Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 22:1-46

KABWARABWARAANI KANOANA

  • Te kaikonaki ae te baka ibukin te mare (1-14)

  • Te Atua ao Kaitara (15-22)

  • Te titiraki ibukin te mangauti (23-33)

  • Uoua tuua aika taiani kabanea ni kakannato (34-40)

  • Te Kristo natin Tawita? (41-46)

22  E a manga taekin taetae ni kaikonaki nakoia ni kangai Iesu:  “E kabotauaki te Tautaeka n Uea ae bwaini karawa, ma te uea, ae karaoa te baka ibukin ana mare+ natina te mwaane.  Ao e kanakoia ana toro bwa a na weteiia naake a kaoaki nakon te baka ni mare, ma a rawa n roko.+  E a manga kanakoia riki ana toro tabeman ao e taku, ‘Tuangia naake a kaoaki ni kangai: “Noria! I a tia ni katauraoa au amwarake, a tiringaki au kao aika mwaane ma au man aika kamarikaaki, ao a a tauraoi bwaai nako. Nakomai nakon te baka ni mare.”’  Ma a aki muti ao a nako, temanna nakon ana tawaana, ao are temanna nakon ana bitineti,+  ao ake nikiraia, a tauia ana toro te uea ni bwainikirinia ao a kamateia.  “E un te uea ao e kanakoia ana taanga ni buaka ao a kamateia taan tiritiri akekei ma ni kabueka aia kaawa.+  E taku ngkanne nakoia ana toro, ‘E a tauraoi te baka ni mare, ma a aki tau ake a kaoaki.+  Mangaia ae naako nakoni kawai aika bubura, ao ane kam boo ma ngaia, kaoa nakon te baka ni mare.’+ 10  A nako tooro akekei nakoni kawai aika bubura ao a ikotiia ake a boo ma ngaiia ni kabane, aika buakaka ma aika raoiroi, ao e a onrake te tabo ni baka ni mare, irouia taan amwarake.* 11  “Ngke e a rin te uea bwa e na kawariia iruwa, ao e nora te mwaane temanna ae aki bwainna n te kunnikai ae tau ibukin te botaki ni mare. 12  Mangaia are e taku nakoina, ‘Nao, ko kangaa n rin ikai ao akea kunnikaim ae tau ibukin te botaki ni mare?’ Ma e aki ngongongo teuarei. 13  E taku ngkanne te uea nakoia ana toro, ‘Kabaea baina ma waena ao tewenakoa n te roo are i tinaniku, ike e na tang ma n tenai bukini mwangaina ibukini bwaran nanona.’ 14  “Bwa a bati aika kaoaki ma a karako aika rineaki.” 15  Ao a nako Baritaio* ao a kaai ni babaire bwa a aonga ni kamwanea n ana taeka.+ 16  Mangaia are a kanakoia aia reirei n ikotaki ma ana aomata Erote+ nakoina ao a kangai: “Te tia reirei, ti ataiko bwa ko bwabwaina te koaua ao ko angareirei i aon ana kantaninga te Atua n te aro ae boraoi ma te koaua, ao ko aki inanonano bwa ko aki tataraa tinanikun te aomata. 17  Ko na tuangira ngkanne, tera am iango? E riai* n te tua te anga te roo n rabwata nakoni Kaitara* ke e aki?” 18  Ma e ataa buakakaia Iesu ao e taku: “E aera ngkai kam kataai, ngkami aika taani mwamwanaa te aba? 19  Kaota nakoiu te mwane ane kabonganaaki ibukin te roo n rabwata.” Ao a anganna te tenariati.* 20  Ao e taku nakoia: “Antai taamneina ao arana aei?” 21  A taku: “Kaitara.”* E a manga taku nakoia: “Mangaia ae angani Kaitara akana ana bwai Kaitara, ma angan te Atua akana ana bwai te Atua.”+ 22  Ngke a ongo anne, ao a miroaroa, ao a kitanna ao a nako. 23  N te bong anne ao a kawaria Tarukaio* ake a taku bwa akea te mangauti,+ ao a titirakinna ni kangai:+ 24  “Te tia Reirei, e taku Mote, ‘Ngkana e mate te mwaane n aki kariki, ao e riai ni mare tarin teuaei ma buun teuare mate, ni kariki ma ngaia ibukin tarina.’+ 25  Iai itiman taari mwaane i buakora ao e mare te karimoa ao e mate, ma e aki kariki, ao e tiku buuna iroun tarina. 26  E buunaki neierei iroun are te kauoman, ao e a manga mate naba teuarei n aki kariki. Ai aron naba are te kateniman, ni karokoa baneia ni kaitiman. 27  Imwia naakai, ao e a manga mate neierei. 28  Mangaia are antai i buakoia naake itiman ae e na buuna neierei n te mangauti? Bwa a bane ni buunna.” 29  E kaekaia Iesu ni kangai: “Kam kairua, ibukina bwa kam aki ataa te Koroboki ae Tabu ke mwaakan te Atua,+ 30  bwa a aki mare mwaane ao a aki mare aine n te mangauti, bwa kaanga ai aroia anera i karawa.+ 31  Kam aki wareka are e taekinna nakoimi te Atua, ni kaineti ma mangautiia maate ni kangai, 32  ‘Ngai Atuan Aberaam ao Atuan Itaaka ao Atuan Iakoba’?+ Bon Atuaia aika maiu ao tiaki Atuaia aika mate.”+ 33  Ngke a ongo anne aomata aika uanao, ao a mimi n ana angareirei.+ 34  Ngke a a ongo Baritaio bwa e kaini wia Tarukaio, ao a a kaai n ikotaki nakoina. 35  Ao e kataa Iesu temanna i buakoia ae rabakau n te Tua n titirakinna ni kangai: 36  “Te tia Reirei, tera te tua ae te kabanea ni kakannato i buakon te Tua Rinanoni Mote?”+ 37  E taku nakoina: “‘Ko riai n tangira Iehova* ae Atuam ma nanom ni kabane, maium* ni kabane, ao am iango ni kabane.’+ 38  Te tua aio bon te kabanea ni kakannato, ao te moan tua. 39  Te kauoua, kaanga aekakin naba anne ae kangai, ‘Ko riai n tangira raom n aomata n aron tangiram i bon iroum.’+ 40  E bane te Tua ma aia taeka Burabeti ni boto i aon tuua aika uoua aikai.”+ 41  Ma ngke a a ikotaki Baritaio ao e titirakinia Iesu ni kangai:+ 42  “Tera ami iango iroun te Kristo? Antai natina?” A taku nakoina: “Tawita.”+ 43  E titirakinia ni kangai: “Ma e aera ngkanne Tawita n ana kairiri te taamnei ae raoiroi+ ngke e aranna bwa ‘te Uea,’ ni kangai, 44  ‘E taku Iehova* nakon au Uea: “Tekateka i angaataiu ni karokoa tiau ni kaakiia akana kairiribai nakoim, i aani waem”’?+ 45  Ao ngkana e atongaki Kristo iroun Tawita bwa ‘te Uea,’ ao e na kangaa ngkanne n riki bwa natina?”+ 46  Ao akea ae e kona ni kaekaa, ao akea naba ae e kani manga titirakinna riki man te bong anne.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Nora Nanon Taeka.
Ke, “eti.”
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Nora Nanon Taeka.
Kuriiti, psy·kheʹ, nora Nanon Taeka.