Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Neemia 10:1-39

KABWARABWARAANI KANOANA

  • A kariaia bwa a na kakairi n te Tua (1-39)

    • “Ti na aki kaaki taekan ana auti Atuara” (39)

10  Aikai te koraki ake a kakoauaa te berita ao ni kaaki aia bwai ni kanikina iai:+ Neemia are te kowana,* are natin Akaria,Ao Tetekia,  Teraia, Ataria, Ieremia,  Batiura, Amaria, Marekiia,  Atuti, Tebanaia, Maruka,  Arim,+ Meremota, Obaria,  Taniera,+ Kinneton, Baruka,  Meturam, Abiia, Miiamin,  Maatia, Birikaira, ao Temaia, naakai bon ibonga.*  Aikai naba tibun Rewi: Ietua are natin Atuania, Binnui mai buakoia natin Enatata, Katemiera+ 10  ao tariia aika Tebanaia, Oria, Kerita, Beraaia, Aanan, 11  Miika, Reoba, Atiabaia, 12  Takura, Terebaia,+ Tebanaia, 13  Oria, Bani, ao Beninu. 14  Aikai aia mataniwi aomata: Baroti, Baatamoaba,+ Eram, Taatu, Bani, 15  Bunni, Atukata, Bebai, 16  Atoniia, Bikiwai, Arin, 17  Aitera, Etekia, Atiura, 18  Oria, Atuum, Beitai, 19  Ariba, Anatota, Nebai, 20  Makebiati, Meturam, Eitira, 21  Metetabera, Tatoka, Iarua, 22  Beratia, Aanan, Anaia, 23  Ootea, Aanania, Atiuba, 24  Aroeti, Bira, Tiobeki, 25  Reum, Atiabena, Maateia, 26  Aiia, Aanan, Anan, 27  Maruka, Arim, ao Banaa. 28  Ao nikiraia aomata, aika ibonga, tibun Rewi, taan teiakina mataroan te oo, taan anene, tooro* n te tembora, ao aomata nako ake a kaokoroia mairouia botannaomatan aaba bwa a na kakairi n ana Tua te Atua ae koaua,+ n ikotaki ma buuia, natiia mwaane, ao natiia aine, ake te koraki ni kabane ake a kona n ota n te taetae n tuea,* 29  a raonia tariia, ake aia rorobuaka aika kakannato, ao a kabaeia n te rekenikai ao n te taetae n tuea bwa a na nakonako n ana Tua te Atua ae koaua, are e anganaki te aba rinanoni Mote, are ana toro te Atua ae koaua, ao ni kakairi raoi n ana kaetieti ni kabane Iehova are ara Uea, ana moti, ao ana babaire. 30  Ti na aki anga natira aine nakoia botannaomatan te aba, ao ti na aki anaiia natiia aine ibukia natira mwaane.+ 31  Ngkana a uotiimai aia bwai botannaomatan te aba ma uita* n aekaia nako bwa a na kaboonakoi n te bongi n Taabati, ao ti na aki kabooa te bwai teuana mairouia n te bongi n Taabati+ ke n te bong ae tabu.+ Ti na angan te aba aei te motirawa n te kaitiua n ririki+ ao ni mwaninga taekan taian taarau ni kabane.+ 32  Ti kaaki naba te uota i aora bwa ti bon riai ngaira n tatabemanira nako n anga katenimwakoron te tiekera* ni katoa ririki ibukin te beku n ana auti* Atuara,+ 33  ibukin te bwerena*+ are kauaataoaki, te karea ae te amwarake*+ are kakareanaki, te karea ni kabuekaki ae kakareanaki ni boongi n Taabati,+ ni bongin nako otin namwakaina,+ ibukin tooa ake a baireaki taia,+ ibukini bwaai aika tabu, ibukin te karea ni kabwarabure+ bwa e na karaoaki iai karekeani kabwaraan aia bure tibun Iteraera, ao ibukini mwakuri ni kabane n ana auti Atuara. 34  Ti ukoukora naba te kanikina* mairoun te Atua ni kaineti ma karekean te aia ae a riai n uotia ibonga, tibun Rewi, ao aomata nakon ana auti Atuara, ni kaineti ma ara koraki mairouia tamara, n taia aika baireaki ni katoa ririki, bwa a na kabueki i aon ana baonikarea Iehova ae Atuara, ni kaineti ma are e koreaki n te Tua.+ 35  Ti na uotii naba moan uaanikai aika tawaa mai abara ao moan uaanikai aika tawaa mani kainnamwarake n aekaia nako, ni katoa ririki nakon ana auti Iehova,+ 36  n ikotaki ma aia karimoa natira mwaane ma aia karimoa ara nanai ni man,+ ni kaineti ma are koreaki n te Tua, ao aia karimoa ara kao ma ara tiibu. Ti na kairiia nakon ana auti Atuara, nakoia ibonga ake a beku n ana auti Atuara.+ 37  Ti riai naba n uotii nakoia ibonga moan ara burawa aika aki manti raoi,+ ara angabwai, uaanikai mani kainnamwarake n aekaia nako,+ te wain ae boou, ao te oera,+ nakon taian ruu ni kaikobwai* ake n ana auti Atuara,+ n ikotaki ma te kabwianibwai mai abara nakoia tibun Rewi,+ bwa bon tibun Rewi ake a ririkoi taiani kabwianibwai man ara kaawa n ununiki ni kabane. 38  Ao e riai te ibonga ae tibun Aaron, n raonia tibun Rewi ngkana a rikoa te kabwianibwai tibun Rewi, ao a riai tibun Rewi n uota katebwinani mwakoron te kabwianibwai nakon ana auti Atuara,+ nakon taian ruu* ake n te auti ni kaikobwai. 39  Bwa a riai tibun Iteraera ao natiia tibun Rewi n uota te angabwai+ ae te uita, te wain ae boou, ao te oera,+ nakon taian ruu ni kaikobwai,* ike a mena iai bwaai ni mwakuri n te tabo ae tabu, n ikotaki ma ibonga ake a beku, taan teiakina mataroan te oo, ao taan anene. Ti motikia i nanora bwa ti na aki kaaki taekan ana auti Atuara.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “te Tiritiata,” te nakoa irouia kaaini Botia ibukin te kowana n te aono.
Nora Nanon Taeka.
Ke, “taian Netinim.” Ebera, “naake e anga te aba ngaiia.”
Ke tao, “te koraki ni kabane ake a a ikawai ao a a kona n ota.”
Ke, e kona n nanona “te baare.”
Teuana te tiekera titeboo ma 11.4 te kuraem. Nora Buk. B14.
Ke, “tembora.”
Ae taekan te bwerena ae kaotiotaki.
Ke, “te karea ae te koraa.” Nora Nanon Taeka.
A kabongana te aro teuana are e kona iai te Atua ni kaotia bwa tera nanona ni kaineti ma te bwai anne.
Ke, “taabo n amwarake.”
Ke, “taabo n amwarake.”
Ke, “taabo n amwarake.”