Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Areru 106:1-48

KABWARABWARAANI KANOANA

 • A aki kakaitau tibun Iteraera

  • A kai mwaninga ana mwakuri te Atua (13)

  • E oneaki mwini mimitongin te Atua ni bannan te kao (19, 20)

  • A aki onimakina ana berita te Atua (24)

  • A ira taromauriani Baara (28)

  • A kareanaki naati nakoia taimonio (37)

106  Karaoiroa Iah!* Katituaraoa Iehova bwa e raoiroi,+E teimatoa n aki toki ana tangira ae koaua.*+   Antai ae kona n taekin raoi ana mwakuri Iehova aika abwabwaki,Ke ni katanoatai ana waaki ni kabane aika riai ni kamoamoaaki?+   A a kukurei akana bwaina te kaetitaeka ae riai,Aika a karaoa ae eti n taai nako.+   Uringai ngkoe ae Iehova, ngkana ko akoiia am aomata.+ Tararuaai n am mwakuri ni kakamaiu,   Bwa I aonga ni kimwareirei n raoiroim ae ko kaotia nakoia am koraki aika rineaki,+Bwa I aonga ni kakatonga ma am natannaomata,Bwa I aonga ni kakatonga ni kamoamoako ma am aomata.   Ti bure n aron are a karaoia ara bakatibu,+Ti karaoa ae kairua, ao ti karaoa ae buakaka.+   A aki atai* am mwakuri aika kamimi ara bakatibu i Aikubita. A aki uringa mwaitin am tangira ae koaua,*Ma a karitei i rarikin taari are Taari ae Uraura.+   Ma e kamaiuia ibukin arana,+Bwa e na ataaki mwaakana.+   E boaa Taari ae Uraura ao e bwatakataka,E kairiia rinanoni kabina kaanga rinanon te rereua.+ 10  E kamaiuia mai nanoni baia akana kairiribai nakoia,+Ao e kaokiia mai nanoni bain te tia kairiribai.+ 11  A rabunakinako taani kakaaitaraia n te ran,Akea temanna i buakoia ae e maiu.*+ 12  A a onimakina ngkanne ana berita,+Ao a anene n neboia.+ 13  Ma a waekoa ni mwaninga te bwai are e karaoia,+Ao a aki tataningaa ana reirei ni kairiri. 14  A nanonrang ni baike a bwarui n te rereua,+Ao a kataa te Atua n te rereua.+ 15  E angania baike a bubutiiMa e a manga oreiia n te aoraki, are a* a mamaara iai.+ 16  A rikirake ni bakantang irouni Mote n te kaembwa,Ao iroun Aaron,+ are ana aomata ae itiaki* Iehova.+ 17  E uki ngkanne aontano ao e kabwauta Ratan,Ao e rabunia naake a ikotaki ma Abiram.+ 18  E urarake te ai i buakoia aia koraki,Ao e kabuekiia aika buakaka uran te ai.+ 19  A karaoa te kao te teei i OrebaAo a bobaraaki nakon te bouannanti ae te biti,*+ 20  A onea mwini mimitongiuNi bannan te kao mwaane ae kaakang uteute.+ 21  A mwaninga taekan te Atua+ ae aia tia Kamaiu,Are e karaoi baika kakannato i Aikubita,+ 22  Aika mwakuri aika kamimi n aban Am,+Aika baika kamimi ma ni kakamaaku n Taari ae Uraura.+ 23  E nangi bon tua kamaunaaia,Ma e bubutii nakoina* Mote are ana aomata are e rineia,Bwa e na katoka unna ae e na kamauna te aba.+ 24  A a riribaa ngkanne te aba are tatangiraki,+Ao a aikoa onimakina ana berita.+ 25  A teimatoa ni ngurengure i nanon aia umwanrianna,+Ao a aki ongo ni bwanaan Iehova.+ 26  Ai ngaia are e katea baina n tuea ni kaineti ma ngaiia,Bwa e na kabwakaia n te rereua.+ 27  E na kabwakaia kanoaia i buakoia natannaomata,Ao e na kamaenakoia i aon te aba ni kabutaa.+ 28  Ao a ira buakon taromauriani* Baara-beore,+Ao a kang taiani karea ake a kareanaki nakoia maate.* 29  A kaunna n aia mwakuri,+Ao e roko te rekenikai ae kamamate i buakoia.+ 30  Ma ngke e teirake Bineati ni karaoa te bwai teuana,Ao e a toki iai te rekenikai arei.+ 31  Ao e aranaki iai bwa e raoiroiI nanon rooro ni kabane n aki toki.+ 32  A kaunna n ranin Meriba,*Ao e a rotakibuaka iai Mote ibukia.+ 33  A kammaraka nanonaAo e taetae n te aro ae aki riai n riana.+ 34  A aki kamaunaia botannaomata,+N aron are e tua Iehova nakoia.+ 35  Ma a rereitaki ma natannaomata,+Ao a katotongi* aroia.+ 36  A teimatoa n toro irouia aia bouannanti,+Ao a riki baikai bwa te bwai ni kamwane nakoia.+ 37  A kareania natiia aika mwaaneAo natiia aika aine nakoia taimonio.+ 38  A teimatoa ni katutui raraaia aomata aika akea aia bure,+Ae raraaia oin natiia aika mwaane ma aine,Ake a kareania nakoia bouannantini Kanaan,+Ao e a kabarekaaki te aba n te katuturaraa. 39  Ao a a kamwara n aia mwakuri,Ao a aki kakaonimaki* n aia mwakuri.+ 40  Mangaia are e urarake unin Iehova nakoia ana aomata,Ao e a rikirake n ribaiia ana aomata. 41  E okioki n anga ngaiia nakoia natannaomata,+Bwa a aonga n tautaekanaki irouia te koraki ake a riribaiia.+ 42  A karawawataaki irouia taani kairiribai nakoia,Ao a a mena i aani mwaakaia.* 43  E bati ana tai ni kamaiuia+Ma a karitei ao a aki ongeaba,+Ao a a karinanoaki ibukin aia kairua.+ 44  Ma e nori rawawataia+Ao e ongo tangia ni kani buokaki.+ 45  Bwa ibukia ao e a uringa ana berita,Ao e bon nanoanga,* bwa e kairaki ni korakoran* ana tangira ae koaua.*+ 46  E karaoiia bwa a na nanoangaakiIrouia te koraki ni kabane ake a tauia bwa aia taenikai.+ 47  Kamaiuira ngkoe ae Iehova ae Atuara,+Ao ikotiira mai buakoia natannaomata+Bwa ti aonga ni karaoiroa aram ae tabu,Ao ni kakatonga ni karaoiroiko.*+ 48  Ke e karaoiroaki Iehova ae Atuan Iteraera,N aki totoki.*+ Ao ke a kangai aomata ni kabane, “Amen!”* Karaoiroa Iah!*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “reke otaia n ae nanonaki n.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “ae e tiku.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “tabu.”
Ke, “te bouannanti ae kaburoaki n atoaki.”
Ebera, “tei ni bwangabwangan te oo i matana.”
Ke, “a nimta.”
Ae taekan taiani karea ake a kareanaki nakoia aomata aika mate ke atua aika akea te maiu irouia.
Ae nanona, “Kauntaeka.”
Ke, “reiakin.”
Ke, “a bure ni kaineti ma aia onimaki n aroia aomata aika kakabooaki ibukin te wene ni bure.”
Ebera, “baia.”
Ke, “uringaaba.”
Ke, “batin.”
Ke, “tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kakatonga ni karaoiroam.”
Ke, “mangkoangkoa ni karokoa n aki totoki.”
Ke, “Ngaia anne.”
Ke, “Areruia!” “Iah” boni kauarerekean te ara ae Iehova.