Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Neemia 13:1-31

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Bitaki riki aika raraoi mairoun Neemia (1-31)

    • E riai n anga te aba te kabwianibwai (10-13)

    • E na karineaki te bongi n Taabati (15-22)

    • E kabuakakaaki te imaremare ma ianena (23-28)

13  N te bong anne ao e a warekaki ana boki Mote ao a ongora aomata,+ ao e kuneaki ae mwakoro iai ae a aki riai tibun Ammon ke tibuni Moaba+ ni kaaina ana botaki n aomata te Atua ae koaua,+  bwa a aki anga te kariki ao te ran nakoia tibun Iteraera, ma n oneani mwin anne, a kabooa Baraam bwa e na kamaraiaia.+ Ma e bita te kamaraia anne Atuara nakon te kakabwaia.+  Ngke a bon ongo naba ngkekei taekan te Tua, ao a a kaokoroia te koraki nako ake kanoaia ianena*+ mai buakoia tibun Iteraera.  Ao imwain aei, ao te ibonga* are tararuai taian ruu ni kaikobwai* ake n ana auti* Atuara+ bon Eriatiba,+ are ana koraki Tobia.+  E katauraoa te ruu ni kaikobwai* teuana ae bubura ibukin teuaei, are te tabo are a kakatuka ngkoa iai te karea ae te amwarake, te ribano,* ao bwaai ni mwakuri, ao katebwinani mwakoron* te uita,* te wain ae boou, ao te oera,+ ake baike a riai n anganaki tibun Rewi,+ taan anene, ao taan teiakina mataroan te oo, n ikotaki naba ma te angabwai ibukia ibonga.+  Ao n taai aikai ni kabane ao I aki mena i Ierutarem, bwa I nakon te uea n ana ka-32 n ririki+ n tautaeka Atatokititi+ are Ueani Baburon, ao tabeua te tai imwina riki I a bubutii anaakin au motirawa.  Ao I a roko i Ierutarem ao I nora te bwai ae rangi ni buakaka are e a tia ni karaoia Eriatiba+ ibukin Tobia,+ n arona ni katauraoa te ruu ni kaikobwai ibukin teuaei n te katawanang are n ana auti te Atua ae koaua.  E rangi n aki kakukurei te baei irou, ngaia are I a tetewenakoi bwain ana auti Tobia i tinanikun te ruu ni kaikobwai.*  Imwin anne ao I tua, ao a kaitiakii taian ruu ni kaikobwai,* ao I kaoki nako iai bwain ana auti te Atua ae koaua,+ ma te karea ae te amwarake ao te ribano.*+ 10  I kunea naba bwa a aikoa anganganaki tibwangaia+ tibun Rewi,+ ngaia are a a nako tibun Rewi ao taan anene ake a beku, nakon aia tawaana+ n tatabemania nako. 11  Ngaia are I a boaiia taan tautaeka ake taiani kauoman+ ao I taku: “E aera ngkai e a kaakaki taekan ana auti te Atua ae koaua?”+ Ao I ikotiia tibun Rewi ao I kaokiia nakon tabeia. 12  Ao a bane kaain Iuta n uotii ni karini katebwinani mwakoron+ te uita, te wain ae boou, ao te oera, nakon ruu ni kaikobwai.+ 13  Ao I mwiokoa Teremia are te ibonga, ma Tatoka are te tia kaewewe,* ao Betaia are temanna i buakoia tibun Rewi, bwa a na tararuai taian ruu ni kaikobwai, ao Aanan are natin Takura are natini Matania bwa aia tia ibuobuoki, bwa a iangoaki mwaane aikai bwa a kona n onimakinaki. Tabeia naakai bwa a na karaoa te tibwatibwa nakoia tariia. 14  Ko na uringai+ ngkoe ae Atuau ni kaineti ma te baei, ao tai kamaunai au mwakuri aika kaota te tangira ae koaua* are I karaoia ibukin ana auti Atuau ma beeku ake iai.*+ 15  Ni boong akanne ao I noriia kaain Iuta n toutoui kureebe n te nne ni kamanti kureebe n te bongi n Taabati,+ ao a uotii ni karin taian uita ao ni katokai i aoia taongki, ao a uotii taiani wain, kureebe, biiku, ao ai uota n aekaia nako, nako nanon Ierutarem n te bongi n Taabati.+ Ngaia are I a anga te kauring nakoia ni kaineti ma kaboonakoan taian tianaki n te bong anne.* 16  Ao I-Turo ake a maeka n te kaawa a uotii ni karin iika ao bwaai n iokinibwai n aekaia nako, ao a kaboonakoi n te bongi n Taabati+ nakoia kaain Iuta ake a mena i Ierutarem. 17  Ngaia are I a boaiia bwaanuean Iuta ao I taku nakoia: “E aera ngkai kam karaoa te bwai ae buakaka aei, ma n urua naba te bongi n Taabati? 18  Tiaki aei are a karaoia ngkoa ami bakatibu, ai ngaia are e a karokoa iai te kabuanibwai aei ni kabane i aora Atuara, ao i aon naba te kaawa aei? Kam a karakaa riki ngkai te urarake n un n ekiianako tibun Iteraera n aromi n urua te bongi n Taabati.”+ 19  Ai ngaia are n te tai naba are e nang roo iai mataroan oon Ierutarem imwain te bongi n Taabati, ao I tua bwa a na kainaki mataroa. Ao I taekina naba are a aki riai ni kauki ni karokoa ae e a bwakanako te bongi n Taabati. Ao I kateiia tabeman au tabonibai ni mataroan te oo, bwa a aonga n akea uota aika a na karinaki n te bongi n Taabati. 20  Ngaia are a a tiku i tinanikun Ierutarem n te tairiki taan iokinibwai ao taani kaboonakoi bwaai n aekaia nako, te taina ke uatai. 21  I a anga ngkanne te kauring nakoia ao I taku nakoia: “E aera ngkai kam a tiku i matan te oo n te tairiki? Ngkana kam a manga karaoia riki, ao N na kanakoingkami ma te matoa.” Man te tai anne ao a aikoa manga roko n te bongi n Taabati. 22  Ao I tuangia tibun Rewi bwa a riai ni kakaitiakiia i bon irouia, ao n roko n tantani ni mataroan te oo bwa a na kateimatoa tabun te bongi n Taabati.+ Ko na uringa naba te baei ibukiu Atuau, ao nanoangaai ni kaineti ma am tangira ae bati ae koaua.*+ 23  Ni boong naba akanne ao I noriia I-Iutaia ake a mare ma aine+ ake I-Atoto,+ tibun Ammon, ao tibuni Moaba.+ 24  A taetae n Atoto iterani mwaitiia natiia, ao n aia taetae botannaomata ake a kakaokoro, ma akea i buakoia ae e kona n taetae n aia taetae I-Iutaia. 25  Ngaia are I a boaiia ao I taetae ni karekei kaia, ao I oreiia mwaane tabeman+ ao I routi tabeua irannatuia, ao I kairoroiia bwa a na taetae n tuea iroun te Atua ni kangai: “Kam aki riai n anga natimi aine nakoia natiia mwaane, ao kam aki riai ni butimwaea temanna mai buakoia natiia aine ibukia natimi mwaane ke i bon ibukimi.+ 26  Tiaki bon ibukini baikai are e bure naba iai Toromon are Uean Iteraera? Bon akea te uea ae ai arona+ i buakoia natannaomata aika bati, ao e tangiraki iroun Atuana,+ n te aro are e a karikia te Atua bwa te uea i aoia tibun Iteraera ni kabane. Ma a karekea naba teuaei n te bure buuna ake ianena.+ 27  E a bon aki kona ni kakoauaaki ae kam kona ni karaoa te aro ae rangi ni buakaka aei, n aki kakaonimaki nakon Atuara n aromi ni mare ma aine aika ianena, tiaki ngaia?”+ 28  E riki temanna te mwaane mai buakoia natin Ioiata+ are natin Eriatiba+ are te ibonga ae rietata,* bwa buun natin Tanebarata+ are te Oronaite. Mangaia are I a kakionakoa mairou. 29  Ko na uringia ngkoe ae Atuau, ibukina bwa a kamwaraea te nakoa n ibonga, ao te berita naba are karaoaki ma ibonga+ ao tibun Rewi.+ 30  Ao I kaitiakiia mani kamwaraia nako ianena ao I angania ibonga tabeia ma tibun Rewi, temanna ma temanna ma ana beku,+ 31  ao I bairea karekean te aia+ n taai aika baireaki ao ibukini moan uaanikai aika tawaa. Uringai ngkoe ae Atuau ma te akoaki.*+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te kanoa ae irengan.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taabo n amwarake.”
Ke, “tembora.”
Ke, “te tabo n amwarake.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te kabwianibwai man.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Ke, “te tabo n amwarake.”
Ke, “taabo n amwarake.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “te tia koroboki.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “kawakinana.”
Ke tao, “anga te kauring nakoia n te bong anne bwa a na aki kaboonakoi tianaki.”
Ke, “tangira ae bati ae kona n onimakinaki.”
Nora Nanon Taeka, “Ibonga ae rietata.”
Ke, “ibukin te raoiroi.”