Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 16:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaikonaki ae te toro ae aki raoiroi (1-13)

    • ‘Ane e kakaonimaki n ae uarereke e kakaonimaki naba n ae mwaiti’ (10)

  • Te Tua ao Ana Tautaeka n Uea te Atua (14-18)

  • Te kaikonaki ae teuae kaubwai ao Rataro (19-31)

16  E taku naba Iesu nakoia taan rimwina: “Iai temanna te aomata ae kaubwai ao iai ana toro* ae bukinaki bwa e bakataei ana bwai teuarei.  Mangaia are e weteia ao e taku, ‘Tera taekam ae I ongo? Anganai rongorongon am mwakuri ao N na kamwaawako man nakoam ni manatia bwa ko na aki tararuaa te auti.’  E taku ngkanne te toro arei i bon irouna, ‘Tera ae N na karaoia ngkai e a kabaneai man nakoau n toro au toka? E aki tau korakorau n ribana, ao I maamaa ni bubutii.  Aa! I ataa te bwai ae N na karaoia, n te aro ae a na butimwaeai iai aomata nakoni mwengaia, ngkana I a kabaneaki man nakoau n toro.’  Ao e weteiia naake a taarau iroun ana toka, temanna imwin temanna, ao e taku nakon are te moan, ‘Iraua baem iroun au toka?’  E kaeka ni kangai, ‘Tebubua te bwai ni baire* te oera are te oriwa.’ E taku nakoina, ‘Ao aei am beeba ni boraraoi ibukin te kataarau. Tekateka ni kabaitiko ni korea 50.’  Imwina ao e taku nakon are temanna, ‘Ao ngkoe, iraua baem?’ E taku, ‘Tebubua te bwai ni baire* te uita.’ E taku nakoina, ‘Ao aei am beeba ni boraraoi ibukin te kataarau ao korea 80.’  Ao te toka e kamoamoaa te toro arei ibukina bwa e bwaina te wanawana,* e ngae ngke e aki raoiroi arona. Bwa a wanawana riki natin te waaki ae ngkai i aon te aba* n aroia n reitaki ma aia roro, nakoia natin te oota.+  “I tuangingkami naba ae kangai: Karekeia raoraomi ni kabongana kaubwain+ te aonnaba ae aki raoiroi aei, bwa ngkana a a bane, ao ane a na mwaneingkami raoraomi aikai nakoni nne ni maeka+ ake a aki mamauna. 10  Ane e kakaonimaki nakon te bwai ae uarereke, ao e kakaonimaki naba nakon ae mwaiti, ma ane e aki kakaonimaki nakon te bwai ae uarereke ao e aki kakaonimaki naba nakon ae mwaiti. 11  Mangaia are ngkana kam aki kakaonimaki ni kaineti ma kaubwain te aonnaba ae aki raoiroi aei, antai ngkanne ae e na mwiokoingkami n te kaubwai ae koaua? 12  Ao ngkana kam aki kakaonimaki ni kaineti ma ana bwai temanna, antai ngkanne ae e na anganingkami te kaniwanga ae bon tau n reke iroumi?+ 13  Akea te toro ae kona n toro irouia tooka aika uoman, bwa ane e na ribaa temanna ao e na tangira are temanna, ke e na nimta temanna ao e na kakeaa bongan are temanna. Kam aki kona n toro iroun te Atua ao te Kaubwai.”+ 14  Ao a ongora ni baikai ni kabane Baritaio* aika bakimwane, ao a a bwainingareia.+ 15  Mangaia are e taku nakoia: “Boni ngkami te koraki aika kam karaoiroingkami i mataia aomata,+ ma e atai nanomi+ te Atua. Bwa te bwai are a iangoia aomata bwa e kakawaki, ao bon te bwai ae koro n ribaaki iroun te Atua.+ 16  “E tataekinaki te Tua ma aia taeka Burabeti ni karokoa ana tai Ioane. Ao ni moa mai ikanne, e a tataekinaki ana Tautaeka n Uea te Atua bwa te rongorongo ae raoiroi, ao a tebonna+ aomata n aekaia nako. 17  Ni koauana, a kai mauna karawa ma aonnaba, nakon ae e na mauna manin te taeka teuana ae koreaki n te Tua, n aki kakoroaki moa bukina.+ 18  “Bwa teuare buuraure ma buuna ao e a manga mare ma te aine temanna, e wene ni kimoa, ao teuare e a manga mare ma te aine are e buuraure buuna ma ngaia, e wene ni kimoa.+ 19  “Iai te aomata temanna ae kaubwai ae kukunnikainna ni kunnikai aika bobuaka booia,* ao e kukukurei ni katoabong ni baika moanibaa n tamaroa. 20  Ma iai te aomata ae te tia bubutii ae arana Rataro, ae e ninikiraki ni mataroan ana oo teuarei, ao e onrake n te kaboa, 21  ao e kani kangaea n tamruru ake a bwaka man ana taibora teuare kaubwai. Ao a roroko naba kamea n newenewei kaboana. 22  Ao imwin tabeua te tai, e a mate teuare te tia bubutii ao e uotakinako irouia anera nako rarikin Aberaam.* “E mate naba teuare kaubwai ao e kaiiaki. 23  Ao ngke e mena n te Ruanimate* ao e maraki, ao e euti matana ao e nora Aberaam mai kiraroa ma Rataro i rarikina.* 24  Mangaia are e wewete ao e taku, ‘Tamau ae Aberaam, nanoangaai ao kanakomaia Rataro bwa e na kateboa tabon tabonibaina n te ran, ma ni kamwaitoroa neweu, bwa I a korakai n te ai ae uramwaaka aei.’ 25  Ma e taku Aberaam, ‘Natiu, uringnga bwa ko rauaki ni baika raraoi i nanoni maium, ma a rereke baika bubuaka iroun Rataro. Ma n te tai aei e a kabebeteaki nanona ikai, ma ko a korakai ngkoe. 26  Ao irarikini baikai ni kabane, iai naba te kinono ae rangi ni bubura ae kamenaaki i marenara ma ngkami, mangaia are te koraki ake a kan nakoimi mai ikai, a aki kona, ao a aki kona naba ni kawarira aomata mai ikanne.’ 27  E taku ngkanne teuarei, ‘Ngkana ngaia anne, ao I a butiiko tamau, bwa ko na kanakoa Rataro nakon ana auti au karo, 28  bwa iai niman tariu, ma e na kamataataia raoi, bwa a aonga n aki roko n te tabo ae kammaraki aei.’ 29  Ma e taku Aberaam, ‘Bon iai Mote ma Burabeti irouia, ke a ongora irouia.’+ 30  E taku ngkanne teuarei, ‘Tiaki ngaia anne tamau ae Aberaam, ma ngkana e kawariia temanna mai buakoia maate, ao a na rairi nanoia.’ 31  Ma e taku nakoina, ‘Ngkana a aki ongo irouni Mote+ ma Burabeti, ao a na aki naba anaaki nanoia ngkana e uti temanna mai buakoia maate.’”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te manatia n te auti.”
Ke, “te bwai ni baire ae te bwate.” Teuana te bwate titeboo ma 22 te rita (5.81 te kaaran). Nora Buk. B14.
Ke, “tebubua te bwai ni baire ae te kore.” Teuana te kore titeboo ma 220 te rita. Nora Buk. B14.
Ke, “e bwaina te nanowanawana; e bwaina te iangoraoi.”
Ke, “te tai aei.” Nora Nanon Taeka, “Waaki ae ngkai.”
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “te beboo ma te rinen.”
Kuriiti, “nakoni bwanibwanin Aberaam.”
Ke, “Eriti,” ae taekan ruanimaten te botannaomata. Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, “i bwanibwanna.”