Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taeka N Rabakau 6:1-35

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Tai tabena kabwaraan aia taarau aomata (1-5)

  • “Nakon te kinnongo, ngkoe ae ko taningaroti” (6-11)

  • Te mwaane ae buakaka ao akea uaana (12-15)

  • Baika itiua ake e ribai Iehova (16-19)

  • Tataraiko mairoun te aine ae buakaka (20-35)

6  Natiu, ngkana ko a tia ni kariaia bwa ko na tabena kabwaraan ana taarau raom n aomata,+Ke ngkana ko a tia n iobai* ni boraraoi ma te ianena,+   Ngkana ko a tia ni mwane n am berita,Ni mwane n ana taeka wim,+   Karaoa aei natiu, ao ko na inaomata,Bwa ko a bwaka nako nanoni bain raom n aomata: Naako kananorinanoko ao bubutiia raom n aomata.+   Tai kariaia matam bwa a na matu,Ke kunin matam bwa a na nimatutu.   Kainaomatako n aron te katere* mai bain te tia kaeman,Ao n aron te mannikiba mai bain te tia kamwaneia mannikiba.   Naako nakon te kinnongo, ngkoe ae ko taningaroti,+Taratarai arona ao ko na wanawana.   E ngae ngke akea ana mataniwi, ana tia kairiri, ke ana tia tautaeka,   Ma n tain te tai ao e kakatauraoi kanana+Ao n ikoikotii baika e rereke mai iai kanana.   E na maanra riki wenem ikanne ngkoe ae ko taningaroti? Ko na teirake n ningai mani matum? 10  Ai tii teutana riki te matu, ai tii teutana riki te nimatutu,Ai tii teutana riki botani baim ni motirawa,+ 11  Ao e a roko naba karakon am bwai n aron te tia kamwarua,Ao kainnanom n aron te mwaane ae a toamau ana bwai ni buaka.+ 12  Anuan te mwaane ae akea uaana ao ae e buakaka, bon te taetaenikawai ae babakanikawai.+ 13  E kakeea matana,+ e karaoi kanikina ni waena, ao e kakammwakurii tabonibaina. 14  E aki raoiroi nanona,Ao e aki toki ni bairea iai te buakaka+ ma ni karikii itabarara.+ 15  Mangaia ae e na rina ni kabuanibwai,Ao e na ruanikai n tii teuana te tekan ao e aki kona ni kamarurungaki.+ 16  Iai bwaai aika onoua aika e riribai Iehova,Eng, bon itiua bwaai aika e* taboribai: 17  Maata aika kainikatonga,+ te newe ae kewekewe,+ ao baai aika katutua raraan te aomata ae akea ana bure,+ 18  Te nano ae iangoi babaire aika rangi ni bubuaka,+ ao waae aika waekoa ni biri nakon te buakaka, 19  Te tia kakoaua ni kewe ae tataekini keewe,+Ao ane e kauekei itabarara i buakoia taari.+ 20  Natiu, kakairi n ana tua tamam,Ao tai kaaki taekan ana kaetieti* tinam.+ 21  Kawakini baikai i nanom n taai nako,Ao kabaei i roroam. 22  Ngkana ko ririaki ao e na kaiririko,Ngkana ko wene ao e na tei i etam n tantani,Ao ngkana ko uti ao e na taetae nakoim.* 23  Bwa te kaetieti bon te taura,+Ao te tua bon te oota,+Ao boaakin te aba ma te reirei ni kaetieti bon te kawai nakon te maiu.+ 24  A na kawakiniko mairoun te aine ae buakaka,+Ao man ana karang newen te aine ae kammaira.*+ 25  Tai mataaiakina tikiraoina i nanom,+Ao tai kariaia bwa e na anaa nanom ni matana ni kabwakabwaka, 26  Bwa e a kerikaaki kaubwain te mwaane nakon ae tii teuana te kariki, ibukin te aine ae kakabooaki.+ Ma e kamwanea te maiu* ae rangi ni kakawaki te buu te aine ae wewene ni kimoa. 27  E kona te mwaane ni kaaki te ai i aoni bwabwaana ao a aki bue kunnikaina?+ 28  Ke e kona te mwaane n nakonako i aon taiani mwaakaro aika bue ao a aki bue waena? 29  Ai bon tii te arona naba ma te mwaane ae wene n taanga ma buun raona,Ane e ringa neiei e na katuuaaeaki.+ 30  A aki ribaa te tia iraa aomata,Ngkana e iraa bwa e na kanuaia ngkana e baki. 31  Ma ngkana e kuneaki, e na kaboomwi ni kaitiua boona,Ao e na anga baika kakawaki ni kabane ake n ana auti.+ 32  E aki ataa ae riai* ane e wene ni kimoa ma te aine,Ao e na karokoa te kabuanibwai i aona ane e karaoa anne.+ 33  E na tii reke irouna te rawawata ma te bwaibwainrang,+Ao e na aki kamaunaaki kamaamaeana.+ 34  Bwa te kokoo e karika te marakinnano ae bati iroun te buu te mwaane,Ao e na aki kaota te nanoanga ngkana e karekekai.+ 35  E na aki butimwaea te bwai ni kan raoi,*E na aki kona n raoiakinaki n aki ongeia bwa buburara te bwaintangira are ko karaoia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae taekan ae te berita.
Nora Nanon Taeka, “Maan.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “tua.”
Ke, “reireiniko.”
Ebera, “te iabatera.” Nora TNR. 2:16.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “aki tau nanon.”
Ke, “kaboomwi.”