Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 119:1-176

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Te kakaitau n ana taeka te Atua ae rangi ni kakawaki

  • ‘A na kangaa kairake ni kateimatoa itiakini kawaia?’ (9)

  • “I tatangiri am kauring” (24)

  • “Bon au kantaninga am taeka” (74, 81, 114)

  • “Ai batira tangiran am tua irou!” (97)

  • “E bati riki au ataibwai nakoia au tia reirei ni kabane” (99)

  • “Bon taurani waeu am taeka” (105)

  • “Am taeka ni kabane bon te koaua” (160)

  • Aia bwai akana tangira am tua te rau (165)

א [Areba] 119  A a kukurei akana akea kabuakakaan* aroia,Akana kakairi n ana tua Iehova.+   A a kukurei akana kawakin ana kauring,+Akana ukoukoria ma nanoia ni kabane.+   A aki kakaraoa ae buakaka,Ao a nakonako ni kawaina nako.+   Ko tuaBwa a na kawakinaki raoi baike ko tua.+   Tera ngke I teimatoa n nene*+Bwa I aonga ni kawakin am moti!   Ao N na aki kamaamaeaki,+Ngkana I iangoi am kaetieti ni kabane.   N na karaoiroiko ma te nano ae eti,Ngkana I reiakin am motikitaeka aika raraoi.   N na kakairi n am moti nako. Ko bia aki kitanai n aki toki. ב [Beta]   E na kangaa te rorobuaka n ataei ni kateimatoa itia­ki­ni kawaina? N arona n teimatoa n tararuaia ni kaineti ma am taeka.+ 10  I ukoukoriko ma nanou ni kabane. Tai kariaia bwa N na tibanako man am kaetieti nako.+ 11  I kaikoa am taeka i nanou,+Bwa I aonga n aki bure nakoim.+ 12  Ko bia karaoiroaki ngkoe ae Iehova,Reireinai am moti nako. 13  I tataekin n riauTaiani motikitaeka ni kabane ake ko taekin. 14  I kimwareirei riki n am kauring nako,+Nakoni bwaai ni kabane aika rangi ni kakawaki.+ 15  N na iaiangoi raoi* baike ko tua,+Ao ni kateimatoai matau i aoni kawaim nako.+ 16  I tatangiri am babaire. Ao N na aki mwanuokina am taeka.+ ג [Kimera] 17  Ko na akoa am toro,Bwa I aonga ni maiu ao ni kakairi n am taeka.+ 18  Kaurei matau bwa I aonga n nori raoiBaika kamimi man am tua. 19  Bon te ianena ngai n te aba.+ Tai karabai am kaetieti mairou. 20  I* a taonakinako n tangiranAm motikitaeka ni katoatai. 21  Ko boaiia akana kan rarabakau,Ake te koraki ake a karekeaki kaia, ake a tibanako man am kaetieti nako.+ 22  Kanakoa mairou* te kakanikoaki ao te kabuakakaaki,Bwa I kawakin am kauring. 23  E ngae ngke a ikotaki n tekateka natinuea mwaane ma n taetae n ekainako,Ma e iaiangoi raoi* am moti am toro. 24  I tatangiri am kauring,+Bon taan reireinai.+ ד [Tareta] 25  I* wene ni baraaki n te tano.+ Kateimatoa maiuu ni kaineti ma am taeka.+ 26  I tuangko arou nako ao ko kaekaai,Reireinai am moti nako.+ 27  Kaotaai n nanoni* baike ko tua,Bwa I aonga n iaiangoi raoi* am mwakuri aika kamimi.+ 28  I* aki mamatu ibukin te nanokawaki. Kakorakoraai ni kaineti ma am taeka. 29  Kanakoa mairou kawain te mwamwanaa te aba,+Ao akoai n am tua. 30  I rinea kawain te kakaonimaki.+ I atai am motikitaeka bwa a eti. 31  I nimti am kauring.+ Tai kariaia bwa e na bwara nanou,* ngkoe ae ­Iehova.+ 32  N na ingainga ni kaea* kawain am kaetieti nako,Ibukina bwa ko kamwawaa nnena i nanou.* ה [Ee] 33  Reireinai kawain am moti nako, ngkoe ae Iehova,+Ao N na teimatoa ni kakairi iai.+ 34  Anganai te ataibwaiBwa I aonga ni kakairi n am tua,Ao ni kawakinna ma nanou ni kabane. 35  Kairirai* ni kawain am kaetieti nako,+Bwa I rangi ni kimwareirei iai. 36  Raira nanou nakon am kauring nako,Ao tiaki nakoni karekeani bwaai* n te nanonrang.+ 37  Katannakoi matau man taraan te bwai ae akea manenana,+Kateimatoa maiuu i nanoni kawaim. 38  Kakororaoa am berita* nakon am toro,Bwa ko aonga ni maakaki.* 39  Kanakoa te bwaibwainrang ae I maakua,Bwa a raraoi am motikitaeka.+ 40  Nora arou n tangiri baike ko tua,Kateimatoa maiuu i nanon am raoiroi. ו [Wau] 41  I bia namakina am tangira ae koaua* ngkoe ae ­Iehova,+Ao am kakamaiu ae boraoi ma am berita,*+ 42  Ao N na kaekaa ngkanne ane e kakanikoai,Bwa I onimakina am taeka. 43  Tai kababanea ni kanakoa te taeka ae nako man te koaua mai wiu,Bwa I kabotoa au kantaninga i aon* am motikitaeka. 44  N na teimatoa ni kawakina am tua,N aki totoki.+ 45  Ao N na nakonako n te tabo ae mano raoi,*+Bwa I ukoukori baike ko tua. 46  N na taekin am kauring i mataia ueea,Ao N na aki maamaa.+ 47  I tatangiri am kaetieti,Eng, I tangiri.+ 48  N na tabeki baiu nakon am kaetieti ake I tangiri,+N na iaiangoi raoi* am moti.+ ז [Taiin] 49  Uringa am taeka* nakon am toro,Are ko anganai te kantaninga* iai. 50  Anne boni kabebeteau n rawawatau,+Bwa e kateimatoa maiuu am taeka. 51  A kakanikoai n te aro ae riao akana kan rarabakau,Ma I aki rairakinako man am tua.+ 52  I uringi am motikitaeka ake ngkoa,+ ngkoe ae ­Iehova,Ao I kabebeteaki iai.+ 53  I a taonakinako n te un ae korakora ibukia akana buakaka,Aika kitana am tua.+ 54  Boni kunau am moti nako,N taabo ake I maeka iai.* 55  I uringa aram n te bong, ngkoe ae Iehova,+Bwa I aonga ni kawakina am tua. 56  I kakaraoa aei,Ibukina bwa I kakairi ni baike ko tua. ח [Eta] 57  Bon tibwangau Iehova.+ I berita bwa N na kawakin am taeka.+ 58  I bubutiiko* ma nanou ni kabane,+Ko na akoai+ ni kaineti ma am berita.* 59  I a tia n neneri kawaiu,Bwa I aonga ni kaoki waeu nakon am kauring nako.+ 60  I waekoa ao I aki baenikaiNi kawakin am kaetieti.+ 61  A katobibiai aia roobu akana buakaka,Ma I aki mwanuokina am tua.+ 62  I teirake ni katituaraoiko n te nukanibong+Ibukin am motikitaeka aika raraoi. 63  Bon raoraoia ngai akana maakuko ni kabaneAo akana kawakini baike ko tua.+ 64  E on te aonnaba n am tangira ae koaua,* ngkoe ae Iehova.+ Reireinai am moti nako. ט [Teta] 65  Ko karaoa ae raoiroi nakon am toroNgkoe ae Iehova, ni kaineti ma am taeka. 66  Reireinai ataakin te riai ma te atatai,+Bwa I onimakin am kaetieti. 67  Imwaini karawawataau ao I aki toki n tibanako,*Ma ngkai, I a kawakina am taeka.+ 68  Ko raoiroi+ ao a raoiroi am mwakuri. Reireinai am moti nako.+ 69  A kabarekaa taekau n taiani kewe akana kan rarabakau,Ma I kakairi ni baike ko tua ma nanou ni kabane. 70  E a iku* nanoia,+Ma I taatangira am tua.+ 71  E raoiroi ngke I karawawataaki,+Bwa I aonga n reiakin am moti. 72  E raoiroi ibukiu te tua are ko taekinna,+E rangi n raoiroi riki nakoni mwakoro ni koora ao n tirewa aika nga ma nga.+ י [Iote] 73  A karaoai baim ao a katauraoai. Anganai te ataibwai,Bwa I aonga n reiakin am kaetieti.+ 74  A norai akana maakuko ao a kimwareirei,Bwa bon au kantaninga am taeka.*+ 75  I ataia Iehova bwa a raraoi am motikitaeka,+Ao ko reireinai ni kaetai ibukina bwa ko kakaonimaki.+ 76  Taiaoka e bia kabebeteai am tangira ae koaua,*+Ni kaineti ma am berita* are ko karaoia nakon am toro. 77  Nanoangaai bwa I aonga n teimatoa ni maiu,+Bwa I taatangira am tua.+ 78  A bia kamaamaeaki akana kan rarabakau,Bwa a iowawa nakoiu n akea bukina.* Ma N na iaiangoi raoi* baike ko tua.+ 79  Ke a okirai akana maakuko,Ake a atai am kauring. 80  E bia aki kabuakakaaki nanou n irakin am moti,+Bwa I aonga n aki kamaamaeaki.+ כ [Kabe] 81  I* kariariaa am kakamaiu,+Bwa bon au kantaninga am taeka.* 82  A kariariaa am taeka matau,+Ngkai I kangai: “Ko na kabebeteai n ningai?”+ 83  Bwa kaanga ai aroni nnen te ran ae te kunniman ngai, ae e a mwautakataka n te bubu. Ma I aki mwanuokin am moti.+ 84  Irabong ae e na tataninga iai am toro? N ningai ae ko na motiki iai taekaia akana bwainikirinai?+ 85  A keni mwarua ibukiu akana kan rarabakau,Ake te koraki ake a kaitaraa am tua. 86  A kona n onimakinaki am kaetieti ni kabane. A bwainikirinai aomata n akea bukina, buokai!+ 87  A boni kuri ni kamaunaai man te aonnaba,Ma I aki kaaki taekani baike ko tua. 88  Kateimatoa maiuu ibukin am tangira ae koaua,*Bwa I aonga ni kawakin am kauring ake ko taekin. ל [Rame] 89  E na teimatoa am taeka i karawa+N aki toki, ngkoe ae Iehova. 90  E teimatoa am kakaonimaki i nanon rooro ni kabane.+ Ko katea te aonnaba ni kamatoaa bwa e aonga n teimatoa n tei.+ 91  A* teimatoa ni karokoa te bong aei n am motikitaeka,Bwa bon am toro ngaiia ni kabane. 92  Ngke arona bwa I aki taatangira am tua,Ao N na kamani mauna n rawawatau.+ 93  N na bon aki kona ni mwanuokini baike ko tua,Ibukina bwa ko kateimatoa maiuu rinanoni baikai.+ 94  Bon am bwai ngai, kamaiuai,+Ibukina bwa I ukoukori baike ko tua.+ 95  A kakaran akana buakaka bwa a na kamaunaai,Ma I mutiakin raoi am kauring. 96  I a tia n nori tiani bwaai ni kabane aika kororaoi,Ma bon akea tian* am kaetieti. מ [Mem] 97  Ai batira tangiran am tua irou!+ I iaiangoia raoi* ni kabongnga.+ 98  E kawanawanaai riki nakoia akana kairiribai nakoiu am kaetieti,+Ibukina bwa e mena irou n aki toki. 99  E bati riki au ataibwai nakoia au tia reirei ni kabane,+Ibukina bwa I iaiangoi raoi* am kauring. 100  I mwakuri ma te ataibwai ae bati riki nakoia unimwaane,Ibukina bwa I kakairi ni baike ko tua. 101  I rawa n nakonako ni kawai nako aika buakaka,+Bwa I aonga ni kawakina am taeka. 102  I aki rairakinako man am motikitaeka nako,Bwa ko a tia n reireinai. 103  Ai karewerewera am taeka i wiu,A karewerewe riki nakon aia karewe manibeeru!+ 104  I mwakuri ma te ataibwai rinanoni baike ko tua.+ Anne bukina ae I ribai iai kawai nako aika kewe.+ נ [Nun] 105  Bon taurani waeu am taeka,Ao ootani kawaiu.+ 106  I berita n te taetae n tuea ao N na boni kakororaoia,Bwa N na kakairi n am motikitaeka aika raraoi. 107  I karawawataaki n te aro ae korakora.+ Iehova, kateimatoa maiuu ni kaineti ma am taeka.+ 108  Taiaoka ma kukurei n au karea ni kan anga ni karaoiroi,*+ ngkoe ae Iehova,Ao reireinai am motikitaeka nako.+ 109  E teimatoa n ruanikai maiuu,Ma I aki mwanuokina am tua.+ 110  A katauraoa aia bwai ni kamwane ibukiu akana buakaka,Ma I aki tibanako mani baike ko tua.+ 111  I anai am kauring bwa au bwai n aki toki,*Bwa boni kimwareirein nanou.+ 112  I kamatoaa nanou* bwa N na ongeaba n am moti nakoN taai nako, n uaa tokini maiuu. ס [Tameka] 113  I ribaiia akana aki karaoi bwaai ma nanoia ni kabane,*+Ma I tangira am tua.+ 114  Bon au tabo ni katantan ngkoe ao au otanga,+Bwa bon au kantaninga am taeka.*+ 115  Kararoaai ngkami aika mwaane aika kam buakaka,+Bwa I aonga ni kakairi n ana kaetieti nako Atuau. 116  Boutokaai n aron are ko beritanna,*+Bwa I aonga n teimatoa ni maiu,Tai kariaia au kantaninga bwa e na riki bwa kabwaraan nanou.*+ 117  Boutokaai bwa I aonga ni kamaiuaki,+Ao N na kaatuua au iango n taai nako i aon am moti nako.+ 118  Ko rawa nakoia te koraki ni kabane ake a tibanako man am moti nako,+Bwa a kewe ao a mwamwanaa te aba. 119  Ko tewenakoia akana buakaka ni kabane n te aonnaba, bwa kaanga maange* aika akea manenaia.+ Anne bukina ae I tangiri iai am kauring. 120  E rurubenebene rabwatau* ibukini maakam,I maakui am motikitaeka. ע [Aiin] 121  I a tia ni karaoa ae riai ao ae raoiroi. Tai kaaki taekau irouia taani karawawataai! 122  Kaota kakoauaan ae e na boni mweraoi am toro. A bia aki karawawataai akana kan rarabakau. 123  A a mamaara matau n tataningaa am kakamaiu,+Ao am berita* ae raoiroi.+ 124  Kaota nakon am toro am tangira ae koaua,*+Ao reireinai am moti nako.+ 125  Bon am toro ngai, anganai te ataibwai,+Bwa I aonga n atai am kauring. 126  E a roko ana tai Iehova ni karaoa ana mwakuri,+Bwa a urua am tua. 127  Anne bukina ae I tangiri riki iai am kaetieti,Nakon te koora, ao te koora naba ae raoiroi.*+ 128  Mangaia ae I iangoi kaetieti* nako mairoum bwa a eti,+I ribai kawai nako aika kewe.+ פ [Be] 129  A rangi n tamaroa am kauring. Anne bukina ae I* kakairi iai. 130  E karokoa te oota kaotan am taeka nako,+Ao e angania akana roo nanoia te ataibwai.+ 131  I kauremangangaea wiu ma n ikenrawa,*Ibukina bwa I kariariai am kaetieti.+ 132  Rairaki nakoiu ao akoai+Ni kaineti ma am motikitaeka nakoia akana tangira aram.+ 133  Kairi kawaiu n am taeka bwa a na mano raoi,*E bia aki taua arou te bwai ae buakaka.+ 134  Kamaiuai* mairouia mwaane aika karawawataa te aba,Ao N na kawakini baike ko tua. 135  Kaotaa* ubum i aon am toro,+Ao reireinai am moti nako. 136  A waanako rannimatau mai matau,Ibukina bwa a aki kawakina am tua aomata.+ צ [Tiate] 137  Ko raoiroi ngkoe ae Iehova,+Ao ko motikitaeka n te riai.+ 138  A raoiroi kauring ake ko anga,Ao a kona n onimakinaki raoi. 139  E a kororake ingaingan nanou,+Ibukina bwa a mwanuokin am taeka taani kakaitaraai. 140  E itiaki raoi am taeka,+Ao e tangiria am toro.+ 141  I mangori ao I riribaaki,+Ma e ngae n anne, I aki mwanuokini baike ko tua. 142  Am raoiroi bon te raoiroi ae akea tokina,+Ao bon te koaua am tua.+ 143  E ngae ngke e roko irou te rawawata ma te kangaanga,Ma I teimatoa n tatangiri am kaetieti. 144  Akea tokin raoiroin am kauring nako,Anganai te ataibwai+ bwa I aonga n teimatoa ni maiu. ק [Kobi] 145  I wewete ma nanou ni kabane. Kaekaai ngkoe ae Iehova. N na kakairi n am moti nako. 146  I weweteiko, ko na kamaiuai! N na kawakin am kauring. 147  I a kaman uti imwain tabwenani mainiku,* bwa N na tang ni kani buokaki,+Bwa bon au kantaninga* am taeka nako. 148  A a kaman ure matau imwain taai n tantani n te tairiki,Bwa I aonga ni kona n iaiangoa raoi* am taeka.+ 149  Ko na ongo ni bwanaau ibukin am tangira ae koaua.*+ Iehova, kateimatoa maiuu ni kaineti ma am kaetitaeka ae riai. 150  A keerake te koraki ake a kakaraoa te aroaro ae kanuka,*A raroanako man am tua. 151  Ko kaan ngkoe ae Iehova,+Ao bon te koaua am kaetieti ni kabane.+ 152  I reiakin am kauring ngkoangkoa,Ake ko kamatoai bwa a na teimatoa n aki toki.+ ר [Reti] 153  Taraa rawawatau ao kamaiuai,+Bwa I aki mwanuokina am tua. 154  Teei ibukiu* ao kamaiuai,+Kateimatoa maiuu ni kaineti ma am berita.* 155  E raroanako te kakamaiu mairouia akana buakaka,Bwa a aki ukoukori am moti.+ 156  E korakora am nanoanga ngkoe ae Iehova,+Kateimatoa maiuu ni kaineti ma am kaetitaeka ae riai. 157  A bati taani bwainikirinai ao taani kakaitaraai,+Ma I aki rairakinako man am kauring nako. 158  I taraiia akana mwamwanaa te aba ao I ribaiia,Ibukina bwa a aki kawakina am taeka.+ 159  Nora arou n tangiri baike ko tua! Iehova, kateimatoa maiuu ibukin am tangira ae koaua.*+ 160  Am taeka ni kabane bon te koaua,+Ao a teimatoa n aki toki am motikitaeka ni kabane aika raraoi. ש [Tin] ke [Tiin] 161  A bwainikirinai natinuea mwaane+ n akea bukina,Ma e rangi ni karinei am taeka nanou.+ 162  I kimwareirei n am taeka+N aron te aomata ae kunei bwaai ni kuri aika rangi ni bati. 163  I ribaa te kewe, I taboribaia.+ I tangira am tua.+ 164  I karaoiroiko itiua te tai n tebongina,Ibukin am motikitaeka aika raraoi. 165  Aia bwai akana tangira am tua, te rau ae bati,+Akea te bwai teuana ae kona ni kabwakaia. 166  I kantaningai am mwakuri ni kakamaiu, ngkoe ae Iehova,Ao I kakairi n am kaetieti nako. 167  I* kawakin am kauring,Ao I rangi n tangiri.+ 168  I kakairi ni baike ko tua ao n am kauring nako,Bwa ko atai baika I karaoi ni kabane.+ ת [Tau] 169  Iehova, e bia roko iroum tangiu ni kani buokaki,+Kaotaai ni kaineti ma am taeka.+ 170  E bia roko i matam au bubutii ibukin akoau. Kamaiuai n aron are ko beritanna.* 171  E bia taonako te karaoiroi i riau,+Bwa ko reireinai am moti nako. 172  E bia anenea am taeka neweu,+Bwa a raoiroi am kaetieti ni kabane. 173  E bia tauraoi baim ni buokai+Ibukina bwa I rinea ae N na ongeaba ni baike ko tua.+ 174  I kariariaa am kakamaiu ngkoe ae Iehova,Ao I taatangira am tua.+ 175  Kariaia bwa N na maiu bwa I aonga ni karaoiroiko,+A bia riki am motikitaeka nako bwa buokau. 176  I tiotionako n aron te tiibu ae bua.+ Ukoukora am toro,Bwa I aki mwanuokin am kaetieti.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “akana kateimatoa etin aroia.”
Ebera, “A bia kamatoaaki aroarou.”
Ke, “ukeuke n reirei ni.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “Karabinoaanako mai aou.”
Ke, “ukeuke n reirei n.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “aroni.”
Ke, “ukeuke n reirei n.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “kamaamaeaki.”
Ebera, “ni biri.”
Ke tao, “ko karaoa nanou bwa e na aki nanokokoraki.”
Ke, “Kanakonakoai.”
Ke, “nakoni karekean te raka.”
Ke, “taeka.”
Ke tao, “Ae karaoaki nakoia te koraki ake a maakuko.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “taeka.”
Ke, “I tataningaa.”
Ke, “te tabo ae mwawaawa.”
Ke, “ukeuke n reirei n.”
Ke, “berita.”
Ke, “Are ko karaoai bwa N na tataningaia.”
Ke, “N te auti ae I maeka bwa te iruwa iai.”
Ke, “I kamaraua (ukoukora moangaren) ubum.”
Ke, “taeka.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “I bure n tiaki nanou.”
Ebera, “e aki namakinaaba n aron te mwaete.”
Ke, “I tataningaa am taeka.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “taeka.”
Ke tao, “ni keewe.”
Ke, “ukeuke n reirei ni.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “I tataningaa am taeka.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ae taekan ana mwakuri ni karikibwai ni kabane.
Ebera, “e rangi n raababa.”
Ke, “ukeuke n reirei iai.”
Ke, “ukeuke n reirei n.”
Ebera, “ana karea ni kan anga wiu.”
Ke, “tibwangau n aki toki.”
Ebera, “raira nanou.”
Ke, “mwaane ake e bwenaua nanoia.”
Ke, “I tataningaa am taeka.”
Ke, “ni kaineti ma am taeka.”
Ke, “bwa e na kamaamaeaki.”
Te taeka n Ebera aei e kaineti ma te baareka (maange) ae kaokoroaki man te tirewa ke te koora ngkana e kaburoaki bwa e na ran.
Ebera, “irikou.”
Ke, “taeka.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kaitiakaki.”
Ke, “tuua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “ikeike n tauti.”
Ke, “Kamatoai kawaiu.”
Ebera, “Manga kabooai.”
Ke, “moangarem.”
Ke, “n te aioota.”
Ke, “I taningai am taeka.”
Ke, “ukeuke n reirei n.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “te aroaro ae kammaira.”
Ke, “Boutokaa au tangitang.”
Ke, “taeka.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “ni kaineti ma am taeka.”