Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 35:1-28

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te tataro ibukini kamaiuaia mairouia kairiribai

    • A na kakioakinako taani kairiribai (5)

    • Karaoiroan te Atua i buakoia akana uanao (18)

    • E ribaaki n akea bukina (19)

Ana areru Tawita. 35  Ngkoe ae Iehova, boutokaa tangiu ni kaaitaraia taani kakaitaraai,+Ao buakania akana buakanai.+   Katea am otanga ae uarereke* ao ae bubura,+Ao teirake ni kamanoai.+   Tabekaarake am kainiwai ma am tanai ni buaka,* ni kaaitaraia akana kaeai.+ Ao kangai nakoiu: “Boni ngai te tia kamaiuko.”+   Ke a kamaamaeaki ao ni karinanoaki akana ukoukora maiuu.*+ Ao ke a mumun rikaaki ma te bwaibwainrang akana bairea kamaunaakiu.   Ke a riki bwa kaanga kunin te uita n unin te ang,Ao ke e kakioianako ana anera Iehova.+   Ke e roo ma ni maranran kawaiaNgkai e kaeiia ana anera Iehova.   Bwa a karabaa te karaun bwa a na kamwaneai n akea bukina,Ao a kena te mwarua imwaiu n akea bukina.   Ke e rina ni bwakaria te kabuanibwai,Ao ke e mwane n te karaun are e karabaa,Ao ke e bwaka i nanona ma ni kamaunaaki.+   Ma N na kakatonga iroun Iehova,Ao N na kimwareirei n ana mwakuri ni kakamaiu. 10  A na bane ni kangai riiu: “Antai ae ai arom ngkoe ae Iehova? Ko kamaiuia akana akea korakoraia mairouia akana korakora,+Ao akana akea korakoraia ma akana maiu ni kainnano mairouia taani kuribwaiia.”+ 11  A keerake taani kakoaua aika iowawa,+N titirakinai baika I aki atai. 12  A karaoa ae buakaka nakoiu ni kabooa mwin ae raoiroi,+Ma ni kananokawakai. 13  Ma ngkana a mamaara ao I kunnikaiai n te raerobwa,*I karawawataai n arou n aki mamatam,Ao e okirai au tataro n aki kaekaaki,* 14  I ririaki n tanginiwenei kaanga ibukin raoraou ke oin tariu,I bobaraaki ma te nanokawaki kaanga te aomata ae tanginiweneia tinana. 15  Ma ngkana I tatanako, ao a kimwareirei ao a bane n ikotaki,A bane n ikotaki bwa a na karanai ni kabwakaai,A raebitiai ao a aki teimatoa ni kainabwabu. 16  A bwainnataeai ni kakanikoai akana aki karinea te Atua,*A tenai bukini mwangaia ni kaitaraai.+ 17  Ai tii maanra riki ngkoe Iehova ni mamataku?+ Kamaiuai man niniakiu irouia+Ao kamanoa maiuu* ae rangi ni kakawaki mairouia raian aika ataei.+ 18  Ao N na katituaraoiko i buakon te botaki n aomata ae rangi ni bati kaaina.+ Ao N na karaoiroiko i buakoia aomata aika uanao. 19  Tai kariaia akana kairiribai nakoiu n akea bukina, bwa a na kakatonga ibukin rawawatau. Ao tai kariaia akana ribaai n akea bukina,+ bwa a na kakekeei mataia ma te iowawa.+ 20  Bwa a aki taekin taeka aika karekea te rau,Ma a teimatoa ni babairei keewe ni kaaitaraia aomata aika maeka n rau i aon te aba.+ 21  A kauremangangaai wia ni bukinai,Ao a kangai: “Ee! Ee! A a tia n noria matara.” 22  Ko nora te baei ngkoe ae Iehova. Tai teimatoa ni kainabwabu.+ Tai kararoako mairou ngkoe ae Iehova.+ 23  Uti ao teirake ni kamanoai,Iehova ae Atuau, teei ibukiu n au tangitang. 24  Motika taekau ni kaineti ma am raoiroi+ Iehova ae Atuau,Tai kariaia bwa a na kakatonga ibukin rawawatau. 25  Ke a tai kangai i bon irouia: “Ee! Ee! E a reke te baere ti tangiria.” Ao ke a tai kangai: “Ti a tia n onga teuaei.”+ 26  Ke a bane ni kamaamaeaki ao ni bwaibwainrangAkana kakatonga ibukin rawawatau,Ao ke a kunnikaiaki n te kamaamaeaki ma te karinanoaki akana karietataia i aou. 27  Ma ke a takarua ni kimwareirei akana karekei kukureia n au raoiroi,Ao ke a teimatoa ni kangai,“Ke e kamoamoaaki Iehova are kukurei ngkana e rau ana toro.”+ 28  Ao e na manga taekina* am raoiroi neweu,+Ao e na karaoiroiko ni kabongnga.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te otanga ae uarereke ae uouotaki irouia taani katebe.
Ke, “te tanai ae kiriuoua wina.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e oki nako aoni bwanibwaniu.”
Ke tao, “A kakaniko akana aki karinea te Atua ibukin te amwarake ae tii teutana.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kananoa ana iango i aon.”