Nakoni kanoana

Kiiba nakoni kanoana

Ana Tia Kakoaua Iehova

Rinea te Taetae Kiribati

Mataio 14:1-36

KABWARABWARAANI KANOANA

  • E kabakuaki roroan Ioane te tia Bwabetito (1-12)

  • E kaamwarakeia 5,000 Iesu (13-21)

  • E nakonako Iesu i aon te ran (22-33)

  • Kamarurungaia aoraki i Kennetareta (34-36)

14  N te tai anne ao e ongo taekan Iesu+ te tia tautaeka* n te aono arei are Erote  ao e taku nakoia ana toro: “Bon Ioane te tia Bwabetito teuarei. E a kautaki mai buakoia maate, ngaia ae e a kona iai ni karaoi kakai.”+  E katikaki ngkoa Ioane iroun Erote* ao e tua kabaeana ma kamatawarikana ibukin Eroria are buuni Biribo are tarina.+  Bwa e tutuangnga Ioane ni kangai: “E aki riai ngkai ko anaa buun tarim+ bwa buum.”  Ma e ngae ngke e kan tiringa Ioane, ma e maakuia te koraki ibukina bwa a taku bwa te burabeti.+  Ma ngke e a bukamaruaki ana rekenibong+ Erote, ao e mwamwaie iai natin Eroria te aine. E rangi ni kukurei+ Erote irouna  n te aro are e a taetae n tuea bwa e na anganna te baere e na butiia.  E taku neiei i aani wiwinakina iroun tinana: “Kaamai atun Ioane te tia Bwabetito i aon te raurau.”+  E ngae ngke e rangi n nanokawaki iai te uea, ma ibukin ana taetae n tuea ao ibukia te koraki ake a amwarake* ma ngaia, e a tua bwa e na anganaki. 10  Mangaia are e kanaanako bwa e na kabakuaki roroan Ioane n te karabuuti. 11  E uotaki atuna i aon te raurau ao e anganaki te teinnaine, ao e uotia neierei nakon tinana. 12  Imwina riki ao a a roko taan rimwin Ioane ao a anaa rabwatana n taunna, ao a kawara Iesu ni kaongoa. 13  Ngke e ongo Iesu ao e kitana ikekei n te booti nakon te tabo ae akea kaaina bwa e na kaokoroa iai. Ma a ongongo aomata aika bati, ao a rianna n rimwina man taiani kaawa.+ 14  Ngke e aerake Iesu ao e noriia aomata aika uanao ao e nanoangaiia,+ ao e kamarurungia aia aoraki.+ 15  Ma ngke e a moantairiki ao a kawaria taan rimwina ao a taku: “E raroanako te tabo aei ao e a bwakanako te tai, mangaia ae ko na kanakoia te koraki bwa a na nako ni kabooi kanaia i nanoni kaawa.”+ 16  Ma e taku Iesu nakoia: “A aki riai n nako, ma kam na angania kanaia.” 17  A taku nakoina: “Akea te amwarake iroura bwa tii nimaua te kariki ao uoman te ika.” 18  E taku: “Kaamai.” 19  Imwina e tuangia te koraki bwa a na tekateka i aon te uteute, ao e anai kariki ake nimaua ma iika ake uoman, ao e tararake nako karawa ni katituaraoi,+ ao imwini bwenauaakin te kariki, e angania taan rimwina, ao a tibwatibwaia nakoia aomata. 20  Mangaia are a bane n amwarake ao a nuai. A ikotii nikira n amwarake ao e on iai 12 te bwaene,+ 21  e ngae ngke a a tia n amwarake mwaane aika tao 5,000, n ikotaki naba ma aine ao ataei.+ 22  E waekoa ni katokaia taan rimwina n te booti bwa a na rimoana nakon iteran te nama are teuana, ao ngaia e kaokiianako moa te koraki aika bati.+ 23  Ngke e a tia ni kaokiianako te koraki, ao e a waerakea te maunga n tii ngaia bwa e na tataro.+ Ngke e a tairiki ao ai bon tii ngaia ikekei. 24  N te tai aei e a rangi n raroa te booti ma eta, ao e a reimaurua i buakon te nao, bwa e kauntabaiia te ang. 25  Ma ngke e a karangaina* ao e a kawariia n rianna i aon te ran. 26  Ngke a noria taan rimwina n nakonako i aon te ran ao a maaku, ao a taku: “Ai kamira te baei!” Ao a tatakarua ni maaku. 27  Ma e waekoa n taetae nakoia Iesu ni kangai: “Kaninikoriaingkami bwa boni ngai. Tai maaku.”+ 28  Ao Betero e kaekaa ni kangai: “Te Uea, ngkana boni ngkoe, ao tuua bwa N na nakoim i aon te ran.” 29  E taku: “Nakomai!” Ngaia are e a ruo Betero man te booti ao e a nakonako i aon te ran nakon Iesu. 30  Ma e maaku ngke e nora korakoran te angibuaka, ao ngke e a moanna n iinako ao e takarua ni kangai: “Te Uea, kamaiuai!” 31  E waekoa n arora baina Iesu ao e taua, ao e taku nakoina: “Ai karakora am onimaki, e aera ngkai ko nanououa?”+ 32  Ao e a toki te angibuaka ngke a a tia n toka n te booti. 33  A bobaraaki kaain te booti ni karinea ao a taku nakoina: “Bon te koaua bwa Natin te Atua ngkoe.” 34  Ao a nakon iteran te nama are teuana ao a aerake i Kennetareta.+ 35  Ngke a a kinaa mwaanen te tabo arei, ao a kanakotaeka ni kabutaa te aba arei, ao aomata a uotiia aoraki ni kabane nakoina. 36  Ao a kawaria ni butiia bwa tao a na tii ringa buruburun ana kauaatao,+ ao a bane ni kamarurungaki raoi naake a ringnga.

Taiani Kabwarabwara Mai Nano

Kuriiti, “te teterake,” ae te natinuea ae tei n te aono anne ibukin te Embera n Rom.
Ae taekan Erote Antibati. Nora Nanon Taeka.
Ke, “tekateka n rarikiriki n te taibora.”
Ae tao te aoa 3 a.m. nakon otin taai tao te aoa 6 a.m.