Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taeka N Rabakau 5:1-23

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kauring ibukia aine aika kammaira (1-14)

  • Kimwareirei ma buum (15-23)

5  Natiu, mutiakina wanawanau. Kakauongo raoi* nakon au ataibwai,+   Bwa ko aonga ni kawakina am konabwai n iaiango raoi,Ao n taetae n taai nako n te aro ae boraoi ma te atatai ni koaua.+   Bwa e timtim rian te aine ae titibanako* n ai aroni nnen aia karewe manibeeru,+Ao e maranran riki wina nakon te bwaa.+   Ma n tokina e boni mao neiei n aron te kai ae mao,+Ao e kakang n aron te kabaang ae uaitera wina.+   A ruo rikaaki waena nakon te mate. Ao a kairiri mwanekana nakon te Ruanimate.*   E aki iaiangoa kawain te maiu. E tiotionako kawaina, ma e aki ataa ike e nako iai.   Natiu, kam na ongora irou ngkai,Ao tai tannako man te bwai ae I taekinna.   Kararoaa neienne,Ao tai kaania kawaini mataroan ana auti,+   Bwa ko aonga n aki anga karineam nakoia tabemwaang,+Ke ni karawawataaki n uaa tokini maium,+ 10  Ao a aonga n aki karaangai nako kaubwaim* ianena+Ao n aki rin n ana auti te iabatera baika ko mwakuri korakora ibukia. 11  Bwa ko kaawa ni ngirangira n raabaneni maiumNgkana a a mamaara irikom ao rabwatam,+ 12  Ao ko kangai: “E aera ngke I ribaa te reirei ni kaetieti! E aera nanou ngke e rawa nakon te boaaki! 13  I aki ongo ni bwanaaia au tia kairiri,Ke ni kakauongo nakoia au tia reirei. 14  I a roko i mataniwin te kamaunaakiI buakon te botaki n aomata.”*+ 15  Moi n te ran man oin am mwanibwaAo n te ran ae raanga* man oin am koburake n ran.+ 16  E riai bwa a na kamaenakoaki am koburake n ran i tinaniku,Ao am karaanga n ran ni maraen nako te kaawa?+ 17  Ke a riki bwa am bwai n tii ngkoe,Ao a na aki ibuobuokia ianena ma ngkoe.+ 18  E bia kakabwaiaaki am koburake n ran,*Ao ko bia kimwareirei irouni buum ae buum man am bongi n ataei,+ 19  Ae te ria aine ae tangiraki ao te kooti ae kakateke ae mena n te maunga.+ Ke a kakimwareireiko mamman neienne n taai nako. Ao ke e teimatoa n anaaki nanom n tangiran neienne.+ 20  Mangaia ae e aera ngkai e riai n anaaki nanom natiu iroun te aine ae titibanako,*Ke n rabwata bwanibwanin te aine ae kammaira?*+ 21  Bwa a mena aron te aomata i matan Iehova,Ao E tuoi kawaina ni kabane.+ 22  E mwane te aomata ae buakaka n oin ana kairua,Ao e na kabaeaki n ana bure ae ai aron taian roobu.+ 23  E na mate ibukin akean te reirei ni kaetieti,Ao e na tiotionako ibukin nanobabana ae korakora.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “Katanimaia taningam.”
Ebera, “ianena.” Nora TNR. 2:16.
Ke, “Tiore,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Ke, “korakoram.”
Ebera, “I buakon te botaki ao i buakon te ekaretia.”
Ke, “mam.”
Ke, “nibwan am ran.”
Ebera, “ianena.” Nora TNR. 2:16.
Ebera, “te iabatera.” Nora TNR. 2:16.