Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Obaria 1:1-21

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E na karinanoaki Etom ae kainikatonga (1-9)

  • Iowawaan Etom nakon Iakoba (10-14)

  • Ana bong Iehova n ekiianako natannaomata (15, 16)

  • E na kaokaki aroia tibun Iakoba (17-21)

    • Iakoba e na kamaunaa Etom (18)

    • E na bwaina te nakoa n uea Iehova (21)

 Ana miitara Obaria:* E kangai ana taeka te Uea ae Moan te Rietata ae Iehova ni kaineti ma Etom:+ “Ti a tia n ongo te rongorongo mairoun Iehova,E a tia ni kanakoaki te tia tei nako buakoia natannaomata ao e kangai: ‘Teirake, ti na katauraoi nakon te buaka n ekaanako neiei.’”+   “Noria! I kamangoriko i buakoia natannaomata,Ko bon ribaaki.+   E mwamwanaiko ana kan rarabakau nanom,+Ngkoe ae ko maeka n tabwenan te bwaa,Ko maeka n te tabo ae rietata, ao ko taku i nanom,‘Antai ae kona ni karuoai nako aontano?’   E ngae ngkana ko karietaa* am tabo ni maeka n aron te ikare,Ke ko kaaki ngaom i buakon itoi,Ma N na boni karuoko mai ikanne,” bon ana taeka Iehova.   “Ngkana a roko iroum taan iraa, ao taani kamwarua n te bong,(Ko a kamaunaaki kangaa!)* Tiaki a na bon tii iraea ae a tangiria? Ke ngkana bon taan ikotii kureebe aika a na roko iroum,Tiaki a na katikui tabeua bwa bwaai ni karemrem?+   A a ukoukoraki kangaa kanoan Etau! A a kuribwaiaki kangaa aia bwai aika kakawaki aika karabaaki!   A kairiko nakon te tia. A bane ni mwamwanaiko raoraom.* A tokanikai i aom mwaane ake a raoi ma ngkoe. A na kaaki te karaun i aam te koraki ake a kang kariki ma ngkoe,Ma ko na bon aki ataia.   N te bong anne,” bon ana taeka Iehova,“Ao tiaki N na kamaunaia te koraki aika wanawana mai Etom,+Ao te koraki aika ataibwai man ana aono Etau ae maungaunga?   Ao a na maakunrang am tia buaka+ ngkoe ae Teman,+Ibukina bwa a na kamaunaaki ni kamateaki aomata n tatabemania nako ake n ana aono Etau ae maungaunga.+ 10  E na rabuniko te kamaamaeaki+Ibukin te iowawa are e karaoaki nakon tarim are Iakoba,+Ao ko na mauna n aki toki.+ 11  N te bong are ko tii teitei iai ni mataku,N te bong are e kairakinako iai ana taanga ni buaka teuaei irouia ianena bwa taenikai,+Ngke a rin iabatera ni mataroan ana oo ao ni karaoa te ananga ni katekeraoi+ ibukin Ierutarem,Ao ko riki naba ngkoe bwa kaanga ai aroia. 12  Ko aki riai ni kakatonga ibukin ana bong tarim, are ana bongi n tekebuaka,+Ko aki riai ni kimwareirei ibukia kaain Iuta n aia bong ni kamateaki,+Ao ko aki riai n taetae n rangi ni kamoamoa n aia bongi n rawawata. 13  Ko aki riai n rin ni mataroan aia oo au aomata n aia bong ni kabuanibwai.+ Ko aki riai ni kakatonga ibukin rawawatana n ana bong ni kabuanibwai,Ao ko aki riai ni kaaki baim i aoni kaubwaina n ana bong ni kabuanibwai.+ 14  Ko aki riai n tei i tutani kawai bwa ko na kamateia ana aomata ake a reke birinakoia,+Ao ko aki riai n anganako ana aomata ake a reke maiuia ni bongin te rawawata.+ 15  Bwa e a kaan ana bong Iehova n ekiianako natannaomata ni kabane.+ E na karaoaki nakoim aron are ko a tia ni karaoia.+ E na manga oki nako aon atum arom are ko karaoia nakoia tabemwaang. 16  Bwa a na teimatoa natannaomata ni kabane ni moi+N arom ni moi i aon au maunga ae tabu. A na moi ao a na ongnga,Ao a na riki bwa kaanga ai aron ae bon akea ngaiia. 17  Ma a na boni mena i aon te Maunga ae Tion te koraki ake a reke maiuia,+Ao e na tabu,+Ao tibun Iakoba a na bwaini bwaai ake bon aia bwai.+ 18  A na riki tibun Iakoba bwa te ai,Ao tibun Ioteba bwa te ura,Ao tibun Etau bwa te uteute ae mwau. A na kaurarakei ao ni kabueki,Ao e na bon akea tibun Etau+ ae e na reke maiuna,Bwa bon Iehova ae taekinna. 19  A na abana te Nekebo* ao ana aono Etau+ ae maungaunga,Ao te Tiebira* ao abaia I-Biritia.+ A na bwaina ana tawaana Eberaim ao tawaanan Tamaria,+Ao Beniamin e na abana Kireata. 20  Ao taenikain te tano ae katabukaki* aei+Ae taekaia tibun Iteraera, a na bwaina abaia tibuni Kanaan ni karokoa Tarebata.+ Ao taenikain Ierutarem ake a mena i Tebarata, a na abani kaawan te Nekebo.+ 21  Ao a na waerake taani kamaiu nako aon te Maunga ae Tion,Bwa a na motika taekan ana aono ae maungaunga Etau,+Ao e na bwaina te nakoa n uea Iehova.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ae nanona, “Ana Toro Iehova.”
Ke tao, “ko kiba i eta.”
Ke tao, “Mwaitira ae a na kamauna?”
Ke, “te koraki aika boraraoi ma ngkoe.”
Ke, “Maiaki,” ae taekani maiakin te Aba ni Berita.
Ke, “te aba ae rinano.”
Ke, “te nono.”