Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taani Motikitaeka 20:1-48

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Buakanakia tibuni Beniamin (1-48)

20  Mangaia are a a bane tibun Iteraera n otinako mai abaia tibun Tan+ ni karokoa Beerateba, ao man te aba ae Kireata,+ ao e a ikotaki te botaki n aomata ni katiteuanaaki,* i matan Iehova i Mitiba.+  Mangaia are a tei n aia tabo aia mataniwi aomata ma aia baronga nako tibun Iteraera, i buakon ana botaki n aomata te Atua, aika tautia aika taan rianna aika 400,000 aika uakabaang.+  Ao a ongo tibuni Beniamin ae a a tia ni waerake mwaane aika tibun Iteraera nako Mitiba. A taku ngkanne mwaane ake tibun Iteraera: “Tuangira bwa e kangaa n riki te bwai ae rangi ni buakaka aei?”+  Ao e kaeka ni kangai teuare tibun Rewi+ are buun neiere tiringaki: “I nako Kibea+ are aia kaawa tibuni Beniamin ma buu ni kewe* bwa ti na tiku iai ni kangainaa.  Ao a teirake n ekainako kaaini* Kibea ao a otabwaninia te auti ngke e a bong. Boni ngai ae a na tiringai, ma n oneani mwin anne, a taua buu ni kewe ao e a mate.+  Ngaia are I anaa rabwatani buu ni kewe ao I korokoreia, ao ni kanakoi mwakorokorona nakon aonon nako Iteraera,+ ibukina bwa a a tia ni karaoa te mwakuri ae kanuka ao ae moan te kabwainrang i Iteraera.  Ao ngkami ni kabane aika tibun Iteraera, aanga ami taeka n reirei ao ami reirei ni kairiri+ ikai.”  Ao a bane ni katiteuanaaki* n teirake aomata akekei ao a taku: “Akea temanna i buakora ae e na nakon ana umwanrianna ke n okira ana auti.  Aio te bwai ae ti na karaoia nakoni Kibea: Ti na waerake n ekianako rinanon te kanikina* mairoun te Atua.+ 10  Ti na anaiia mwaane aika 10 mai buakoia 100 man aia baronga nako tibun Iteraera, ao 100 mai buakoia 1,000, ao 1,000 mai buakoia 10,000, bwa a na rikoi taian tianaki ibukia kaain te taanga ni buaka, bwa a aonga n ekaanako Kibea are aia kaawa tibuni Beniamin, ibukin te mwakuri ae moan te kabwainrang are a a tia ni karaoia i abaia tibun Iteraera.” 11  Mangaia are a bane ni katiteuanaaki* mwaane aika tibun Iteraera n ikotaki n ekaanako te kaawa arei, bwa te koraki ae tii te korakina. 12  Ao aia baronga tibun Iteraera a kanakoia mwaane nakoia kaain aia baronga ni kabane tibuni Beniamin ao a kangai: “Tera te bwai ae rangi ni buakaka ae riki i buakomi aei? 13  Kanakoia ngkai mwaane mai Kibea+ ake akea uaaia, bwa ti aonga ni kamateia ao ni kanakoa te bwai ae buakaka mai buakoia tibun Iteraera.”+ Ma a rawa n ongo tibuni Beniamin irouia tariia ake tibun Iteraera. 14  A a ikotaki ngkanne nako Kibea tibuni Beniamin man taiani kaawa, bwa a na otinako ni buakania mwaane ake tibun Iteraera. 15  N te bong anne ao tibuni Beniamin a ikotiia mwaane aika 26,000 aika uakabaang man aia kaawa nako, i rarikia mwaaneni Kibea ake a rineaki ake 700. 16  Iai kaain te taanga ni buaka anne mwaane aika 700 aika rineaki aika a maing. A bane mwaane aikai n rangi ni baiteke ngkana a bana n taian atibu, ao e aki kona n aki teke konaia.* 17  Ao mwaane ake tibun Iteraera ake tiaki tibuni Beniamin, a ikotiia 400,000 mwaane aika uakabaang,+ ao a mwaatai n te buaka ngaiia n tatabemania nako. 18  A teirake naakai ao a waerake nako Betaera bwa a na titirakina te Atua.+ A taku ngkanne tibun Iteraera: “Antai i buakora ae e riai ni waerake moa ni buakania tibuni Beniamin?” E kaeka ni kangai Iehova: “A na rimoa tibun Iuta.” 19  Imwin anne ao a teirake tibun Iteraera ngke e a ingabong, ao a kaembwa ni kaitaraa Kibea. 20  A a otinako ngkai mwaane ake tibun Iteraera bwa a na buakania tibuni Beniamin. A baireiia raoi ni baireaia taani buaka ao a ekiianako i Kibea. 21  Mangaia are a otinako tibuni Beniamin mai Kibea ao a kamateia mwaane aika tibun Iteraera aika 22,000, n te bong anne. 22  Ma e ngae n anne, a kaotiia kaain aia taanga ni buaka tibun Iteraera bwa a ninikoria, ao a a manga baireiia naba n aroia ae a tauraoi iai nakon te buaka n aia tabo naba are a mena iai n te moani bong. 23  A waerake ngkanne tibun Iteraera ao a tang i matan Iehova ni karokoa ae bong, ao a titirakina Iehova ni kangai: “E riai bwa ti na manga nako ni buakania tarira ake tibuni Beniamin?”+ E kaeka ni kangai Iehova: “Waerake buakania.” 24  Mangaia are a mwananga tibun Iteraera ni kaania tibuni Beniamin n te kauoua ni bong. 25  Ao a otinako tibuni Beniamin mai Kibea bwa a na aitara ma ngaiia n te kauoua ni bong, ao a a manga kamateia riki tibun Iteraera aika 18,000,+ aika a bane n uakabaang. 26  Ibukin anne ao a a bane mwaane aika tibun Iteraera ni waerake nako Betaera. A tang ao a tekateka ikekei i matan Iehova,+ ao a aki mamatam+ n te bong anne ni karokoa ae bong, ao a anga taiani karea ni kabuekaki+ ma karea n raoi*+ i matan Iehova. 27  Imwin anne ao a titirakina Iehova mwaane ake tibun Iteraera,+ bwa ni boong akanne e mena ikanne ana ati ni berita te Atua ae koaua. 28  Ao e bebeku* i matan te ati ni boong akanne Bineati+ are natin Ereata are natin Aaron. A titiraki ni kangai: “Ti riai ni manga otinako ni buakania tarira ake mwaane ake tibuni Beniamin ke ti a riai ni motirawa?”+ E kaeka ni kangai Iehova: “Kam na waerake, ibukina bwa N na anga ngaiia nako nanoni baimi ningabong.” 29  Ao tibun Iteraera a katikuia mwaane bwa a na karan+ ni katobibia Kibea ni kabutaa. 30  A waerake tibun Iteraera n ekiianako tibuni Beniamin n te katenua ni bong, ao a a baireiia raoi n ekaanako Kibea n aron taai ake tabeua.+ 31  Ngke a otinako tibuni Beniamin bwa a na aitara ma te taanga ni buaka, ao a a kairakinako man te kaawa.+ Ao n aron taai ake tabeua a a moana buakanaia ao tiringaia mwaane tabeman ni kawai aika totouaki, teaina mai buakoia e waerake nako Betaera ao are teaina nako Kibea, ao a katikuia mwaane aika tibun Iteraera aika tao 30 ake a a mate n te tawaana.+ 32  Mangaia are a taku tibuni Beniamin: “A a manga konaaki naba i matara n aron are mai mwaina.”+ Ma a taku tibun Iteraera: “Ti na mumun rikaaki ao ni kairiianako man te kaawa nakoni kawai aika totouaki.” 33  Mangaia are a bane n teirake mwaane ake tibun Iteraera man aia tabo ao a baireiia raoi i Baaratama, ao a biri n otinako taani karan ake tibun Iteraera man aia tabo i rarikini Kibea. 34  Mangaia are a a roko i moani Kibea mwaane ake 10,000 ake a rineaki mai buakoia tibun Iteraera ni kabane, ao e korakora te boo ni buaka aei. Ma a aki ataia tibuni Beniamin ae e a kaan roko te kabuanibwai. 35  E kataenikaiia tibuni Beniamin Iehova+ i mataia tibun Iteraera, ao n te bong anne ao tibun Iteraera a kamateia 25,100 mwaane i abaia tibuni Beniamin, aika a bane n uakabaang.+ 36  Ma a iangoia tibuni Beniamin bwa a nang konaaki mwaane ake tibun Iteraera ngke a mumun rikaaki mairouia tibuni Beniamin,+ ma a mumun rikaaki ibukina bwa a onimakinia taani karan ake a katukaki bwa a na ekaanako Kibea.+ 37  A waekoa ni waaki taani karan ao a biri ni kaineta Kibea. Ao a a uamaenako taani karan ao a orea te kaawa ni kabane n te kabaang. 38  Ao a a tia ni baireia mwaane ake tibun Iteraera bwa a na kawaerakea te bubu mai ikekei mwaane ake a karana te kaawa, bwa te kanikina. 39  Ngke a a mumun rikaaki tibun Iteraera n te boo ni buaka, ao mwaane ake tibuni Beniamin a a moana buakanaia ao tiringaia mwaane aika tibun Iteraera aika tao 30,+ ao a taku: “E otara bwa a a manga konaaki naba i matara n aron are n te moani buaka.”+ 40  Ma e a moanna ni waerake te kanikina man te kaawa n aron te boua ae te bubu. Ngke a rairaki mwaane ake tibuni Beniamin n taraia, ao a a nora te kaawa ni kabane bwa e a urarake nako karawa. 41  Ao a rairaki mwaane ake tibun Iteraera ao a a bwara nanoia mwaane ake tibuni Beniamin, bwa a a noria ae a a taonakinako n te kabuanibwai. 42  Mangaia are a mumun rikaaki mairouia mwaane ake tibun Iteraera ni kaineta te rereua, ma a ririmwiaki n te boo ni buaka, ao a ira buakoni kamateaia naakai mwaane ake a otinako man taiani kaawa. 43  A otabwaninia tibuni Beniamin ao a kaeiia n akea motirawaia. A toutouia i moan raoi Kibea i mainiku. 44  N tokina ao a a bwaka mwaane aika tibuni Beniamin aika 18,000, aika taani buaka ni kabane aika korakora.+ 45  A mumun rikaaki tibuni Beniamin ao a birinako nakon te rereua nakon te bwaa ae Rimmon,+ ao tibun Iteraera a tiringia* 5,000 mai buakoia ni kawai aika totouaki, ao a teimatoa ni kaeiia ni karokoa Kitom. Mangaia are a kamateia riki mwaane aika 2,000. 46  Botani mwaitiia tibuni Beniamin ni kabane ake a bwaka n te bong anne bon 25,000 mwaane aika uakabaang,+ aika taani buaka ni kabane aika korakora. 47  Ma a mumun rikaaki ake 600 nakon te rereua nakon te bwaa ae Rimmon, ao a tiku n te bwaa ae Rimmon i nanon aua namwakaina. 48  Ao a rairaki mwaane ake tibun Iteraera n ekiianako tibuni Beniamin, ao a kamateia te koraki ake kaain te kaawa n te kabaang, mairouia mwaane ni karokoa te nanai ni man, ake nikira ni kabane ake a tiku. A kaurarakei naba kaawa ni kabane ake imwaini kawaia.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “bwa kaanga te aomata ae tii temanna.”
Nora Nanon Taeka.
Ke tao, “taani bwaibwai n te aba ae.”
Ebera, “bwa kaanga te aomata ae tii temanna.”
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ebera, “bwa kaanga te aomata ae tii temanna.”
Ebera, “a kona ni banaa te irannatu teaina n te atibu ao e na teke.”
Ke, “te karea n iraorao.” Te karea ae kaikonaka ae a kaai n amwarake ibonga, taan taromauri, ao Iehova, ni kaota te raoi i marenaia.
Ebera, “tetei.”
Ebera, “a karemremwia.”