Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taniera 4:1-37

KABWARABWARAANI KANOANA

 • E butimwaea ana tautaeka te Atua Nebukaneta (1-3)

 • Miin te uea ibukin te kai (4-18)

  • E tiku ni wene te kai i nanon taai aika itiua (16)

  • Te tia Tautaeka te Atua i aoia aomata (17)

 • E kabwaraa nanon te mii Taniera (19-27)

 • Moani kakororaoana nakon te uea (28-36)

  • E mino te uea i nanon itiua te tai (32, 33)

 • Te uea e karietataa Atuani karawa (37)

4  “Mairoun te Uea ae Nebukaneta, nakoia ni kabane botannaomata, natannaomata, ao taian taetae, aika maeka n te aonnaba ni kabutaa: Ke e korakora ami rau!  I kukurei n taekin nakoimi kanikina ma baika kamimi ake e karaoi te Atua ae Moan te Rietata nakoiu.  Ai kakannatora ana kanikina ao ai korakorara ana mwakuri aika kamimi! Ana tautaeka n uea bon te tautaeka ae akea tokina, ao e tautaeka man te rorona nakon te rorona.+  “I rau ngai ae Nebukaneta i nanon au auti ao I mweraoi i nanon au baareti.  I nora te mii ae kakamaakai. Ngke I wene i aoni nneu ni wene, ao a a kakamaakai taiani banna ma miitara aika i atuu.+  Ngaia are I a tua bwa a na kairaki nako matau mwaane aika wanawana ni kabane aika i Baburon, bwa a aonga ni kaota nakoiu kabwaraan nanon te mii.+  “N te tai anne ao a a roko ibonga ake taan tabunea, taani kaiwa, I-Kareria,* ao taani kaiwan itoi.+ Ngke I a tuangia te mii, ao a aki kona ni kaota kabwaraan nanona nakoiu.+  N tokina ao e a rin nako matau Taniera are arana Beretetiata+ are ingoan atuau,+ ae te mwaane ae mena irouna taamneia atua aika tabu,+ ao I a tuangnga te mii ni kangai:  “‘Ngkoe ae Beretetiata ae aia mataniwi ibonga aika taan tabunea,+ I bon ataia raoi bwa e mena iroum taamneia atua aika tabu,+ ao akea te bwai ae raba ae rangi ni kangaanga iroum.+ Mangaia ae kabwarabwarai nakoiu taiani miitara ake I nori ni miiu ma kabwaraan nanona. 10  “‘Ni miitara ake i atuu ngke I mena i aoni nneu ni wene, ao I nora te kainnamwarake+ tekaina ae mena i nukan te aonnaba, ao e rangi n rietata.+ 11  E rikirake te kainnamwarake aei ao e a korakora, ao e rokoroko taberana i karawa, ao e kona n noraki mai tabon nako te aonnaba ni kabutaa. 12  A tamaroa baana, ao a bati uaana, ao e reke iai kanaia aomata ni kabane. A ukoukora te nuu manin te tawaana i aana, ao a mamaeka ni mwaangana mannikiba ake i annang, ao a bane bwaai aika maiu* n amwamwarake mai iai. 13  “‘Ngke I mataku ni miitara ake i atuu ngke I mena i aoni nneu ni wene, ao I nora te tia tantani* temanna ae tabu, ae tabe n ruo mai karawa.+ 14  E takarua ni kangai: “Tataa te kainnamwarake+ anne ni kabwakaa, korei mwaangana, ioi baana ni kabwakai, ao kamrarai uaana! Ke a birinako maan mai aana, ao mannikiba mani mwaangana. 15  Ma katuka botona ma wakaana n te tano, ma kabaeana ae te biti ma te buraati, i buakon uteuten te tawaana. Ke e mwamwaimwai n aoini karawa, ao ke e mena tibwangana i buakoia maan akana i buakon arokan te aonnaba.+ 16  Ke e bitaki nanona man te nano n aomata, ao ke e anganaki nanon te man, ao ke e tiku n arona anne i nanon+ taai aika itiua.+ 17  E baireaki te baei irouia taan tantani,+ ao te tua aei irouia te koraki aika tabu, n te aro are a na ataia aomata aika maiu bwa e mwaaka i aon aia tautaeka n uea aomata+ Teuare Moan te Rietata, ao e anga te tautaeka nakon ane e kan anganna, ao e katea naba iai ane te kabanea ni mangori i buakoia aomata.” 18  “‘Aio te mii are I noria ngai ae te Uea ae Nebukaneta, ko na kaota ngkai kabwaraan nanona ngkoe ae Beretetiata, bwa a aki kona ni kabwaraa nanona nakoiu+ mwaane aika wanawana ni kabane aika i aan au tautaeka n uea. Ma ko kona ngkoe ni karaoa anne, ibukina bwa e mena iroum taamneia atua aika tabu.’ 19  “N te tai anne ao e maaku moa i nanon tabeua te tai Taniera are arana Beretetiata,+ ao e a moanna ni maaku naba ni baike e iangoi. “Ao e taku te uea, ‘Beretetiata, tai kariaia bwa e na kakamaakuko te mii ma kabwaraan nanona.’ “E kaeka ni kangai Beretetiata, ‘Au uea, e bia kaineti te mii nakoia akana riribaiko, ao kabwaraan nanona nakoia taani kairiribai nakoim. 20  “‘Te kainnamwarake are ko noria are e rikirake ni bubura ao e a korakora, ao e rokoroko taberana i karawa, ao e kona n noraki mai tabon nako te aonnaba ni kabutaa,+ 21  are a tamaroa baana, ao a bati uaana, ao e reke iai kanaia aomata ni kabane, are a mamaeka i aana manin te tawaana, ao a mamaeka ni mwaangana mannikiba ake i annang,+ 22  bon taekam ngkoe ae te uea, ibukina bwa ko rikirake ni kakannato ma ni korakora, ao e a rikirake kakannatom ma n rota karawa,+ ao e rotii tabon aonnaba am tautaeka.+ 23  “‘Ao te uea e nora te tia tantani ae tabu,+ ae tabe n ruo mai karawa, are e kangai: “Tataa te kainnamwarake ni kabwakaa ao kamatea, ma katuka botona ma wakaana n te tano, ma kabaeana ae te biti ma te buraati, i buakon uteuten te tawaana. Ao ke e mwamwaimwai n aoini karawa, ao ke e mena tibwangana i buakoia manin te tawaana ni karokoa koron taai aika itiua.”+ 24  Aio kabwaraan nanona, ngkoe ae te uea, bwa bon ana moti Teuare Moan te Rietata ae e na roko iroun au toka ae te uea. 25  Ko na boni kakioakinako mai buakoia aomata, ao e na mena am tabo ni maeka i buakoia manin te tawaana, ao ko na anganaki aroka bwa kanam n aroia kaao mwaane, ao ko na mwamwaimwai n aoini karawa,+ i nanon+ taai aika itiua,+ ni karokoa ae ko ataia bwa e mwaaka i aon aia tautaeka n uea aomata Teuare Moan te Rietata, ao e angan ane e kan anganna.+ 26  “‘Ma ibukina bwa a taku bwa e na katukaki boton te kainnamwarake ma wakaana,+ e na manga okiriko am tautaeka n uea ngkana ko a tia n ataia ae e tautaeka te Atua i karawa. 27  Mangaia are te uea, ko bia butimwaea au reirei ni kairiri. Ko na rairakinako man am bure n arom ni karaoa ae eti, ao mani buakakam n arom ni kaotiota te nanoanga nakoia akana maiu ni kainnano. Tao ane e na kaabwabwakaki mweraoim iai.’”+ 28  A bane n riki baikai nakon te Uea ae Nebukaneta. 29  Tebwi ma uoua te namwakaina imwina riki ao e a nakonako i aon taubukin ana baareti ueani Baburon. 30  E taku te uea: “Tiaki boni Baburon ae Kakannato aei ae I boni kateia ibukin ana auti te uea n oini korakorau ma mwaakau, ao ibukini kakannaton karineau?” 31  Ngke e boni mena naba te taeka aei i win te uea, ao e a roko naba te bwanaa mai karawa ae kangai: “E taekinaki ae kangai nakoim ngkoe ae te Uea ae Nebukaneta, ‘E a nako te tautaeka n uea mairoum,+ 32  ao ko a kakioakinako mai buakoia aomata. E na mena am tabo ni maeka i buakoia manin te tawaana, ao ko na anganaki aroka bwa kanam n aroia kaao mwaane, i nanon taai aika itiua, ni karokoa ae ko ataia bwa e mwaaka i aon aia tautaeka n uea aomata Teuare Moan te Rietata, ao e angan ane e kan anganna.’”+ 33  N te tai naba anne ao e a kakoroaki bukin te taeka i aon Nebukaneta. E a kakioakinako mai buakoia aomata ao e a kaakang aroka n aroia kaao mwaane, ao e a mwamwaimwai rabwatana n aoini karawa ni karokoa mwarairain irana n aroni buraeia ikare, ao ukinibaina ai aron ukinibaia mannikiba.+ 34  “Ni banen te tai anne,+ ao ngai ae Nebukaneta I a tararake nako karawa, ao e a okirai au ataibwai, ao I karaoiroa Teuare Moan te Rietata, ao I anga te neboaki ma te mimitong nakon Teuare maiu n aki toki, ibukina bwa ana tautaeka bon te tautaeka ae akea tokina ao ueana boni man te rorona nakon te rorona.+ 35  A iangoaki kaain te aonnaba ni kabane bwa akea manenaia ni kabotauaki ma ngaia, ao e kakaraoa are boraoi ma nanona i buakoia kaain te taanga ni buaka i karawa ma kaain te aonnaba. Ao akea ae e kona n tukia*+ ke ni kangai nakoina, ‘Tera ae ko karaoia?’+ 36  “N te tai anne ao e a okirai au ataibwai, ao e okirai kakannaton au tautaeka n uea, karineau, ao tamaroau.+ A ingainga au mataniwi aika rietata ma au bwaanuea n ukoukorai ao I a kaokaki nakon au tautaeka n uea, ao e a kabatiaaki riki kakannatou. 37  “Ao ngkai, ngai ae Nebukaneta, I a karaoiroa ma ni karietataa ao n neboa Ueani karawa,+ ibukina bwa a koaua ana mwakuri ni kabane ao a kaota te kaetitaeka ae riai arona nako,+ ao ibukina bwa e kona ni kabwainrangia te koraki aika nakonako n nanorieta.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan te koraki teuana aika mwaatai n te kaiwa ao ni kaiwan itoi.
Ebera, “iriko ni kabane.”
Ke, “te anera.”
Ke, “tuka baina.”