Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 68:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

 • ‘Ke a kamaenakoaki akana kairiribai nakon te Atua’

  • “Bon tamaia naake akea tamaia” (5)

  • E katauraoa mwengaia akana maroaa te Atua (6)

  • A taekina te rongorongo ae raoiroi aine (11)

  • Mwaane aika riki bwa bwaai n tituaraoi (18)

  • ‘E katoabong n uotii uotara Iehova’ (19)

Te kaetieti nakon te mataniwi n te anene. Ana areru Tawita. Te areru. Te anene. 68  Ke e teirake te Atua, ke a kamaenakoaki akana kairiribai nakoina,Ao ke a birinako mai mwaina akana riribaia.+   o bia kakioianako n ai aron te ang ngkana e ukaanako te bubu,N ai aron nenean te taura te nenea ae e a ran i taun te ai,Ao ke a mauna aika buakaka mai matan te Atua.+   Ma ke a kimwareirei akana raoiroi,+Ke a kimarimari i matan te Atua,Ao ke a kakatonga ma te kimwareirei.   Anene nakon te Atua, anene n neboa* arana.+ Anene nakon Teuare rinanon rereua ake a aoraoi.* Bon Iah* arana!+ Kimwareirei i matana!   Bon tamaia naake akea tamaia, ao te tia kawakinia* aine ake a a tia ni mate buuia+Te Atua, ae mena n ana tabo ni maeka ae tabu.+   E katauraoa te mwenga te Atua ibukia akana maroaa bwa a na maeka iai,+E kairiia ni kaotinakoia aomata aika taiani bure nakon te toronibwai.+ Ma a na maeka akana imanono* n te aba ae mwauteretere.+   Ngke ko kairiia* am aomata ngkoe ae te Atua,+Ao ngke ko mwaati rinanon te rereua (Tiera)   Ao e mwaeiei te aonnaba,+Ao karawa e kabwaroa* te karau ibukin te Atua,Ao e mwaeiei Tinai aio ibukin te Atua, ae Atuan Iteraera.+   Ko kakorakoraa te karau ni kabwakaa ngkoe ae te Atua,Ao ko kabooui korakoraia am aomata* aika rangi ni kua. 10  A mena n am umwanrianna am aomata,+Ao ibukin raoiroim, ko katauraoi ibukia akana maiu ni kainnano, ngkoe ae te Atua. 11  E tua Iehova ni kangai,Bon te taanga ae abwabwaki aine aika tataekina te rongorongo ae raoiroi.+ 12  A birinako aia uea taanga ni buaka,+ a birinako! Ao neiere tiku n te mwenga, e reke tibwangana ni bwaai ni kuri.+ 13  E ngae ngkana kam wene i rarikin taian ai ake a ura n ami kaembwa* ngkami mwaane,Ma e na bon iai bain te taobe ni kiba ae buta aona n te tirewa,Ma baina aika koora aika raoiroi.* 14  Ngke e kamaenakoia uean te aba Teuare Moan te Mwaaka,+Ao e bwaka te tino i Tiaremon.* 15  Bon ana maunga te Atua* maungani Batian,+Ao e maungaunga maungani Batian. 16  E aera ngkai kam taratara ma te bakantang ngkami maunga aika maungaunga,N taraa te maunga are e rineia* te Atua bwa ana tabo ni maeka?+ E na boni maeka ikekei Iehova n aki toki.+ 17  Tatabebwi tenga ana kaa ni buaka te Atua, boni nga ma nga.+ E roko Iehova mai Tinai nako nanon te tabo ae tabu.+ 18  Ko rierake nakon te tabo ae rietata,+Ko kairiianako taenikai,Ko anaiia mwaane ake a a riki bwa bwaai n tituaraoi,+Eng, aika a imanono+ naba, bwa a na maeka i buakoia, ngkoe ae Iah ae te Atua. 19  E na karaoiroaki Iehova, ae katoabong n uotii uotara,+Ae te Atua ae koaua ae ara tia kamaiu. (Tiera) 20  Te Atua ae koaua bon te Atua ae kamaiuira,+Ao e karekea te anga ni birinako man te mate, Iehova ae te Uea ae Moan te Rietata.+ 21  Eng, e na kamanatuai atuia akana kairiribai nakoina te Atua,Ao taubukin atun ane e teimatoa* n ana bure.+ 22  E taku Iehova: “N na kaokiia mai Batian,+N na kaokiia mai kabini marawa, 23  Bwa a aonga n iekaki waemi n te raraa+Ao ami kamea a na newenewei raraaia taani kairiribai.” 24  A nori am mwaati n tokanikai, ngkoe ae te Atua,Nakonakon Atuau, au Uea, nako nanon te tabo ae tabu.+ 25  A nakonako taan anene mai moa, ao a katangi bwaai ni katangitang aika iai karaiia taani katangitang mai bukia,+Ao mai nuka bon ateiaine aika katangi taian tamboriin.*+ 26  Karaoiroa te Atua i buakoia aomata aika uanao aika ikotaki,Karaoiroa Iehova, ngkami aika kam riki mairoun teuare Nibwan Iteraera.+ 27  Ao te baronga ae te kabanea n uarereke ae Beniamin,+ e kataenikaiia ikekeiTokan Iuta naba ma aia aomata aika bati aika takakaa,Natinuea man te baronga are Teburun ao natinuea man te baronga are Nabetari. 28  E tua Atuam bwa ko na korakora. Kaota korakoram ngkoe ae te Atua, ae ko a tia n tei ibukira.+ 29  Ibukin am tembora ae mena i Ierutarem,+A na uotii bwaai n tituaraoi nakoim ueea.+ 30  Boaiia maan aika moaanti aika maeka i buakoni maunei,Ao kaao mwaane aika ikotaki+ ma bunia,Ni karokoa ae a bobaraaki aomata n uotii* mwakoro n tirewa. Ma e kamaenakoia botannaomata aika rangi ni kimwareirei n te buaka. 31  A na uotaki bwaai aika karaoaki man te buraonti* mai Aikubita,+E na ienikuri Kuti* n anga bwaai n tituaraoi nakon te Atua. 32  Anene nakon te Atua, ngkami aika tautaeka n uea n te aonnaba,+Anene n neboa* Iehova (Tiera) 33  Nakon teuare mwamwananga i rabarabani karawa are mangkoangkoa.+ Noria! E karebwea te baa ni bwanaana, ae bwanaana ae korakora. 34  Kaotia bwa kam ataa korakoran te Atua.+ E mena mimitongina i aon Iteraera,Ao e mena i karawa* korakorana. 35  E kamimi ma ni kakamaaku te Atua man ana* tabo ae tabu ae kakannato.+ Boni ngaia Atuan IteraeraAe anganga te korakora ma te mwaaka nakoia aomata.+ E na karaoiroaki te Atua.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “katangitang nakon.”
Ke tao, “i aon taian nang.”
“Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ebera, “motiki taekaia.”
Ke, “karitei.”
Ebera, “otinako imwaia.”
Ke, “katimtimwa.”
Ebera, “tibwangam.”
Ke tao, “nneia tiibu.”
Ke, “babobo ni kiriin.”
Ke, “ai aron ae e tino i Tiaremon.”
Ke, “te maunga ae totoa.”
Ke, “tangiria.”
Ke, “nakonako.”
Ke tao, “toutoui.”
Ke tao, “A na roko taan tei.”
Ke, “Itiobia.”
Ke, “Katangitang nakon.”
Ebera, “taian nang.”
Ebera, “am.”