Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mika 7:1-20

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Aroaron Iteraera ae buakaka (1-6)

    • E na ribaaki te aomata irouia ana utu (6)

  • “N na kaota te nano ni kan tataninga” (7)

  • A karietataaki ana aomata te Atua (8-13)

  • Ana tataro Mika ao katituaraoan te Atua irouna (14-20)

    • Ana kaeka Iehova (15-17)

    • ‘Antai te Atua ae ai aron Iehova?’ (18)

7  Ai kananoangara ngai! Bwa I a riki bwa ai aron te aomataAe aki reke irouna teuana te amwi ni kureebe bwa kanana,Ke te biiku ae kangkang ae I* bwaruia,Imwin taiakin uaanikai aika rereke n tain te kabuebueAo te karemrem imwin taiakin te kureebe.   E a tia ni mauna* man te aonnaba te aomata ae kakaonimaki ni koaua,Ao akea te aomata ae raoiroi i buakoia aomata.+ A bane ni kakaran ibukin te katuturaraa.+ Ao e kamwanea tarina temanna ma temanna n te karaun.   A mwaatai baia ni karaoan ae buakaka.+ E kairoroa te bwai teuana te toka,Ao e bubutii te kaniwanga te tia moti,+Ao te aomata ae kakannato e kaotii baike e* mataaiakin,+Ao a ikotaki ni mwakuria.*   Ane te kabanea n raoiroi irouia kaanga ai aron aroka aika kateketeke,Ao ane moan te eti irouia e kammaraki riki nakon te oo ae te aroka ae kateketeke. E na roko aia bong am tia tantani ao ni kaetaki taekam.+ Ane a na nako nanoia ngkai.+   Tai onimakina raomKe n onimakina raoraom ni kaan.+ Tarataraa raoi te bwai ae ko taekinna nakon ane e wene i bwanibwanim.   Bwa te nati te mwaane e na ribaa tamana,Ao e na teirake te nati te aine ni kaitaraa tinana,+Ao buun te nati te mwaane e na kaitaraa tinani buuna.+ E na riki te aomata bwa aia kairiribai kaaini batana.+   Ma N na teimatoa ngai n tantani n tataningaa Iehova.+ N na kaota te nano ni kan tataninga* ibukin te Atua ae te tia kamaiuai.+ E na ongo irou Atuau.+   Tai kimwareirei ibukiu ngkoe ae te tia kairiribai nakoiu.* E ngae ngke I bwaka ma N na manga teirake. E ngae ngke I maeka n te rotongitong, ma e na riki Iehova bwa au oota.   N na kekeiaki i aan unin Iehova,Bwa I a tia ni bure nakoina,+Ni karokoa te tai are e tei iai ibukin au tangitang ma ni karokoa te kaetitaeka ae riai ibukiu. E na kaotinakoai nakon te oota,Ao N na nora raoiroina. 10  E na noria naba te tia kairiribai nakoiu,Ao e na rabunaki n te maamaa neiere kangai nakoiu: “E nga Iehova ae Atuam?”+ A na tataraa neiei matau. E nang toutouaki ngkai neiei n ai aroni bokabokan taiani kawai. 11  E na riki bwa te bong ibukini katean oom aika taian atibu. E na kararoaaki riki te tia* n te bong anne. 12  Ane a na roko iroum aomata n te bong anneMai Aturia ao mani kaawa ake i Aikubita,Ao mai Aikubita ni karokoa te Karaanga,*Man taari teuana nakon taari teuana, ao man te maunga teuana nakon te maunga teuana.+ 13  Ao e na kamaroaeaki te aba ibukia kaaina,Bwa mwin te baere a a tia ni karaoia.* 14  Kawakinia am aomata n am kai bwa kaanga tiibu ngaiia, ae te nanai ae tibwangam,+Ae maeka n tii ngaia n te buakonikai, i nukan te tabo are a unikaki iai kainnamwarake. Ke a amwamwarake i Batian ao i Kireata+ n aroni boong ake rimoa. 15  “N na kaotii baika kamimi nakoia,N aroni boong ake ko otinako iai man te aba are Aikubita.+ 16  Ane a na noria natannaomata ao a na maamaa, n aki ongei korakoraia ni kabane.+ Ane a na kaaki baia i aoni wia,Ao a na bono taningaia. 17  A na newenewea te tano n aroia naeta,+Ao a na otinako man aia nono ma te rurubenebene, n aroia manin te aonnaba aika kawakawa. Ane a na rinnako ma te maakunrang nakon Iehova ae Atuara,Ao a na maakuko.”+ 18  Antai te Atua ae ai aromAe kabwarai aia kairua nikiraia ana aomata,*+ ao ni mwanuokin aia bure?+ E na aki un n aki toki,Bwa e kimwareirei n te tangira ae koaua.*+ 19  Ane e na manga nanoangaira,+ ao e na tokanikai i aon* ara kairua. Ko na tewenakoi aia bure ni kabane i kabini marawa.+ 20  Ko na kaota te kakaonimaki nakon Iakoba,Ao te tangira ae koaua* nakon Aberaam,N aron are ko taetae n tuea iai nakoia ara bakatibu ni boong ake rimoa.+

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ke, “bua.”
Ebera, ne’phesh, nora Nanon Taeka.
Ebera, “a ikotaki n rarangaia.”
Ke, “N na tataninga ma te taotaonakinnano.”
N te taetae n Ebera ao te taeka ibukin “te tia kairiribai” bon taekan te aine.
Ke tao, “e na raroanako te tua.”
Ae taekan te Iuberetiti.
Ebera, “Ibukin uaan aia mwakuri.”
Ebera, “tibwangana.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”
Ke, “toutoua; kataenikaia.”
Ke, “te tangira ae kona n onimakinaki.”