (16-24)

  • E karaoiroa Atuan Taniera te Uea ae Taraiati (25-28)

6  E taraa n raoiroi iroun Taraiati bwa e na rineiia taian teterabi* aika 120 i aon aono ake e tautaekan ni kabutaa.+  Iai mataniwi aika rietata aika teniman i aoia naakai, ae temanna bon Taniera.+ Ao a teimatoa taian teterabi+ aikai n angania naakai rongorongoni bwaai nako bwa e aonga n aki rotakibuaka te uea ni buan ana bwai.  Imwina riki ao e a oti iroun Taniera bwa e konabwai riki nakoia mataniwi aika rietata ake tabeman riki ma taian teterabi, bwa iai irouna te iango ae rianako arona,+ ao e iangoia te uea bwa e na karietataa teuaei i aon aono ake e tautaekan ni kabutaa.  N te tai anne ao mataniwi aika rietata ma taian teterabi a ukoukori taiani bukibuki tabeua ni kaitaraa Taniera ni kaineti ma arona ni karaoi tabena n te tautaeka, ma a aki roko n te kunea bukinana ke te bwai riki teuana ae buakaka, bwa e rangi n onimakinaki ao e aki kuneaki kabwakana ke te buakaka i nanona.  Ao a taku mwaane aikai: “Ti na bon aki kona naba teutana ni kunea bukinan Taniera, ma tii ngkana ti ukoukora kaitaraana ni kaineti ma ana tua Atuana.”+  Ai ngaia are a a ikotaki n rin i matan te uea mataniwi aika rietata aikai ma taian teterabi, ao a taku nakoina: “Te Uea ae Taraiati, ko bia maiu n aki toki.  A bane ana tia mwakuri te uea, taani babaire n te tautaeka, taian teterabi, ana mataniwi te uea aika rietata, ao taiani kowana ni kaai ni maroro bwa a na katea ana tua teuana te uea ao ni kakorakoraa te moti ae aki riai n ekakinako, bwa i nanon 30 te bong, ao ane e bubutii te bwai teuana nakon te atua temanna ke te aomata ao tiaki nakoim, ngkoe ae te uea, ao e riai ni karenakoaki nako nanon te mwarua ae nneia raian.+  Ao ngkai te uea, ko bia katea te tua ao ni kanikinaea,+ bwa e aonga n aki kona ni manga bitaki, ni kaineti ma aia tua I-Miria ao I-Botia, ae e aki kona ni kamaunaaki.”+  Mangaia are e kanikinaea te tua te Uea ae Taraiati ma te moti are aki riai n ekakinako. 10  Ma ngke e ataia naba ngkekei Taniera bwa e a tia ni kanikinaeaki te tua, ao e nakon ana auti, ae iai kamaaman ruuna are i aon te taubuki aika uki ni kaitaraa Ierutarem.+ Ao e katorobubua ao n tataro ao e karaoiroa Atuana tenua te tai n tebongina, n aron are e kakaraoia mai mwaina. 11  N te tai anne ao a ienikuri n rin mwaane akanne ao a a nora Taniera ni bubutii ao n onnon akoana i matan Atuana. 12  Mangaia are a kawara te uea ao a kauringnga taekan ana moti are aki riai n ekakinako ni kangai: “Tiaki ko kanikinaea ngkoa te moti are aki riai n ekakinako are e taekinaki iai bwa ane e bubutii te bwai teuana nakon te atua temanna ke te aomata temanna i nanon 30 te bong ao tiaki nakoim, ngkoe ae te uea, ao e riai ni karenakoaki nako nanon te mwarua ae nneia raian?” E kaeka te uea ni kangai: “E a tia ni kamatoaaki te baenne ni kaineti ma aia tua I-Miria ao I-Botia, ae e aki kona ni kamaunaaki.”+ 13  A aki tabwara ma a a taku naba nakon te uea: “Te uea, e aki mutiakiniko Taniera are mai buakoia kaain Iuta+ ake taenikai, ke ni mutiakina te moti are aki riai n ekakinako are ko a tia ni kanikinaea, ma e tatataro tenua te tai n tebongina.”+ 14  Ngke e ongo naba ngkekei te baei te uea, ao e a rangi n rawawata, ao e kataia n iangoa te anga teuana ae e na kamaiua iai Taniera, ao e kakorakoraa bwa e na kamaiua ni karokoa ae e a bung taai. 15  N tokina ao a a ikotaki n rin nakon te uea mwaane aikai ao a taku nakon te uea: “Te uea, ko bon ataa aia tua I-Miria ma I-Botia, are e bon aki kona ni bitaki te moti are aki riai n ekakinako ke te tua are e kateia te uea.”+ 16  Ai ngaia are e a tua te uea, ao a a kaira Taniera ao a a karenakoa nako nanon te mwarua are nneia raian.+ E taku te uea nakon Taniera: “E na kamaiuko Atuam ae ko teimatoa n toro irouna.” 17  Ao e uotaki te atibu teuana ao e kaakaki i matan* te mwarua arei, ao e kanikinaea te uea n ana mwamwa ae kanikinaean nakoana ma aia mwamwa ana bwaanuea ake kanikinaean nakoaia, n te aro are akea te bwai ae e na bitaki ni kaineti ma Taniera. 18  Ao e nako te uea nakon ana baareti. E aki mamatam n te tairiki anne, ao e rawa nakon taiani kamataku,* ao e aki reke matuna.* 19  N tokina ao e a teirake te uea ngke e a tibwa moanna n aioota, ao e a kawaekoaa nakon te mwarua are nneia raian. 20  Ngke e a roko i rarikin te mwarua, ao e a wetea Taniera ma te bwanaa n nanokawaki. E titiraki te uea nakon Taniera ni kangai: “Taniera ae ana toro te Atua ae maiu, e kona Atuam are ko teimatoa n toro irouna ni kamaiuko mairouia raian?” 21  E aki tabwara Taniera ma e a taku naba nakon te uea: “Te uea, ko bia maiu n aki toki. 22  E kanakoa ana anera Atuau ao e kaini wia raian,+ ao a aki roko n te kaikoakai,+ bwa akea au bure i matana, ao akea naba te kairua teuana ae I karaoia nakoim, ngkoe ae te uea.” 23  Ao e rangi ni kimwareirei te uea, ao e tua bwa e na kaerakeaki Taniera man te mwarua. Ngke e a kaerakeaki Taniera man te mwarua, ao bon akea naba ikoakina teutana, ibukina bwa e onimakina Atuana.+ 24  Ao e tua te uea, ao a a kairaki mwaane ake a a tia ni bukina* Taniera, ao a a karenakoaki nako nanon te mwarua are nneia raian n ikotaki ma natiia ao buuia. A tuai n roko i kabin te mwarua, ao a a kibaraki naba irouia raian ma ni kakeruaki riia ni kabane.+ 25  E koroboki ngkanne te Uea ae Taraiati nakoia ni kabane botannaomata, natannaomata, ao taian taetae, aika maeka n te aonnaba ni kabutaa+ ni kangai: “E bia bati ami rau! 26  I tua ngkai bwa aomata ake n aono nako ake a mena i aan au tautaeka n uea, a na ruru ni maaku i matan Atuan Taniera.+ Bwa boni ngaia te Atua ae maiu ao e teimatoa n aki toki. E na bon aki kona n uruaki ana tautaeka n uea, ao e teimatoa n aki toki ana kairiri.*+ 27  E kakamaiu,+ e kakamanomano, ao e kakaraoi kanikina ma baika kamimi i karawa ao n te aonnaba,+ bwa e kamaiua Taniera mai nanoni baia raian.” 28  Mangaia are e toronibwai Taniera i aan ana tautaeka n uea Taraiati+ ao i aan ana tautaeka n uea Tairati are te I-Botia.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Ebera, “win.”
Ke tao, “akea taani katangitang aika karinaki.”
Ebera, “e birinako matuna mairouna.”
Ke, “uaraoa.”
Ke, “mwaakana n tautaeka.”