Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ruka 9:1-62

KABWARABWARAANI KANOANA

 • Reiakinaia Tengauni ma Uoman te mwakuri ni minita (1-6)

 • E mino ana iango Erote iroun Iesu (7-9)

 • E kaamwarakeia 5,000 Iesu (10-17)

 • E kinaa te Kristo Betero (18-20)

 • Taekinani maten Iesu (21, 22)

 • Aroia taan rimwin Iesu ni koaua (23-27)

 • Onikakin Iesu (28-36)

 • Kamarurungan te teinimwaane ae taniaki (37-43a)

 • Manga taekinani maten Iesu (43b-45)

 • A kauntaekaa te kakannato taan rimwin Iesu (46-48)

 • Raora ane e aki kaaitaraira (49, 50)

 • E ribaaki Iesu ni kaawan Tamaria (51-56)

 • Aron irirakin Iesu (57-62)

9  Ao e ikotiia naake Tengauni ma Uoman ao e angania te mwaaka ma te konaa n taui aroia taimonio+ ni kabane, ao te kona ni katoki aoraki.+  Ao e kanakoia bwa a na uarongorongoa taekan ana Tautaeka n Uea te Atua, ao ni katoki aoraki,  ao e taku nakoia: “Tai uabwai ni mwanangami, ke n uaoko ke n uabuua n amwarake, ke n uakariki ke n uamwane,* ke ni kauoua ami kunnikai.*+  Ma ngkana kam rin n te auti teuana, ao maeka iai ni karokoa nakomi man te kaawa anne.+  Ao ngkana a aki kani butimwaeingkami aomata, kam na ioi tanoni waemi ngkana kam otinako man te kaawa anne, bwa te bwai ni kaotioti ibukin aia kairua.”+  Ao a a nako nakekei ni kabutaa te aono arei n rinanon te kaawa teuana ma teuana, n tataekina te rongorongo ae raoiroi ao ni katoki aoraki n taabo nako.+  Ao e ongo Erote* are te tia tautaeka* n te aono arei taekani baike a riki ni kabane, ao e mino ana iango ibukina bwa e taekinaki irouia tabeman bwa bon Ioane teuarei ma e a kautaki mai buakoia maate.+  Ma a taku tabemwaang bwa e a kaoti Eria, ao tabemwaang a taku bwa e a kautaki+ te burabeti nikawai temanna.  E taku Erote: “I a tia ni kabakua roroan Ioane.+ Antai ngkanne teuae I a ongongo taekana aikai?” Mangaia are e a ukoukora kan noran Iesu.+ 10  Ao ngke a a oki abotoro ao a a karakin nakon Iesu baike a karaoi.+ Ao e kairiia Iesu nakon te kaawa ae arana Betetaita+ bwa a aonga ni kaokoroia iai. 11  Ma a ataia aomata aika bati ao a rimwina. Ao e butimwaeiia ma te akoi ao e reireinia taekan ana Tautaeka n Uea te Atua, ao e katoki aorakia akana kainnanoa kamarurungaia.+ 12  Ngke e a kaani bong ao a kawaria naake Tengauni ma Uoman ao a taku: “Kanakoia te koraki bwa a aonga n nakoni kaawa aika uakaan ao taabo ake a maekanaki ni karekei kanaia iai ma ni kakaaea aia tabo ni matu, bwa e raroanako+ te tabo aei.” 13  Ma e taku nakoia: “Kam na angania kanaia.”+ A taku: “Kai akea bwa tii nimaua te kariki ao uoman te ika iroura, ma tao ti na nako ni kabooi kanaia aomata aikai ni kabane?” 14  Bwa mwaitiia mwaane tao 5,000. Ma e taku nakoia taan rimwina: “Katekatekaia bwa a na amwarake ni kurubu aika tao kaka 50 kaaia.” 15  Ao a toua mwin are a tuangaki ao a bane ni katekatekaia. 16  E anai ngkai kariki ake nimaua ma iika ake uoman, ao e tararake nako karawa ni katituaraoi ao e bwenauai ao e angania taan rimwina bwa a na kaaki i mataia te koraki. 17  Mangaia are a bane n amwarake ao a nuai, ao nikira n amwarake ake a ikotii a on iai 12 te bwaene.+ 18  Imwina riki ngke e tabe n tataro n tii ngaia, ao a a kawaria taan rimwina, ao e titirakinia ni kangai: “Antai ngai ae a taku aomata aika bati?”+ 19  A kaeka ni kangai: “Ioane te tia Bwabetito, ma tabeman a taku bwa Eria, ao a taku ake tabeman, bwa e a kautaki+ temanna mai buakoia burabeti nikawai.” 20  E taku ngkanne nakoia: “Ao ngkami, antai ngai iroumi?” E kaeka Betero ni kangai: “Ana Kristo te Atua.”+ 21  E kamatoaa ngkanne ana taeka n reireinia bwa a na aki taekinna nakon temanna,+ 22  ao e kangai: “E riai n rinanoni maraki aika bati Natin te aomata, ao ni kaakaki taekana irouia unimwaane ma mataniwi n ibonga* ao taani koroboki,* ao e na kamateaki,+ ao e na kautaki+ n te katenua ni bong.” 23  E reitaanako ngkanne ana taeka nakoia ni kabane ni kangai: “Ngkana iai ae e kan rimwiu ao ke e kakeaa boni ngaia,+ ke e katoabong n tabeka ana kai ni kammaraki* ao ke e teimatoa n irai.+ 24  Bwa ane e kani kawakina maiuna* ao e na boni kabuaa, ma ane e kabuaa maiuna* ibukiu ao e na boni karekea.+ 25  Ni koauana, tera kabwaian te aomata, ngkana e bwaina te aonnaba ni kabane ma e kabuaa maiuna iai ke e a kabuanibwai iai?+ 26  Bwa ane e maamaa n ririmwiu ma ni maamaa naba n au taeka, ao e na maamaa naba Natin te aomata irouna, ngkana e a roko ma te mimitong ma mimitongin Tamana ao mimitongia anera aika itiaki.+ 27  I tuangingkami te koaua, bwa iai tabeman i buakoia aika tei ikai aika a na aki mate ni karokoa ae a nora ana Tautaeka n Uea te Atua.”+ 28  Ni koauana, tao wanibong imwin taekinan aei, ao e kairiia Betero ma Ioane ao Iakobo n ararakea te maunga bwa e na tataro.+ 29  Ao ngke e tataro ao e a onikaki naba ubuna ao e a takiakia mainainani kunnikaina. 30  Ao akea bwa a a taetaenikawai ma Iesu mwaane aika uoman aika Mote ma Eria. 31  A kaoti naakai ma te mimitong ao a maroroakina taekan nakona are e nang kakoroa bukina i Ierutarem.+ 32  Ao a nimatutu Betero ma naake raona, ma ngke a a uti mataia ao a a nora mimitongina+ ao mwaane ake uoman n tei i rarikina. 33  Ao ngke a a kitana Iesu aomata akekei, ao e taku Betero nakon Iesu: “Te tia Reirei, e raoiroi ngkai ti mena ikai. Mangaia ae kariaia bwa ti na katei umwanrianna aika tenua, bwa teuana ibukim, teuana ibukini Mote, ao teuana ibukin Eria.” E aki ataa te bwai ae e taekinna. 34  Ma ngke e kume n taekini baikai ao e a roko naba te nang ma n rabunia. Ngke a a mena i buakon te nang, ao a a maaku, 35  ao e nako te bwanaa+ man te nang ae kangai: “Natiu teuaei ae I rineia,+ kam na ongo irouna.”+ 36  Ngke e taetae te bwanaa arei ao a noria bwa ai tii Iesu. Ma a kainabwabu naakai ao a aki roko n te kaongoa temanna ni boong akekei te bwai teuana ni baike a nori.+ 37  N te bong are imwina ngke a a tia n ruo man te maunga, ao a a boo ma Iesu aomata aika uanao.+ 38  Ao akea bwa e a takarua naba te mwaane temanna mai buakon te koraki ni kangai: “Te tia Reirei, I a boni bubutiiko bwa ko na nora natiu te mwaane, bwa bon tii ngaia natiu.+ 39  Ao noria! e tauaki arona iroun te taimonio, ao e kona n rina n takarua, ao e kabwakaa naba te taimonio bwa e na kaatikitiki ma ni buroburo wina, ao e kuri ni kangaanga bwa e na kitana teuaei imwini kaikoakana irouna. 40  I kababanea au bubutii nakoia taan rimwim bwa a na kanakoa te taimonio ma a aki kona.” 41  E kaeka Iesu ao e taku: “Bon te roro+ ngkami ae akea ami onimaki ao kam kakaraoa ae buakaka. E na maanra au tai ni memena i rarikimi? E na maanra au tai n taotaona nanou iroumi? Kairaamai natim.”+ 42  Ma ngke e a kaan ma Iesu, ao e a boni kabwakaa naba te taimonio bwa e na kaatikitiki n aki akaka. Ma e boaa te taimonio Iesu ao e kamarurunga te teinimwaane ao e kaokia nakon tamana. 43  Ao a a bane ni mimi ni mimitongini mwaakan te Atua. Ao ngke a a bane ni miroaroa ni baike e karaoi Iesu ni kabane, ao e taku nakoia taan rimwina: 44  “Ururingi raoi taeka aikai, bwa e na kamwaneaki Natin te aomata nako nanoni baia aomata.”+ 45  Ma a aki ota n te baere e taekinna. Ni koauana e boni karabaaki mairouia bwa a aonga n aki mataata iai, ao a maaku n titirakinna taekan te baei. 46  Ao e riki te kauntaeka i marenaia bwa antai ae te kabanea ni kakannato+ i buakoia. 47  E katea te ataei temanna i rarikina Iesu bwa e atai nanoia 48  ao e taku nakoia: “Ane e butimwaea te ataei aei n arau, ao e butimwaeai naba, ao ane e butimwaeai ao e butimwaea naba Teuare kanakomaiai.+ Bwa ane e iangoia bwa e mangori riki i buakomi ao e boni kakannato.”+ 49  E kaeka Ioane ni kangai: “Te tia Reirei, ti nora te aomata temanna bwa e kanakoia taimonio ni kabongana aram, ao ti kataia n tukia ibukina bwa e aki irira.”+ 50  Ma e taku Iesu nakoina: “Kam na aki tukia, bwa ane e aki kaaitaraingkami ao bon raomi.” 51  Ngke e a kan roko* ana tai Iesu ni waerake nako karawa,+ ao e kamatoaa nanona bwa e na nako Ierutarem. 52  Mangaia are e kanakoia ana tia uarongorongo n rimoana. Ao a nako ao a rin n aia kaawa I-Tamaria teuana, bwa a na katauraoa mwaina. 53  Ma a aki butimwaea Iesu+ kaain te kaawa arei ibukina bwa e kamatoaa nanona* bwa e na nako Ierutarem. 54  Ngke a nora aei taan rimwina aika Iakobo ma Ioane+ ao a taku: “Te Uea, ko tangiria bwa ti na tua bwa e na bwaka te ai mai karawa ni kamaunaia?”+ 55  Ma e rairaki ao e boaiia. 56  Mangaia are a a nako n te kaawa are teuana. 57  Ao ngke a tabe n nakonako i rarikin te kawai, ao e kangai temanna nakon Iesu: “N na iriko nako ike ko nako iai.” 58  Ma e taku Iesu nakoina: “Iai bwangaia arobeke,* ao iai nneia n tiku mannikiba ake i annang, ma akea nnen Natin* te aomata ae e na kawenea atuna iai.”+ 59  E a manga taku nakon temanna: “Ko na riki bwa te tia rimwiu.” E taku teuarei: “Te Uea, kariaia bwa N na nako moa n tauna tamau.”+ 60  Ma e taku Iesu nakoina: “Angania maate+ bwa a na taunia aia mate, ma naako ngkoe tataekina ana Tautaeka n Uea te Atua n taabo nako.”+ 61  Ao e a manga taku temanna nakoina: “N na iririko te Uea, ma kariaia moa bwa N na nako ni kaboo ma au utu.” 62  E taku Iesu nakoina: “Akea te aomata ae katokaa baina i aon te bwai ni kamarautano ma n tanrikaaki,+ ae tau ibukin ana Tautaeka n Uea te Atua.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “tirewa.”
Ke, “katataraa ami kunnikai.”
Ae taekan Erote Antibati. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “te teterake,” ae te natinuea ae tei n te aono anne ibukin te Embera n Rom.
Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “e nang koro raoi.”
Kuriiti, “e kaeta ubuna.”
Te man ae aekakin te kamea.
Kuriiti, “te nati te mwaane ae natin.”