Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 22:1-33

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Itiakia ibonga ao kanakini baika tabu (1-16)

  • A tii butimwaeaki karea aika marurung raoi (17-33)

22  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “Tuanga Aaron ma natina mwaane bwa a riai n tarataraiia raoi ni kaineti ma aroia nakoni* baika tabu aika aia bwai tibun Iteraera, ao a na aki kamatauningaa arau ae tabu+ ni kaineti ma baike a katabui nakoiu.+ Bon Iehova ngai.  Ko na kangai nakoia, ‘Ngkana iai mai buakoia kanoami n ami roro nako ae e kaania ma baika tabu n ana tai ni kamwara, ake baike a katabui tibun Iteraera nakon Iehova, ao e na kamateaki te aomata* anne mai matau.+ Bon Iehova ngai.  E na aki kang baika tabu ni karokoa ae e itiaki,+ te mwaane ae kanoan Aaron ae rebera+ ke iai te bae waanako mani mwaanena,+ ke ae e nako ana tari.+ E na aki naba kang baikai ane e ringa temanna ae kamwara ibukin ringan te aomata* ae mate,+  ke te mwaane ae ringa te man ae mwamwae* ae kamwara,+ ke ane e ringa te aomata ae kamwara n te bwai teuana, ao te aomata ae kona ni kamwara irouna.+  E na kamwara ni karokoa ae bong te aomata* ae ringa teuana mai buakoni baikai, ao e na aki kana te bwai teuana mai buakoni baika tabu, ma e riai n tebotebo n te ran.+  E na itiaki ngkana e a tia ni bung taai, ao imwina e a kona ni kang baika tabu tabeua, ibukina bwa boni kanana.+  E aki riai naba ni kana te man ae kuneaki ni mate ke ae raebitiaki irouia maan ni kaakang, ao e na kamwara iai.+ Bon Iehova ngai.  “‘A na kawakini mwiokoaia irou bwa a aonga n aki bure ibukin anne ao ni mate iai, ibukina bwa a kamwaraei baika tabu. Bon Iehova ngai ae I katabuia. 10  “‘E na aki kang baika tabu te aomata ae akea kariaiakana.*+ Akea te ianena ae maeka iroun te ibonga* ke te tia mwakuri ae kabooaki ana mwakuri, ae e na kang baika tabu. 11  Ma ngkana e kabooa te aomata* te ibonga n ana mwane, e kona te aomata anne ni kanna. A kona naba ni kana kanana tooro ake a bungiaki ni batana.+ 12  Ngkana e mare natin te ibonga te aine ma te aomata ae tiaki te ibonga,* e na aki kang bwaai n tituaraoi neiei aika tabu. 13  Ma ngkana e a mate buun natin te ibonga te aine ke e buuraure buuna ma ngaia ao akea natina, ao ibukin aei e a okira ana auti tamana n arona ngke e kairake, e kona neiei ni kana teutana kanan tamana,+ ma e na aki kanna te aomata ae akea kariaiakana.* 14  “‘Ngkana e kana te bwai ae tabu te aomata n tiaki nanona, e riai ni kabooa mwina ma n raonna ni kanimamwakorona ao e na angan te ibonga te karea ane tabu anne.+ 15  Mangaia ae a aki riai ibonga ni kamwaraei baika tabu aika aia bwai tibun Iteraera ake a anga nakon Iehova,+ 16  ao ni karokoa i aoia aomata te tuuaa ibukin te bure, n aroia ni kariaia aomata bwa a na kang baika tabu, bwa bon Iehova ngai ae I katabuia.’” 17  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 18  “Taetae nakon Aaron ma natina mwaane ao tibun Iteraera ni kabane ao kangai nakoia, ‘Ngkana e anga ana karea ni kabuekaki+ nakon Iehova tibun Iteraera temanna ke te aomata ae maeka n iruwa i Iteraera, bwa kakororaoan ana taeka ni bau ke e karaoia bwa te karea ni kan anga,+ 19  e riai n anga te man ae te mwaane ae marurung raoi+ mai buakon te nanai, mai buakoia tiibu mwaane aika ataei ke kooti, bwa e aonga n reke akoana. 20  Kam na aki anga ae iai toabuakani bwain rabwatana,+ bwa e na aki reke iai akoami. 21  “‘Ngkana e anga ana karea n raoi te aomata+ nakon Iehova bwa kakoroan ana taeka ni bau ke ana karea ni kan anga, e riai ni marurung raoi te man anne mai buakoia kaao ke tiibu, bwa e aonga n reke akoana. E aki riai n toabuaka naba teutana bwain rabwatana. 22  E aki riai te karea ni mataki, ni mwaoto, n ikoaki, n nongaiburuburu, ni koa, ke ni konee, kam na aki anga nakon Iehova mai buakon aikai, ke ni kareana te karea anne i aon te baonikarea ibukin Iehova. 23  Ko kona n anga bwa te karea ni kan anga te kao mwaane ke te tiibu ae riao abwakin ke uarerekeni waena ke baina teaina, ma e aki kona ni butimwaeaki bwa te karea ae te taetae ni bau. 24  Kam na aki anga nakon Iehova te man ae ikoaki maangena ke ni manatua, ke ae kanakoaki maangena ke ni koreaki, ao kam aki riai ni karean aeka ni man akanne i abami. 25  Ao kam na aki anga temanna mai buakon aikai mai bain te ianena, bwa te amwarake ae kareanaki nakon Atuami, bwa a buakaka ao a toabuaka. A na aki butimwaeaki.’” 26  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote: 27  “Ngkana e bungiaki te kao mwaane ke te tiibutetei ae te mwaane ke te kooti, e na teimatoa n tiku iroun tinana i nanon itibong,+ ma e na kariaiakaki bwa te karea n te kawanibong ao imwina riki, ae te karea ae kareanaki n te ai nakon Iehova. 28  Kam na aki kamatea te kao mwaane ma natina ke te tiibu ma natina n tii tebongina.+ 29  “Ngkana kam kareana te karea ni katituaraoi nakon Iehova,+ kam riai ni kareanna ibukini karekean akoami. 30  E riai ni kanaki n te bong anne. Kam aki riai ni katuka teutana ni karokoa ae ingabong.+ Bon Iehova ngai. 31  “Kam riai ni kawakin au tua ma ni kakairi iai.+ Bon Iehova ngai. 32  Kam na aki kamatauningaa arau ae tabu+ ao N na katabuaki i buakoia tibun Iteraera.+ Bon Iehova ngai ae I katabuingkami,+ 33  are teuare kairingkami ni kaotinakoingkami man te aba are Aikubita ni kaotia nakoimi bwa bon te Atua ngai.+ Bon Iehova ngai.”

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, “a riai ni kaokoroia mani.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
N te taetae n Ebera ao e kaineti nakoia maan aika uarereke aika mwaitikurikuri aika a kiribobotaki aika kona ni kuneaki n te ea, i taari, ke i aon te aba.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “ae te ianena,” ae taekan te mwaane ae tiaki kaain ana utu Aaron.
Nora Nanon Taeka.
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “e mare ma te ianena.”
Ebera, “te ianena,” ae taekan te mwaane ae tiaki kaain ana utu Aaron.