Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Ruka 20:1-47

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kakeaaki bongani mwiokoan Iesu (1-8)

  • Te kaikonaki ae taan ribana aika tiritiri (9-19)

  • Te Atua ao Kaitara (20-26)

  • Te titiraki ibukin te mangauti (27-40)

  • Te Kristo natin Tawita? (41-44)

  • Te kauring ni kaineti ma taani koroboki (45-47)

20  N te bong teuana ngke e tabe n angareirei nakoia te koraki n te tembora ma n tataekina te rongorongo ae raoiroi, ao a a roko mataniwi n ibonga* ma taani koroboki* ao unimwaane,  ao a taku nakoina: “Tuangira, e reke mai ia mwiokoam ni karaoi baikai? Ke antai ae mwiokoiko+ iai?”  E kaeka ni kangai nakoia: “Ngai naba N na titirakiningkami ao kam na tuangai:  E mwiokoaki mai ia Ioane bwa e na bwabetito, mai karawa ke mairouia aomata?”  Ao a iango i marenaia ni kangai: “Ngkana ti kangai, ‘Mai karawa,’ ao ane e na kangai, ‘Ma e aera ngke kam aki kakoauaa?’  Ma ngkana ti kangai, ‘Mairouia aomata,’ ao a na bane ni karebanaira n atibu aomata aikai n uaa matera, bwa a boni kakoauaa Ioane bwa te burabeti.”+  Mangaia are a kaeka ni kaotia bwa a aki ataia bwa e boboto mai ia.  E taku Iesu nakoia: “N na aki naba tuangingkami bwa te mwioko raa ae I karaoi iai baikai.”  E a karakina ngkanne nakoia aomata te kaikonaki aei: “E uniki kureebe n ana nne ni kureebe+ te mwaane temanna ao e angania taan ribana bwa a na riitinna,* ao e mwananga nakon te aba teuana ni kamaanna iai.+ 10  Ngke e a roko tain taiakin te kureebe, ao e kanakoa te toro nakoia taan ribana bwa a na anganna tibwangana tabeua man uaan te nne ni kureebe. Ma a batiboia+ taan ribana ao imwina a kanakoa n akea uotana. 11  Ma e a manga kanakoa te toro temanna. A batiboa naba are temanna arei ao a kabwainrangnga* ma ni kanakoa n akea uotana. 12  E a manga kanakoa naba are te kateniman, ma a kaikoakia naba ma ni kakionakoa. 13  E a taku ngkanne te tia bwaibwai n te nne ni kureebe, ‘Tera ae I riai ni karaoia? N nang kanakoa natiu ae rangi n tangiraki.+ A na bae ni karinea.’ 14  Ngke a noria taan ribana ao a taku i marenaia, ‘Aei are e na bwaibwai n te nne ni kureebe. Ti na tiringnga bwa e aonga n riki ana bwai bwa ara bwai!’ 15  Mangaia are a tewenakoa man te nne ni kureebe ao a tiringnga.+ Tera ngkanne ae e na karaoia nakoia naakai, te tia bwaibwai n te nne ni kureebe? 16  E na roko ao e na tiringia taan ribana, ao e na anga te nne ni kureebe nakoia tabeman.” Ngke a ongo aei ao a taku: “E na aki riki anne!” 17  Ma e katokai matana n taraiia ao e taku: “Tera ngkanne nanon te koroboki ae kangai: ‘Te atibu are a kaakia taani kateitei, e a riki bwa atibun te maninganinga* ae kakannato riki’?+ 18  Ane e bwakara te atibu aei, e na boni maeinikun.+ Ao ane e bwakaria te atibu, e na manatua.” 19  A ukoukora naba ngkekei tauana taani koroboki ma mataniwi n ibonga bwa a ataia bwa e taekinia n te kaikonaki aei, ma a maakuia aomata.+ 20  Ngke a a tia ni mamataukiroia ao a a kanakoia mwaane ake a karaba ni kateirakeia bwa a na baka n raoiroi, bwa a aonga ni kamwanea n ana taeka+ ao e na reke iai angaia ni kaburea nakon te tautaeka ao nako aani mwaakan te kowana. 21  Ao a titirakinna ni kangai: “Te tia Reirei, ti ataiko bwa ko bwabwaina te eti n am taeka ao n am angareirei, ao ko aki inanonano, ma ko angareirei i aon ana kantaninga te Atua n te aro ae boraoi ma te koaua. 22  E riai* n te tua bwa ti na anga te roo n rabwata nakoni Kaitara* ke e aki?” 23  Ma e ataa aia kamwane ao e taku nakoia: 24  “Kaota nakoiu te tenariati.* Antai taamneina ao arana ae iai aei?” A taku: “Kaitara.”* 25  E taku nakoia: “Mangaia ae angani Kaitara* akana ana bwai Kaitara,+ ma angan te Atua akana ana bwai te Atua.”+ 26  Ao a aki kona ni karekea bukinana n ana taeka i mataia aomata, ma a miroaroa n ana kaeka, ao a a kainabwabu. 27  Ma a kawaria tabeman Tarukaio* ake a taku bwa akea te mangauti,+ ao a titirakinna ni kangai:+ 28  “Te tia Reirei, e koroboki Mote nakoira ni kangai, ‘Ngkana e mate tarin te mwaane temanna ao e kitana buuna ao e aki kariki, ao e riai teuaei ni buuna neiei ma ni kariki ma ngaia ibukin tarina.’+ 29  Iai itiman taari mwaane ao e mare te karimoa ao e mate n aki kariki. 30  Ao ai aron naba are te kauoman, 31  ao e a manga mare ma neiei are te kateniman. Ao n tokina ai boni ngaiia ni kaitiman, a bane n aki kariki, ao a mate. 32  N tokina ao e a manga mate neierei. 33  Mangaia are antai i buakoia ae e na buuna neierei n te mangauti? Bwa a bane ni buunna naaka itiman.” 34  E taku Iesu nakoia: “A mamare natin te waaki ae ngkai i aon te aba,* 35  ma a bon aki mamare te koraki ake a katauaki bwa a na mangauti mai buakoia maate ma ni karekea te maiu n te waaki ae e na roko.+ 36  Ni koauana, a na aki kona ni manga mate, bwa kaanga ai aroia anera, ao ibukina bwa a na kautaki, a nang riki bwa natin te Atua. 37  Ma a na kautaki maate n aron are e kaotia naba Mote n rongorongon te aroka are urarake, ngke e arana Iehova* bwa ‘Atuan Aberaam ao Atuan Itaaka ao Atuan Iakoba.’+ 38  Bon Atuaia aika maiu ao tiaki Atuaia aika mate, bwa n ana taratara te Atua, a bane ni maiu.”+ 39  A kaeka tabeman taani koroboki ni kangai: “Te tia Reirei, e raoiroi ane ko atongnga.” 40  Bwa a aikoa ninikoria ni manga titirakinna riki. 41  Ma e a manga titirakinia ni kangai: “E aera ngkai a taekinna bwa te Kristo bon natin Tawita?+ 42  Bwa e taku Tawita n te boki ae Taian Areru, ‘E taku Iehova* nakon au Uea: “Tekateka i angaataiu 43  ni karokoa tiau ni kaakiia akana kairiribai nakoim, bwa nneni katokaani waem.”’+ 44  Mangaia are e atongaki Kristo iroun Tawita bwa ‘te Uea,’ ma e na kangaa ngkanne n riki bwa natina?” 45  Ao ngke a bane n ongora aomata ao e taku nakoia taan rimwina: 46  “Tarataraingkami mairouia taani koroboki ake a kan nanakonako ma aia kamwarai ao ni kani kamauraki n te aro ae rine n taabo ni mwakete, ao n tangiri kaintekateka i moa* n taian tinakoka* ao nne aika moan te rine ni baaka n amwarake,+ 47  ao a kuribwai aia auti* aine ake a a tia ni mate buuia, ao a kan taraaki n aroia ni kaananaui aia tataro. A na boni karekea motikan taekaia ae rangi ni kakaiaki.”*

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Nora Nanon Taeka.
N taraana taan ununiki a boraraoi ma te tia ababa bwa a na anganna tibwangana n uaan te aba anne bwa boon aia riiti.
Ke, “kamaamaea.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “eti.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Ke, “aika taiani kabanea n raoiroi.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “aia bwai.”
Ke, “n rawawata riki.”