Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Ruka 11:1-54

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aron te tataro (1-13)

    • Te tataro ni katoto (2-4)

  • E kanakoia taimonio tabonibain te Atua (14-23)

  • E a oki te taimonio (24-26)

  • Te kukurei ni koaua (27, 28)

  • Ana kanikina Iona (29-32)

  • Tauran te rabwata (33-36)

  • E na reke kaia taani mwamwanaa te aba (37-54)

11  E tataro Iesu n te tabo teuana ao ngke e a tia, ao e taku nakoina temanna irouia taan rimwina: “Te Uea, reireinira n tataro, n aron Ioane ngke e reireinia taan rimwina.”  Mangaia are e taku nakoia: “Ngkana kam tataro ao kangai, ‘Tamara, e bia katabuaki*+ aram. E bia roko+ am Tautaeka n Uea.  Anganira kanara* ni katoabong ae ti a tau iai.+  Ao kabwarai ara bure,+ bwa ti kabwarai naba aia bure* akana bure nakoira,+ ao tai kariaia bwakara n te kariri.’”*+  Ao e taku nakoia: “Ngkana tao iai temanna iroumi ae iai raoraona, ao e kawaria n te nukanibong ao e kangai nakoina, ‘Nao, N na kabaeai n tenua te kariki,  bwa e a tibwa roko naba ngkai raoraou temanna mani mwanangana ao akea au nikira nakoina.’  Ma e kaeka are i nanon te auti ni kangai, ‘Tai kakiriweai. E a roka te mataroa, ao I a matu ma natiu aika uarereke n te nne ni wene. I a aki kona n teirake ao n anganiko te bwai teuana.’  I tuangingkami, bwa e ngae ngkana e na aki teirake n anganna te bwai teuana ibukina ngkai raoraona, ma e na bon teirake n anganna te baere e kainnanoia ibukina bwa e nanomwaaka ni bubutii.+  Mangaia ae I taku nakoimi, teimatoa ni bubutii+ ao kam na anganaki, teimatoa n ukeuke ao kam na kunea, teimatoa ni karebwerebwe ao e na kaukaki nakoimi.+ 10  Bwa ane e bubutii e na anganaki,+ ao ane e ukeuke e na kunea, ao ane e karebwerebwe e na kaukaki nakoina. 11  Bwa ni koauana, antai te karo i buakomi ae ngkana e bubutii natina te ika, ao e na anganna te naeta bwa oneani mwin te ika?+ 12  Ke ngkana e bubutii te bunnimoa ao e na anganna te tikaobian? 13  Mangaia ae e ngae ngke kam buakaka ma kam ataa te angania natimi bwaintangira aika raraoi, ao ai batira riki ngkanne nanon te Tama are i karawa ni kan anga te taamnei ae raoiroi nakoia akana butiia!”+ 14  Imwina ao e a kanakoa te taimonio+ mairoun te aomata ae baennewe, ao ngke e a otinako te taimonio ao e a taetae naba teuare baennewe, ao a a miroaroa+ te koraki ae bati. 15  Ma a taku tabeman mai buakoia: “E kanakoia taimonio teuaei ni mwaakani Beretebuba* ae aia tia tautaeka taimonio.”+ 16  Ao ake tabemwaang a kairoroa mairouna te kanikina+ mai karawa bwa a na kataia. 17  E atai aia iango+ ao e taku nakoia: “A na bwaka tautaeka n uea nako ngkana a a manga buaka i marenaia kaaina, ao e na mangao te utu ngkana a unraa kaaina i marenaia. 18  N aron naba anne, ngkana e kaitaraa i bon irouna Tatan, ao e na kangaa ngkanne n teimatoa ueana? Bwa kam taku bwa I kanakoia taimonio ni mwaakani Beretebuba. 19  Ngkana I kanakoia taimonio ni mwaakani Beretebuba, ao a kanakoia taimonio ni mwaakan antai ami aomata? Anne bukina ae a na motiki iai taekami bwa kam kairua. 20  Ma ngkana I kanakoia taimonio n tabonibain te Atua,+ ao e a bon tia n roko ana Tautaeka n Uea te Atua, ma kam aki ataia.+ 21  Ngkana e tararuaa ana auti te aomata ae aintoa ae a toamau ana bwai ni buaka, ao a na mano ana bwai. 22  Ma ngkana e niniaki iroun temanna ae korakora riki nakoina ao e konaaki irouna, ao teuare tokanikai e na uotaanako ana bwai ni buaka ni kabane teuarei ake e onimakin, ao e na tibwainako baike e anai mairoun teuare konaaki. 23  Ane e aki boutokaai ao e boni kaitaraai, ao ane e aki buokai n ikotiia aomata, ao e kamaenakoia.+ 24  “Ngkana e otinako te taimonio mairoun te aomata, ao e ribuakon taabo aika mwauteretere ni kakaaea nnena ni motirawa, ma ngke e a aki reke, ao e taku, ‘N na okira au auti are I mwaing mai iai.’+ 25  Ao ngke e a roko iai ao e noria bwa e a tia n iaakinaki te auti anne ma ni katamaroaaki. 26  Ao e nako ni kairiia raona n taimonio aika itiman aika buakaka riki nakoina, ao a rin iroun teuarei ni mamaeka irouna. Ao e a buakaka riki aron te aomata arei nakon arona are mai mwaina.” 27  Ao ngke e kume n taekini baikai ao e a takarua naba nakoina te aine temanna mai buakon te koraki ni kangai: “E a kukurei neiere uouotiko i nanoni birotona ma ni kammammako!”+ 28  Ma e taku: “Tiaki, bwa a a kukurei riki te koraki ake a ongo ana taeka te Atua ma n toua mwina!”+ 29  Ngke a a baneakinna te koraki ae bati ao e a taku naba: “Te roro aei bon te roro ae buakaka. A bubutii te kanikina, ma akea te kanikina ae a na anganaki bwa tii ana kanikina Iona.+ 30  Bwa n aron Iona+ are riki bwa te kanikina nakoia kaain Ninewe, ao ai aron naba Natin te aomata nakoia kaain te roro aei. 31  E na kautaki ueannaineni maiaki+ n tain te motikitaeka ma kaain te roro aei, ao e na kabuakakaia, bwa e roko neiei mai tabon aonnaba n ongora n ana taeka n rabakau Toromon. Ma noria! iai ikai temanna ae kakannato riki nakon Toromon.+ 32  A na uti mwaanen Ninewe n tain te motikitaeka ma kaain te roro aei, ao a na kabuakakaa te roro aei, ibukina bwa a rairi nanoia ngaiia n te rongorongo are e taekinna+ Iona nakoia. Ma noria! iai ikai temanna ae kakannato riki nakon Iona. 33  Ngkana e kauraa te taura te aomata, ao e aki katikua n te ruu ae raba i aantano ke i aan te bwaene,* ma e katokaa i aon te kaintaura,+ bwa a aonga n nora te oota akana rin n te auti. 34  Tauran te rabwata matam. Ngkana e kaatuua taraan te bwai ae tii teuana* matam, ao e na oota* ngkanne rabwatam ni kabane. Ma ngkana e babakantang,* ao e na roo+ ngkanne rabwatam. 35  Mangaia ae tarataraiko raoi, bwa te oota ane i nanom bon te oota ao tiaki te rotongitong. 36  Mangaia ae ngkana e oota rabwatam ni kabane ao akea ae roo naba teutana iai, ao e na ootanako n aron uran te taura ae anganiko ootana.” 37  Ngke e a tia n atonga aei, ao e a butiiaki iroun te Baritaio* temanna bwa e na amwarake ma ngaia. Ngaia are e a rin ma n tekateka n rarikiriki n te taibora. 38  Ma e mimi te Baritaio aei ngke e noria n aki teboki* baina moa imwain te amwarake.+ 39  Ma e taku te Uea nakoina: “Ngkami aika Baritaio, kam kaitiaka tinanikun te mwangko ma te raurau, ma a onrake nanomi n te nanonrang ma te buakaka.+ 40  Kam baba! Tiaki e karaoa tinanikun te bwai te Atua, ao e karaoa naba nanona? 41  Ma aanga ami bwaintituaraoi* ake a nako mai nanomi, ao noria! a na bane n itiaki baika irekereke ma ngkami. 42  Ma a na reke kaimi Baritaio, ibukina bwa kam anganga kabwian te minte* ma te rue* ao aroka+ ake a kakanaki riki tabeua, ma kam tarariaoa taekan te kaetitaeka ae riai ma tangiran te Atua! Kam kabaeaki bwa kam na kabwianibwai ni baikai, ma kam na aki naba kakeai ake tabeua.+ 43  A na reke kaimi Baritaio, ibukina bwa kam tangiri kaintekateka i moa* n taian tinakoka* ma kakamaurakimi irouia aomata n te aro ae rine n taabo ni mwakete!+ 44  A na reke kaimi ibukina bwa ai aron ruanimate* ngkami ake a aki noraki,*+ are a nakonako aomata i aoia ao a aki ataia!” 45  E kaeka temanna ae rabakau n te Tua ao e taku nakoina: “Te tia Reirei, ko kaunira ngkanne ngkai ko atongi baikai.” 46  Ao e taku Iesu: “A na reke naba kaimi ngkami aika kam rabakau n te Tua, ibukina bwa kam karawawataia aomata n uotaia aika rangi n tinebu, ma kam aki ringi naba teutana n tabonibaimi teaina!+ 47  “A na reke kaimi, ibukina bwa kam katei ruanimateia* burabeti, ma a bon tiringaki+ irouia ami bakatibu! 48  Kam bon atai aia mwakuri ami bakatibu, ma kam boni kariaia naba. Bwa a kamateia burabeti ma kam karaoi ngkami ruanimateia burabeti.+ 49  Anne bukina ae e taku naba te Atua ni wanawanana: ‘N na kanakoia burabeti ma abotoro nakoia, ao a na tiringia ma ni bwainikirinia tabeman mai buakoia, 50  n te aro are e na bukinaki iai* te roro aei n raraaia burabeti ni kabane, ake a katutuaki mani moan rikin te botannaomata,+ 51  man raraan Abera+ ni karokoa raraan Tekaria, are kamateaki i marenan te baonikarea ao te auti.’*+ Eng, I tuangingkami bwa e na boni bukinaki iai* te roro aei. 52  “A na reke kaimi ngkami akana kam rabakau n te Tua, ibukina bwa kam uotaanako kiingin te atatai, bwa kam aki kan rin ao kam tukiia ake a kan rin!”+ 53  Mangaia are ngke e a otinako Iesu mai ikekei, ao a keerakeia taani koroboki* ma Baritaio n te aro n iowawa, ao a kabatiaa titirakinana ni baika bati, 54  ao a tataraia bwa tao a na kona ni kamwanea n ana taeka.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Itiaki; Tabu.”
Kuriiti, “te kariki.”
Kuriiti, “taarau.”
Kuriiti, “tai kairira nakon te kaririaki.”
Te ara ae kaineti nakon Tatan.
Ke, “te bwaene ae te bwai ni baire.”
Ke, “itiaki.” Kuriiti, “bebete.”
Ke, “onrake n te oota.”
Kuriiti, “buakaka.”
Nora Nanon Taeka.
Ae taekani kaitiakana n aron ae katauaki n te tua.
Ke, “bwaintangira nakoia akana maiu ni kainnano.” Nora Nanon Taeka.
Te minte bon te aroka ae kabonganaaki bwa renganan te amwarake.
Kuriiti, peʹga·non’. Te aroka ae kabonganaaki ibukin te bwainnaoraki ao renganan te amwarake.
Ke, “aika taiani kabanea n tamaroa.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ruanimate ni kauring.”
Ke, “ruanimate ake a aki kanikinaeaki.”
Ke, “ruanimate ni kauring.”
Ke, “ukoukoraki mairoun.”
Ke, “tembora.”
Ke, “tangiraki raraaia mairouia.”
Nora Nanon Taeka.