Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Taani Motikitaeka 15:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana karekekai Tamton nakoia I-Biritia (1-20)

15  Imwina riki ni bongin taiakin te uita, ao e mwananga Tamton bwa e na kawara buuna ao e uota te kooti ae ataei. E taku: “I kan rinnako n te ruu ni matu nakoni buu.” Ma e aki kariaia taman neiei bwa e na rinnako.  E taku taman neiei: “I kangai n au iango, ‘Ko a boni bae n ribaa neiei.’+ Mangaia are I a anga neiei nakon am tia katoa.+ Tiaki e baaraoi riki nakoina tarina are uarereke? Taiaoka ma anaia bwa oneani mwin neiei.”  Ma e taku Tamton nakoia: “I a aki kona ni bukinaki n te tai aei irouia I-Biritia ngkana I kaikoakiia.”  Mangaia are e nako Tamton ao e tauia arobeke* aika 300. Imwina ao e anai taian oi ao e katannakoia arobeke n te aro are a a kaaitara bukia ao e kabaei, ao e kaaki teuana te oi i marenan nako bukia aika kaka uoua.  Ao e kaurai taian oi ao e kanakoia arobeke nakon aia uita* I-Biritia ake n taian tawaana. E kaurarakei bwaai nako ni moa man te bwabwati ni karokoa te uita are n te tawaana, n ikotaki ma taiani nne ni kureebe ao taiani nne n oriwa.  A titiraki I-Biritia ni kangai: “Antai ae karaoa aei?” A tuangaki ae kangai: “Bon Tamton are buun natin te I-Tiimna, ibukina bwa e anaa buuna ao e anga nakon ana tia katoa.+” Ibukin anne ao a waerake I-Biritia ni kabueka neierei ma tamana n te ai.+  E taku ngkanne Tamton nakoia: “Ngkana anne aromi ao N na bon aki motirawa ni karokoa ae I irantangaai ni karekei kaimi.”+  Ao e kamateia nakekei temanna imwin temanna* n te kamamate ae korakora, ao imwin anne e ruo rikaaki ao e tiku n nanganangan* te bwaa ae Etaam.  Imwina riki ao a a roko I-Biritia ao a kaembwa i abaia tibun Iuta, ao a ririaki i Rei.+ 10  A taku ngkanne mwaane aika tibun Iuta: “E aera ngkai kam a roko n ekiranako?” ao a kaeka ni kangai: “Ti roko bwa ti na taua* Tamton bwa ti na karaoa nakoina are e karaoia nakoira.” 11  Mangaia are a ruo rikaaki mwaane aika tibun Iuta aika 3,000 nakon nanganangan* te bwaa ae Etaam, ao a taku nakon Tamton: “Ko aki ataia ae a tautaeka i aora I-Biritia?+ Mangaia ae e aera ngkai ko karaoa aei nakoira?” E taku nakoia: “I karaoa nakoia are a karaoia nakoiu.” 12  Ma a taku nakoina: “Ti roko bwa ti na tauko* ao n anga ngkoe nakoia I-Biritia.” Ao e taku Tamton: “Taetae n tuea nakoiu bwa kam na aki kataia ni kamateai.” 13  A taku nakoina: “Tiaki ngaia anne, ma ti na tii kabaeko ao n anga ngkoe nakoia, ma ti na aki kamateko.” Mangaia are a kabaea n roobu aika boou aika uaai ao a kairia ni waerake man te bwaa. 14  Ngke e a roko i Rei ao a takarua n tokanikai I-Biritia ngke a noria. Ao taamnein Iehova e kakorakoraa teuaei,+ ao a a riki roobu ake i anganibaina bwa kaanga karain nako te rinen aika bue n te ai, ao a a bwaka kabaeani baina.+ 15  Ao e kunea riin mwangain te taongki ae te mwaane ae menaai, ao e arora baina n anaia ao e kamateia iai mwaane aika 1,000.+ 16  E taku ngkanne Tamton: “N riin mwangain te taongki ao e reke iai teuana te bwariko, uoua te bwariko! N riin mwangain te taongki ao I kamateia iai mwaane aika 1,000.”+ 17  Ngke e tia n taetae, ao e karenakoa riin te mwangai arei ao e arana te tabo anne bwa Ramatarei.*+ 18  Imwina ao e a rangi ni bwatakataka, ao e wetea Iehova ao e taku: “Boni ngkoe ae ko anga te kakamaiu ae korakora aei nako nanoni bain am toro. Ma te koaua bwa N nangi mate ngkai ibukin te bwatakataka ao ni bwaka nako nanoni baia aomata aika aki korotobibiaki?” 19  Mangaia are e katabwenaa te mwanono teuana te Atua ae mena i Rei, ao e raanga te ran mai iai.+ Ngke e moi ao e a manga oki korakorana, ao e a manga marurung. Anne bukina ae e arana iai te tabo anne bwa Enakore,* ae mena i Rei ni karokoa te bong aei. 20  Ao e momotiki taekaia tibun Iteraera n aia bong I-Biritia i nanon 20 te ririki.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te man ae aekakin te kamea.
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ebera, “kamateia n te ranga i aon te boto n ranga.”
Ke, “tabwenan.”
Ke, “kabaea.”
Ke, “tabwenan.”
Ke, “kabaeko.”
Ae nanona, “Te Tabo ae Rietata ae Nnen Riin te Mwangai.”
Ae nanona, “Ana Koburake n Ran te Aomata ae Wewete.”