Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 78:1-72

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Ana tararua te Atua ao aia aki onimaki tibun Iteraera

  • Taekin nakoia rooro ake a na roko (2-8)

  • “A aki onimakina te Atua” (22)

  • “Amwarakeni karawa” (24)

  • “A kananokawaka Teuare Tabu iroun Iteraera” (41)

  • Mai Aikubita nakon te Aba ni Berita (43-55)

  • “A teimatoa ni kataa te Atua” (56)

Ana matikiera* Ataba.+ 78  Kakauongo au aomata nakon au tua.* Katanimaia taningami nakon ana taeka wiu.   N na kaurea wiu n taekina te taeka n rabakau. N na taekini taiani kamwaninga ake ngkoangkoa.+   Baike ti a tia n ongo ma n atai,Ake a karakini tamara nakoira,+   Ti na aki karabai nakoia natiia,Ti na karakini nakon te roro ae e na roko,+Ana mwakuri Iehova aika riai ni kamoamoaaki ao korakorana,+Ao bwaai aika kamimi ake e a tia ni karaoi.+   E katea te kauring i Iakoba,Ao e katea te tua i Iteraera,E tua nakoia ara bakatibuBwa a na kaotiotii baikai nakoia natiia.+   Bwa a aonga n atai te roro are imwina,Ake naati ake a na bungiaki,+Ao a na manga karakini nakoia natiia.+   Ao a na onimakina te Atua ni baikai. A na aki mwaninga taekan ana mwakuri te Atua,+Ma a na kakairi n ana tua.+   Ao a na aki katotongia aia bakatibu,Ae te roro ae imanono ma ni karitei,+Ae te roro ae e aki eti* nanoia,+Ao ae e aki kaota te kakaonimaki nakon te Atua.   A uouota te kainikatebe tibun Eberaim,Ma a mumun rikaaki ni bongin te buaka. 10  A aki kawakina ana berita te Atua,+Ao a rawa ni kakairi n ana tua.+ 11  A mwaninga naba baike e karaoi,+Ake ana mwakuri aika kamimi ake e kaotii nakoia.+ 12  E karaoi baika kamimi i mataia aia bakatibu,+N te aba ae Aikubita, n aonon Toan.+ 13  E katabwenaa taari bwa a aonga n rinanona,Ao e katea te ran bwa kaanga te oo.+ 14  E kairiia n te nang n te ngaina,Ao n ootan te ai n te bong.+ 15  E katabwenai bwaa n te rereua,E kariaia bwa a na kangaeia ni moi kaanga man te ran ae makuakua.+ 16  E kaotinakoa te ran bwa e na raanga man te bwaa,Ao e karaoi raan bwa a na bwaro n aroni karaanga.+ 17  Ma a teimatoa ni bure nakoinaN aroia ni karitei n te rereua nakon Teuare Moan te Rietata.+ 18  A kataa te Atua i nanoia,+N aroia ni ngureakina te amwarake are a bwaruia. 19  Mangaia are a taetae n ekaanako te Atua,Ao a taku: “E kona te Atua ni katauraoa te taibora n te rereua?”+ 20  Noria! E orea te bwaaBwa e aonga ni bwaro te ran ao n raanganako te karaanga.+ “E kona naba n anganira te kariki,Ke e kona ni karekea te irikomaiu ibukia ana aomata?”+ 21  Ngke e ongo Iehova, ao e rangi ni maraki nanona,+Ao e urarake te ai+ n ekiianako tibun Iakoba,Ao e urarake unna n ekiianako tibun Iteraera.+ 22  Ibukina bwa a aki onimakina te Atua,+Ao a aki onimakina ana konabwai ni kamaiuia. 23  Mangaia are e tua nakon taian nang i karawa i eta,Ao e kauki mataroani karawa. 24  E kabwakaa te manna n aron te karau bwa kanaia,Ao e angania amwarakeni karawa.+ 25  Ao aomata a kana aia kariki te koraki aika korakora,*+E katauraoa ae bon tau ibukia ni kanuaiia.+ 26  E kawaia te angimainiku i karawaAo e kauekea te angimaiaki ni mwaakana bwa e na kare.+ 27  Ao e kabwakaa ni karau te irikomaiu i aoia n aroni bubun te tano,Ao mannikiba n aron tanon aon te bike. 28  E kabwakaia i nukan ana kaembwa,Ni katobibii ana umwanrianna nako. 29  A kang ao e a rangi n riao ae a kanna,E angania te baere a bwaruia.+ 30  Ma imwain ae a rauaki raoi n te baere a bwaruia,Ngke e boni mena kanaia i nanoni wia, 31  Ao e a urarake naba unin te Atua n ekiianako.+ E kamateia aia mwaane aika taiani kabanea ni korakora,+Ao e kabwakaia rorobuaka n ataei aika tibun Iteraera. 32  Ma e ngae n anne, a a manga bure riki,+Ao a aki onimakin ana mwakuri aika kamimi.+ 33  Mangaia are e a karokoi n tokia aia bong n ai aron te ikeike ae tii teuana,+Ao aia ririki ni bwaai ni kakamaaku aika karina. 34  Ma n taai aika bati are e tiringia iai, ao a na bae n ukoukoria,+A na oki ma ni kakaaea te Atua, 35  Bwa a uringnga ae te Atua bon aia Bwaa,+Ao bon te tia Manga Kabooia* te Atua ae Moan te Rietata.+ 36  Ma a kataia ni mwamwanaia ni wia,Ao ni keweia n neweia. 37  E aki teimatoa nanoia nakoina,+Ao a aki kakaonimaki nakon ana berita.+ 38  Ma e nanoanga,+E kabwarai* aia kairua ao e aki kamaunaia.+ E bati ana tai n tautaua unna+N oneani mwin are e na karokoa unna ni kabane. 39  Bwa e uringia ae bon iriko ngaiia,+Ae te ang ae ukinako ao e aki karairaki. 40  Ai batira aia tai ni karitei nakoina n te aba ae mwauteretere,+Ma ni kammarakia n te rereua!+ 41  A okioki ni kataa te Atua,+Ao a kananokawaka* Teuare Tabu iroun Iteraera. 42  A aki roko n te uringa mwaakana,*Ao te bong are e kamaiuia* iai mairoun te tia kakaaitara,+ 43  Arona ni kaotiotii ana kanikina i Aikubita+Ma ana kakai n aonon Toan, 44  Ao arona ni bita te ran nakon te raraa ni kawain nako ranin te Naire,+N te aro are a aikoa kona ni moi man aia karaanga. 45  E kanakoia naango aika mwaitikurikuri bwa a na tenatenaiia ni karawawataia,+Ao biraoki bwa a na urui abaia.+ 46  E anga aia uaanikai nakoia rokati aika riao amwamwarakeia,Ao uaan aia bekutata nakon te nna n rokati.+ 47  E kamatei arokaia aika kureebe n te karau ae te aiti+Ao arokaia aika tukomorea n te karau ae te aiti. 48  E kabwakaa i aoia aia man te karau ae te aiti+Ao e oreiia aia nanai ni man n itiruan te iti.* 49  E karokoa i aoia unna ae korakora,Unna ma marakin nanona ao te rawawata,A uota te kabuanibwai te koraki n anera. 50  E kaitiaka te kawai ibukin unna. E aki kamanoia man te mate,Ao e kamateia n te aoraki ae kamamate. 51  N tokina ao e a kamateia karimoa ni kabane i Aikubita,+Ake moani korakoraia n ana umwanrianna nako Am. 52  Ao e kairiia ni kaotinakoia ana aomata n aroia tiibu,+Ao e kairiia n aron te nanai n te rereua. 53  E kaiririia ni kamanoia raoi,Ao a aki maaku,+Ao taari e rabunia akana kairiribai nakoia.+ 54  Ao e kairiia nakon ana aono ae tabu,+Ae te aono ae maungaunga aei ae reke ni baina are ataina.+ 55  E kakioianako natannaomata mai mwaia,+E tibwatibwai taian tibwanga nakoia n te kora ni baire,+E kamaekaia te baronga are tibun Iteraera ni mwengaia.+ 56  Ma a teimatoa ni kataa te Atua ae Moan te Rietata, ao ni karitei nakoina,+A aki mutiakin ana kauring.+ 57  A rairakinako naba ao a mwamwanaa te aba n aroia aia bakatibu.+ A aki kona n onimakinaki n aron te kainikatebe ae bwakee.+ 58  A teimatoa ni kabonoa nanona ibukin aia tabo aika rietata,+Ao a kaunna* n aia bouannanti aika kaaraki.+ 59  E ongo te Atua ao e rangi ni maraki nanona,+Ngaia are e a korakora rawana nakoia tibun Iteraera. 60  N tokina ao e a kaaki taekan te umwanrianna ae tabu* i Tiro,+Ae te umwanrianna ae e maekanna i buakoia aomata.+ 61  E kariaia kanikinaeani korakorana bwa e na kairakinako bwa te taenikai,Ao tamaroana nako nanoni bain te tia kakaaitara.+ 62  E anga ana aomata nakon te kabaang,+Ao e a rangi ni maraki nanona n tibwangana. 63  Ao te ai e kabuekiia ana rorobuaka n ataei,Ao akea taiani kuna ni mare aika aneneaki nakoia ana ataeinnaine aika tuai ni boo ma mwaane.* 64  A bwaka ana ibonga* n te kabaang,+Ao a aki tanginiwenei buuia ake a tiku imwia.+ 65  E a uti ngkanne Iehova kaanga mani matuna,+N aron te aomata ae korakora+ ae uti imwin nimakin te wain ae bati. 66  Ao e kakioianako ni kaokiia taani kakaitaraa,+E kabwainrangia n aki toki. 67  E rawa nakon ana umwanrianna Ioteba,Ao e aki rinea te baronga ae Eberaim. 68  Ma e rinea te baronga ae Iuta,+Ae te Maunga ae Tion are e tangiria.+ 69  E karaoa ana tabo ae tabu bwa e na teimatoa n aroni karawa,*+ E kateimatoa n aki toki n aron te aonnaba.+ 70  E rinea Tawita+ ae ana toroAo e anaia man taian oo n tiibu,+ 71  Man tararuaakia tiibu aine aika kammamma,E karikia bwa te tia kawakintiibu i aoia tibun Iakoba, ake ana aomata.+ Ao i aoia tibun Iteraera ake tibwangana.+ 72  E kawakinia n ai aroia tiibu ma etin nanona,+Ao e kaiririia ni baina aika mwaatai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “kaetieti.”
Ebera, “aki tauraoi.”
Ke, “anera.”
Ke, “te tia Irantangaia.”
Ebera, “rabuni.”
Ke, “kammaraka nanon.”
Ebera, “baina.”
Ebera, “manga kabooia.”
Ke tao, “te kabuebue ae korakora.”
Ke, “kauekea te tauaninne.”
Ebera, “Ao a aki kamoamoaaki ana ataeinnaine aika tuai ni boo ma mwaane.”
Ebera, “E katea ana tabo ae tabu n aron te tabo ae rietata.”