Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Neemia 5:1-19

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E katoka te ribuaka Neemia (1-13)

  • E aki bangaomata Neemia (14-19)

5  Ma e korakora tangia aomata ma buuia ao a a ngurengure ni kaaitaraia tariia ake I-Iutaia.+  A taku tabeman: “Ti a rangi ni bati ngaira ma natira mwaane ao natira aine. Ti riai ni karekea te uita* bwa ti na kanna ao ti na teimatoa ni maiu.”  A taku ake tabemwaang: “Ti anga ara tawaana ma ara nne ni kureebe ao ara auti bwa bwaai ni kaboomwi, bwa e aonga n reke te uita n tain taren te amwarake.”  Ma a taku ake tabemwaang: “Ti a tia n tangomwane ibukin ara tawaana ma ara nne ni kureebe, bwa te angabwai ibukin te uea.+  Bon titeboo ngkai irikora ao raraara ma tarira,* ao natira bon aekakia naba natiia, ma ti riai ngaira ni kanakoia natira mwaane ma natira aine bwa a na tautoronaki,+ ao a a kaman tautoronaki tabeman natira aine. Ma bon akea korakorara ni katoka aei, ibukina bwa a a bwainaki ara tawaana ma ara nne ni kureebe irouia tabemwaang.”  I a rangi n un ngke I ongo tangia ma taeka aikai.  Mangaia are I iaiangoi baikai i nanou, ao I kauntaekaia ma bwaanuea ao taan tautaeka ake taiani kauoman, ao I taku nakoia: “Kam kairoroa te bakao* mairouia oin tarimi+ n tatabemaningkami nako.” Irarikin anne ao I bairea te botaki ae bubura ibukini kaetan te baei.  Ao I taku nakoia: “Ti a tia ni kabooia ni kaokiia tarira aika I-Iutaia ake a kaboonakoaki ngkoa nakoia natannaomata, ma ngkami ngkai kam nang kaboonakoia oin tarimi,+ ao te koaua bwa a na manga kaboonakoaki ni kaokaki nakoira?” Ao a aki ngongongo, ao akea te bwai ae a kona n taekinna.  Ao I taku: “E aki raoiroi te bwai ae kam karaoia. Tiaki kam riai n nakonako ni maakakin Atuara,+ bwa a aonga n aki kona ni kabuakakaira natannaomata ake aiara? 10  Irarikina, ngai ma naake tariu ao naake au tabonibai, ti kataarauia naba nakanne n te mwane ao n te uita. Taiaoka ma ti a katoka te katangobwai ae bakaonaki.+ 11  Taiaoka ma manga kaoki nakoia n te bong naba aei aia tawaana,+ aia nne ni kureebe, aia nne n oriwa, ao aia auti, n ikotaki ma bakaon* te mwane, te uita, te wain ae boou, ao te oera, ake kam kataarauia iai.” 12  Ao a kaeka ni kangai: “Ti na manga kaoki baikai nakoia ao ti na aki tangiri booni mwia. Ti na karaoa raoi ane ko taekinna.” Mangaia are I weteiia ibonga* ao I kairiia mwaane akanne bwa a na taetae n tuea bwa a na kawakina te berita aei. 13  I taeaanako naba rabin au kunnikai* ao I taku: “Ane e aki kakororaoa nanon te berita aei ao e bia taeianako n te aro aei te Atua ae koaua mai nanon ana auti ao man ana bwai nako. E na taeakinako n te aro aei ma n tiku n akea ana bwai.” Ao e kangai te botaki n aomata: “Amen!”* Ao a karaoiroa Iehova, ao a karaoa are a beritanna aomata akekei. 14  Ao man te bong are e mwiokoai iai bwa N na riki bwa aia kowana+ n te aba ae Iuta, man ana ka-20 n ririki n tautaeka+ te Uea are Atatokititi+ ni karokoa ana ka-32 n ririki,+ ao I aki roko n te kana te amwarake are bwaunan te kowana ae riai n anganaki, ngai ma naake tariu i nanon 12 te ririki.+ 15  Ma a karawawataia aomata kowana ake imwaiu, ao a teimatoa n anai mairouia 40 te tiekera* n tirewa ibukin te amwarake ao te wain ni katoabong. A karawawataia naba aomata naake aia tabonibai. Ma ngai I aki karaoa anne+ ibukini maakakin te Atua.+ 16  Irarikin anne, I anga baiu ni mwakuria te oo aei, ao akea te tawaana ae reke iroura.+ A bane au tabonibai n ikotaki ikekei ibukin te mwakuri. 17  Iai I-Iutaia ma taan tautaeka ake taiani kauoman aika 150 mwaitiia, aika a amwamwarake n au taibora, n ikotaki naba ma te koraki ake a roko iroura mai buakoia natannaomata. 18  E katauraoaki ibukiu* ni katoabong temanna te kao mwaane, tiibu aika rangi n raoiroi aika onoman, ao mannikiba, ao te wain ae bati n aekana nako teuana te tai ni katoa tebwina te bong. N aki ongei baikai ni kabane, ma I bon aki roko n te kairoroa te amwarake are bwaunan te kowana ae riai n anganaki, ibukina bwa a a kaman uota te uota ae rawawata aomata n aia beku. 19  Uringai ngkoe ae Atuau ma te akoaki,* ibukini bwaai ni kabane ake I karaoi ibukia aomata aikai.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ebera, “titeboo irikora ma irikoia tarira.”
Ke, “te kataarau ae bati te raka iai.”
Ebera, “te katebubua,” ae kaineti nakon te bakao ae 1 te katebubua n teuana te namwakaina.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, “taeaanako bwanibwaniu.”
Ke, “Ngaia anne!”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “ni bon au kabanemwane.”
Ke, “ibukin te raoiroi.”