Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Taani Motikitaeka 3:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kataiia tibun Iteraera Iehova (1-6)

  • Te moan tia moti bon Oteniera (7-11)

  • Te tia moti ae Euta e tiringa te Uea ae Ekeron (12-30)

  • Te tia moti ae Tiamka (31)

3  Aikai natannaomata ake e kariaia Iehova bwa a na tiku, bwa a aonga ni kona ni kataiia tibun Iteraera ni kabane ake a aki rinanon taiani buaka ake i Kanaan+  (e riki aei bwa a aonga n rinanon te buaka aia roro tibun Iteraera ake imwina, ake a aki rinanoni baikanne mai mwaina):  aia uea I-Biritia ake niman,+ ao tibuni Kanaan ni kabane, I-Titon,+ ao taian Iwaite+ ake a maeka n te Maunga ae Rebanon,+ ni moa man te Maunga ae Baaraeremon ni karokoa Reboamata.*+  A riki bwa bwain tuoaia tibun Iteraera, bwa a aonga n noraki tibun Iteraera bwa tao a na ongeaba n ana tua Iehova ake e angania tamaia rinanoni Mote, ke a na aki.+  Mangaia are a maeka tibun Iteraera i buakoia tibuni Kanaan,+ tibun Eta, taian Amoraite, taiani Beritaite, taian Iwaite, ao I-Iebuti.  Ao tibun Iteraera a anaiia natiia natannaomata aikai aika aine bwa buuia, ao a anga natiia aine nakoia natiia natannaomata aikai aika mwaane, ao a toro irouia atuaia.+  Mangaia are a karaoa ae buakaka tibun Iteraera i matan Iehova, ao a mwaninga taekan Iehova ae Atuaia, ao a a toro irouia taiani Baara+ ao kaai aika tabu.*+  Ibukin anne ao e a urarake unin Iehova n ekiianako tibun Iteraera, ao e anga ngaiia* nako nanoni baini Kutianaritiataim are ueani Metobotamia.* A toro tibun Iteraera irouni Kutianaritiataim i nanoni wanua te ririki.  Ngke a wetea Iehova tibun Iteraera ibukini buokaia,+ ao Iehova e kateirakea te tia kamaiuia tibun Iteraera bwa e na kainaomataia,+ ae Oteniera+ are natini Kenati are tarini Kareba ae uarereke riki. 10  E roko taamnein Iehova i aon teuaei,+ ao e a riki bwa te tia motiki taekaia tibun Iteraera. Ngke e otinako ni buaka ao Iehova e anga Kutianaritiataim are uean Metobotamia* nako nanoni baina, mangaia are e tokanikai i aoni Kutianaritiataim. 11  Imwin anne ao e a motirawa* te aba arei i nanon 40 te ririki. Ao e a mate Oteniera are natini Kenati. 12  Ao a a manga karaoa naba ae buakaka tibun Iteraera i matan Iehova.+ Ao Iehova e a kariaia Ekeron are ueani Moaba+ bwa e na tokanikai i aoia tibun Iteraera, ibukina bwa a karaoa ae buakaka i matan Iehova. 13  Irarikin anne, e kairiia tibun Ammon+ ma tibun Amareka+ bwa a na ekiianako. A buakania tibun Iteraera ao n taua te kaawa are a mena iai aroka aika baam.+ 14  A toro tibun Iteraera iroun Ekeron are ueani Moaba i nanon 18 te ririki.+ 15  Ao a wetea Iehova tibun Iteraera ibukini buokaia,+ mangaia are Iehova e kateirakea te tia kamaiuia+ ae Euta+ are natini Keera are tibuni Beniamin,+ ae e maing.+ Imwina riki ao a kanakoi angabwai tibun Iteraera nakon Ekeron are ueani Moaba rinanon teuaei. 16  N te tai anne ao e karaoa ana kabaang ae uaitera wina Euta, ae teuana te mwanokunibai* abwakina, ao e kabaea i aan ana kunnikai i aoni boton rangana are te atai. 17  Ao e anga te angabwai nakon Ekeron are ueani Moaba. Bon te mwaane ae rangi ni marikarika Ekeron. 18  Ngke e a tia Euta n anga te angabwai, ao e a kanakoia aomata ake a uouota te angabwai. 19  Ma ngke e roko n aia tabo bouannanti aika kaaraki* i Kirekara,+ ao e a manga oki rikaaki ao e taku: “Iai irou te rongorongo ae raba ibukim te uea.” Mangaia are e taku te uea: “Kainabwabu!” Ngaia are a a bane ni kitanna ana toro. 20  Mangaia are e kawaria Euta, ngke e tekateka n tii ngaia n ana ruu ni kamaangang i aon te taubuki. E taku ngkanne Euta: “Iai irou te rongorongo ibukim mairoun te Atua.” Mangaia are e a teirake naba man ana kaintokanuea.* 21  Ao e buuta te kabaang Euta ni baina are te maing mani boton rangana are te atai, ao e karibua i birotona. 22  E rinnako naba bwain tauana n rimwini win te kabaang, ao e in te kiriiti i aoni win te kabaang, bwa e aki buuta te kabaang mai nanoni birotona, ao e tiinako nakotaarina. 23  E otinako Euta rinanon te kaman,* ao e kaini mataroan te ruu are i aon te taubuki ngke e nako, ao e rokani. 24  Ngke e a nako ao a oki tooro ao a noria bwa a roka mataroan te ruu are i aon te taubuki. Mangaia are a taku: “Tao e nako tinaniku* i nanon te ruu ni kamaangang.” 25  A teimatoa n tataninga ni karokoa ae a a maamaa, ma ngke a noria bwa e tuai mani kauki mataroan te ruu are i aon te taubuki, ao a anaa te kiing ao a kauki, ao a a nora aia toka ni bwaka i aontano ni mate! 26  E birinako Euta ngke a tabe n tataninga, ao e rirarikin aia tabo bouannanti aika kaaraki*+ ao e roko i Tieaira n akea ana kangaanga. 27  Ngke e roko ao e katanga te buu+ n aonon Eberaim ae maungaunga,+ ao a ruo tibun Iteraera man te aono ae maungaunga, ao ngaia e rimoaia. 28  Ao e taku nakoia: “Rimwiai, bwa e a tia Iehova n anga aiami ake tibuni Moaba nako nanoni baimi.” Mangaia are a rimwina ao a taui kaoran te Ioretan n tukiia tibuni Moaba, ao a aki kariaia temanna bwa e na roko n iterana are teuana. 29  N te tai anne ao a kamateia tibuni Moaba aika tao 10,000,+ aika mwaane aika korakora ma n ninikoria ni kabane, ao akea temanna ae reke birinakona.+ 30  Mangaia are a a taenikai tibuni Moaba i aani baia tibun Iteraera, ao e a motirawa* te aba arei i nanon 80 te ririki.+ 31  Imwin Euta bon Tiamka+ are natin Anata are e kamateia I-Biritia aika mwaane aika 600+ n te oko ae kakang tabona.*+ E kamaiuia naba tibun Iteraera teuaei.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kawai n rin i Amata.”
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “kaboonakoia.”
Ebera, “Aramnaaraim.”
Ebera, “Aram.”
Ke, “rau.”
Tao teuana te mwanokunibai ae uarereke ae tao 38 te tientemita (15 te inti). Nora Buk. B14.
Ke tao, “taabo aika kenaki.”
Ke, “kaintekateka.”
Ke tao, “kawain te ea.”
Ebera, “rabuni waena.”
Ke tao, “taabo aika kenaki.”
Ke, “rau.”
Te kai ibukini kairaia maan.