• 1

  • Kawai aika uaai aika kauntaba

   • E kakukurei warekan ana tua te Atua (2)

   • Akana raoiroi kaanga te kai ae karikiuaa (3)

   • Akana buakaka kaanga kunin te uita ae ukakinako (4)

 • 2

  • Iehova ao ana kabiraki

   • E ngareakinia natannaomata Iehova (4)

   • E katea ana uea Iehova (6)

   • Karinea te nati (12)

 • 3

  • Onimakina te Atua n aki ongea te kabuanibwai

   • “E aera ngkai a a rangi ni bati taani kakaitaraai?” (1)

   • Te tataro ibukin onimakinan te Atua (8)

 • 4

  • Te tataro ibukin onimakinan te Atua

   • “Kam na un, ma tai bure iai” (4)

   • ‘N na matu ma te rau’ (8)

 • 5

  • Iehova bon aia tabo ni kamanomano aika raoiroi

   • E ribaa te buakaka te Atua (4, 5)

   • ‘Kairai i nanon am raoiroi’ (8)

 • 6

  • Te bubutii ni kan akoaki

   • A aki neboa te Atua maate (5)

   • E ongo taiani bubutii ni kan akoaki te Atua (9)

 • 7

  • Te tia Motikitaeka ae raoiroi Iehova

   • “Motika taekau Iehova” (8)

 • 8

  • Mimitongin te Atua ao karinean te aomata

   • “Ai kakannatora aram!” (1, 9)

   • ‘Tera kakawakin te aomata ae mamate?’ (4)

   • E baunaki te aomata n te karineaki (5)

 • 9

  • Taekinan ana mwakuri te Atua aika kamimi

   • Iehova bon te tabo ni kamanomano (9)

   • Ataakin aran te Atua bon onimakinana (10)

 • 10

  • Iehova bon te tia buokiia ake akea kamanoaia

   • E kamoamoa n taku ane e buakaka: “Akea te Atua” (4)

   • E rairaki nakon Iehova ane akea kamanoana (14)

   • “Te Uea Iehova n aki totoki” (16)

 • 11

  • Kamanoko iroun Iehova

   • “E mena Iehova n ana tembora ae tabu” (4)

   • E ribaa ane e tangira te iowawa Iehova (5)

 • 12

  • E na teirake Iehova ao ni waaki

   • A itiaki ana taeka te Atua (6)

 • 13

  • Ingainga ibukin ana kakamaiu Iehova

   • “Maanra ngkoe Iehova?” (1, 2)

   • E kabatiai kakabwaia Iehova (6)

 • 14

  • E kaotaraeaki te nanobaba

   • “Akea Iehova” (1)

   • “Akea temanna ae karaoa ae raoiroi” (3)

 • 15

  • Antai ae kona n rin n ana umwanrianna Iehova?

   • E tataekina te koaua i nanona (2)

   • E aki uarao (3)

   • E kakororaoi berita e ngae ngke e maraki iai (4)

 • 16

  • Iehova bon Nibwan te raoiroi

   • “Bon tibwau Iehova” (5)

   • ‘A kaetietai n te bong au iango’ (7)

   • ‘E mena i angaataiu Iehova’ (8)

   • “Ko na aki katukai n te Ruanimate” (10)

 • 17

  • Te tataro ibukin te kamanomano

   • “Ko nenera nanou” (3)

   • “N nuuni baim ni kiba” (8)

 • 18

  • Kamoamoaan te Atua n ana kakamaiu

   • “Au bwaa ae rietata Iehova” (2)

   • E kakaonimaki Iehova nakoia akana kakaonimaki (25)

   • E kororaoi kawain te Atua (30)

   • “Arom n nanorinano e karikai bwa N na kakannato” (35)

 •  19

  • A kaotioti ana karikibwai te Atua ma ana tua

   • “E tataekina mimitongin te Atua karawa” (1)

   • E kaoka te korakora ana tua Iehova ae kororaoi (7)

   • “Buure aika I aki atai” (12)

 • 20

  • E kamaiuaki te uea ae kabiraki

   • A onimakini kaa ni buaka ao aoti, “ma ti taboa ngaira aran Iehova” (7)

 • 21

  • Kakabwaiaan te uea ae onimakina Iehova

   • E kaananauaki maiun te uea (4)

   • A na konaaki taani kairiribai nakon te Atua (8-12)

 • 22

  • Man te bwarannano nakon te karineaki

   • “Atuau, e aera ngkai ko a kitanai?” (1)

   • “A karaoa te ananga ni katekeraoi ibukini kunnikaiu” (18)

   • Karaoiroa te Atua i buakon te botaki n aomata (22, 25)

   • A na taromauria te Atua kaain aonnaba ni bane (27)

 • 23

  • “Bon Iehova te tia Kawakinai”

   • “Akea te bwai ae e na kai nanou iai” (1)

   • “E kabooua angiu” (3)

   • “Ko kaonrakea au mwangko” (5)

 • 24

  • E rin n te mataroa te Uea ae mimitong

   • “Ana bwai Iehova te aonnaba” (1)

 • 25

  • Tataroan te kairiri ao kabwaraan te bure

   • “Reireinai kawaim” (4)

   • “Te iraorao ae kaan ma Iehova” (14)

   • “Kabwarai au bure ni kabane” (18)

 • 26

  • Nakonako n te aro ae eti

   • “Nenerai Iehova” (2)

   • Rarawa n iraorao ma aika bubuaka (4, 5)

   • ‘N na katobibia ana baonikarea te Atua’ (6)

 • 27

  • Iehova bon te nono ibukini maiuu

   • Tangira ana tembora te Atua (4)

   • E tabeakinia ataei Iehova e ngae ngkana aia karo a aki (10)

   • “Kabotoa am kantaninga i aon Iehova” (14)

 • 28

  • E ongoraeaki ana tataro te tia areru

   • “Korakorau ao au otanga Iehova” (7)

 • 29

  • Bwanaan Iehova ae korakora

   • Taromauri ni kunnikai aika tabu (2)

   • “E rebwetaua bwanaan te Atua ae mimitong” (3)

   • E kakorakoraia ana aomata Iehova (11)

 • 30

  • E bitaki te tanginiwenei nakon te kimwareirei

   • E teimatoa n uaa tokin te maiu ana akoi te Atua (5)

 • 31

  • Kamanoko iroun Iehova

   • “I mwiokoa taamneiu i nanoni baim” (5)

   • “Iehova ae te Atua ae tataekina te koaua” (5)

   • Ana raoiroi te Atua ae bati (19)

 • 32

  • A kukurei aika kabwaraaki aia bure

   • “I a kaota au bure nakoim” (5)

   • E anganiko te ataibwai te Atua (8)

 • 33

  • Karaoiroan te tia Karikiriki

   • “Anenea te kuna ae boou nakoina” (3)

   • Te karikibwai n ana taeka ao n taamnein Iehova (6)

   • A kukurei ana natannaomata Iehova (12)

   • A taratara matan Iehova (18)

 • 34

  • E kamaiuia ana toro Iehova

   • “Ti na bane ni karietataa arana” (3)

   • E kamanomano ana anera Iehova (7)

   • “Katoongnga ao noria ae e raoiroi Iehova” (8)

   • ‘Akea riina teuana ae mwaoto’ (20)

 • 35

  • Te tataro ibukini kamaiuaia mairouia kairiribai

   • A na kakioakinako taani kairiribai (5)

   • Karaoiroan te Atua i buakoia akana uanao (18)

   • E ribaaki n akea bukina (19)

 • 36

  • Ana tangira ae koaua ae kakawaki te Atua

   • E aki maaka te Atua ane e buakaka (1)

   • Nibwan te maiu te Atua (9)

   • “Ti kona n nora te oota rinanon am oota” (9)

 •  37

  • A na kabwaia naake a onimakina Iehova

   • Tai kauna nanom irouia akana buakaka (1)

   • “Karekea te kimwareirei ae korakora iroun Iehova” (4)

   • “Angan Iehova arom” (5)

   • “A na abana te aonnaba akana nimamannei” (11)

   • E na aki tare kanan ane e raoiroi (25)

   • A na maeka n aki toki n te aonnaba akana raoiroi (29)

 • 38

  • Ana tataro te aomata ae rawawata ae raira nanona

   • “I a rawawata ao n taonaki n te bwarannano ae bati” (6)

   • E kaekaia Iehova naake a tataningaia (15)

   • “I tabeaianga ibukin au bure” (18)

 • 39

  • Kimototon te maiu

   • Bon tii te ikeike te aomata (5, 11)

   • “Tai kakeaa bongan rannimatau” (12)

 • 40

  • Katituaraoa te Atua ae akea kabotauana

   • A aki kona n taekinaki ana mwakuri nako bwa a a bati (5)

   • A aki moanibwai iroun te Atua karea (6)

   • “Boni kimwareireiu karaoan nanom” (8)

 • 41

  • Te tataro man te kainiwene n aoraki

   • E kakorakoraa ane e aoraki te Atua (3)

   • E kamwaneaki iroun raona ni kaan (9)

 • 42

  • Karaoiroan te Atua ae te tia Kamaiu ae Kakannato

   • Ingainga ibukin te Atua kaanga te ria ae bwarua te ran (1, 2)

   • “E aera ngkai e a bwara nanou?” (5, 11)

   • “Kantaningaa te Atua” (5, 11)

 • 43

  • E kakamaiu te Atua ae te tia Moti

   • “Kaotinakoa am oota ao am koaua” (3)

   • “E aera ngkai e a bwara nanou?” (5)

   • “Kantaningaa te Atua” (5)

 • 44

  • Te tataro ibukin te ibuobuoki

   • “Boni ngkoe ae ko kamaiuira” (7)

   • N aroia “tiibu aika nang kamateaki” (22)

   • “Teirake bwa te tia buokira ngkoe!” (26)

 • 45

  • Ana mare te uea ae kabiraki

   • Taetaenikawai aika tangiraoi (2)

   • “Bon am kaintokanuea n aki totoki te Atua” (6)

   • E bwaka te uea n tikiraoin te tia mare te aine (11)

   • Naati mwaane aika mataniwi n te aonnaba (16)

 • 46

  • “Bon ara tabo ni kamanomano te Atua”

   • Ana mwakuri te Atua aika kamimi (8)

   • E katoki buaka te Atua n te aonnaba (9)

 • 47

  • Bon te Uea te Atua n te aonnaba

   • “E kamimi ma ni kakamaaku Iehova” (2)

   • Anene n neboa te Atua (6, 7)

 • 48

  • Tion bon ana kaawa te Uea ae Kakannato

   • Kimwareirein te aonnaba (2)

   • Nenera te kaawa ma tauana (11-13)

 • 49

  • Bon te nanobaba onimakinan te kaubwai

   • Akea ae e kona ni manga kabooa temanna (7, 8)

   • Te Atua e a manga kabooa man te Ruanimate (15)

   • E aki kona te kaubwai ni kakamaiu man te mate (16, 17)

 • 50

  • E motiki taekaia aika kakaonimaki ao aika buakaka te Atua

   • Ana berita te Atua rinanon te karea (5)

   • “Bon te tia Motikitaeka te Atua” (6)

   • Ana bwai te Atua maan ni kabane (10, 11)

   • E kaotaraeia aika buakaka te Atua (16-21)

 • 51

  • Ana tataro ane e raira nanona

   • E bure mangke e bikoukouaki (5)

   • “Kaitiakai man au bure” (7)

   • “Karika i nanou te nano ae itiaki” (10)

   • E kakukureia te Atua te nano ae uruaki (17)

 • 52

  • Onimakinan ana tangira ae koaua te Atua

   •  A kauringaki taani kamoamoaa te buakaka (1-5)

   • A onimakini kaubwai akana aki karinea te Atua (7)

 • 53

  • E kaotaraeaki te nanobaba

   • “Akea Iehova” (1)

   • “Akea temanna ae karaoa ae raoiroi” (3)

 • 54

  • Tataroan te ibuobuoki i buakoia taani kairiribai

   • “Bon te tia buokai te Atua” (4)

 • 55

  • Te tataro ngkana e kamwamwane te rao

   • E ekainako raoraou ni kaan (12-14)

   • “Kaaki rawawatam i aon Iehova” (22)

 • 56

  • Te tataro n tain te bwainikirinaki

   • “I onimakina te Atua” (4)

   • “Rannimatau n am kunniman” (8)

   • “Tera ae e kona ni karaoia te aomata nakoiu?” (4, 11)

 • 57

  • Te bubutii ni kan akoaki

   • Te kamanomano i aani bain te Atua ni kiba (1)

   • A bwaka taani kairiribai n oin aia bwai ni kamwane (6)

 • 58

  • Iai te Atua ae motika taekan te aonnaba

   • Te tataro ni katuuaaeia aika buakaka (6-8)

 • 59

  • Te Atua bon te otanga ao te tabo ni kamanomano

   • “Tai nanoangaiia taani kamwane” (5)

   • “N na anenea korakoram” (16)

 • 60

  • E kataenikaiia taani kairiribai te Atua

   • Akea manenan aia kakamaiu aomata (11)

   • “Ti na karekea korakorara iroun te Atua” (12)

 • 61

  • Te Atua bon te taua ae kamanomano mairouia kairiribai

   • “N na riki bwa te iruwa n am umwanrianna” (4)

 • 62

  • Te kamaiu ni koaua mairoun te Atua

   • “N na bon tataningaa te Atua ma te kainabwabu” (1, 5)

   • ‘Bunrii nanomi i matan te Atua’ (8)

   • Bon tii te ikeike aomata (9)

   • Tai onimakina te kaubwai (10)

 • 63

  • Te ingainga ibukin te Atua

   • “E raoiroi riki am tangira ae koaua nakon te maiu” (3)

   • “I a rauaki n te tibwanga ae te kabanea n raoiroi” (5)

   • Kananoan te iango i aon te Atua n te tairiki (6)

   • ‘I nimta te Atua’ (8)

 • 64

  • Te kamanomano mani bwaai ni kamwane

   • “E na katebeia te Atua” (7)

 • 65

  • E tabeakina te aonnaba te Atua

   • “Te tia Ongo te tataro” (2)

   • ‘E kukurei te aomata ane ko rineia’ (4)

   • Ana raoiroi te Atua ae bati (11)

 • 66

  • Ana mwakuri te Atua aika kamimi ma ni kakamaaku

   • “Nakomai ao nori ana mwakuri te Atua” (5)

   • “N na kakororaoi au taeka ni bau nakoim” (13)

   • E ongo tataro te Atua (18-20)

 • 67

  • A na bane kaain aonnaba ni maaka te Atua

   • E na ataaki aron te Atua (2)

   • ‘Ke a karaoiroa te Atua botannaomata ni bane’ (3, 5)

   • “E na kakabwaiaira te Atua” (6, 7)

 • 68

  • ‘Ke a kamaenakoaki akana kairiribai nakon te Atua’

   • “Bon tamaia naake akea tamaia” (5)

   • E katauraoa mwengaia akana maroaa te Atua (6)

   • A taekina te rongorongo ae raoiroi aine (11)

   • Mwaane aika riki bwa bwaai n tituaraoi (18)

   • ‘E katoabong n uotii uotara Iehova’ (19)

 • 69

  • Te tataro ibukin te kamaiuaki

   • “E kororake ingaingan nanou ibukin umwam” (9)

   • “Bareiko ni kaekaai” (17)

   • “A anganai te beneka bwa N na nimma” (21)

 • 70

  • Te bubutii ni kani buokaki n te tai ae waekoa

   •  “Bareiko n tei ibukiu” (5)

 • 71

  • Aia aki nanokokoraki kaara

   • Onimakinan te Atua mangke a roro n rikirake (5)

   • “Ngkana e a kerikaaki korakorau” (9)

   • ‘E reireinai te Atua mangke te roro n rikirake ngai’ (17)

 • 72

  • Ana tautaeka ae rau te uea ae e rineia te Atua

   • “A na maiureirei akana raoiroi” (7)

   • E tautaeka man taari teuana nakon are teuana (8)

   • Te kamaiuaki man te iowawa (14)

   • Te uita ae bati n te aonnaba (16)

   • E karaoiroaki n aki toki aran te Atua (19)

 • 73

  • Okin ana iango te aomata ae tangira te Atua

   • “A kuri n tibanako waeu” (2)

   • “I tabeaianga ni kabongnga” (14)

   • ‘Ni karokoa riniu n ana tabo ae tabu te Atua’ (17)

   • A mena aika buakaka n te tano ae maranran (18)

   • E raoiroi kaanian te Atua (28)

 • 74

  • Te tataro bwa e na uringia ana aomata te Atua

   • E a manga taekinaki ana kakamaiu te Atua (12-17)

   • “Uringi ana kakaniko te tia kairiribai” (18)

 • 75

  • E motikitaeka te Atua n te riai

   • A na moi aika buakaka n ana mwangko Iehova (8)

 • 76

  • Ana tokanikai te Atua i aoia ana kairiribai Tion

   • E kamaiuia akana nimamannei te Atua (9)

   • A na kananorinanoaki kairiribai aika nanorieta (12)

 • 77

  • Te tataro n tain te rawawata

   • Kananoan te iango n ana mwakuri te Atua (11, 12)

   • ‘Te Atua, antai ae kakannato ae ai arom?’ (13)

 • 78

  • Ana tararua te Atua ao aia aki onimaki tibun Iteraera

   • Taekin nakoia rooro ake a na roko (2-8)

   • “A aki onimakina te Atua” (22)

   • “Amwarakeni karawa” (24)

   • “A kananokawaka Teuare Tabu iroun Iteraera” (41)

   • Mai Aikubita nakon te Aba ni Berita (43-55)

   • “A teimatoa ni kataa te Atua” (56)

 • 79

  • Te tataro ngke a niniaki ana aomata te Atua

   • “Ti a riki bwa te bwai ni kabuakakaaki” (4)

   • ‘Buokira ibukin aram’ (9)

   • “Katuuaaeia kaain rarikira itiua riki te tai” (12)

 • 80

  • E butiiaki te tia Kawakinia tibun Iteraera bwa e na kamaiuia

   • “Ngkoe ae te Atua, kaokira nakon arora” (3)

   • Tibun Iteraera bon ana kai ae te kureebe te Atua (8-15)

 • 81

  • E kaungaaki te ongeaba

   • Tai taromauri atua aika ianena (9)

   • ‘Tera ngke ko ongo irou’ (13)

 • 82

  • E kaungaaki te motikitaeka ae raoiroi

   • E motikitaeka te Atua i buakoia “atua” (1)

   • “Teei ibukia aika mangori” (3)

   • “Bon atua ngkami” (6)

 • 83

  • Te tataro ngkana ti kaaitara ma taani kairiribai

   • “Ngkoe ae te Atua, tai kainabwabu” (1)

   • Taani kairiribai ai aron te uteute ae rai ae ubaranako (13)

   • Iehova bon aran te Atua (18)

 • 84

  • E ingainga ibukin ana umwanrianna ae tabu te Atua

   • E kan riki n aron te mannikiba tibun Rewi (3)

   • “Tebongina i nanon am katawanang” (10)

   • “Te Atua bon taai ao te otanga” (11)

 • 85

  • Te tataro ibukini kaokan aroia

   • E na taekina te raoi te Atua nakoia aika kakaonimaki (8)

   • A na kaitiboo te tangira ae koaua ma te kakaonimaki (10)

 • 86

  • Akea te atua ae ai aron Iehova

   •  E tauraoi Iehova ni kabwarai buure (5)

   • A na bane natannaomata n taromauria Iehova (9)

   • ‘Reireinai kawaim’ (11)

   • “Katiteuanaa nanou” (11)

 • 87

  • Tion ae ana kaawa te Atua ae koaua

   • Naake a bungiaki i Tion (4-6)

 • 88

  • E tataro bwa e na aki mate

   • “E a uakaan maiuu ma te Ruanimate” (3)

   • ‘I tataro nakoim ni katoa ingabong’ (13)

 • 89

  • Anenean ana tangira ae koaua Iehova

   • Te berita ma Tawita (3)

   • A na teimatoa n aki toki kanoan Tawita (4)

   • E weteaki te Atua iroun ana kabiraki bwa, “Tamau” (26)

   • E na koro bukin te berita ma Tawita (34-37)

   • E aki kona te aomata ni birinako man te Ruanimate (48)

 • 90

  • Akea tokin te Atua; e kimototo maiun te aomata

   • Tenga te ririki ai aroni ngkoananoa (4)

   • Maiun te aomata bon 70-80 te ririki (10)

   • “Reireinira aroni warekan ara bong” (12)

 • 91

  • Te kamanomano n ana tabo ae raba te Atua

   • Te kamaiuaki mairoun te tia kamwaneia mannikiba (3)

   • Te kamanomano i aani bain te Atua ni kiba (4)

   • Kamaiuaki e ngae ngke a bwaka tenga (7)

   • A mwiokoaki anera bwa a na kawakiniko (11)

 • 92

  • E karietataaki Iehova n aki toki

   • Ana mwakuri aika korakora ao ana iango aika nano (5)

   • “A na maiureirei akana raoiroi n aron te aroka” (12)

   • A na teimatoa ni maiureirei kaara (14)

 • 93

  • Ana tautaeka Iehova ae kakannato

   • “E a tia n riki Iehova bwa te Uea!” (1)

   • ‘A kona n onimakinaki am kauring’ (5)

 • 94

  • Te tataro ibukin ana karekekai te Atua

   • “A na maanra akana buakaka?” (3)

   • E uota te kukurei kaetan te aomata iroun Iah (12)

   • E na aki kaaki taekaia ana aomata te Atua (14)

   • “E kauekea te kangaanga n aran te tua” (20)

 • 95

  • Irian te taromauri ae koaua bon te ongeaba

   • “Ngkana kam ongo ni bwanaana n te bong aei” (7)

   • “Tai kamatoatoai nanomi” (8)

   • “A na aki ibuokanibwai n au motirawa” (11)

 • 96

  • “Anenea te kuna ae boou nakon Iehova”

   • E rangi n tau ni karaoiroaki Iehova (4)

   • Akea manenaia atuaia botannaomata (5)

   • Taromauri ni kunnikai aika tabu (9)

 • 97

  • E karietataaki Iehova i aoia atua ni kabane

   • ““E a riki Iehova bwa te Uea!” (1)

   • Tangira Iehova; ribaa te buakaka (10)

   • Te oota ibukia akana raoiroi (11)

 • 98

  • Iehova bon te tia Kamaiu ao te tia Motikitaeka ae raoiroi

   • E kaotaki ana kakamaiu Iehova (2, 3)

 • 99

  • Bon te Uea ae tabu Iehova

   • E tekateka n te kaintokanuea i etaia kerubim (1)

   • E kabwarai buure te Atua ao e katuuaa naba (8)

 • 100

  • Katituaraoa te tia Karikiriki

   • “Beeku iroun Iehova ma te kakatonga” (2)

   • ‘Bon te Atua ae karaoira’ (3)

 • 101

  • Te tia tautaeka ae mwakuri ma etin arona

   • ‘N na aki taona nanou nakon te kainikatonga’ (5)

   • “N na taraiia akana kakaonimaki” (6)

 • 102

  • Ana tataro te aomata ae rawawata ae bwara nanona

   •  “I a riki bwa kaanga te mannikiba ae tiku n tii ngaia” (7)

   • ‘Au bong bon te nuu ae tabe ni mauna’ (11)

   • “E na manga katea Tion Iehova” (16)

   • E teimatoa Iehova n aki toki (26, 27)

 • 103

  • “I bia karaoiroa Iehova”

   • E kararoai ara bure te Atua (12)

   • E nanoanga te Atua n ai aron te karo (13)

   • E uringira te Atua bwa taano ngaira (14)

   • Ana kaintokanuea Iehova ao nakoana n uea (19)

   • A kakororaoa ana taeka te Atua anera (20)

 • 104

  • Karaoiroan te Atua n ana karikibwai aika kamimi

   • E na teimatoa te aonnaba n aki toki (5)

   • Te wain ma te kariki ibukin te aomata ae mamate (15)

   • “Ai mwaitira am mwakuri!” (24)

   • ‘A mate ngkana e uotakinako te korakora ae te maiu’ (29)

 • 105

  • Ana kakaonimaki Iehova nakoia ana aomata

   • E uringa ana berita te Atua (8-10)

   • “Tai ringia au aomata aika kabiraki” (15)

   • Te Atua e kamanena Ioteba are tautoronaki (17-22)

   • Ana kakai te Atua i Aikubita (23-36)

   • A Otinako tibun Iteraera mai Aikubita (37-39)

   • Te Atua e uringa ana berita ma Aberaam (42)

 • 106

  • A aki kakaitau tibun Iteraera

   • A kai mwaninga ana mwakuri te Atua (13)

   • E oneaki mwini mimitongin te Atua ni bannan te kao (19, 20)

   • A aki onimakina ana berita te Atua (24)

   • A ira taromauriani Baara (28)

   • A kareanaki naati nakoia taimonio (37)

 • 107

  • Katituaraoa te Atua n ana mwakuri aika kamimi

   • E kairiia n te kawai ae eti (7)

   • E katoki takaia akana taka ao e kanuaiia akana baki (9)

   • E kaotinakoia man te rotongitong (14)

   • E kanakoa ana taeka ni kamarurungia (20)

   • E kamanoia aika maiu ni kainnano mani karawawataaia (41)

 • 108

  • Tataroan te tokanikai i aoia taani kairiribai

   • Akea manenan aia kakamaiu aomata (12)

   • “Ti na karekea korakorara iroun te Atua” (13)

 • 109

  • Ana tataro te aomata ae karawawataaki

   • ‘Ke e anaa nakoana temanna’ (8)

   • E tei te Atua i rarikin ane e maiu ni kainnano (31)

 • 110

  • Te uea ao te ibonga n aroni Merekitereka

   • ‘Tautaeka i buakoia akana kairiribai nakoim’ (2)

   • Ai aron te aoi kairake aika kukurei n anga ngaiia (3)

 • 111

  • Karaoiroa Iehova n ana mwakuri aika kakannato

   • E tabu aran Iehova ao e kamimi ma ni kakamaaku (9)

   • Maakakin Iehova bon te wanawana (10)

 • 112

  • E maaka Iehova te aomata ae raoiroi

   • E na toronibwai ane e tituaraoi ni katangobwai (5)

   • “A na ururingaki n aki toki akana raoiroi” (6)

   • E angabwai nakoia akana maiu ni kainnano ane e tituaraoi (9)

 • 113

  • Te Atua ae rietata e kateirakea ane e mangori

   • E karaoiroaki aran Iehova n aki toki (2)

   • E bwatiku rikaaki te Atua (6)

 • 114

  • Kainaomataaia tibun Iteraera mai Aikubita

   • E birinako taari (5)

   • A ewewe maunga n aroia tiibu mwaane (6)

   • E onikaki te bwaa ae matoatoa nakon te koburake n ran (8)

 •  115

  • E riai n neboaki te Atua n tii ngaia

   • Bouannanti aika akea te maiu irouia (4-8)

   • A anganaki aomata aonnaba (16)

   • “A aki karaoiroa Iah maate” (17)

 • 116

  • Te anene ni kakaitau

   • ‘Tera ae N na angan Iehova bwa booni mwina?’ (12)

   • “N na anaa mwangkon te kakamaiu” (13)

   • “N na kakororaoi au taeka ni bau nakon Iehova” (14, 18)

   • E rangi ni bobuaka mateia aika kakaonimaki (15)

 • 117

  • A kaungaaki natannaomata nakoni karaoiroan Iehova

   • E korakora ana tangira ae koaua te Atua (2)

 • 118

  • Katituaraoa Iehova n ana tokanikai

   • ‘I wetea Iah ao e kaekaai’ (5)

   • “E mena Iehova n au itera” (6, 7)

   • Te atibu are kaakaki e na riki bwa atibun te maninganinga (22)

   • ‘Teuare roko n aran Iehova’ (26)

 • 119

  • Te kakaitau n ana taeka te Atua ae rangi ni kakawaki

   • ‘A na kangaa kairake ni kateimatoa itiakini kawaia?’ (9)

   • “I tatangiri am kauring” (24)

   • “Bon au kantaninga am taeka” (74, 81, 114)

   • “Ai batira tangiran am tua irou!” (97)

   • “E bati riki au ataibwai nakoia au tia reirei ni kabane” (99)

   • “Bon taurani waeu am taeka” (105)

   • “Am taeka ni kabane bon te koaua” (160)

   • Aia bwai akana tangira am tua te rau (165)

 • 120

  • Ingaingan te ianena n tangira te raoi

   • ‘Kamaiuai man te newe ae mwamwanaa te aba’ (2)

   • “I kan raoi” (7)

 • 121

  • E kawakinia ana aomata Iehova

   • “E roko buokau mairoun Iehova” (2)

   • E aki mamatu Iehova (3, 4)

 • 122

  • Te tataro ibukin te raoi i Ierutarem

   • Te kimwareirei ni kawaran ana auti Iehova (1)

   • Te kaawa ae ikotaki ni katiteuanaaki (3)

 • 123

  • Taraa Iehova ibukin te akoaki

   • ‘Ti taraa Iehova n ai aroia tooro’ (2)

   • “E rangi ni korakora kabuakakaara” (3)

 • 124

  • “Ngke arona bwa e aki mena Iehova iroura”

   • Te birinako man te bwai ni kamwane ae uruaki (7)

   • ‘E reke buokara n aran Iehova’ (8)

 • 125

  • E kamanoia ana aomata Iehova

   • “N aroni maunga aika otabwaninia Ierutarem” (2)

   • “Ke e mena te raoi i aon Iteraera” (5)

 • 126

  • Te kimwareirei ni kaokan Tion nakon arona

   • “E karaoi baika kakannato Iehova” (3)

   • Man te katuu rannimata nakon te kakatonga (5, 6)

 • 127

  • A matebuaka bwaai nako ngkana akea te Atua

   • “Ngkana e aki katea te auti Iehova” (1)

   • Bon te kaniwanga mairoun te Atua naati (3)

 • 128

  • Te kakukurei ni maakakin Iehova

   • Te buu te aine ai aron te kureebe ae karikiuaa (3)

   • “Ko bia nora kakabwaiaan Ierutarem” (5)

 • 129

  • A ekainako ma I aki konaaki

   • A na kamaamaeaki akana ribaa Tion (5)

 • 130

  • ‘I weteiko ngke e korakora bwaran nanou’

   • “Ngkana ko tatarai kairua” (3)

   • Are iroun Iehova te kabwarabure ni koaua (4)

   • ‘I ingainga ni kariariaa Iehova’ (6)

 • 131

  • E rau nanou n aron te teei ae kakoriraki

   • I aki kani karekei baika rangi ni kakannato (1)

 • 132

  • A rineaki Tawita ao Tion

   • “Tai rawa nakon teuare am kabiraki” (10)

   • A kunnikaiaki ibongan Tion n te kakamaiu (16)

 • 133

  • Te ikotaki ni maeka ma te katiteuanaaki

   •  Ai aron te bwaa ae kabwaroaki i atun Aaron (2)

   • Ai aron aoin Oman (3)

 • 134

  • Karaoiroan te Atua n te tairiki

   • “Kateimatoa itiakimi ngkana kam tabeki baimi” (2)

 • 135

  • Karaoiroa Iah ibukini kakannatona

   • Kanikina ao kakai n ekaanako Aikubita (8, 9)

   • “E teimatoa n aki toki aram” (13)

   • Bouannanti aika akea te maiu irouia (15-18)

 • 136

  • E aki toki ana tangira ae koaua Iehova

   • E karaoaki karawa ma aonnaba n te rabakau (5, 6)

   • E mate Barao n Taari ae Uraura (15)

   • E uringia aika rawawata te Atua (23)

   • Te amwarake nakoia aomata ma maan nako (25)

 • 137

  • I rarikini karaangani Baburon

   • Akea kunan Tion ae aneneaki (3, 4)

   • E na uruakaki Baburon (8)

 • 138

  • E rietata te Atua ma e mwamwannano

   • ‘Ko kaekaa au tataro’ (3)

   • ‘I mena i buakon te kabuanibwai, ma ko kamaiuai’ (7)

 • 139

  • Te Atua e kinaia raoi ana toro

   • Akea ae e na birinako man taamnein te Atua (7)

   • ‘E kamimi aroni karaoau’ (14)

   • ‘Ko norai ngke I a tibwa beru’ (16)

   • “Kairirai n te kawai ae teimatoa n aki toki” (24)

 • 140

  • Iehova bon te tia Kamaiu ae korakora

   • Titeboo akana buakaka ma naeta (3)

   • A na bwaka aomata aika iowawa (11)

 • 141

  • Tataroan te kamanomano

   • “E bia riki au tataro bwa ai aron te bwai ae boiarara” (2)

   • Te boaaki iroun ane e raoiroi ai aron te bwaa (5)

   • A bwaka akana buakaka n oin aia karaun (10)

 • 142

  • Tataroan te kainaomataaki mairouia taani bwainikirinai

   • “Akea te tabo ae I kona ni birinako nako iai” (4)

   • ‘Akea riki au tabo bwa tii ngkoe’ (5)

 • 143

  • Bwaruan te Atua ai aron te aba ae mwauteretere

   • ‘I iaiangoi raoi am mwakuri’ (5)

   • “Reireinai karaoan nanom” (10)

   • ‘E bia kairirai taamneim ae raoiroi’ (10)

 • 144

  • Te tataro ibukin te tokanikai

   • ‘Tera te aomata ae mamate?’ (3)

   • ‘A bia kamaenakoaki taani kairiribai’ (6)

   • A a kukurei ana aomata Iehova (15)

 • 145

  • Karaoiroan te Atua ae te Uea ae kakannato

   • “N na tataekina kakannatom” (6)

   • “E raoiroi Iehova nakoia aomata ni kabane” (9)

   • “A na karaoiroiko am aomata aika kakaonimaki” (10)

   • Nakoan te Atua n uea ae akea tokina (13)

   • E katoki nanoia te Atua ni kabane (16)

 • 146

  • Onimakina te Atua ma tiaki aomata

   • A maunanako ana iango te aomata ni matena (4)

   • E kateirakeia akana bobaraaki te Atua (8)

 • 147

  • Karaoiroan ana mwakuri n tangira te Atua aika korakora

   • E kabebeteia akana uruaki nanoia (3)

   • E weteiia itoi ni kabane n araia (4)

   • E kanakoa te tino kaanga buraen te tiibu (16)

 • 148

  • A na bane karikibwai ni karaoiroa Iehova

   • “Karaoiroia ngkami ni kabane aika ana anera” (2)

   • ‘Karaoiroia ngkoe ae taai, namwakaina, ao itoi’ (3)

   • A na karaoiroa te Atua ataei ao kaara (12, 13)

 • 149

  • Te anene n nebonebo n ana tokanikai te Atua

   • E kukurei te Atua irouia ana aomata (4)

   • Te karineaki bon aia bwai ana aomata te Atua aika kakaonimaki (9)

 • 150

  • Ke a bane ni karaoiroa Iah baika maiu

   • Areruia! (1, 6)