Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 22:1-71

KABWARABWARAANI KANOANA

 • A bairea kamatean Iesu ibonga (1-6)

 • Te katauraoi ibukin ana kabanea n Toa ae te Riao (7-13)

 • Moani karaoan Ana Katairiki te Uea (14-20)

 • ‘Ti mena n te taibora ngai ma te tia kamwaneai’ (21-23)

 • Kauntaekaan ae kakannato riki (24-27)

 • Ana berita Iesu ibukin te tautaeka n uea (28-30)

 • Taekinani Betero ae e na kakeaa Iesu (31-34)

 • Kainnanoan te katauraoi; uaai kabaang (35-38)

 • Ana tataro Iesu n te Maunga ae Oriweta (39-46)

 • Katikan Iesu (47-53)

 • Betero e kakeaa Iesu (54-62)

 • E bwainingareaki Iesu (63-65)

 • Kateana i matan te Tanirim (66-71)

22  Ao e a kaan+ tain te Toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki, are atongaki bwa te Toa ae te Riao.+  Ao a kaakaea aia anga ae nakoraoi ibukin tiringan+ Iesu mataniwi n ibonga* ma taani koroboki,* ibukina bwa a maakuia aomata.+  Ao e rin Tatan i nanon Iuta are atongaki bwa Itekariota, are e warekaki i buakoia naake Tengauni ma Uoman,+  ao e nako ni maroro ma mataniwi n ibonga ao mataniwi irouia taan tararuaa te tembora, bwa e na kamwanea Iesu nakoia.+  Ao a rangi ni kimwareirei iai ao a boraraoia bwa a na anganna te mwane ae te tirewa.+  Mangaia are e kariaia, ao e a ukoukora te tai ae angaraoi ibukini kamwaneana nakoia, ngkana akea te koraki.  E a roko ngkai moani bongin te toa ae te Bwerena ae Aki Karikaki are e riai ni kareanaki+ iai te man ibukin te Toa ae te Riao,  mangaia are e kanakoia Betero ma Ioane Iesu ni kangai: “Naako katauraoa amwaraken te Toa ae te Riao bwa ti na kanna.”+  A taku nakoina: “Te tabo raa ae ko tangiria bwa ti na katauraoia iai?” 10  E taku nakoia: “Noria! Ngkana kam rin n te kaawa ao ane kam na boo ma te mwaane ae uouota te kaatibu n ran. Kam na iria nakon te auti ane e na rin iai.+ 11  Ao kangai nakon teuare ana auti te auti, ‘E taku te tia Reirei nakoim: “E nga te ruu n iruwa ae N na kana iai amwaraken te Toa ae te Riao ma taan rimwiu?”’ 12  Ao e na kaota nakoimi teuanne te ruu i eta ae bubura, ae a taubobonga bwaina. Katauraoia iai.” 13  Mangaia are a a nako ao a nori baike e tuangia, ao a katauraoi ibukin te Toa ae te Riao. 14  Mangaia are ngke e a roko taina, ao e a tekateka n rarikiriki n te taibora ngaia ma abotoro.+ 15  Ao e taku nakoia: “I a kamani kani kana amwaraken te Toa ae te Riao aei ma ngkami imwain ae I kammarakaki, 16  bwa I tuangingkami, bwa N na aki manga kanna ni karokoa kakoroani bukina n ana Tautaeka n Uea te Atua.” 17  Ao e butimwaea te mwangko are e anganaki, e tataro ni kaitaua te Atua, ao e taku: “Anaia ngkami n tatabemaningkami nako ao moi mai iai, 18  bwa I tuangingkami, bwa ni moa mangkai ao N na aki manga moi n te wain, ni karokoa rokon ana Tautaeka n Uea te Atua.” 19  Ao e anaa naba te bwerena*+ ao e katituaraoi, ao e oteia ma n angania, ao e kangai: “E tei te baei ibukin rabwatau+ ae N na anga ibukimi.+ Kakaraoa aei bwa kanuringau.”+ 20  Ao e anaa te mwangko n te aro naba anne imwin amwarakeia, ao e kangai: “E tei te mwangko aei ibukin te berita ae boou+ ae aanaki n raraau+ ae e na kawawaeaki ibukimi.+ 21  “Ma noria! ti kaai ni mena n te taibora+ ngai ma te tia kamwaneai. 22  Bwa ni koauana e na waakinako Natin te aomata n ai aron ae baireaki,+ ma e ngae n anne, ai kananoangara teuare e na kamwanea+ Natin te aomata!” 23  Mangaia are a a maroroakina i marenaia ae antai irouia ae e nang karaoa te baei.+ 24  Ao e a tii riki naba te kauntaeka i marenaia i aon ae antai te kabanea ni kakannato i buakoia.+ 25  Ma e taku nakoia: “A tautaekanaki natannaomata irouia aia uea, ao akana tautaeka i aoia a atongaki bwa taan Akoi.+ 26  Ma kam na tai bwaina te katei anne.+ Ma ane e kakannato riki i buakomi ao ke e riki bwa kaanga te ataei riki,+ ao ane e mataniwi bwa kaanga ai aron te tabonibai. 27  Bwa antai ae kakannato riki, ane e amwarake* ke te tia bekutata?* Tiaki bon ane e amwarake?* Ma I mena i buakomi bwa te tia bekutata.*+ 28  “Ma boni ngkami aika kam memena ma ngai+ i buakoni kataakiu,+ 29  ao I karaoa te berita ma ngkami ibukin te Tautaeka n Uea,+ n ai aron Tamau ni karaoa te berita ma ngai, 30  bwa kam aonga n amwarake ma ni moi n au taibora n au Tautaeka n Uea,+ ao n tekateka i aoni kaintokanuea+ ni motiki taekaia aia baronga tibun Iteraera ake 12.+ 31  “Timon, Timon, noria! E tua Tatan bwa kam na bane n raumeaaki n ai aron te uita.+ 32  Ma I a tia ni kakorakoraai n tataro ni bubutii ibukim bwa e na aki bua am onimaki,+ ao ngkana ko a manga rairaki, ao ko na kakorakoraia tarim.”+ 33  E taku ngkanne nakoina: “Te Uea, I a tauraoi ngkai n iriko nakon te karabuuti ao nakon te mate.”+ 34  Ma e taku: “I tuangko Betero, e na aki tang te moa n te bong aei ni karokoa ae ko tia ni kaotia bwa ko aki kinaai tenua te tai.”+ 35  E taku naba nakoia: “Ngke I kanakoingkami ngkoa n aki uabwauti ni mwane ao n aki uabuua n amwarake ao n aki uakau,+ e kai nanomi n te bwai teuana ke e aki?” A taku: “E aki!” 36  E taku ngkanne nakoia: “Ma ngkai, ane iai ana bwauti ni mwane ao ke e uotia, ao ai aron naba te buua n amwarake, ao ane akea ana kabaang ao ke e kaboonakoa ana kauaatao, ma ni kabooa iai. 37  Bwa I tuangingkami bwa e riai ni kakororaoaki te baere koreaki ibukiu ae kangai, ‘E warekaki i buakoia taani bure.’+ Bwa a a tabe ni kakoroaki bukini baike a koreaki ibukiu.”+ 38  A taku ngkanne: “Te Uea, noria! iai kabaang aika uaai aikai.” E taku nakoia: “A bati n tau akanne.” 39  Ao e nako n te tabo are e taneiai n nako iai are te Maunga ae Oriweta, ao a iria naba taan rimwina.+ 40  Ngke e a roko n te tabo arei ao e taku nakoia: “Kam na teimatoa n tataro bwa kam aonga n aki bwaka n te kaririaki.”+ 41  Ao e taonnako riki tao raroan te atibu ngkana e karenakoaki, ao e katorobubua ao e a tataro, 42  ni kangai: “Tamau, ngkana nanom ao anaa te mwangko aei mairou. Ma tiaki nanou ae e na iraki, ma nanom.”+ 43  Ao e kaoti te anera mai karawa nakoina ma ni kakorakoraa.+ 44  Ma e korakai n rawawata ngaia are e teimatoa ni kakorakoraa riki n tataro,+ ao maonona kaanga ai aron timtim n raraa aika bwaka i aontano. 45  Ngke e teirake imwin ana tataro ao e kawariia taan rimwina, ao e noriia bwa a nimatutu, bwa a a rangi ni kua ibukin rawawatan nanoia.+ 46  E taku nakoia: “E aera ngkai kam matu? Teirake ao teimatoa n tataro bwa kam aonga n aki bwaka n te kaririaki.”+ 47  Ngke e tabe n taetae ao akea bwa a a roko naba te koraki, ao e rimoaia teuare aranaki bwa Iuta, are temanna mai buakoia naake Tengauni ma Uoman, ao e kawara Iesu bwa e na kaboria ma ngaia.+ 48  Ma e taku Iesu nakoina: “Iuta, ko kamwanea Natin te aomata n te kaboria?” 49  Ao ngke a nora te bwai ae e nang riki naake i rarikina, ao a taku: “Te Uea, ti a oro n te kabaang?” 50  Ao temanna irouia e orea ana toro te ibonga ae rietata* ni kabwabua taningana are te atai.+ 51  Ma e kaeka Iesu ni kangai: “E a tau.” Ao e ringa taningana ao e kamarurungnga. 52  Ao e taku Iesu nakoia mataniwi n ibonga ma mataniwi irouia taan tararuaa te tembora, ao unimwaane ake a roko ikekei n taua: “Kam nakomai ma kabaang ao kaai n oro, kaanga ai aron ruonakin te tia kamwarua?+ 53  I memena ma ngkami n te tembora ni katoabong,+ ma kam aki tauai.+ Ma aio ami tai ao ana tai n tautaeka te rotongitong.”+ 54  Ao a katikia ma ni kairianako+ nakon ana auti te ibonga ae rietata, ma e ririmwi Betero n taua raroana.+ 55  Ngke a kauraa te ai i nukan te katawanang ao a kaai n tekateka, ao e tekateka naba Betero i buakoia.+ 56  Ma e noria te toro te aine n tekateka i rarikin te ai ae ura ao e karekea taraana ao e taku: “Teuaei bon raon naba Iesu.” 57  Ma e kakewekewe ni kangai: “Neiko, I aki kinaa teuanne.” 58  Imwin tabeua te tai ao e a manga noria te aomata temanna ao e taku: “Boni ngkoe naba raoia.” Ma e taku Betero: “Nao, tiaki ngai.”+ 59  Ao tao teuana te aoa imwina ao e kamatoaa ana taeka te mwaane temanna ni kangai: “Bon raon naba Iesu teuaei bwa ni koauana, te I-Kariraia teuaei!” 60  Ma e taku Betero: “Nao, I aki ataa te bwai ae ko taekinna.” Ao ngke e kume n taetae ao e a rina naba n tang te moa. 61  Ao e tanrikaaki te Uea ao e katokaa matana n taraa Betero, ao Betero e uringa ana taeka te Uea ngke e kangai nakoina: “Ko na kakeaai tenua te tai n te bong aei imwain tangin te moa.”+ 62  Ao e otinako nako tinaniku, ao e tang ni korakai. 63  Ao a bwainingarea+ Iesu mwaane ake a teiakinna ao a oreia,+ 64  ao ngke a tia n rabuna ubuna ao a teimatoa n titirakinna ni kangai: “Ngkana te burabeti ngkoe, ao tuangira bwa antai ae oreiko?” 65  Ao a taekini baika bati riki ni kabuakakaa. 66  Ao ngke e a ngaina, ao a a kaai n ikotaki aia botaki aia unimwaane aomata n ikotaki+ ma mataniwi n ibonga ao taani koroboki, ao a kaira Iesu nakon aia ruu ni boowi kaain te Tanirim,* ao a taku: 67  “Ngkana bon te Kristo ngkoe, ao tuangira.”+ Ma e taku nakoia: “E ngae ngkana I tuangingkami, ma kam na bon aki naba kakoauaa. 68  Ao ngkana I titirakiningkami, ao kam na bon aki kaeka. 69  Ma imwin te tai aei, ao e na tekateka Natin te aomata+ i angaatain te Atua+ ae mwaaka.” 70  Ao a bane ni kangai: “Mangaia are boni ngkoe Natin te Atua?” E taku nakoia: “Ao ane kam a bon taekinna bwa ngaia ngai.” 71  A taku: “E aera ngkai ti kainnanoia riki taani kakoaua? Bwa ti a bon ongo mai wina.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “te kariki.” Te aeka ni kariki ae aki renganaki ma te iiti.
Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Ke, “te tabonibai.”
Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Ke, “te tabonibai.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Nora Nanon Taeka.