Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ruta 1:1-22

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A mwaing nako Moaba ana utu Erimereka (1, 2)

  • A mate buuia Naomi, Orebwa, ao Ruta (3-6)

  • E kakaonimaki Ruta nakon Naomi ao Atuana (7-17)

  • E oki Naomi ma Ruta nako Betereem (18-22)

1  Ao e a riki te rongo i aon te aba, ni boong ake a kairiri iai ma te kaetitaeka ae riai* taani motikitaeka,+ ao e a mwananga mai Betereem+ i Iuta te mwaane temanna bwa e na maeka bwa te ianena n taian tawaana i* Moaba,+ ngaia ma buuna ao natina mwaane aika uoman.  Aran te mwaane aei Erimereka,* arani buuna Naomi,* ao araia natina mwaane ake uoman boni Maron* ao Kirion.* Bon I-Eberata mai Betereem i Iuta naakai. Ao a a roko n taian tawaana i Moaba ao n tiku iai.  Imwin tabeua te tai ao e a mate Erimereka are buun Naomi, ao e a tiku neiei ma natina mwaane ake uoman.  Imwina riki ao a mare mwaane akekei ma aineni Moaba, aran neiere temanna Orebwa ao aran are temanna Ruta.+ A tiku ikekei i nanon tao tebwina te ririki.  Ao a a manga mate naati ake uoman ake Maron ao Kirion, ao e a tiku neierei n akea natina ake uoman ao buuna.  Mangaia are e a oki rikaaki man taian tawaana ake i Moaba ma aine ake buuia natina, bwa e ongo i Moaba ae e a manga mutiakinia ana aomata Iehova n arona n angania te amwarake.*  E kitana te tabo are e a tia ni mamaeka iai ma aine ake uoman ake buuia natina. Ngke a nakonako i nanon te kawai n oki rikaaki nakon te aba ae Iuta,  ao e taku Naomi nakoia aine ake uoman ake buuia natina: “Naako oki nakoni mwengaia tinami. E bia kaotiota nakoimi te tangira ae koaua* Iehova,+ n aron are kam a tia ni kaotiotia nakoia mwaane ake a a tia ni mate ao nakoiu.  E bia kariaia* Iehova bwa e na reke iroumi n tatabemaningkami te mweraoi* ni mwengaia buumi.”+ Ao e kaboria ma ngaiia, ao a tang n takarua. 10  A teimatoa n taku nakoina: “Tiaki ngaia anne, ma ti na bon iriko nakoia am koraki.” 11  Ma e taku Naomi: “Kam na oki natiu. Bukin tera bwa kam na irai? I kona ni manga bungia riki natiu mwaane aika a na riki bwa buumi?+ 12  Kam na oki natiu. Naako, bwa I a aki kona ni mare ma temanna kioina ngkai I a rangi ni kara. E ngae ngkana tao I kona ni kantaningaia bwa e na reke buu n te tairiki aei, ao ni bungia naba natiu mwaane, 13  ma kam kona n teimatoa n tataningaiia ni karokoa ae a ikawai? Kam na tiku n aromi ae akea buumi ibukia? Tiaki ngaia anne natiu, I rangi n nanokawaki ibukimi, bwa e a tia bain Iehova n ekainako.”+ 14  A a manga tang riki n takarua, ao imwina e kaboria Orebwa ma tinani buuna ao e nako. Ma Ruta e nimta neiei. 15  Mangaia are e taku Naomi: “Noria! E a okinako buun natiu are temanna nakoia ana koraki ao nakoia atuana. Ko na okinako ma buun natiu arei.” 16  Ma e taku Ruta: “Tai butiiai bwa N na kitaniko, ao n rairaki man irirakim, bwa ike ko nako iai ao N na nako naba iai, ao ike ko tiku iai n te tairiki ao N na tiku naba iai n te tairiki. A na riki am koraki bwa au koraki, ao Atuam bon Atuau.+ 17  Ike ko mate iai ao N na mate naba iai, ao N na kaiiaki naba iai. E bia katuuaaeai Iehova ao ni kamwaitia riki, ngkana I kariaia te bwai teuana ae tiaki te mate bwa e na karaureai ma ngkoe.” 18  Ngke e noria Naomi bwa e imanono Ruta ni kan iria, ao e a aki manga kataia ni bita nanona. 19  Ao a uaia n reitaanako kawaia ni karokoa ae a roko i Betereem.+ N te tai are a roko naba iai i Betereem, ao a bane kaain te kaawa ni kakarongoa ibukia, ao a taku aine: “Naomi aio?” 20  Ao e taku nakoia aine: “Tai aranai bwa Naomi.* Aranai bwa Maraa,* bwa e a tia n rangi ni karawawataa maiuu Teuare Moan te Mwaaka.+ 21  I onrake ngke I nako, ma e kaokai Iehova n akea uotau. E aera bwa kam na aranai bwa Naomi, ngkana bon Iehova ae kaitaraai ao bon Teuare Moan te Mwaaka ae karawawataai?”+ 22  Anne aron okin Naomi man taian tawaana ake i Moaba+ ma buun natina ae Ruta ae te I-Moaba. A roko i Betereem ni moanakin taiakin te baare.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tautaeka.”
Ke, “aononi.”
Ae nanona, “Atuau Bon te Uea.”
Ae nanona, “Kukureiu.”
Tao e nako man te taeka n Ebera ae nanona, “rikirake ni mamaara; bwaka n aoraki.”
Ae nanona, “te Aomata ae Mamaara; te Aomata ae E a Roko n Tokina.”
Ebera, “te kariki.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “karaoa te bwaintangira.”
Ebera, “tabo ni motirawa.”
Ae nanona, “Kukureiu.”
Ae nanona, “Rawawata.”