Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 69:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tataro ibukin te kamaiuaki

    • “E kororake ingaingan nanou ibukin umwam” (9)

    • “Bareiko ni kaekaai” (17)

    • “A anganai te beneka bwa N na nimma” (21)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene, ae “Taiani Kiebu.” Ana areru Tawita. 69  Kamaiuai ngkoe ae te Atua, bwa N nangi bwabwa n te ran.+   I a iinako n te bokaboka ae nano, ike ai akea iai te tano ae matoatoa.+ I a iinako n te ran ae makuakua,Ao e a uotainako te raanga ae korakora.+   I a rangi ni kua imwin au wewete,+E a kee buuau. Ao a a mamaara matau ngkai I tataningaa Atuau.+   A a rangi ni bati riki nakon irau,Akana ribaai n akea bukina.+ Ao naake a kani katiaa arou,Aika taani kairiribai nakoiu* aika mwamwanaa te aba, a a rikirake ni mwaiti. Ao I taumatoaaki bwa N na anganako bwaai aika I aki iraei.   Ko ataa nanobabau ngkoe ae te Atua,Ao e aki raba mairoum au bure.   A bia aki kamaamaeaki ibukiu akana kabotoa aia kantaninga i aomNgkoe te Uea ae Moan te Rietata, ae Iehova ae Atuaia taanga ni buaka.* A bia aki bwaibwainrang ibukiu akana ukoukoriko,Ngkoe ae Atuan Iteraera.   I kabuakakaaki ibukim+Ao e rabunaki ubuu n te bwaibwainrang.+   I a riki bwa te ianena nakoia tariu,Ao te iabatera nakoia natin tinau aika mwaane.+   E kororake ingaingan nanou ibukin umwam,+Ao a bwakarai taiani kabuakaka mairouia taani kabuakakako.+ 10  Ngke I* kananorinanoai ma n aki mamatam,*Ao I kabuakakaaki iai. 11  Ngke I kunnikaiai n te raerobwa,*Ao I a riki iai bwa te bwai ni kakanikoaki* irouia. 12  I a riki bwa te bwai n tataekinaki irouia ake a tekateka ni mataroan oon te kaawa,Ao a karikai taani kokoro ni manging bwa kanoani mwaneweni kunaia. 13  Ma ke e roko au tataro iroum,Ngkoe ae Iehova, n te tai ae riai iroum.+ Ao ni kaineti ma mwaitin am tangira ae koaua* ngkoe ae te Atua,Kaekaai ao kaotia bwa boni ngkoe te tia kamaiu ni koaua.+ 14  Kamaiuai man te bokaboka,Bwa I aonga n aki iinako nako naano. Kamaiuai mairouia akana ribaai,Ao man te ran ae makuakua.+ 15  Tai kariaia te ran ae raanga ni korakora bwa e na uotainako,+Ke marawa bwa e na kabwautai,Ke te mwanibwa* bwa e na bonota matana i aou.+ 16  Kaekaai ngkoe ae Iehova, ibukina bwa e raoiroi am tangira ae koaua,*+Ao rairaki nakoiu+ ni kaineti ma am nanoanga ae bati, 17  Ao tai karabaa ubum mairoun am toro.+ Bareiko ni kaekaai, bwa I a rawawata.+ 18  Nakomai kaaniai ao kamaiuai,Ao ko na manga kabooai mairouia akana kairiribai nakoiu. 19  Ko ataa aroni kabuakakaau, kamaamaeau, ao kabwainrangau.+ Ko noriia akana kairiribai nakoiu ni kabane. 20  E urua nanou te kabuakaka, ao e aki kona ni mao te ikoaki.* I kantaningaa te nanoanga, ma bon akea+Ao taani karaunano, ma akea ae I noria.+ 21  Ma a anganai te boitin* bwa kanau,+Ao a anganai te beneka* bwa N na nimma ngke I taka.+ 22  Ke e riki aia taibora bwa te bwai ni kamwane nakoia,Ao toronibwaia bwa te kai ni kabwaru.+ 23  Ke a karooaki mataia bwa a aonga n aki noraaba,Ao karurui nukaia* n taai nako. 24  Kabwaroa unim* i aoia,Ao ke e taonianako uraraken unim.+ 25  Ke e kamaroaeaki aia kaembwa,*Ao ke akea te tia maeka n aia umwanrianna.+ 26  Bwa a ukoukora teuare ko oreia,Ao a teimatoa n tataekini marakia aomata ake ko kaikoakiia. 27  Kauaataoi riki aia bure,Ao ke akea tibwangaia n am raoiroi. 28  Kariaia bwa a na mauna man te boki ni kamaiu,+Ao ke a aki mwakoro araia i buakoia aomata aika raoiroi.+ 29  Ma I karawawataaki ao I maraki.+ Ke e kawakinai mwaakam ae kakamaiu, ngkoe ae te Atua. 30  N na anene n neboa aran te Atua,Ao N na kamoamoaa ma te katituaraoi. 31  E na kukurei riki Iehova n te baei nakon te kao mwaane,Ao nakon te kao mwaane ae ataei ae iai korona ao a manga waena.+ 32  A na noria akana nimamannei, ao a na kimwareirei. Ngkami aika kam ukoukora te Atua, ke a a manga maiu nanomi. 33  Bwa e ongora Iehova irouia akana maiu ni kainnano,+Ao e na bon aki ribaiia ana aomata aika taenikai.+ 34  Ke a karaoiroia karawa ma aonnaba,+Ao taari ma bwaai nako ake a mwamwae i nanona. 35  Bwa e na kamaiua Tion+ te Atua,Ao e na manga katei kaawan Iuta,Ao a na maeka iai ao n abanna. 36  A na ababa iai kanoaia ana toro,+Ao a na maeka iai akana tangira arana.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “taani kairiribai n akea bukina.”
Ke, “Tabaota.” Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke tao, “Ngke I tanginiwenei ma n aki mamatam.”
Ebera, “te taeka n rabakau.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “mwarua.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “ao I a bwarannano.”
Ke, “te aroka ae boitin.”
Te moi ae kamangingi. Taetae n Ingiriti, “vinegar.”
Ebera, “bebeeia.”
Ke, “marakin nanom.”
Ke “kaembwa aika ooaki.”