Nakoni kanoana

Skip to secondary menu

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Kiribati

Te Baibara n te Intanete | TE BAIBARA AE TABU-TE RAIRAI AE TE AONNABA AE BOOU (MANGA RINANOAKI N 2013 )

Mataio 27:1-66

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kairaki Iesu nakoni Birato (1, 2)

  • E kabaea roroana Iuta (3-10)

  • E tei Iesu i matani Birato (11-26)

  • E kakanikoaki irouia aomata (27-31)

  • E bobitiaki n te kai i Korokota (32-44)

  • Maten Iesu (45-56)

  • Kaiiakin Iesu (57-61)

  • E teinaki te ruanimate (62-66)

27  Ngke e a moaningabong, ao a a babaire mataniwi n ibonga* ni kabane ma aia unimwaane aomata n iangoa aroni kamatean Iesu.+  Ngke a a tia ni kabaea, ao a kairia nakoni Birato are te kowana.+  Ngke e a noria Iuta are te tia kamwanea, bwa e a moti kamatean Iesu, ao e a uringaaba ao e a uotii mwakoro n tirewa ake 30 nakoia mataniwi n ibonga ma unimwaane,+  ao e kangai: “I boni bure ngke I kamwanea te aomata ae akea ana bure.”* A taku: “Tera ara bwai iai? Bon am kangaanga anne!”  Mangaia are e karenakoi mwakoro n tirewa n te tembora, ao e kitana ikekei n nako ni kabaea roroana.+  Ma a anai mwakoro n tirewa mataniwi n ibonga ao a taku: “E aki riai kabwakaana ni nnen te mwane n te tembora, ibukina bwa boni boon te raraa.”*  Imwin aia uaia ni babaire, a a kabongana te mwane arei ni kabooa iai aban te tia karaomwangko bwa nneia iruwa ni kaiiaki.  Mangaia are e aranaki te aba arei bwa te “Aba n Raraa”+ ni karokoa te bong aei.  E kakoroaki iai bukin are taekinaki rinanon Ieremia* are te burabeti ngke e kangai: “Ao a anai mwakoro n tirewa aika 30, are te mwaiti ni mwane are baireaki irouia tibun Iteraera bwa a na anga ibukina, 10  ao a anga bwa boon aban te tia karaomwangko, ni kaineti ma te baere e tua nakoiu Iehova.”*+ 11  E a tei ngkai Iesu i matan te kowana, ao e titirakinna te kowana ni kangai: “Aia Uea I-Iutaia ngkoe?” E kaeka Iesu ni kangai: “Ao ane ko bon taekinna.”+ 12  Ma ngke e bukinaki irouia mataniwi n ibonga ma unimwaane, ao e aki kaeka.+ 13  E taku ngkanne Birato nakoina: “Ko aki ongo aia taeka ni bukibuki aika bati ibukim?” 14  Ma e bon aki kaekaa naba teutana, mangaia are e a rangi ni mimi te kowana. 15  Ni katoaa tain te toa aei, ao e taneiai te kowana ni kainaomataa te bure temanna are a tangiria te koraki.+ 16  N te tai anne, ao e kainaki te bure ae tanoata taekana, ae arana Baraba. 17  Ma ngke a a ikotaki aomata ao e taku Birato nakoia: “Antai ae kam tangiria bwa N na kainaomataa nakoimi, Baraba ke Iesu are atongaki bwa Kristo?” 18  Bwa e ataia Birato bwa a kaira Iesu nakoina ibukini bakantangia. 19  Irarikin anne, ngke e tabe n tekateka i aon te bao ni motikitaeka, ao e kanaanako buuna nakoina ni kangai: “Tai kuaa te aomata ane raoiroi anne, bwa I rangi ni karawawataaki ni miiu n te bong aei ibukina.” 20  Ma a anai nanoia te koraki mataniwi n ibonga ao unimwaane, bwa a na bubutii kabwaraani Baraba+ ma kamatean Iesu.+ 21  E kaekaia ngkai te kowana ao e taku: “Antai i buakoia naaka uoman ae kam tangiria bwa N na kainaomataa nakoimi?” A taku: “Baraba.” 22  E taku nakoia Birato: “Tera ngkanne ae N na karaoia ma Iesu are atongaki bwa Kristo?” A bane ni kangai: “Kamatea i aon te kai!”+ 23  E taku: “Bwa e aera? Tera te bwai ae buakaka ae e karaoia?” Ma a a manga kabanei takaruaia ni kangai: “Kamatea i aon te kai!”+ 24  E noria Birato bwa e a matebuaka ana iango ao e nang riki iai te kiriwe, ngaia are e a anaa te ran ao e teboka baina i mataia te koraki ao e taku: “I aki bukintaeka ni maten* te aomata aei. Ai bon ami bwai iangoana.” 25  Ni kaineti ma anne, a bane aomata ni kaeka ni kangai: “E na mena raraana i aora ao i aoia natira.”+ 26  E kainaomataa ngkanne Baraba nakoia, ma e tua kataerean Iesu+ ao e anganako bwa e na kamateaki i aon te kai.+ 27  A kaira ngkanne Iesu ana tautia te kowana nako nanon ana tabo ni maeka te kowana, ao a ikotiia ni kabane kaain te taanga ni buaka nako rarikina.+ 28  Ao a buuta kunnikaina ao a kaaki i aona te ninira ae uraroo,+ 29  ao a bira te baunuea man te kateketeke, ao a katokaa i atuna ao te kaibwabwaa i baina are te atai. Ao a katorobubua i matana ni kakanikoa, ao a taku: “Te raoi iroum* aia Uea I-Iutaia!” 30  Ao a bawareia,+ ao a anaa te kaibwabwaa ao a ororea atuna iai. 31  Ngke e a toki nanoia ni kakanikoa, ao a buuta te ninira mairouna ao a karina ana kauaatao i aona, ao a kairianako bwa e na bobitiaki i aon te kai.+ 32  Ngke a otinako ao a boo ma te I-Kurene ae arana Timon ao a kairoroa bwa e na uouota ana kai ni kammaraki* Iesu.+ 33  Ao ngke a a roko n te tabo ae arana Korokota, ae nanona Ana Tabo te Tabwanou,+ 34  ao a angan Iesu te wain ae renganaki ma te ran ae mao bwa e na nimma,+ ma ngke e katoongnga teutana, ao e rawa n nimma. 35  Ngke a a tia ni bobitiia i aon te kai, ao a a tibwatibwai ana kauaatao n te ananga ni katekeraoi,+ 36  ao a tekateka ikekei n tarataraia. 37  A kanimwa naba te koroboki i etan atuna ae taekani bukinana ae kangai: “Bon Iesu teuaei ae aia Uea I-Iutaia.”+ 38  Ao a tauraki i aon taiani kai taani kamwarua aika uoman i rarikina, temanna i angaataina ao temanna i angamaingina.+ 39  Ao a taetae ni kabuakakaa taan rirarikina+ ma ni katoutoui atuia+ 40  ao a taku: “Ngkoe are aongkoa ko na kabwakaa te tembora ao ni manga kateia i nanon tenibong,+ kamaiuko i bon iroum! Ngkana boni ngkoe natin te Atua, ao ruuo man te kai ni kammaraki!”*+ 41  A karaoa naba aekakin anne mataniwi n ibonga ma taani koroboki* ao unimwaane, ni kakanikoa ao a kangai:+ 42  “E kakamaiuia aomata ma e aki kona ni kamaiua i bon irouna! Boni ngaia Uean Iteraera,+ ke e ruo ngkai man te kai ni kammaraki,* ao ti na kakoauaa iai. 43  E onimakina te Atua teuaei. Ke E kamaiua te Atua ngkana E tangiria,+ bwa are e kangai: ‘Natin te Atua ngai.’”+ 44  N aron anne, a kabuakakaa naba taani kamwarua ake a tauraki i rarikina i aon te kai.+ 45  Ao e a rotongitong aon te aba ni kabutaa man te kaonoua* n aoa ni karokoa te karuaiwa* n aoa.+ 46  Ao tao n te karuaiwa n aoa ao e a takarua Iesu n te bwanaa ae korakora ni kangai: “Eri, Eri, rama tiabaketani?” ae nanona, “Atuau, Atuau, e aera ngkai ko a kitanai?”+ 47  Ngke a ongo aei aomata tabeman ake a tei ikekei, ao a kangai: “E wetea Eria teuaei.”+ 48  Ao e waekoa ni biri temanna i buakoia n anaa te ongantari ao e kateboa n te wain ae kamangingi, ao e kanewea n te kaibwabwaa ao e nako n anganna bwa e na moi iai.+ 49  Ma a taku ake nikiraia: “Ti na aki kuaia! Ti na noria bwa tao ane e na roko Eria ni kamaiua.” 50  E a manga takarua naba Iesu n te bwanaa ae korakora, ao e anga taamneina.*+ 51  Ao akea bwa e a raeuaaki keetenin* te tembora+ mai nukana,+ mai eta ni karokoa naano.+ Ao e a mwaeiei aon te aba, ao a a tabwenaua bwaa, 52  ao a a uki ruanimate,* ao a ubaranako rabwataia aomata aika itiaki* aika bati ake a matunako n te mate, 53  ao a noraki irouia aomata aika mwaiti. Ao imwina ngke e a tia ni kautaki Iesu, ao aomata tabeman ake a mena i rarikin ruanimate, a a manga nako n te kaawa ae tabu. 54  Ma ngke a nora mwaeiein te aba ma baike a riki, te mataniwi n tautia ma raona ake i rarikina ake a tataraa Iesu, ao a rotaki n te maaku ae bati ao a taku: “Bon te koaua bwa Natin te Atua teuaei.”+ 55  Ao a bati aine ikekei ake a mamataku mai kiraroa ake a irira Iesu mai Kariraia bwa a na buokia.+ 56  E mena i buakoia Maria are te I-Maketara, ao Maria naba are tinan Iakobo ao Iote, ao tinaia natin Tebetaio.+ 57  Ngke e a bwakantaai, ao e roko te mwaane ae kaubwai ae kaain Arimataia ae arana Ioteba, are e riki naba bwa te tia rimwin Iesu.+ 58  E kawara Birato teuaei ao e bubutii rabwatan Iesu.+ E tua ngkanne Birato bwa e na anganaki teuaei.+ 59  Ao Ioteba e anaa rabwatan Iesu ao e niria n te rinen ae itiaki ae raoiroi,+ 60  ao e kawenea n ana ruanimate* ae boou+ ae e ekeia i nanon te bwaa. Ao ngke e a tia ni karabinoa te atibu ae bubura nakoni mataroan te ruanimate,* ao e nako. 61  Ma a tiku ikekei Maria are te I-Maketara ma Maria are temanna, n tekateka i matan te ruanimate.+ 62  N te bong are imwina, are imwin te Katauraoi,*+ ao a ikotaki mataniwi n ibonga ma Baritaio* i matani Birato, 63  ao a kangai: “Te toka, ti uringnga bwa ngke e maiu te tia mwamwanaa te aba arei ao e taku, ‘Imwin tenibong ao N na manga kautaki.’+ 64  Mangaia are tuua bwa e na kamatoaaki raoi te ruanimate ni karokoa te katenua ni bong, bwa a na aki roko taan rimwina ni kimoaia+ ao ni kangai nakoia aomata, ‘E a kautaki mai buakoia maate!’ Ao e na korakora riki mwamwanaakin te aba iai nakon are rimoa.” 65  E taku Birato nakoia: “Kairiia tautia ao naako karaoa ami kabanea ni konaa ni kamatoaa.” 66  Mangaia are a nako ni kamatoaa te ruanimate ni kanikinaea* te atibu, ao ni kateiia tautia iai.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Nora Nanon Taeka, “Mataniwi n ibonga.”
Kuriiti, “te raraa ae raoiroi.”
Te mwane ae reke mani katutuan te raraa.
E aanaki te taeka aei man Tek 11:12, 13. N ana tai Mataio, ao ana boki Ieremia bon te moani boki mai buakon aia boki burabeti, ao tao te ara ae “Ieremia” e tei ibukin aia boki burabeti ni kabane, n ikotaki naba ma ana boki Tekaria. Kabotaua ma Rk 24:44.
Kuriiti, “n raraan.”
Ke, “Ko na mauri.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Ae tao te aoa 12 n te tawanou.
Ae tao te aoa 3 p.m.
Nora Nanon Taeka, “Taamnei.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “ruanimate ni kauring.”
Ke, “tabu.”
Ke, “ruanimate ni kauring.”
Ke, “te ruanimate ni kauring.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
A kanimwa te kanikina iai are ngkana e uruaki, ao e na kaotia bwa iai te aomata ae rin.