Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Nakoaia Ibonga 14:1-57

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaitiaki man te rebera (1-32)

  • Kaitiakan te auti ae rotaki (33-57)

14  E reitia ni kangai Iehova nakoni Mote:  “E na riki aei bwa te tua ibukin te aomata ae rebera n te bong ae e karaoa iai kaitiakana, n te tai are e riai ni kairaki iai nakon te ibonga.*+  E na nako tinanikun te kaembwa te ibonga ao e na tuoa. Ngkana e a toki reberan te aomata ane rebera anne,  e na tua te ibonga nakon te aomata arei bwa e na uotii mannikiba aika uoman aika maiu aika itiaki, ao mwaangan te kai ae te tiira, ao te kunnikai ae uraroo,* ao te utoba,* ibukini kaitiakana.+  E na tua te ibonga bwa e na kamateaki te mannikiba temanna i nanon te bwaata ae te kaatibu ae kanoana te ran man te koburake n ran.  Ma e riai n anaa te mannikiba are maiu, n ikotaki ma mwaangan te kai are te tiira, ao te kunnikai are uraroo, ao te utoba, ao e na kaai ni kateboi ma te mannikiba are maiu i nanon raraan te mannikiba are kamateaki i etan te ran man te koburake n ran.  Ao e na katimtimwa te raraa itiua te tai i aon te aomata ibukini kaitiakana man te rebera, ao e na atongnga bwa e a itiaki, ao e na kakibanakoa te mannikiba are maiu nakon te tawaana.+  “E riai ni kaitiakii kunnikaina te aomata are kaitiakia ao e na imana rabwatana ni kabane, ao e na tebotebo n te ran ao e na itiaki. E a kona n nakon te kaembwa imwina, ma e na mamaeka i tinanikun ana umwanrianna i nanon itibong.  E riai n imana irannatuna ni kabane ao buaina ao ana ari n te kaitiua ni bong. Imwin imanakin rabwatana ni kabane, ao e na kaitiakii kunnikaina ao e na tebotebo n te ran, ao e na itiaki. 10  “N te kawanibong ao e na anai tiibu mwaane aika uoman aika ataei aika marurung raoi, temanna te tiibutetei ae te aine ae marurung raoi+ ae tuai n ririki, tenua katebwinani mwakoron te eba* ni burawa ae mte ae renganaki ma te oera bwa te karea ae te amwarake,+ ao teuana te roka* ni bwaa,+ 11  ao te ibonga are atonga te aomata are e na kaitiakaki bwa e a itiaki, e na kaota te aomata anne n ikotaki ma taiani karea i matan Iehova i rarikini mataroan te umwa ni botaki. 12  E na kaira temanna te tiibu mwaane ae ataei te ibonga ao e na anga n ikotaki ma te roka ni bwaa bwa te karea ni kabooa mwin te bure,+ ao e na katiotioi bwa te karea ni katiotioaki i matan Iehova.+ 13  Ao e na kamatea te tiibu mwaane ae ataei n te tabo are e kakamateaki iai te karea ni kabwarabure ao te karea ni kabuekaki,+ n te tabo ae tabu, ibukina bwa bon tibwangan te ibonga te karea ni kabooa mwin te bure n ai aron te karea ni kabwarabure.+ Bon te bwai ae moan te tabu te baei.+ 14  “E na anaa ngkanne teutana raraan te karea ni kabooa mwin te bure te ibonga, ao e na kabira iai aon reben taningan te aomata are e na kaitiakaki are te atai, ao aoni waebuani baina are te atai ao aoni waebuani waena are te atai. 15  Ao e na anaa teutana te roka ni bwaa te ibonga+ ao e na kabwaroa bon i nanoni baina are te maing. 16  E na kateboa ngkanne tabonibaina are te atai te ibonga n te bwaa are i nanoni baina are te maing, ao e na katimtimwa teutana man te bwaa anne n tabonibaina itiua te tai i matan Iehova. 17  Ao te ibonga e na kabira aon reben taningan te aomata are te atai ibukini kaitiakana, man nikiran te bwaa teutana are i nanoni baina, ao aoni waebuani baina are te atai ao aoni waebuani waena are te atai, i aon raraan te karea ni kabooa mwin te bure. 18  Ao te ibonga e na kaaki nikiran te bwaa are i nanoni baina i aon atun te aomata are e na kaitiakaki, ao e na karaoia ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne i matan Iehova.+ 19  “E na anga te karea ni kabwarabure te ibonga+ ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata are e na kaitiakaki mani kamwaraana, ao imwina e na kamatea te karea ni kabuekaki. 20  Ao e na anga te karea ni kabuekaki te ibonga ao te karea ae te amwarake+ i aon te baonikarea, ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne,+ ao e na itiaki.+ 21  “Ma ngkana e maiu ni kainnano ao e aki tau ana bwai, ao e na anaa temanna te tiibu mwaane ae ataei bwa te karea ni kabooa mwin te bure ao e na riki bwa te karea ni katiotioaki, bwa e aonga ni karaoaki karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne, n ikotaki ma teuana katebwinani mwakoron te eba* ni burawa ae mte ae renganaki ma te oera bwa te karea ae te amwarake, ao teuana te roka ni bwaa, 22  ao taobe aika uoman ke bitin aika uoman aika ataei n aron are e kona ni kabooi. E na riki are temanna bwa te karea ni kabwarabure ao are temanna bwa te karea ni kabuekaki.+ 23  N te kawanibong+ ao e na uotii baikai nakon te ibonga i rarikini mataroan te umwa ni botaki i matan Iehova ibukini karaoani kaitiakana.+ 24  “E na kaira te tiibu mwaane ae ataei te ibonga are te karea ni kabooa mwin te bure+ ao te roka ni bwaa, ao e na katiotioi te ibonga bwa te karea ni katiotioaki i matan Iehova.+ 25  E na kamatea ngkanne te tiibu mwaane ae ataei are te karea ni kabooa mwin te bure, ao e na anaa teutana raraan te karea ni kabooa mwin te bure te ibonga, ao e na kabira iai aon reben taningan te aomata are te atai ibukini kaitiakana, ao aoni waebuani baina are te atai ao aoni waebuani waena are te atai.+ 26  E na kabwaroa teutana te bwaa te ibonga bon i nanoni baina are te maing,+ 27  ao e na katimtimwa teutana te bwaa are mena i nanoni baina are te maing itiua te tai i matan Iehova, n tabonibaina are te atai. 28  Ao e na kabira aon reben taningan te aomata are te atai ibukini kaitiakana, n teutana te bwaa are i nanoni baina, ao aoni waebuani baina are te atai ao aoni waebuani waena are te atai, i aon taabo ake e kaaki iai raraan te karea ni kabooa mwin te bure. 29  E na kabwaroa nikiran te bwaa te ibonga are i nanoni baina i aon atun te aomata are e na kaitiakaki, bwa e aonga ni karaoa karekeani kabwaraan ana bure te aomata anne i matan Iehova. 30  “E na anga temanna mai buakoia taobe aika uoman ke temanna mai buakoia bitin aika uoman aika ataei, n aron are e kona ni kabooi te aomata are e na kaitiakaki,+ 31  temanna bwa te karea ni kabwarabure ao are temanna bwa te karea ni kabuekaki.+ E na anga taiani karea aikai n ikotaki ma te karea ae te amwarake, ao e na karaoia te ibonga ibukini karekeani kabwaraan ana bure te aomata are e na kaitiakaki i matan Iehova.+ 32  “Aio te tua ibukin te aomata ae rebera, ma e aki tau ana bwai ni karekea ae kainnanoaki ibukini karaoani kaitiakana.” 33  Ao e taku Iehova nakoni Mote ma Aaron: 34  “Ngkana kam roko n te aba ae Kanaan+ ae I anganingkami bwa abami,+ ao N na kariaia rokon te aoraki ae te rebera n te auti ane i abami,+ 35  ao e riai ni kawara te ibonga te aomata are ana auti anne ao e na tuangnga ni kangai, ‘Iai te bwai ae oti n oon au auti ae kaanga taraan te rebera.’ 36  E na tua te ibonga bwa a na kanakoaki bwain te auti imwain rokona n tuoa te baerei, bwa e aonga n aki atongi bwaai ni kabane ake n te auti bwa a kamwara, ao imwin anne e na rin te ibonga n tuoa te auti. 37  E na tuoa te tabo are rotaki, ao ngkana a babobo ni kiriin ke n uraura oon te auti, ao taraani baikai a rinnako rinanon oon te auti, 38  e na otinako ngkanne te ibonga mani mataroan te auti ao e na kaina te auti i nanon itibong.+ 39  “Ao e na manga oki te ibonga n te kaitiua ni bong ao e na karaoa ana tutuo, ao ngkana e rakanako te baenne n oon te auti, 40  e na tua te ibonga bwa a riai n uruakaki atibu ake a rotaki, ao ni karenakoaki i tinanikun te kaawa n te tabo are a kakarenakoaki iai baika kamwara. 41  Ao e na tua bwa e na kakaaraki raoi nanon te auti ao e riai ni kabwaroaki kabiran te oo ao te bokaboka are kaaraki ni kanakoaki, i tinanikun te kaawa n te tabo are a kakarenakoaki iai baika kamwara. 42  Ao a na karin atibu ake tabeua n te tabo are a mena iai atibu ake a koutii, ao e riai ni kabongana te bokaboka ae boou ao e na tua bwa e na kabiraki iai te auti. 43  “Ma ngkana e a manga oki naba te baenne ao e a manga riki n te auti imwin taekakin atibu ao kaarakin te bokaboka man te auti, ao imwini manga kabirana, 44  ao e na rinnako te ibonga ao e na tuoa. Ngkana e rakanako te baenne n te auti, ao bon te rebera ae ewewe+ n te auti. E kamwara te auti anne. 45  E na tua ngkanne kabwakaan te auti, ae atibuna, kaina, kabirana ni kabane ma te bokaboka are n te auti, ao a na uotaki nako tinanikun te kaawa nakon te tabo are a kakarenakoaki iai baika kamwara.+ 46  Ma e na kamwara ni karokoa ae bong+ ane e rin n te auti anne,+ ni boong ake e kainaki iai, 47  ao e riai ni kaitiakii kunnikaina ane e wene n te auti anne ao ane e amwarake iai. 48  “Ma ngkana e roko te ibonga ao e noria bwa e aki rakanako te baenne n te auti imwini manga kabirakina, ao e na atonga te auti anne te ibonga bwa e a itiaki, ibukina bwa e a mauna te baenne. 49  E na anai mannikiba aika uoman, mwaangan te kai ae te tiira, te kunnikai ae uraroo, ao te utoba, ibukini kaitiakan te auti anne mani kamwaraana.*+ 50  E na kamatea temanna te mannikiba i nanon te bwaata ae te kaatibu ae kanoana te ran man te koburake n ran. 51  Ao e na anaa mwaangan te kai are te tiira, te utoba, te kunnikai are uraroo, ao te mannikiba are maiu, ao e na kateboi i nanon raraan te mannikiba are kamateaki ao i nanon te ran man te koburake n ran, ao e na katimtimwa te raraa itiua te tai ni kaitaraa te auti anne.+ 52  Ao e na kaitiaka te auti mani kamwaraana,* n raraan te mannikiba, te ran man te koburake n ran, te mannikiba are maiu, mwaangan te kai ae te tiira, te utoba, ao te kunnikai ae uraroo. 53  Ao e na kakibanakoa te mannikiba are maiu nako tinanikun te kaawa n te tawaana, ao e na karaoia ibukini kaitiakan te auti man te bure, ao e na itiaki. 54  “Anne te tua ni kaineti ma te aoraki ae te rebera, rotakin oin te ira ke te buai,+ 55  te rebera n te kunnikai+ ke n te auti,+ 56  ao ni kaineti ma te kiritibutibu, te kunnikone, ao te tango,+ 57  bwa e aonga n ataaki te bwai bwa e kamwara ke e itiaki.+ Aio te tua ibukin te aoraki ae te rebera.”+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka.
Karanaki man te man ae uarereke ae te coccus.
Nora Nanon Taeka.
Tenua katebwinani mwakoron te eba titeboo ma 6.6 te rita. Nora Buk. B14.
Teuana te roka titeboo ma 0.31 te rita. Nora Buk. B14.
Teuana katebwinani mwakoron te eba titeboo ma 2.2 te rita. Nora Buk. B14.
Ebera, “bure.”
Ebera, “te bure.”