Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 7:1-50

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Ana onimaki te mataniwi n tautia (1-10)

  • E kauta natin te aine ae mate buuna i Nain (11-17)

  • E kamoamoaaki Ioane te tia Bwabetito (18-30)

  • A kabuakakaaki kaain te roro ae aki rairannano (31-35)

  • E kabwaraaki ana bure te aine ae te tia bure (36-50)

    • Te kaikonaki ae taan taarau (41-43)

7  Ngke a a bane baike e kan taekin nakoia aomata, ao e a rinnako i Kaberenaum.  Iai ikanne te mataniwi n tautia* temanna, ae e a mamaara ao e a kaani mate+ ana toro ae rangi n tangiraki irouna.  Ngke e ongo te mataniwi aei taekan Iesu, ao e kanakoia tabeman unimwaanen Iutaia nakoina bwa a na butiia bwa e na roko bwa e na kamarurunga ana toro.  A roko iroun Iesu ao a bubutiia ni kangai: “E tau ni buokaki iroum te aomata aei  bwa e tangiriia ara botannaomata ao e katea ara tinakoka* ikai.”  Mangaia are e a iriia Iesu. Ma ngke e a uakaan ma te auti, ao e a kanakoia raona te mataniwi n tautia nakoina bwa a na kangai: “Te toka, tai katabeko, bwa I aki tau bwa ko na rin i aani batau.+  Anne bukina ae I aki tau iai bwa N na kawariko. Ma ko na tii taetae, ao e a marurung naba au toro.  Bwa I mena naba i aaia aika kakannato riki nakoiu, ao iai naba tautia aika mena i aau, ao ngkana I kangai nakon temanna, ‘Naako!’ ao e a nako naba, ao nakon temanna, ‘Nakomai!’ ao e a roko naba, ao nakon au toro, ‘Karaoa aei!’ ao e a karaoia naba.”  Ngke e ongo baikai Iesu ao e mimi iroun teuaei, ao e rairaki nakoia te koraki ake a rimwina ao e taku: “I tuangingkami bwa I tuai ni kunea i Iteraera te aomata ae korakora ana onimaki+ n aron teuaei.” 10  Ao ngke a a okira te auti te koraki ake a kanakoaki, ao a a nora te toro bwa e a marurung.+ 11  Imwin aei ao e a mwananga Iesu nakon te kaawa ae arana Nain, ao raona taan rimwina ao te koraki ae bati. 12  Ngke e a uakaan ma mataroan oon te kaawa, ao noria! e uotaki te mwaane ae mate, ae te rikitemanna iroun tinana.+ Irarikin anne, neiei bon te aine ae e a tia ni mate buuna ao e iraki irouia kaain te kaawa aika bati. 13  Ao te Uea ngke e nora neiei, ao e korakora nanoangaana irouna+ ao e taku nakoina: “Tai tang.”+ 14  Ao e kaania te kai n tabetabe are e uotaki iai te mate, ao a tei taan uotia, ao e taku: “Te roronga, I tuangko, Teirake!”+ 15  Ao e teirake n tekateka teuare mate, ao e taetae, ao Iesu e kaoka teuarei nakon tinana.+ 16  Ao a bane n taonaki n te maaku ao a neboa te Atua ni kangai: “E a kaoti te burabeti ae kakannato i buakora,”+ ao “E a nanoangaiia ana aomata+ te Atua.” 17  Ao e a butanako rongorongona i Iutaia ni kabutaa, ao aaba nako ake a otabwaninia. 18  Ao taan rimwin Ioane a karakini baikai+ ni kabane nakon Ioane. 19  Mangaia are e weteiia uoman taan rimwina Ioane ao e kanakoia nakon te Uea bwa a na titiraki ni kangai: “Boni ngkoe Teuare+ e na Roko, ke ti na kantaningaa temanna?” 20  Ngke a a roko ni kawaria mwaane aikai ao a taku: “E kanakomaira Ioane te tia Bwabetito nakoim bwa ti na titiraki ni kangai, ‘Boni ngkoe Teuare e na Roko, ke ti na kantaningaa temanna?’” 21  N te tai naba anne ao e kamarurungia aomata aika bati man aorakia+ ao mani kakaiakia ao mairouia taimonio, ao e akoiia mataki aika bati ni kanoraabaia. 22  E kaekaia ni kangai: “Naako ao tuanga Ioane baika kam nori ma n ongo: A a noraaba+ ngkai mataki, a a nakonako mwauku, a a kaitiakaki rebera, a a ongo bonotaninga,+ a a kautaki maate, ao e a tataekinaki te rongorongo ae raoiroi+ nakoia aomata aika maiu ni kainnano. 23  E a kukurei ane e aki kariaia bwakana man te onimaki ibukiu.”+ 24  Ngke a a nako ana tia uataeka Ioane, ao Iesu e a taekina Ioane nakoia aomata aika uanao ni kangai: “Tera are kam nako ngkoa n noria n te rereua? Te maunei ae mwaeiei n te ang?+ 25  Tera ngkoa are kam nako n noria? Te mwaane ae bwaini kunnikai aika rangi n raraoi?+ Bwa a mena n aia auti ueea, aomata aika bwaini kunnikai aika raraoi ma ni maiu ni kaubwai. 26  Tera raoi are kam nako n noria? Te burabeti? Bon te burabeti, ma I tuangingkami bwa e raka riki arona nakon te burabeti.+ 27  Boni ngaia are e koreaki taekana ni kangai, ‘Noria! I kanakoa au tia uataeka n rimoam* bwa e na katauraoa kawaim!’+ 28  I tuangingkami bwa akea mai buakoia aomata aika bungiaki ae kakannato riki nakon Ioane. Ma e kakannato riki nakoina+ ane moan te mangori n ana Tautaeka n Uea te Atua.” 29  Ao ngke a ongo aei aomata ni kabane ma taan rikoa te taekiti ao a atonga te Atua bwa e raoiroi bwa a a tia ni bwabetitoaki n te bwabetito are taekinaki iroun Ioane.+ 30  Ma Baritaio* ao taan rabakau n te Tua a aki mutiakina ana reirei ni kairiri* te Atua nakoia,+ bwa a aki bwabetitoaki n te bwabetito are taekinaki iroun Ioane. 31  “Mangaia ae N na kabotauia kaain te roro aei ma antai, ao a katotongia antai?+ 32  Bon ai aroia ataei aika uarereke aika tekateka n te mwakete n tatakarua nakoia raoia ni kangai: ‘Ti katangitang n te kaibwabwaa ibukimi ma kam aki mwaie. Ti korakai n tang ma kam aki tang.’ 33  N aron anne, e roko Ioane te tia Bwabetito n aki kaakang kariki ao n aki momoi wain,+ ma kam kangai: ‘E taniaki n te taimonio.’ 34  E roko Natin te aomata n amwamwarake ao ni momoi, ma kam taku: ‘Noria! E buabeka teuaei ao te tia ninim wain ao e raoraonia taan rikoa te taekiti ma taani bure!’+ 35  Ma e ngae n anne, e kakoauaaki wanawanan te aomata+ man ana mwakuri aika raraoi ake e karaoi.” 36  Ao iai temanna te Baritaio ae tutuanga Iesu bwa e na amwarake ma ngaia, ai ngaia are e a rin Iesu n ana auti te Baritaio ma n tekateka n rarikiriki n te taibora. 37  Ao akea bwa e a ataia te aine are kinaaki n te kaawa bwa te tia bure, bwa e a amwarake* ngkai Iesu n ana auti te Baritaio, ao e a uota te bwatoro* neiei ae kanoana te bwaa ae boiarara.+ 38  E nako neiei ni mena i akun Iesu i rarikini waena ao e tang ao e kamwaimwai waen Iesu n rannimatana, ao e kamwaui n irannatuna. Ao e kaboria ma waena ao e kabwaroa te bwaa ae boiarara i aoia. 39  Ngke e nora aei te Baritaio are kaoa Iesu ao e taku i nanona: “Ngkana bon te burabeti te mwaane aei, ao e na ataa te aine ae ringnga aei ma n ataa arona ae bon te tia bure.”+ 40  Ma n ana kaeka Iesu ao e taku nakoina: “Timon, iai te bwai ae N na tuangko.” E taku teuaei: “Ngaia, te tia Reirei!” 41  “Iai uoman mwaane ake a taarau iroun te tia kataarau. Temanna e taarau n 500 te tenariati,* ma are temanna n 50. 42  Ma ngke a aikoa kona ni kabwarai aia taarau, ao e a kakeai baeia ni kauoman. Mangaia are antai irouia ae e na tangira riki teuare te tia kataarau?” 43  E kaeka Timon ni kangai: “I taku bwa tao teuare kakeaaki ana taarau ae bati riki.” E taku Iesu nakoina: “E eti am iango anne.” 44  Ao e kaitaraa te aine arei ao e taku nakon Timon: “Ko nora te aine aei? I rin n am auti, ao ko aki anganai te ran ibukin tebokani waeu. Ma e kamwaimwai waeu te aine aei n rannimatana ao e kamwaui n irana. 45  Ko aki kaboria ma ngai ngke ko butimwaeai, ma e aki toki te aine aei ni kaboria ma waeu boni mangke I moan rin. 46  Ko aki kabwaroa te bwaa i atuu, ma e kabwaroa te bwaa ae boiarara i waeu te aine aei. 47  Ao ibukin aei N na tuangko, e ngae ngke a bati* ana bure ma a a kabwaraaki,+ ibukina bwa e korakora ana tangira. Ma ane e kabwaraaki ana bure ae karako, ao e uarereke ana tangira.” 48  E taku ngkanne nakon neiei: “A a kabwaraaki am bure.”+ 49  A taku i marenaia naake a tekateka n rarikiriki ma ngaia n te taibora: “Antai teuaei ngkai e kabwarai naba buure?”+ 50  Ma e taku Iesu nakon neiei: “E kamaiuko+ am onimaki, naako ma te rau.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Te mataniwi i aoia tautia aika tebubua.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “i matam.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ana kairiri.”
Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Nora Nanon Taeka, “Arabwata.”
Ke, “korakora.”