Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Areru 107:1-43

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Katituaraoa te Atua n ana mwakuri aika kamimi

  • E kairiia n te kawai ae eti (7)

  • E katoki takaia akana taka ao e kanuaiia akana baki (9)

  • E kaotinakoia man te rotongitong (14)

  • E kanakoa ana taeka ni kamarurungia (20)

  • E kamanoia aika maiu ni kainnano mani karawawataaia (41)

(Taian Areru 107-150) 107  Katituaraoa Iehova bwa e raoiroi,+E teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua.*+   Ke a taekina anne te koraki ake a kaokaki* iroun Iehova,Ake te koraki ake a kaokaki mai aani bain* te tia kakaaitara,+   Ake e ikotiia man aaba,+Mai mainiku ao mai maeao,*Mai meang ao mai maiaki.+   A tiotionako n te rereua, n te tabo ae akea kaaina,A aki kunea te kawai nakon te kaawa are a na maeka iai.   A* baki ao a taka,Ao a tong ibukini korakorani kuaia.   A teimatoa n takarua nakon Iehova i buakon rawawataia,+Ao e kainaomataia man aia kangaanga.+   E kanakonakoia i nanon te kawai ae eti+Bwa a aonga n roko n te kaawa are a na maeka iai.+   A bia katituaraoa Iehova aomata+ ibukin ana tangira ae koaua,*Ao ibukin ana mwakuri aika kamimi ibukia natiia aomata.+   E katoki takaia akana takaAo e kanuaiia akana baki ni baika raraoi.+ 10  A maeka tabeman n te rotongitong ae korakora,Ake aomata ake taiani bure ake a karawawataaki ao a kabaeaki ni biiti. 11  Bwa a karitei nakon ana taeka te Atua,A aki karinea ana reirei ni kairiri Teuare Moan te Rietata.+ 12  E karinanoi nanoia rinanon te kangaanga,+A bwaka ao akea ae e buokiia. 13  A wetea Iehova ibukini buokaia i buakon rawawataia,Ao e kamaiuia man aia kangaanga. 14  E kairiia ni kaotinakoia man te rotongitong ae korakora,Ao e motiki aia taurekereke.+ 15  A bia katituaraoa Iehova aomata ibukin ana tangira ae koaua*+Ao ibukin ana mwakuri aika kamimi ibukia natiia aomata. 16  Bwa e urui mataroa aika taiani buraati ni kabwakaiAo e korei kaai ni kamatoa aika biiti.+ 17  A nanobaba ao a rinanon te karawawataaki,+Ibukin aia bure ao aia kairua.+ 18  E aikoa rin irouia amwarake ni kabane,A a uakaan ma mataroan oon te mate. 19  A wetea Iehova ibukini buokaia i buakon rawawataia,Ao e kamaiuia man aia kangaanga. 20  E kanakoa ana taeka ao e kamarurungia,+Ao e kainaomataia man taiani mwarua ake a mwane iai. 21  A bia katituaraoa Iehova aomata ibukin ana tangira ae koaua*Ao ibukin ana mwakuri aika kamimi ibukia natiia aomata. 22  Ke a anga taiani karea ni katituaraoi+Ao n tataekin ana mwakuri ma te tang ni kimwareirei. 23  Te koraki ake a mwamwananga i aon taari n taiani kaibuke,Ake a waakina aia iokinibwai riaon te ran ae abwabwaki,+ 24  A a tia n nori ana mwakuri IehovaMa ana mwakuri aika kamimi i marawa.+ 25  Ao aron ana taeka ni kawaia te angibuaka,+Ao ni karietatai naoni marawa. 26  A mwemwerake nako karawa,Ao a iinako nako naano. A bwara nanoia ibukin te rawawata ae nangi waekoa ni kaoti. 27  A bebei ao a rangaranga n aron te mwaane ae koro ni manging,Ao a bane ni matebuaka rabakauia.+ 28  A a takarua ngkanne nakon Iehova i buakon rawawataia,+Ao e kainaomataia man aia kangaanga. 29  E karaua te angibuaka,Ao e a raoi naoni marawa.+ 30  A kimwareirei ngkai a raoi baikai,Ao e kairiia nakon te matabaiawa ae a tangiria. 31  A bia katituaraoa Iehova aomata ibukin ana tangira ae koaua*Ao ibukin ana mwakuri aika kamimi ibukia natiia aomata.+ 32  Ke a karietataa i buakoia aomata aika ikotaki,+Ao ke a karaoiroia i buakon aia kaboowi* unimwaane. 33  E oniki karaanga nakon te rereua,Ao koburake n ran nakon te tano ae mwauteretere,+ 34  Ao te aba ae karikiuaa nakon te aba ae tarika ae aki kona ni maekanaki,+Ibukini buakakaia te koraki ake a maeka iai. 35  E onika te rereua nakon taian nei ni maunei,Ao te aba ae mwau nakon taiani koburake n ran.+ 36  E kamaekaia iai akana baki,+Bwa a aonga ni katea te kaawa are a na maeka iai.+ 37  A ununiki n taian tawaana ao a uniki kureebe ni nne ni kureebe,+Ake a karikiuaa.+ 38  E kakabwaiaia ao e korakora rikirakeni mwaitiia,Ao e aki kakerikaaka mwaitin aia nanai.+ 39  Ma a a manga karako ao ni karinanoakiIbukin te karawawataaki, te rawawatannano, ao te nanokawaki. 40  E kabwaroa te kakanikoaki i aoia bwaanuea,Ao e katiotionakoia n aaba aika aki kona ni maekanaki aika akea kawaia.+ 41  Ma e kamanoia* akana maiu ni kainnano mani karawawataaia,+Ao e kabatiaia aia utu n aron te nanai ae rangi ni bati. 42  A nora aei akana raoiroi ao a kimwareirei,+Ma a kaini wia akana buakaka ni kabane.+ 43  Ane e wanawana ao e na mutiakini baikai,+Ao e na iaiangoi raoi ana mwakuri Iehova aika kaota ana tangira ae koaua.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “a manga kabooaki.”
Ke, “mwaakan.”
Ke, “Man otin taai ao mani bungin taai.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ebera, “tekatekaia.”
Ke, “kamenaia i eta,” ae kangaanga te roko iai.
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”